Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

672/2008

Reglugerð um hámarksgildi varnarefnaleifa í matvælum og fóðri.

Breytingareglugerðir:

1. gr.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í II. kafla, I. viðauka og XII. kafla, II. viðauka, skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af I. og II. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli eftirtalinna ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar öðlast eftirfarandi EB gerðir gildi hér á landi:

a. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 frá 23. febrúar 2005 um hámarksgildi fyrir varnarefnaleifar í eða á matvælum og fóðri úr plöntu- og dýraríkinu og um breytingu á tilskipun ráðsins 91/414/EBE. Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 4/2007 frá 28. apríl 2007.

b. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 178/2006 frá 1. febrúar 2006 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 396/2005 að því er varðar skrá í I. viðauka yfir matvæli og fóðurvörur sem falla undir ákvæði um hámarksgildi. Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 4/2007 frá 28. apríl 2007.

2. gr.

Ofangreindar reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar eru birtar sem fylgiskjöl I og II við reglugerð þessa.

3. gr.

Matvælasstofnun og heilbrigðisnefndir sveitarfélaga undir yfirumsjón Matvælastofnunar, sbr. 6. og 22. gr. laga nr. 93/1995, hafa eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt hvað varðar matvæli. Matvælastofnun hefur eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt hvað varðar fóður.

4. gr.

Með brot gegn reglugerð þessari skal farið samkvæmt lögum nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum og lögum nr. 22/1994, um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru með síðari breytingum.

5. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum og í 7. gr. laga nr. 22/1994, um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru með síðari breytingum. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 121/2004 um varnarefnaleifar í matvælum. Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 3. júlí 2008.

F. h. r.

Sigurgeir Þorgeirsson.

Baldur P. Erlingsson.

Fylgiskjöl.
(sjá PDF-skjal)

Reglugerðir sem falla brott:


Þetta vefsvæði byggir á Eplica