Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

677/2009

Reglugerð um (17.) breytingu á reglugerð nr. 653/2001 um hámark dýralyfjaleifa í sláturafurðum, eggjum og mjólk. - Brottfallin

1. gr.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í XIII. kafla, II. viðauka, skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af II. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 6/2009 frá 6. febrúar 2009 öðlast eftirfarandi EB-gerðir gildi hér á landi:

  1. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 203/2008 frá 4. mars 2008 um breytingu, að því er varðar gamítrómýsín, á III. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu.
  2. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 542/2008 frá 16. júní 2008 um breytingu, að því er varðar sýflútrín og lektín úr rauðum nýrnabaunum (Phaseolus vulgaris), á I. og II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu.

2. gr.

Með innleiðingu á reglugerðum Evrópusambandsins breytast ákvæði reglugerðar nr. 653/2001 um hámark dýralyfjaleifa í sláturafurðum, eggjum og mjólk, þannig að:

  1. Eftirfarandi efni er bætt við í lið 1.2.2. í III. viðauka (skrá yfir lyfjafræðilega virk efni sem notuð eru í dýralyf og sem bráðabirgðahámarksgildi leifa hafa verið ákveðin fyrir):
 

1.

Sýkingarlyf

 

1.2.

Sýklalyf

 

1.2.2.

Makrólíðar

Lyfjafræðilega virk(t) efni

Leifamerki

Dýrategundir

Hámarksgildi leifa MRL

Markvefir

Önnur ákvæði

Gamítrómýsín

Gamítrómýsín

Nautgripir

20 μg/kg

Fita

Bráðabirgðahámarksgildi leifa falla úr gildi 1. júlí 2009.
Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.

200 μg/kg

Lifur

100 μg/kg

Nýra

  1. Í stað núverandi efnisákvæða fyrir "sýflútrín" í lið 2.2.3. í I. viðauka (skrá yfir lyfjafræðilega virk efni sem hámarksgildi leifa hafa verið ákveðin fyrir) komi eftirfarandi:
 

2.2.3.

Pýretróíð

Lyfjafræðilega virk(t) efni

Leifamerki

Dýrategundir

Hámarksgildi leifa

Markvefir

Önnur ákvæði

Sýflútrín

Sýflútrín (summa hverfnanna)

Nautgripir, geitur

10 μg/kg

Vöðvi

 

50 μg/kg

Fita

 

10 μg/kg

Lifur

 

10 μg/kg

Nýra

 

20 μg/kg

Mjólk

Fara ber að öðrum ákvæðum tilskipunar 94/29/EB.

  1. Eftirfarandi efni er bætt við 6. lið II. viðauka (skrá yfir efni sem eru ekki háð hámarksgildum leifa):
 

6.

Efni úr jurtaríkinu

Lyfjafræðilega virk(t) efni

Dýrategundir

Önnur ákvæði

Lektín úr rauðum nýrnabaunum (Phaseolus vulgaris)

Svín

Einungis til inngjafar um munn.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 96/1997 um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á sláturafurðum og lögum nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, ásamt síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 16. júlí 2009.

F. h. r.
Sigurgeir Þorgeirsson.

Baldur P. Erlingsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica