Landbúnaðarráðuneyti

653/2001

Reglugerð um hámark dýralyfjaleifa í sláturafurðum, eggjum og mjólk. - Brottfallin

Felld brott með:

Breytingareglugerðir:

1. gr.

Tilgangur reglugerðarinnar er að tryggja heilbrigði neytenda með því að ákvörðun um hámark lyfjaleifa í sláturafurðum, eggjum og mjólk sé í samræmi við almennt viðurkenndar reglur. Öryggi skal meta með hliðsjón af vísindalegu öryggismati á viðkomandi efnum sem farið hefur fram á vegum alþjóðastofnana, einkum Codex Alimentarius eða ef þessi efni eru notuð í öðrum tilgangi, þá annarra viðurkenndra vísindanefnda.


2. gr.

Merking hugtaka í reglugerð þessari er eftirfarandi:
Leifar dýralyfja: öll lyfjafræðilega virk efni, hvort sem um er að ræða virk innihaldsefni, hjálparefni eða niðurbrotsefni og umbrotsefni þeirra, sem verða eftir í matvælum unnum úr afurðum dýra, sem hafa fengið viðkomandi lyf.
Hámark lyfjaleifa: sá hámarksstyrkur lyfjaleifa sem stafar af notkun dýralyfja (tilgreindur í mg/kg eða µg/kg miðað við þyngd ferskrar vöru) og viðurkenndur er í eða á matvælum.


3. gr.

Hámark lyfjaleifa er miðað við þá tegund og það magn lyfjaleifa sem talið er skaðlaust heilsu manna að því er eituráhrif varðar og er greint í viðteknum dagsskammti (ADI) eða á grundvelli dagsskammts, sem ákveðinn er til bráðabirgða og þar sem miðað er við einn öryggisþátt til viðbótar. Það miðast einnig við aðrar áhættur sem varða heilbrigði neytenda og tækni sem beitt er í matvælaframleiðslu.

Þegar hámark lyfjaleifa (MRL) er ákveðið er einnig tekið tillit til lyfjaleifa í fæðu úr jurtaríkinu og/eða umhverfinu. Þá er heimilt að lækka hámarksmagn lyfjaleifa til að það samrýmist góðum starfsháttum við notkun dýralyfja og að því marki sem hentugar aðferðir eru fyrir hendi til að greina lyfjaleifarnar.


4. gr.

Lyfjafræðilega virk efni, sem notuð eru í dýralyf, og búið er að ákveða hámark leifa fyrir, skulu skráð í viðauka I með reglugerð þessari. Komi í ljós við mat á lyfjafræðilega virku efni í dýralyfi, að ekki sé nauðsynlegt að ákveða hámark leifa til að tryggja heilbrigði neytenda, skal skrá efnið í viðauka II.


5. gr.

Heimilt er að ákveða tímabundið hámark leifa lyfjafræðilega virkra efna, sem notuð eru í dýralyf við gildistöku reglugerðar þessarar, að því tilskildu að engin ástæða sé til að ætla að heilsu neytenda stafi hætta af leifum viðkomandi efnis ef þær eru innan ákveðinna marka. Slíkt tímabundið hámark lyfjaleifa skal gilda lengst í fimm ár. Aðeins er heimilt í undantekningartilvikum að framlengja þennan frest einu sinni um tvö ár hið lengsta, ef þess er talin þörf til að ljúka vísindarannsóknum, sem verið er að vinna að.

Í undantekningartilvikum er einnig heimilt að ákveða tímabundið hámark leifa lyfjafræðilega virkra efna, sem hafa ekki verið notuð áður í dýralyf við gildistöku reglugerðar þessarar, að því tilskildu að engin ástæða sé til að ætla að heilsu neytenda stafi hætta af leifum viðkomandi efnis, ef þær eru innan ákveðinna marka.

Lyfjafræðilega virk efni sem notuð eru í dýralyf og lokið er að ákveða tímabundið hámark fyrir, skulu skráð í viðauka III.


6. gr.

Ef leifar lyfjafræðilega virkra efna, sem notuð eru í dýralyf eru hættulegar heilsu neytenda, sama í hvaða magni þær eru í afurðunum, skal efnið skráð í viðauka IV. Efni sem eru á skrá í viðauka IV er óheimilt að gefa dýrum sem gefa af sér afurðir og ætlaðar eru til manneldis.


7. gr.

Til að skrá í viðauka I, II eða III ný lyfjafræðilega virk efni sem ætluð eru í lyf handa dýrum, sem gefa af sér afurðir til manneldis og ætluð eru til dreifingar hér á landi, skal sá sem markaðssetur efnið sækja um leyfi til þess til Lyfjamálastofnunar Evrópu. Umsókninni skulu fylgja þær upplýsingar og gögn sem um getur í viðauka V. Umsókninni skal einnig fylgja sú greiðsla sem inna ber af hendi til stofnunarinnar.

Breytingar á viðaukum I, II, III, og IV skal birta eins fljótt og auðið er.


8. gr.

Óheimilt er að takmarka dreifingu hér á landi á matvælum úr dýraríkinu á þeim grundvelli að matvælin innihaldi leifar dýralyfja ef magn leifa fer ekki yfir það hámark lyfjaleifa sem kveðið er á um í viðaukum I eða III eða ef viðkomandi efni er á skrá í viðauka II.


9. gr.

Frá 1. janúar 1997 er bannað að gefa dýrum, sem gefa af sér afurðir til manneldis, dýralyf sem innihalda lyfjafræðilega virk efni og ekki eru talin upp í viðaukum I, II, eða III, nema um sé að ræða klíniskar rannsóknir sem samþykktar hafa verið og leiða ekki til að afurðir þess búfjár sem notað er við rannsóknirnar innihaldi lyfjaleifar sem geta stofnað heilsu manna í hættu.


10. gr.

Reglugerð þessi hefur á engan hátt áhrif á ákvæði sem leggja bann við notkun efna, sem notuð eru í búfjárrækt og hafa áhrif á hormónastarfsemi dýra. Þá hefur reglugerð þessi ekki áhrif á ráðstafanir sem gerðar eru til að koma í veg fyrir óleyfilega notkun dýralyfja.


11. gr.

Reglugerð þessi er sett í samræmi við reglugerð ráðsins nr. 2377/90/EBE, sbr. breytingar á þeirri reglugerð með reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar nr. 955/94/EBE, nr. 1430/94/EBE, nr. 2701/94/EB, nr. 2703/94/EB, nr. 3059/94/EB, nr. 529/95/EB, nr. 1102/95/EB, nr. 2796/95/EB, nr. 2804/95/EB, nr. 281/96/EB, nr. 282/96/EB, nr. 1140/96/EB, nr. 1147/96/EB, nr. 1311/96/EB, nr. 1312/96/EB, nr. 1433/96/EB, nr. 1742/96/EB, nr. 1798/96/EB, nr. 2010/96/EB, nr. 2017/96/EB, nr. 2034/96/EB, nr. 17/97/EB, nr. 211/97/EB, nr. 270/97/EB, nr. 716/97/EB, nr. 748/97/EB, nr. 749/97/EB, nr. 1836/97/EB, nr. 1837/97/EB, nr. 1838/97/EB, nr. 1850/97/EB, nr. 0121/98/EB, nr. 0426/98/EB, nr. 0613/98/EB, nr. 1000/98/EB, nr. 1076/98/EB, nr. 1191/98/EB, nr. 1568/98/EB, nr. 1569/98/EB, nr. 1570/98/EB, nr. 1916/98/EB, nr. 1917/98/EB, nr. 1958/98/EB, nr. 2560/98/EB, nr. 2686/98/EB, nr. 2692/98/EB, nr. 2728/98/EB, nr. 508/1999/EB, nr. 804/1999/EB, nr. 953/1999/EB, nr. 954/1999/EB, nr. 997/1999/EB, nr. 998/1999/EB, nr. 1308/1999/EB, nr. 1942/1999/EB, nr. 1943/1999/EB, nr. 1931/1999/EB, nr. 2385/1999/EB, nr. 2393/1999/EB, nr. 2593/1999/EB, nr. 2728/1999/EB, nr. 2757/1999/EB, nr. 2758/1999/EB, nr. 1286/2000/EB, nr. 1295/2000/EB, nr. 1960/2000/EB, nr. 2338/2000/EB, nr. 2391/2000/EB, nr. 2535/2000/EB, nr. 2908/2000/EB, nr. 749/2001/EB, nr. 750/2001/EB, reglugerð ráðsins nr. 434/97/EB og samkvæmt heimild í lögum nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr og lögum nr. 96/1997 um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á sláturafurðum ásamt síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 252/1995 um hámark dýralyfjaleifa í sláturafurðum, eggjum og mjólk, ásamt síðari breytingum.


Landbúnaðarráðuneytinu, 21. ágúst 2001.

Guðni Ágústsson.
Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir.


I. VIÐAUKI
Skrá yfir lyfjafræðilega virk efni sem hámarksmagn leifa hefur verið ákveðið fyrir.

1. Sýkingalyf
1.1. Efnameðferðarefni (Chemotherapeutics)
1.1.1. Súlfónamíð

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Öll efni í súlfónamíð flokknum Móðurefni Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis 100 µg/kg Vöðvi, fita, lifur, nýra Heildarmagn leifa allra efna úr súlfónamíð flokknum má ekki vera meira en 100 µg/kg
Nautgripir, sauðfé, geitur 100 µg/kg Mjólk

1.1.2. Díamínópýrimídínafleiður

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Bakvílóprím Bakvílóprím Nautgripir 10 µg/kg Fita
300 µg/kg Lifur
150 µg/kg Nýra
30 µg/kg Mjólk
Svín 40 µg/kg Húð og fita
50 µg/kg Lifur, nýra
Trímetóprím Trímetóprím Nautgripir 50 µg/kg Vöðvi, lifur, nýra, fita, mjólk
Svín 50 µg/kg Vöðvi, lifur, nýra, fita, mjólk
Alifuglar 50 µg/kg Vöðvi, lifur, nýra, fita, mjólk Ekki ætlað dýrum sem verpa eggjum til manneldis
Dýr af hestaætt 100 µg/kg Vöðvi, lifur, nýra, fita, mjólk
Fiskar 50 µg/kg Vöðvi og roð í eðlilegum hlutföllum

1.2. Sýklalyf
1.2.1. Penisillín

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Amoxisillín Amoxisillín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis 50 µg/kg Vöðvi, lifur, nýra, fita
4 µg/kg Mjólk
Ampisillín Ampisillín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis 50 µg/kg Vöðvi, lifur, nýra, fita
4 µg/kg Mjólk
Bensýlpenisillín Bensýl-penisillín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis 50 µg/kg Vöðvi, lifur, nýra, fita
4 µg/kg Mjólk
Díkloxasillín Díkloxasillín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis 300 µg/kg Vöðvi, lifur, nýra, fita
30 µg/kg Mjólk
Fenoxýmetýlpenisillín Fenoxýmetýl-penisillín Svín 25 µg/kg Vöðvi, lifur, nýra
Kloxasillín Kloxasillín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis 300 µg/kg Vöðvi, lifur, nýra, fita
30 µg/kg Mjólk
Oxasillín Oxasillín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis 300 µg/kg Vöðvi, lifur, nýra, fita
30 µg/kg Mjólk
Peneþamat Bensýl-penisillín Nautgripir 50 µg/kg Nýra, lifur, vöðvi, fita
4 µg/kg Mjólk
Svín 50 µg/kg Nýra, lifur, vöðvi, fita


1.2.2.Sefalósporín

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Sefalexín Sefalexín Nautgripir 200 µg/kg Vöðvi, lifur, fita
100 µg/kg Mjólk
1000 µg/kg Nýra
Sefasólín Sefasólín Nautgripir, sauðfé og geitur 50 µg/kg Mjólk
Sefkínóm Sefkínóm Nautgripir 200 µg/kg Nýra
100 µg/kg Lifur
50 µg/kg Vöðvi, fita
20 µg/kg Mjólk
Svín 200 g/kg Nýra
100 g/kg Lifur
50 g/kg Vöðvi
50 g/kg Húð og fita
Seftíófúr Summa allra leifa sem halda betalaktam-byggingu sinni, gefin upp sem desfúróýl-seftíófúr Nautgripir 1000 µg/kg Vöðvi Ekki ætlað til nota í mjólkurkirtla
2000 µg/kg Lifur, fita
6000 µg/kg Nýra
100 µg/kg Mjólk
Svín 1000 µg/kg Vöðvi
2000 µg/kg Fita, Lifur
6000 µg/kg Nýra


1.2.3. Kínólón

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Dífloxasín Dífloxasín Kjúklingar, kalkúnar 1900 µg/kg Lifur
600 µg/kg Nýra
300 µg/kg Vöðvi
400 µg/kg Húð og fita
Nautgripir 1400 µg/kg Lifur Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér neyslumjólk
800 µg/kg Nýra
400 µg/kg Vöðvi
100 µg/kg Fita
Svín 800 µg/kg Lifur, nýra
400 µg/kg Vöðvi
100 µg/kg Húð og fita
Danófloxasín Danófloxasín Nautgripir 200 µg/kg Vöðvi
100 µg/kg Fita
400 µg/kg Lifur, nýra
30 µg/kg Mjólk
Kjúklingar 200 µg/kg Vöðvi Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til neyslu
100 µg/kg Fita
400 µg/kg Lifur, nýra
Svín 100 g/kg Vöðvi
50 g/kg Húð og fita
200 g/kg Lifur, nýra
Enrófloxasín Til samans enrófloxasín og síprófloxasín Nautgripir 100 µg/kg Vöðvi, fita
300 µg/kg Lifur
200 µg/kg Nýra
100 µg/kg Mjólk
Kanínur 100 µg/kg Vöðvi, fita
200 µg/kg Lifur
300 µg/kg Nýra
Svín 100 µg/kg Vöðvi, húð og fita
200 µg/kg Lifur
300 µg/kg Nýra
Alifuglar 300 µg/kg Nýra Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til neyslu
100 µg/kg Vöðvi, húð og fita
200 µg/kg Lifur
Sauðfé 100 g/kg Vöðvi, fita Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér neyslumjólk
300 g/kg Lifur
200 g/kg Nýra
Flúmekvín Flúmekvín Nautgripir, sauðfé 200 g/kg Vöðvi Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér neyslumjólk
300 g/kg Fita
500 g/kg Lifur
1500 g/kg Nýra
Nautgripir 50 g/kg Mjólk
Svín 200 g/kg Vöðvi
300 g/kg Húð og fita
500 g/kg Lifur
1500 g/kg Nýra
Kjúklingar 400 g/kg Vöðvi Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til neyslu
250 g/kg Húð og fita
800 g/kg Lifur
1000 g/kg Nýra
Kalkúnn 400 g/kg Vöðvi
250 g/kg Húð og fita
800 g/kg Lifur
1000 g/kg Nýra
Laxfiskar 600 g/kg Vöðvi og roð í eðlilegum hlutföllum
Marbófloxasín Marbófloxasín Nautgripir 150 µg/kg Vöðvi, lifur, nýru
50 µg/kg Fita
75 µg/kg Mjólk
Svín 150 µg/kg Vöðvi, lifur, nýru
50 µg/kg Fita, húð
Sarafloxasín Sarafloxasín Kjúklingar 10 µg/kg Húð og fita
100 µg/kg Lifur
Laxfiskar 30 µg/kg Vöðvi og roð í eðlilegum hlutföllum


1.2.4. Makrólíð

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Erýtrómýsín Erýtrómýsín A Kjúklingar, svín 200 µg/kg Vöðvi, lifur, nýra, húð og fita
Kjúklingar 150 µg/kg Egg
Nautgripir, sauðfé 200 µg/kg Vöðvi, lifur, nýra, fita Sauðfé: Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér neyslumjólk
Nautgripir 40 µg/kg Mjólk
Spíramýsín Summa af spíramýsín og neóspíramýsín Nautgripir 200 µg/kg Vöðvi
300 µg/kg Fita, lifur, nýra
200 µg/kg Mjólk
Kjúklingar 200 µg/kg Vöðvi
300 µg/kg Húð og fita
400 µg/kg Lifur
Spíramýsín 1 Svín 250 g/kg Vöðvi
2000 g/kg Fita
1000 g/kg Nýra
Tilmíkósín Tilmíkósín Nautgripir, sauðfé, svín, kanínur 1000 µg/kg Lifur, nýra
50 µg/kg Vöðvi, fita
Nautgripir, sauðfé 50 µg/kg Mjólk
Kjúklingar 75 µg/kg Vöðvi, húð og fita Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til neyslu
1000 µg/kg Lifur
250 µg/kg Nýra
Týlósín Týlósín A Nautgripir 100 µg/kg Vöðvi, fita, lifur, nýra
50 µg/kg Mjólk
Svín 100 µg/kg Vöðvi, húð og fita, lifur, nýra
Alifuglar 100 µg/kg Vöðvi, húð og fita, lifur, nýra Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til neyslu
200 µg/kg Egg


1.2.5.Flórfenikól og skyld efnasambönd

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Flórfenikól Summa flórfenikóls og umbrotsefna þess mæld sem flórfenikólamín 2,4-DMA-hlutann, gefið upp sem amitras Nautgripir 200 µg/kg Vöðvi
300 µg/kg Nýra
3000 µg/kg Lifur
Svín 300 g/kg Vöðvi
500 g/kg Húð og fita
2000 g/kg Lifur
500 g/kg Nýra
Kjúklingar 100 µg/kg Vöðvi Ekki fyrir hænur ef egg þeirra eru notuð til neyslu
200 µg/kg Húð og fita
2500 µg/kg Lifur
750 µg/kg Nýra
Þíamfeníkól Þíamfeníkól Nautgripir 50 µg/kg Nýra, lifur, vöðvi, mjólk, fita
Kjúklingar 50 µg/kg Nýra, lifur, vöðvi, húð og fita Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til neyslu


1.2.6.Tetrasýklín

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Doxýsýklín Doxýsýklín Nautgripir 600 µg/kg Nýra Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér neyslumjólk
300 µg/kg Lifur
100 µg/kg Vöðvi
Svín, alifuglar 600 µg/kg Nýra Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til neyslu
300 µg/kg Lifur, húð og fita
100 µg/kg Vöðvi
Klórtetrasýklín Summa móðurefnis og 4-epímers þess Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis 600 µg/kg Nýra
300 µg/kg Lifur
100 µg/kg Vöðvi, mjólk
200 µg/kg Egg
Oxýtetrasýklín Summa móðurefnis og 4-epímers þess Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis 600 µg/kg Nýra
300 µg/kg Lifur
100 µg/kg Vöðvi, mjólk
200 µg/kg Egg
Tetrasýklín Summa móðurefnis og 4-epímers þess Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis 600 µg/kg Nýra
300 µg/kg Lifur
100 µg/kg Vöðvi, mjólk
200 µg/kg Egg


1.2.7.Naftalínhringað ansamýsín

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Rifaximín Rifaximín Nautgripir 60 µg/kg Mjólk

1.2.8. Plevrómútilín

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Tíamúlín Summa umbrotsefna sem geta breyst í 8-a-hýdroxýmútilín við vatnsrof

Tíamúlín
Svín, kanínur 100 µg/kg Vöðvi
500 µg/kg Lifur
Kjúklingar
100 µg/kg Vöðvi, húð og fita
1000 µg/kg Lifur
1000 µg/kg Egg
Valnemúlín Valnemúlín Svín 50 µg/kg Vöðvi
500 µg/kg Lifur
100 µg/kg Nýra


1.2.9. Linkósamíðar

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Linkómýsín Linkómýsín Nautgripir 100 µg/kg Vöðvi
50 µg/kg Fita
500 µg/kg Lifur
1500 µg/kg Nýra
150 µg/kg Mjólk
Pirlímýsín Pirlímýsín Nautgripir 100 µg/kg Vöðvi, fita
400 µg/kg Nýra
1000 µg/kg Lifur
100 µg/kg Mjólk


1.2.10. Amínóglýkosíð

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Apramýsín Apramýsín Nautgripir 1000 µg/kg Vöðvi, fita Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér neyslumjólk
10.000 µg/kg Lifur
20.000 µg/kg Nýra
Parómómýsín Parómómýsín Nautgripir 1500 µg/kg Lifur, nýra Má ekki gefa dýrum sem eru mjólkuð til manneldis
500 µg/kg Vöðvi
Svín, kanínur 1500 µg/kg Lifur, nýra
500 µg/kg Vöðvi
Kjúklingar 1500 µg/kg Lifur, nýra Má ekki gefa dýrum sem gefa frá sér egg til neyslu
500 µg/kg Vöðvi
Spektínómýsín Spektínómýsín Nautgripir 5000 µg/kg Nýra
1000 µg/kg Lifur
300 µg/kg Vöðvi
500 µg/kg Fita
200 µg/kg Mjólk
Svín, kjúklingar 5000 µg/kg Nýra
1000 µg/kg Lifur
300 µg/kg Vöðvi
500 µg/kg Húð og fita

1.2.11. Önnur sýklalyf

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Novobíósín Novobíósín Nautgripir 50 g/kg Mjólk

2. Sníklalyf

2.1. Innsníklalyf
2.1.1. Salísýlanílíð

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Klósantel Klósantel Nautgripir 1000 µg/kg Vöðvi, lifur
3000 µg/kg Nýra, fita
Sauðfé 1500 µg/kg Vöðvi, lifur
5000 µg/kg Nýra
2000 µg/kg Fita


2.1.2. Tetra-hýdró-ímídasól (ímíðasólþíasól)

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Levamísól Levamísól Nautgripir, sauðfé, svín og alifuglar 10 µg/kg Vöðvi, nýra, fita
100 µg/kg Lifur


2.1.3. Bensimídasól og pró-bensimídasól

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Albendasól Summa albenda-sólsúlfoxíðs,
albenda-sólsúlfons og
albendasól-2-amínósúlfons,
gefið upp sem albendasól.
Nautgripir, sauðfé 100 µg/kg Vöðvi, fita, mjólk
1000 µg/kg Lifur
500 µg/kg Nýra
Albendasóloxíð Summa albenda-sól oxíðs, albenda-sólsúlfons og
albendasól-2-amínósúlfons,
gefið upp sem albendasól.
Nautgripir, sauðfé 100 µg/kg Vöðvi, fita, mjólk
1000 µg/kg Lifur
500 µg/kg Nýra
Febantel Summa leifanna sem hægt er að draga út og oxa í
oxfendasólsúlfon
Nautgripir, sauðfé, svín og dýr af hestaætt 50 µg/kg Vöðvi, fita, nýra
500 µg/kg Lifur
Nautgripir, sauðfé 10 µg/kg Mjólk
Fenbendasól Summa leifanna sem hægt er að draga út og oxa í
oxfendasólsúlfon
Nautgripir, sauðfé, svín og dýr af hestaætt 50 µg/kg Vöðvi, fita, nýra
500 µg/kg Lifur
Nautgripir, sauðfé 10 µg/kg Mjólk
Flúbendasól Summa flúbendasóls og
(2-amínó 1H-bensimídasól-5-
ýl) (4-flúrfenýl)-metanons
Flúbendasól
Svín, kjúklingar,
veiðifuglar
50 µg/kg Vöðvi
50 µg/kg Húð og fita
300 µg/kg Nýra
400 µg/kg Lifur
Kjúklingar 400 µg/kg Egg
Kalkúnar 50 µg/kg Vöðvi, húð og fita
300 µg/kg Nýra
400 µg/kg Lifur
Oxfendasól Summa leifanna sem hægt er að draga út og oxa í
oxfendasólsúlfon
Nautgripir, sauðfé,
svín og dýr af hestaætt
50 µg/kg Vöðvi, fita, nýra
500 µg/kg Lifur
Nautgripir, sauðfé 10 µg/kg Mjólk
Oxíbendasól Oxíbendasól Svín 100 µg/kg Vöðvi, nýra
500 µg/kg Húð og fita
200 µg/kg Lifur
Tríklabendasól Summa að-greinanlegra leifa sem hægt er að oxa í ketó-tríklabendasól Nautgripir, sauðfé 100 µg/kg Vöðvar, lifur, nýru Má ekki gefa dýrum sem eru mjólkuð til manneldis
Þíabendasól Summa þía-bendasóls og
5-hýdroxý-þíabendasóls
Nautgripir 100 µg/kg Vöðvi, fita, lifur, nýra
100 µg/kg Mjólk


2.1.4. Fenólafleiður, þar með talin salisýlaníð

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Nítroxiníl Nítroxiníl Nautgripir, sauðfé 400 µg/kg Vöðvi, nýra
200 µg/kg Fita
20 µg/kg Lifur


2.1.5. Bensensúlfónamíður

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Klórsúlón Klórsúlón Nautgripir 35 g/kg Vöðvi
100 g/kg Lifur
200 g/kg Nýra


2.2. Útsníklalyf
2.2.1. Lífræn fosföt

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Díasínon Díasínon Nautgripir, svín, sauðfé og geitur 20 µg/kg Vöðvi, lifur, nýra
700 µg/kg Fita
Nautgripir, sauðfé, geitur 20 µg/kg Mjólk


2.2.2. Formamídín

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Amitras Summa amitrass og allra umbrotsefna sem innihalda 2,4-DMA-hlutann, gefið upp sem amitras Svín 400 µg/kg Húð og fita
200 µg/kg Lifur, nýra
Nautgripir 200 µg/kg
10 µg/kg
Lifur, nýra, fita
Mjólk
Sauðfé 400 µg/kg Fita
200 µg/kg Nýra
100 µg/kg Lifur
10 µg/kg Mjólk
Býflugur 200 µg/kg Hunang


2.2.3. Pýretróíð

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Flúmetrín Flúmetrín (summa trans-Z-myndbrigða) Nautgripir 10 g/kg Vöðvi, nýra
150 g/kg Fita
20 g/kg Lifur
30 g/kg Mjólk
Sauðfé 10 g/kg Vöðvi, nýra Má ekki gefa dýrum sem eru mjólkuð til manneldis
150 g/kg Fita
20 g/kg Lifur


2.2.4. Asýlþvagefnisafleiður

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Teflúbensúron Teflúbensúron Laxfiskar 500 g/kg Vöðvar og roð í eðlilegum hlutföllum
Diflúbensúron Diflúbensúron Laxfiskar 1000 g/kg Vöðvar og roð í eðlilegum hlutföllum

2.2.5. Pýrímídínafleiður

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Dísýklaníl Summa af dísýklaníli og 2, 4, 6- tríamínó- pýrímídín-5-karbonítríl Sauðfé 200 g/kg Vöðvi Má ekki gefa dýrum sem eru mjólkuð til manneldis
50 g/kg Fita
400 g/kg Lifur, nýra


2.3. Inn- og útsníklalyf
2.3.1. Avermektín

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Abamektín Avermektín B 1a Nautgripir 20 µg/kg Lifur
10 µg/kg Fita
Eprínómektín Eprínómektín B 1a Nautgripir 50 µg/kg Vöðvi
1500 µg/kg Lifur
300 µg/kg Nýra
20 µg/kg Mjólk
250 µg/kg Fita
Dóramektín Dóramektín Nautgripir 150 µg/kg Fita Má ekki gefa dýrum sem eru mjólkuð til manneldis
100 µg/kg Lifur
30 µg/kg Nýra
10 µg/kg Vöðvi
Svín, sauðfé 100 µg/kg Fita Má ekki gefa sauðkindum sem eru mjólkaðar til manneldis
50 µg/kg Lifur
30 µg/kg Nýra
20 µg/kg Vöðvi
Emamektín Emamektín B 1 a Laxfiskar 100 g/kg Vöðvi og roð í eðlilegum hlutföllum
Ívermektín 22,23- Díhýdróaver-mektín B 1a Nautgripir 100 µg/kg Lifur
40 g/kg Fita
Sauðfé, dýr af hestaætt, svín 15 µg/kg Lifur
20 µg/kg Vöðvi, fita
Hjartardýr, þar á meðal hreindýr 20 µg/kg Vöðvi, nýra
100 µg/kg Fita
50 µg/kg Lifur
Moxídektín Moxídektín Nautgripir, sauðfé 500 µg/kg Fita
100 µg/kg Lifur
50 µg/kg Vöðvi, nýra
Dýr af hestaætt 50 g/kg Vöðvi, nýra
500 g/kg Fita
100 g/kg Lifur


2.4. Frumdýralyf
2.4.1. Afleiða tríasíntríons

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Toltrasúríl Toltrasúrílsúlfon Kjúklingar 100 µg/kg Vöðvi Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis
200 µg/kg Húð og fita
600µg/kg Lifur
400µg/kg Nýra
Kalkúnar 100 µg/kg Vöðvi
200 µg/kg Húð og fita
600µg/kg Lifur
400µg/kg Nýra
Svín 100 µg/kg Vöðvi
150 µg/kg Húð og fita
500µg/kg Lifur
250µg/kg Nýra


2.4.2. Afleiður kínasólóns

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Halófúgínón Halófúgínón Nautgripir 10 µg/kg Vöðvi Ekki ætlað dýrum sem að gefa af sér neyslumjólk
25 µg/kg Fita
30µg/kg Lifur, nýra3. Lyf sem hafa áhrif á taugakerfið

3.1. Lyf sem hafa áhrif á miðtaugakerfið
3.1.1. Róandi lyf sem innihalda bútýrófenon

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Asaperon Summa asaperons og asaperóls Svín 100 µg/kg Vöðvi, lifur, nýra, húð og fita

3.2. Lyf sem hafa áhrif á ósjálfráða taugakerfið
3.2.1. And-adrenvirk lyf

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Karasólól Karasólól Nautgripir 15 µg/kg Lifur, nýra
5 µg/kg Vöðvi, fita
1 µg/kg Mjólk
Svín 5 µg/kg Vöðvi, húð og fita
25 µg/kg Lifur og nýra


3.2.2. ß2aðrenhermandi lyf

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Klenbúteról-hýdróklóríð Klenbúteról Nautgripir 0,5 µg/kg Lifur, nýra
0,1 µg/kg Vöðvi
0,05 µg/kg Mjólk
Dýr af hestaætt 0,5 µg/kg Lifur, nýra
0,1 µg/kg Vöðvi4. Bólgueyðandi lyf
4.1. Steralaus bólgueyðandi lyf
4.1.1. Afleiður arýlprópínsýru

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Karprófen Karprófen Nautgripir, dýr af hestaætt 500 g/kg Vöðvi Má ekki gefa dýrum sem eru mjólkuð til manneldis
1000 g/kg Fita, lifur, nýra
Vedaprófen Vedaprófen Dýr af hestaætt 1000 µg/kg Nýra
100 µg/kg Lifur
50 µg/kg Vöðvi
20 µg/kg Fita


4.1.2. Afleiður fenamat-flokksins

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Tolfenamínsýra Tolfenamínsýra Nautgripir 100 µg/kg Nýra
400 µg/kg Lifur
50 µg/kg Vöðvi
50 µg/kg Mjólk
Svín 50 µg/kg Vöðvi
400 µg/kg Lifur
100 µg/kg Nýra
Flúnixín Flúnixín Nautgripir 20 g/kg Vöðvi
30 g/kg Fita
300 g/kg Lifur
100 g/kg Nýra
5- hýdróflúnixín 40 g/kg Mjólk
Flúnixín Svín 50 g/kg Vöðvi
10 g/kg Húð og fita
200 g/kg Lifur
30 g/kg Nýra
Hestar 10 g/kg Vöðvi
20 g/kg Fita
100 g/kg Lifur
200 g/kg Nýra


4.1.4. Afleiður oxíkans

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Meloxíkam Meloxíkam Nautgripir 20 µg/kg Vöðvi
65 µg/kg Lifur, nýra
15 µg/kg Mjólk5. Barksterar

5.1. Sykursterar

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Betametason Betametason Nautgripir 0,75 µg/kg Vöðvi, nýra
2,0 µg/kg Lifur
0,3 µg/kg Mjólk
Svín 0,75 µg/kg Vöðvi, nýra
2,0 µg/kg Lifur
Dexametasón Dexametasón Nautgripir 0,3 µg/kg Mjólk
Nautgripir, svín, dýr af hestaætt 2 µg/kg Lifur
0,75 µg/kg Vöðvi, nýra
Prednisólon Prednisólon Nautgripir 4 µg/kg Vöðvi, fita
10 µg/kg Lifur, nýra
6 µg/kg MjólkII. VIÐAUKI
Skrá yfir efni sem falla ekki undir takmörkun á hámarksmagni leifa.

1. Ólífræn efnasambönd

Lyfjafræðilega virk efni Dýrategundir Önnur ákvæði
Áldísterat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Álhýdroxíðasetat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Álfosfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Áltrísterat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Álklóríð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Ammóníumklóríð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Baríumselenat Nautgripir, sauðfé
Basískt bismútgallat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til inngjafar
Basískt bismútkarbónat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til inngjafar
Basískt bismútnítrat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til inngjafar
Basískt bismútsalisýlat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til inngjafar
Bórsýra og bóröt Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Brennisteinn Nautgripir, svín, sauðfé, geitur, dýr af hestaætt
Brómíð, kalíumsalt Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Brómíð, natríumsalt Allar tegundir spendýra sem eru gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Díkoparoxíð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Járndíklóríð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Járnsúlfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Joð og ólífræn joð, sambönd þar með talin:
Natríum og kalíumjoðið
Natríum og kalíumjoðat
Joðófór þar með talin pólývínýlpýrrólíðón-joð
Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalíum-DL-aspartat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalíumglúkúronat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalíumglýserófosfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalíumnítrat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalíumselenat
Kalsíum asetat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíum bensóat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíum fosfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíum glúkónat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíumglúkóheptónat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíumglúkónóglúkóheptónat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíumglúkónlóaktat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíumglútamat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíumglýserófosfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíum hýdroxíð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíum hýpófosfit Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíum karbónat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíum klóríð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíum malat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíum oxíð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíum pólýfosfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíum própíónat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíum sílíkat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíum stearat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíum súlfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Koparglúkonat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Koparheptanóat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Koparklóríð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Koparmetíónat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Koparoxíð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Koparsúlfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kóboltkarbonat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kóboltdíklóríð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kóboltglúkonat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kóboltoxíð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kóbóltsúlfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kóbolttríoxíð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Magnesíum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Magnesíumasetat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Magnesíumaspartat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Magnesíumálsilíkat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Magnesíumfosfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Magnesíumglútamat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Magnesíumglýserófosfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Magnesíumhýdroxíð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Magnesíumkarbónat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Magnesíumoxíð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Magnesíumórótat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Magnesíumsítrat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Magnesíumsterat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Magnesíumsúlfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Magnesíumtrísilíkat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Natríum
Natríumglýserófosfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Natríumhýpófosfít Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Natríumklórít Nautgripir Aðeins til staðbundinnar notkunar
Natríum díklórísósýanúrat Nautgripir, sauðfé, geitur Aðeins til staðbundinnar notkunar
Natríumselenat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Natríumselenít Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Nikkelglúkonat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Nikkelsúlfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Saltsýra Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota sem burðarefni
Sinkasetat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Sinkglúkónat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Sinkklóríð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Sinkóleat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Sinksterat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Sódíum própíónat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Vetnisperoxíð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis

2. Lífræn efnasambönd

Lyfjafræðilega virk efni Dýrategundir Önnur ákvæði
1-metýl-2-pýrrólídón Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
2-amínóetanól Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
2-amínóetanólglúkúronat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
2-amínóetýltvívetnisfosfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
2-pýrrólídon Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Gefið í líkamann með innspýtingu eða innrennsli í skömmtum að 40 mg/kg líkamsþyngdar
3,5-díjoð-L-týrósín Allar tegundir spendýra sem gefa af sér afurðir til manneldis
8-hýdroxýkínólín Allar tegundir spendýra sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar í nýfæddum dýrum
17 - estradíól Allar tegundir spendýra sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu ætlað til nota í lækningum og dýrarækt.
Alfakalsídól Nautgripir Eingöngu ætlað kúm sem eru komnar að burði
Alfaprostól Nautgripir, svín, kanínur og dýr af hestaætt
Apramýsín Svín, kanínur Eingöngu til inngjafar
Sauðfé Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér neyslumjólk
Kjúklingar Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til neyslu
Asameþífos Laxfiskar
Asetýlsalisýlat sodíum Nautgripir, svín, kjúklingar Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér neyslumjólk
Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til neyslu
Asetýlsalisýliksýra Nautgripir, svín, kjúklingar Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér neyslumjólk
Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til neyslu
Asetýlsalisýliksýra DL-lýsín Nautgripir, svín, kjúklingar Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér neyslumjólk
Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til neyslu
Asetýlsysteín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Atrópín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
B1-vítamín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
B2-vítamín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
B12-vítamín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
B3-vítamín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
B5-vítamín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
B6-vítamín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Basískt álsalisýlat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis nema fiskur Eingöngu til staðbundinnar notkunar
Basískt bismútnítrat Nautgripir Einungis til nota í mjólkurkirtla
Basitrasín Nautgripir Aðeins til nota í mjólkurkirtla mjólkandi kúa og fyrir alla vefi og afurðir nema mjólk
Bensalkóníumklóríð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu notað sem burðarefni með allt að 0,05%
Bensókaín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu ætlað til nota sem staðdeyfilyf
Bensýlalkóhól Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota sem burðarefni
Betaín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Betaínglúkúronat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Bitúmínsúlföt, ammoníum- og natríumsölt Allar tegundir spendýra sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér neyslumjólk
Bíótín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Brómhexín Nautgripir Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér neyslumjólk
Svín
Alifuglar Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til neyslu
Brónópól Laxfiskar Aðeins til nota fyrir frjóvguð hrogn í fiskeldi
Brótisólam* Nautgripir Einungis til lækninga
Búserelín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Bútafosfan Nautgripir Eingöngu til inngjafar í bláæð og ekki ætlað dýrum sem gefa af sér neyslumjólk
Bútorfanóltartrat Dýr af hestaætt Eingöngu til inngjafar í bláæð
Bútýl-4-hýdroxýbensóat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Bútýlskópólamínbrómíð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
D-vítamín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Dekókínat Nautgripir, sauðfé Aðeins til inngjafar.
Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér neyslumjólk
Dembrexín Dýr af hestaætt
Denaverínhýdróklóríð Nautgripir
Detómidín* Nautgripir, dýr af hestaætt Einungis til lækninga og dýratæknilegra nota
Díetýlenglýkólmónóetri Nautgripir, svín
Díetýlþalat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Díklasúríl Sauðfé Til inngjafar, aðeins handa lömbum
Díkloxasillín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Dímangantríoxíð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til inngjafar
Dímetýlþalat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Dínóprost Allar tegundir spendýra
Dínóprosttrómetamín Allar tegundir spendýra sem gefa af sér afurðir til manneldis
D-Phe6 –leysihormón gulbúshormóns Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Díprófyllín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Doxapram Allar tegundir spendýra sem gefa af sér afurðir til manneldis
E-vítamín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Enílkónasól Nautgripir, dýr af hestaætt Aðeins til staðbundinnar notkunar
Eplasýra Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota sem burðarefni
Ergómetrínmaleat Allar tegundir spendýra sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu ætlað dýrum sem eru komin að því að fæða
Etamífyllínkamsýlat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Etamsýlat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Etanól Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota sem burðarefni
Etípróstóntrómetamín Nautgripir, svín
Etýllaktat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Fenól Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Fenpípramíðhýdróklóríð Dýr af hestaætt Eingöngu til inngjafar í bláæð
Fertírelínasetat Nautgripir
Fjölsúlfamettað glýkósamínóglýkan Dýr af hestaætt
Flóróglúsínól Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Flúmetrín Býflugur
Fólsýra Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Fólínsýra Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Fúrósemíð Nautgripir, dýr af hestaætt Eingöngu til inngjafar í bláæð
Fýtómenadíon Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Glýserólformal Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Gónadótrópín úr þvagi kvenna eftir tíðahvörf Nautgripir
Gónadótrófín úr blóði fylfullra hryssa Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Heptamínól Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Herperidín Dýr af hestaætt
Hesperidínmetýlkalkón Dýr af hestaætt
Hexetidín Dýr af hestaætt Aðeins til staðbundinnar notkunar
Hýdróklórþíasíð Nautgripir
Hýdrókortisón Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Isóflúran Dýr af hestaætt Eingöngu til deyfingar og svæfingar
Ísoxsúprín Nautgripir, dýr af hestaætt Aðeins til lækninga í samræmi við tilskipun ráðsins 96/22/EBE (*)
Ísóbútan Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Jecoris oleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Kaffín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíumaspartat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíumkarbasalat Nautgripir, svín, kjúklingar Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér neyslumjólk.
Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til neyslu
Karbetósín Allar tegundir spendýra sem gefa af sér afurðir til manneldis
Ketamín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Ketanseríntartrat Dýr af hestaætt
Ketóprófen Svín, nautgripir, dýr af hestaætt
Klasúríl Dúfur
Klóprostenól Nautgripir, svín, dýr af hestaætt
Klórfenamín Allar tegundir spendýra sem gefa af sér afurðir til manneldis
Klórhexidín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Klórókresól Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kolvatnsefni úr jarðolíu með allt frá lítilli og upp í mikla seigju, þar á meðal örkristölluð vaxefni, um það bil C10-C60; alifatísk, greinótt alifatísk og alisýklísk efnasambönd Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Að undanskildum arómatískum og ómettuðum efnasamböndum
Kortíkótrópín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kókóalkýldímetýlbetaín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota sem burðarefni
Kvatresín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Einungis til notkunar sem rot-varnarefni með styrk upp að 0,5%
Kvillæjasapótín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Lanólínalkóhól Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Levómetadon Dýr af hestaætt Eingöngu til inngjafar í bláæð
Lífræn joðsambönd
-Joðform
-Joðóform
-pólývinýlpýrrólíðon-joð
Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
L-vínsýra og ein- og tvíbasísk natríum-, kalíum- og kalsíumsölt hennar Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota sem burðarefni
Lesírelín Nautgripir, kanínur, dýr af hestaætt
Levóþýroxín Allar tegundir spendýra sem gefa af sér afurðir til manneldis
Lídókaín Dýr af hestaætt Aðeins ætlað til stað- eða svæðisbundinnar deyfingar
Línolía (Lini oleum) Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Loshormón gónadótrófins Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Lóbelín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Lúprostíól Allar spendýrategundir
Leysihormón gónadótrópíns Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Mangankarbónat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til inngjafar
Manganklóríð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til inngjafar
Manganglúkonat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til inngjafar
Manganglýserófosfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til inngjafar
Manganoxíð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til inngjafar
Manganpídólat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til inngjafar
Manganríbónúkleat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til inngjafar
Mangansúlfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til inngjafar
Manna kóríongónadótrófín* (HCG) Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Einungis til lækninga og dýratæknilegra nota.
Matricariae flos Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Medroxýprógesterón asetat Sauðfé Til notkunar í leggöng og einungis í tengslum við dýrarækt
Melatónín Sauðfé, geitur
Melissae folium Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Menadíon Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Menbútón Nautgripir, sauðfé, geitur, svín, dýr af hestaætt
Mentól Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Mepívakaín Dýr af hestaætt Eingöngu til nota sem staðdeyfilyf í liði og sem utanbastsdeyfing
Merkaptamínhýdróklóríð Allar tegundir spendýra sem gefa af sér afurðir til manneldis
Mesillínam Nautgripir Aðeins til nota í leg kúa
Metýlnikótínat Nautgripir, dýr af hestaætt Aðeins til staðbundinnar notkunnar
Metýlsalisýlat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis nema fiskur Eingöngu til staðbundinnar notkunar
Millefolii herba Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Mjólkursýra Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Moldarsýrur (humid acids) og natríumsölt þeirra Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til inngjafar
Natamýsín Nautgripir, dýr af hestaætt Aðeins til staðbundinnar notkunar
Natríum-2-metýl-2-fenoxýprópanóat Nautgripir, svín, geitur, dýr af hestaætt
Natríum-bensýl-4-hýdroxýbensóat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Natríum-bútýl-4-hýdroxýbensóat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Natríumsalisýlat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis nema fiskur Eingöngu til staðbundinnar notkunar
Natríumsetósterýlsúlfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Natríumtósýlklóramíð Fiskar Aðeins til nota í vatni
N-bútan Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
N-bútanól Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota sem burðarefni
Neóstigmín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Nikóboxíl Dýr af hestaætt Aðeins til staðbundinnar notkunar
Nómivamíð Dýr af hestaætt Aðeins til staðbundinnar notkunar
Nóvóbíósín Nautgripir Aðeins til nota í mjólkurkirtla og fyrir alla vefi og afurðir nema mjólk
Óleylóleat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Ólífræn vetniskolefni, lítil eða mikil seigja, að örkristölluðu vaxi meðtöldu, u.þ.b. C10-C60; alífatísk sambönd, sundurgreind alífatísk sambönd og alíhringasambönd Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Að undanskildum arómatískum og ómettuðum efnasamböndum.
Oxýtósín Allar tegundir spendýra sem gefa af sér afurðir til manneldis
Quercus cortex Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Pankreatín Allar tegundir spendýra sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Papaín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Papaverín Nautgripir Eingöngu nýfæddir kálfar
Parasetamól Svín Aðeins til inngjafar
Parkónasól Perluhænsn
Perediksýra Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Parkónasól Perluhænsn
Píperasíndíhýdróklóríð Kjúklingar Fyrir alla vefi og afurðir nema egg
Píperónýlbútoxíð Nautgripir, sauðfé, geitur, dýr af hestaætt Aðeins til staðbundinnar notkunar
Pólíkresúlen Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Pólýetýlenglýkól-15-hýdroxýsterat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota sem burðarefni
Pólýetýlenglýkól-7-glýserýlkókóat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Pólýetýlenglýkól-steröt með 8 – 40 oxýetýlen-einingum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota sem burðarefni
Pólýoxýllaxerolía með 30 til 40 oxýetýleneiningum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota sem burðarefni
Hert pólýoxýllaxerolía með 40 til 60 oxýetýlen-einingum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota sem burðarefni
Prasikvantel Dýr af hestaætt
Sauðfé Aðeins fyrir kindur sem eru ekki mjólkandi
Pretkamíð (krótetamíð og króprópamíð) Allar tegundir spendýra sem gefa af sér afurðir til manneldis
Prókaín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Própan Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Própýlenglýkól Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Pýrantelembónat Dýr af hestaætt
Rifaximín Allar tegundir spendýra sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Nautgripir Einungis til nota í mjólkurkirtla – nema þegar nota má júgrið til manneldis – og í leg.
R-klóprostenól Nautgripir, svín, dýr af hestaætt
Romifidín* Dýr af hestaætt Einungis til lækninga og dýratæknilegra nota.
Rosmarini folium Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Salisýlsýra Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis nema fiskur Eingöngu til staðbundinnar notkunar
Salviae folium Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Sambuci flos Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Sefaloníum Nautgripir Aðeins til nota í mjólkurkirtla og til augnmeðferðar og fyrir alla vefi og afurðir nema mjólk
Sefasetríl Nautgripir Aðeins til nota í mjólkurkirtla og fyrir alla vefi og afurðri nema mjólk
Sefasólín Nautgripir, sauðfé, geitur Einungis til nota í mjólkurkirtla (nema þegar nota má júgrið til manneldis)
Sefóperasón Nautgripir Eingöngu til nota í mjólkurkirtla mjólkandi kúa og fyrir alla vefi og afurðir nema mjólk
Setósterýlalkóhól Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Setrímíð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Sinkaspartat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Sódíum boróformíat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Sómatósalm Lax
Striknín Nautgripir Aðeins til inngjafar í skammti að 0,1 mg strikníns/kg líkamsþyngdar
Súlfógæjakóll Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Tannín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Tá-flúvalíant
Terpínhýdrat Nautgripir, svín, sauðfé, geitur
Tetrakaín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu ætlað til nota sem staðdeyfilyf
Tiliae flos Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Tíaprost Nautgripir, sauðfé, svín, dýr af hestaætt
Tímerefónat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Einungis til notkunar sem rot-varnarefni í fjölskammta bóluefni, enda fari styrkur ekki yfir 0,02%
Tóldímfos Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Tríkaínmesílat Fiskar Eingöngu til nota í vatni
Tríklórmetíasíð Allar tegundir spendýra sem gefa af sér afurðir til manneldis Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér neyslumjólk
Trímetýlflóróglúsínól Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Urticae herba Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Vetrabútínhýdróklóríð Svín
Vinkamín Nautgripir Eingöngu ætlað nýfæddum kálfum
Xýlasínhýdróklóríð Nautgripir, dýr af hestaætt Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér neyslumjólk
Þeóbróm Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Þeófyllín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Þíamýlal Allar tegundir spendýra sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til inngjafar í bláæð
Þíómersal Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Einungis til notkunar sem rot-varnarefni í fjölskammta bóluefni, enda fari styrkur ekki yfir 0,02%
Þíópental sodíum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til inngjafar í bláæð
Þýmól Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Æðabelgskynhormónavaki manna (HCG) Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis

(*) Stjtíð. EB nr. L. 125, 23.5. 1996, bls. 3.

3. Efni sem almennt eru talin skaðlaus

Lyfjafræðilega virk efni Dýrategundir Önnur ákvæði
Absintíumseyði Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Adenósín og 5'-mónó-, 5'-dí- og 5'-trífosföt þess Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Adrenalín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Alanín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Ammóníumsúlfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Arginín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Asetýlmeþíónín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Asparagín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Asparssýra Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Álhýdroxíð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Álmónósterat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Bensóýlbensóat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Bensýl p-hýdroxýbensóat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Díetýlsebakat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Dímetíkón Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Dímetýlasetamíð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Dímetýlsúlfoxíð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Eggbússtýrihormón (ESH) (náttúrulegt ESH úr öllum tegundum og nýmyndanir þeirra) Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Etýlendíamíntetraediksýra og sölt hennar Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Etýlóeat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Eukalyptól Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Fenýlalanín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Formaldehýð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Glútamín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Glútamínsýra Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Glútaraldehýð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Glýsín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Gulbússtýrihormón (GSH) (náttúrulegt GSH úr öllum tegundum og nýmyndanir þeirra) Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Gvanósín og 5'-mónó, 5'-dí- og 5'-trífosföt þess Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Gvæjakól Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Heparín og sölt þess Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Histidín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Hýalúronsýra Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Inósín og 5'-mónó, 5'-dí- og 5'-trífosföt þess Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Inósítól Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Ísólevsín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Ísóprópanól Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Járnammóníumsítrat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Járndextran Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Járnglúkóheptónat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíumbóróglúkónat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kalsíumsítrat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kamfóra Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til notkunar útvortis
Kardemommuseyði Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Karnitín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kólín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Kýmótrypsín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Lanólín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Levsín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Lýsín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Magnesíumglúkónat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Magnesíumhýpófosfít Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Magnesíumklóríð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Mannitól Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Maurasýra Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Metíónín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Metýlbensóat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Montaníð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Mónóþíóglýseról Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Mýglýól Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Natríumdíoktýlsúlfósúksínat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Natríumformaldehýðsúlfoxýlat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Natríumklóríð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Natríumkrómóglýkat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Natríumlárýlsúlfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Natríumpýrósúlfít Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Natríumsterat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Natríumþíósúlfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Orgótín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Ornitín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Órótínsýra Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Pepsín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Póloxalen Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Póloxamer Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Pólýetýlenglýkól (með mólþunga frá 200 upp í 10 000) Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Pólýsorbat 80 Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Prólín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Serín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Serótónín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Sinkoxíð Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Sinksúlfat Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Sítrúllín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Systeín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Sýtidín og 5'-mónó, 5'-dí- og 5'-trífosföt þess Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Thýmidín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Tragakant Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Trypsín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Trýptófan Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Týrósín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Úridín og 5'-mónó, 5'-dí- og 5'-trífosföt þess Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Valín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Þíoktínsýra Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Þreónín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Þvagefni Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Æðabelgskynhormónavaki manna (HCG) (náttúrulegt HCG og nýmyndanir þess) Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis

4. Efni sem eru notuð í smáskammtadýralyf

(hómópatadýralyf)

Lyfjafræðilega virk efni Dýrategundir Önnur ákvæði
Adonis vernalis Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til nota í smáskammta-dýralyf sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám fyrir smáskammtalyf, að því tilskildu að styrkleiki í afurðunum sé ekki meiri en einn hundraðshluti.
Aesculus hippocastanum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra fari ekki yfir 1:10
Agnus castus Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra svari til stofntinktúrunnar og þynninga af henni
Ailanthus altissima Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra svari til stofntinktúrunnar og þynninga af henni
Allium cepa Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra svari til stofntinktúrunnar og þynninga af henni
Aqua levici Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til nota í smáskammta-dýralyf sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám fyrir smáskammtalyf
Apogynum cannabinum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til nota í smáskammtadýralyf sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám fyrir smáskammtalyf, að því tilskildu að styrkleiki í afurðunum sé ekki meiri en einn hundraðshluti.
Eingöngu til munninngjafar
Arnicae radix Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra fari ekki yfir 1:10
Artemisia abrotanum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra svari til stofntinktúrunnar og þynninga af henni
Atropa belladonna Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til nota í smáskammtadýralyf sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám fyrir smáskammtalyf, að því tilskildu að styrkleiki í afurðunum sé ekki meiri en einn hundraðshluti.
Bellis perennis Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra svari til stofntinktúrunnar og þynninga af henni
Calendula officinalis Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra fari ekki yfir 1:10
Camphora Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til nota í smáskammtadýralyf sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám fyrir smáskammtalyf, að því tilskildu að styrkleiki í afurðunum sé ekki meiri en einn hundraðshluti.
Cardiospermum haliacacabum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra svari til stofntinktúrunnar og þynninga af henni
Convallaria majalis Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til nota í smáskammta-dýralyf sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám fyrir smáskammtalyf, að því tilskildu að styrkleiki í afurðunum sé ekki meiri en einn hundraðshluti.
Crataegus Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra svari til stofntinktúrunnar og þynninga af henni
Echinacea Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra svari til stofntinktúrunnar og þynninga af henni.
Aðeins til staðbundinnar notkunar
Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra fari ekki yfir 1:10
Eucalyptus globulus Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra svari til stofntinktúrunnar og þynninga af henni
Euphrasia officinalis Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra svari til stofntinktúrunnar og þynninga af henni
Ginkgo biloba Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra fari ekki yfir 1:1000
Ginseng Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra svari til stofntinktúrunnar og þynninga af henni
Hamamelis virginiana Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra fari ekki yfir 1:10
Harpagophytum procumbens Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra svari til stofntinktúrunnar og þynninga af henni
Harunga madagascariensis Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til nota í smáskammta-dýralyf sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám fyrir smáskammtalyf, að því tilskildu að styrkleiki í afurðunum sé ekki meiri en einn þúsundahluti.
Hypericum perforatum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra svari til stofntinktúrunnar og þynninga af henni
Lachnantes tinctoria Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra fari ekki yfir 1:1000
Lobaria pulmonaria Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra svari til stofntinktúrunnar og þynninga af henni
Okoubaka aubrevillei Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra svari til stofntinktúrunnar og þynninga af henni
Phytolacca americana Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra fari ekki yfir 1:1000
Prunus laurocerasus Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra fari ekki yfir 1:1000
Ruta graveolens Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til nota í smáskammta-dýralyf sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám fyrir smáskammtalyf, að því tilskildu að styrkleiki í afurðunum sé ekki meiri en einn þúsundahluti.
Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér neyslumjólk
Selenicereus grandiflorus Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til nota í smáskammta-dýralyf sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám fyrir smáskammtalyf, að því tilskildu að styrkleiki í afurðunum sé ekki meiri en einn hundraðshluti.
Serenoa repens Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra svari til stofntinktúrunnar og þynninga af henni
Silybum marianum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra svari til stofntinktúrunnar og þynninga af henni
Solidago virgaurea Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra svari til stofntinktúrunnar og þynninga af henni
Syzygium cumini Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra svari til stofntinktúrunnar og þynninga af henni
Thuja occidentalis Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til nota í smáskammta-dýralyf sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám fyrir smáskammtalyf, að því tilskildu að styrkleiki í afurðunum sé ekki meiri en einn hundraðshluti.
Turnera diffusa Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra svari til stofntinktúrunnar og þynninga af henni
Urginea maritima Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til nota í smáskammtadýralyf sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám fyrir smáskammtalyf, að því tilskildu að styrkleiki í afurðunum sé ekki meiri en einn hundraðshluti.
Eingöngu til inngjafar
Viola sebifera Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Eingöngu til nota í smáskammta-dýralyf sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám fyrir smáskammtalyf, að því tilskildu að styrkleiki í afurðunum sé ekki meiri en einn hundraðshluti.
Viscum album Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota í smáskammtadýralyf (hómópatadýralyf), sem búin eru til samkvæmt lyfjaskrám hómópata, að því tilskildu að styrkur þeirra svari til stofntinktúrunnar og þynninga af henni
Öll efni sem notuð eru í smáskammtadýralyf (hómópata-dýralyf), að því tilskildu að styrkur þeirra fari ekki yfir 1:10 000 Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis

5. Efni notuð sem aukaefni í matvæli

Lyfjafræðilega virk efni Dýrategundir Önnur ákvæði
Efni með E-númeri Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Einungis efni viðurkennd sem aukefni í matvæli að undaskildum rotvarnarefnunum sem eru talin upp í C-hluta III. viðauka við tilskipun ráðsins 95/2/EB (*)

(*) Stjtíð. EB nr. L 61, 18. 3. 1995, bls. 1

6. Efni úr jurtaríkinu

Lyfjafræðilega virk efni Dýrategundir Önnur ákvæði
Lyf úr blaðliljusafa (aloes), úr barbadosblaðlilju og suðurafrískum blaðliljum, staðlaður, þurr kjarni úr þeim og blöndur úr honum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Afurðir fengnar með oxun á terebinthinae oleum Nautgripir, svín, sauðfé, geitur
Aloe vera-hlaup og kjarni úr heilum laufblöðum afaloe vera Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Angelicae radix aetheroleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Anisi aetheroleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Anisi stellati fructus, staðlaður kjarni og blöndur af honum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Arnica montana (arnicae flos ogarnicae planta tota) Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Balsamum peruvianum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Boldo folium Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Calendulae flos Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Capsici fructus acer Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Carlinae radix Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Chrysanthemi cinerariifolii flos Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Carvi aetheroleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Caryophylli aetheroleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Centellae asiaticae extractum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Cimicifugae racemosae rhizoma Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér neyslumjólk
Cinchonae cortex, staðlaður kjarni og blöndur af honum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Cinnamomi cassiae aetheroleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Cinnamomi ceylanici aetheroleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Cinnamomi cassiae cortex, staðlaður kjarni og blöndur af honum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Cinnamomi ceylanici cortex, staðlaður kjarni og blöndur af honum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Citri aetheroleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Citronellae aetheroleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Condurango cortex, staðlaður kjarni og blöndur af honum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Coriandri aetheroleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Cupressi aetheroleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Echinacea purpurea Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Eucalypti aetheroleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Foeniculi aetheroleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Frangulae cortex, staðlaður kjarni og blöndur af honum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Gentinae radix, staðlaður kjarni og blöndur af honum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Hamamelis virginiana Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Hippocastani semen Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Hyperici oleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Juniperi fructus Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Lavandulae aetheroleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Lauri folii aetheroleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Lauri fructus Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Lespedeza capitata Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Lini oleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Majoranae herba Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Matricariae flos Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Matricaria recutita og blöndur af henni Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Medicago sativa extractum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Melissae aetheroleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Melissae folium Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Menthae piperitae aetheroleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Millefolii herba Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Myristicae aetheroleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins ætlað nýfæddum dýrum
Prestafífilskjarni(pyrethrum) Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Quercus –börkur Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Quillaia-sapónín Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Rhei radix, staðlaður kjarni og blöndur af honum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Ricini oleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Til nota sem burðarefni
Rosmarini aetheroleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Rosmarini folium Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Ruscus aculeatus Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Salviae folium Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Sambuci flos Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Sinapis nigrae semen Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Strychni semen Nautgripir, sauðfé, geitur Aðeins til inngjafar í skammti sem jafngildir allt að 0,1 mg strikníns/kg líkamsþyngdar
Symphyti radix Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar á óskaddaða húð
Terebinthinae aetheroleum rectificatum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Terebinthinae laricina Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis Aðeins til staðbundinnar notkunar
Thymi aetheroleum Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Tiliae flos Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
Urtica herba Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis
III. VIÐAUKI
Skrá yfir lyfjafræðilega virk efni, sem notuð eru í dýralyf og hámarksmagn
lyfjaleifa hefur verið ákveðið fyrir, til bráðabirgða.

1. Sýkingarlyf

1.2. Sýklalyf
1.2.2 Makrólíð

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Jósamýsín Summa allra efnaskipta-afurða með örverufræðilegri virkni, gefin upp sem jósamýsín Svín 400 µg/kg Nýra Bráðabirgðagildi fyrir MRL falla úr gildi 1. júlí 2002
200 µg/kg Lifur, vöðvi
200 µg/kg Húð og fita
Jósamýsín Jósamýsín Kjúklingar 400 µg/kg Nýra
200 µg/kg Lifur, vöðvi
200 µg/kg Fita
200 µg/kg Egg


1.2.5 Amínóglýsíð

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Díhýdróstreptómýsín Díhýdróstreptó-mýsín Nautgripir, sauðfé, svín 1000 µg/kg Nýra Bráðabirgðagildi fyrir MRL falla úr gildi 1. júní 2002
500 µg/kg Vöðvi, lifur, fita
Nautgripir, sauðfé 200 µg/kg Mjólk
Gentamísín Gentamísín Nautgripir, svín 750 µg/kg Nýra Bráðabirgðagildi fyrir MRL falla úr gildi 1. júní 2002
200 µg/kg Lifur
50 µg/kg Vöðvi, fita
Nautgripir 100 µg/kg Mjólk
Kanamýsín Kanamýsín Kanínur 100 µg/kg Vöðvi, fita Bráðabirgðagildi fyrir MRL falla úr gildi 1. janúar 2002
600 µg/kg Lifur
2500 µg/kg Nýra
Nautgripir, sauðfé 100 µg/kg Vöðvi, fita
600 µg/kg Lifur
2500 µg/kg Nýra
150 µg/kg Mjólk
Svín, kjúklingar 100 µg/kg Vöðvi, húð og fita
600 µg/kg Lifur
2500 µg/kg Nýra
Neómýsín (einnig framýsetín) Neómýsín B Nautgripir, svín, kjúklingar, 5000 µg/kg Nýra Bráðabirgðagildi fyrir MRL falla úr gildi 1. júní 2002
500 µg/kg Vöðvi, lifur, fita
Nautgripir 500 µg/kg Mjólk
Kjúklingar 500 µg/kg Egg
Spektínómýsín Spektínómýsín Sauðfé
Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis
5000 µg/kg Nýra Bráðabirgðagildi fyrir MRL falla úr gildi 1. janúar 2002
2000 µg/kg Lifur
300 µg/kg Vöðvi
500 µg/kg Fita
Kjúklingar 200 µg/kg Egg
Streptómýsín Streptómýsín Nautgripir, sauðfé 1000 µg/kg Nýra Bráðabirgðagildi fyrir MRL falla úr gildi 1. júní 2002
500 µg/kg Vöðvi, lifur, fita
200 µg/kg Mjólk
Svín 1000 µg/kg Nýra
500 µg/kg Vöðvi, lifur, húð og fita


1.2.9. Fjölmyxín

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Kólistín Kólistín Nautgripir, sauðfé, svín, kjúklingar og kanínur 200 µg/kg Nýra Bráðabirgðagildi fyrir MRL falla úr gildi 1. júlí 2002
150 µg/kg Lifur, vöðvi, fita
Nautgripir, sauðfé 50 µg/kg Mjólk
Kjúklingar 300 µg/kg Egg


2. Sníklalyf

2.1. Innsníklalyf
2.1.1. Fenólafleiður, þar með talin salisýlaníð

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Oxýklósaníð Oxýklósaníð Nautgripir, sauðfé


Nautgripir
500 µg/kg Lifur Bráðabirgða MRL fellur úr gildi 1. júlí 2002
100 µg/kg Nýra
20 µg/kg Vöðvi, fita
10 µg/kg Mjólk


2.1.2. Bensimídasól- og pró-bensimídasól

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Mebendasól Summa mebendasóls, metýl (5-1-hýdroxý-1-fenýl) metýl-1H-bensimídasól-2-ýl) karbamats og (2-amínó-1H-bensimídasól-5-ýl) fenýl-metanons, gefið upp sem mebenda-sóljafngildi Sauðfé, geitur, dýr af hestaætt

Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis
400 µg/kg
Lifur
Bráðabirgða MRL fellur úr gildi 1.janúar 2002
60 µg/kg Nýra, vöðvi, fita


2.2. Útsníklalyf
2.2.3. Pýretrín og pýretróíð

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Alfasýpermetrín Sýpermetrín (summa myndbrigða) Nautgripir, sauðfé

Virða ber frekari ákvæði í tilskipun ráðsins 93/57/EB
20 µg/kg Vöðvi, lifur, nýra Bráðabirgðagildi fyrir MRL falla úr gildi 1. janúar 2002
200 µg/kg Fita
20 µg/kg Mjólk
Kjúklingar 50 µg/kg Vöðvi, lifur, nýra, egg, húð og fita
Deltametrín Deltametrín Fiskar 10 µg/kg Vöðvi og roð í eðlilegum hlutföllum Bráðabirgðagildi fyrir MRL falla úr gildi 1. janúar 2002
Sýpermetrín Sýpermetrín (summa myndbrigða) Nautgripir, sauðfé, geitur 20 µg/kg Vöðvi, lifur, nýra, mjólk Bráðabirgðagildi fyrir MRL falla úr gildi 1. janúar 2002

Virða ber frekari ákvæði í tilskipun ráðsins 93/57/EB
200 µg/kg Fita
Kjúklingar 50 µg/kg Vöðvi, lifur, nýra, egg, húð og fita
Svín 20 µg/kg Lifur, vöðvi, húð og fita
200 µg/kg Nýra
Laxfiskar 50 µg/kg Vöðvi og roð í eðlilegum hlutföllum


2.4. Frumdýralyf
2.4.1. Karbanilíð

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Imídókarb Imídókarb Nautgripir, sauðfé 300 µg/kg Vöðvi Bráðabirgðagildi MRL fellur úr gildi 1. janúar 2002
50 µg/kg Fita
2000 µg/kg Lifur
1500 µg/kg Nýra
50 µg/kg Mjólk


2.4.4. Önnur frumdýralyf

Lyfjafræðilega virk efni Leifamerki Dýrategundir MRL Markvefur Önnur ákvæði
Amprólíum Amprólíum Kjúklingar, kalkúnar 200 µg/kg Vöðvi, lifur, húð og fita Bráðabirgðagildi MRL fellur úr gildi 1. janúar 2002
400 µg/kg Nýra
1000 µg/kg Egg


IV. VIÐAUKI
Skrá yfir lyfjafræðilega virk efni sem ekki er hægt
að ákvarða hámarksmagn leifa fyrir.

1. Nítrófúran, ásamt fúrasólídón
2. Rónidasól
3. Dapsón
4. Klóramfenikól
5. Kolsisín
6. Klórprómasín
7. Klóróform
8. Metrónídasól
9. Tóbakspíputegundir (Aristolochia spp.) og efnablöndur úr þeim
10. DímetrídasólV. VIÐAUKI
(sbr. br. nr. 762/92/EBE)
Upplýsingar og gögn er fylgja skulu beiðni um ákvörðun á hámarksmagni
leifa lyfjafræðilega virks efnis sem notað er í dýralyf.

Yfirlitsgögn:
1. Nafn umsækjanda eða firmaheiti og lögheimili.
2. Heiti dýralyfsins.
3. Heiti og magn virkra efna í lyfinu ásamt alþjóðlegu samheiti sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) hefur samþykkt, sé það til.
4. Framleiðsluleyfi, ef það hefur verið veitt.
5. Markaðsleyfi, ef það hefur verið veitt.
6. Samantekt á eiginleikum dýralyfsins (-lyfjanna), unnin í samræmi við a. lið 5. gr. tilskipunar 81/851/EBE.
A. Upplýsingagögn um öryggi
A.0. Skýrsla sérfræðings
A.1. Nákvæm sannkenni efnisins sem umsóknin varðar,
1.1. Alþjóðlegt samheiti (INN).
1.2. Heiti samkvæmt International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).
1.3. Heiti samkvæmt Chemical Abstract Service (CAS).
1.4. Flokkun:
--- lækningaleg,
--- lyfjafræðileg.
1.5. Samheiti og skammstafanir.
1.6. Byggingarformúla.
1.7. Sameindaformúla.
1.8. Mólmassi.
1.9. Hreinleikastig.
1.10 Tegund og magn óhreininda.
1.11 Lýsing á eðlisfræðilegum eiginleikum:
--- bræðslumark,
--- suðumark,
--- gufuþrýstingur,
--- leysni í vatni og lífrænum leysiefnum, greint í g/l, ásamt hitastigi,
--- þéttni,
--- brotstuðull, snúningur o.s.frv.
A.2. Viðeigandi lyfjafræðilegar rannsóknir
2.1 Lyfjahvarfafræði.
2.2 Lyfhrifafræði.
A.3. Eiturefnafræðilegar rannsóknir
3.1 Eiturhrif eftir einn skammt.
3.2 Eiturhrif eftir endurtekna skammta.
3.3 Þol hjá dýrategund sem lyfið er ætlað.
3.4 Áhrif eitrunar á æxlun, þar með talinn vansköpun fósturs.
3.4.1 Rannsókn áhrifa á æxlun.
3.4.2 Eituráhrif á fósturvísi/fóstur, þar með talinn vanskapnaður.
3.5 Stökkbreytivaldar.
3.6 Krabbameinsvaldar.
A.4. Rannsóknir á öðrum verkunum
4.1 Eituráhrif á ónæmiskerfið.
4.2 Örverufræðileg áhrif lyfjaleifa:
4.2.1 á þarmaflóru manna;
4.2.2 á lífverur og örverur sem notaðar eru í matvælaframleiðslu.
4.3 Áhrif á menn.
A.2. Viðeigandi lyfjafræðilegar rannsóknir
2.1 Lyfjahvarfafræði.
2.2 Lyfhrifafræði.
A.3. Eiturefnafræðilegar rannsóknir
3.1 Eiturhrif eftir einn skammt.
3.2 Eiturhrif eftir endurtekna skammta.
3.3 Þol hjá dýrategund sem lyfið er ætlað.
3.4 Áhrif eitrunar á æxlun, þar með talinn vansköpun fósturs.
3.4.1 Rannsókn áhrifa á æxlun.
3.4.2 Eituráhrif á fósturvísi/fóstur, þar með talinn vanskapnaður.
3.5 Stökkbreytivaldar.
3.6 Krabbameinsvaldar.
A.4. Rannsóknir á öðrum verkunum
4.1 Eituráhrif á ónæmiskerfið.
4.2 Örverufræðileg áhrif lyfjaleifa:
4.2.1 á þarmaflóru manna;
4.2.2 á lífverur og örverur sem notaðar eru í matvælaframleiðslu.
4.3 Áhrif á menn.
B. Upplýsingagögn um lyfjaleifar
B.0. Skýrsla sérfræðings
B.1. Nákvæm sannkenni efnisins sem umsóknin varðar
Efni skal sannkennt í samræmi við atriði A.1. Þó skal, þegar umsóknin tekur til eins eða fleiri dýralyfja, tilgreina ítarlega sannkenni lyfsins sjálfs, þar með talið:
--- Heiti efna og magn þeirra;
--- hreinleiki;
--- auðkenni framleiðslulotunnar sem notuð er við rannsóknirnar;
tengsl hennar við fullunnið lyfið;
--- eðlisvirkni og hreinleiki geislamerktra efna;
--- staðsetning merktra frumeinda í sameindinni.
B.2. Rannsóknir á lyfjaleifum
2.1 Lyfjahvarfafræði (frásog, dreifing, umbrot, útskilnaður).
2.2 Brotthvarf lyfjaleifa.
2.3 Útreikningar og skýringar á hámarksmagni leifa (MRL).
B.3. Venjubundin greiningaraðferð við athugun á lyfjaleifum
3.1 Lýsing á aðferðinni.
3.2 Gilding aðferðarinnar.
3.2.1 sérhæfni;
3.2.2 nákvæmni, þar með talið næmi;
3.2.3 samkvæmni;
3.2.4 greiningarmörk;
3.2.5 magngreiningarmörk;
3.2.6 notagildi og notkunarsvið við venjuleg skilyrði á rannsóknarstofu;
3.2.7 næmi fyrir truflunum.Þetta vefsvæði byggir á Eplica