Landbúnaðarráðuneyti

1218/2007

Reglugerð um (9.) breytingu á reglugerð nr. 653/2001 um hámark dýralyfjaleifa í sláturafurðum, eggjum og mjólk. - Brottfallin

1. gr.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2232/2004, frá 23. desember 2004, sem vísað er til í XIII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 98/2005, frá 10. júlí 2005, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1148/2005, frá 15. júlí 2005, og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1299/2005, frá 8. ágúst 2005, sem vísað er til í XIII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 24/2006, frá 12. mars 2006, skulu öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af reglugerð þessari, II. viðauka samningsins, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans.

2. gr.

Ofangreindar reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar eru birtar sem fylgiskjöl við reglugerð þessa.

3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á reglugerð nr. 653/2001:

A. Breyting verður á lyfjaefnunum "Peneþamat" og "Fenoxýmetýlpenisillín" í tölulið 1.2.1. Penisilllín, undirkafla 1.2. Sýklalyf , kafla 1. Sýkingalyf í I. viðauka.

Lyfjafræðilega virk efni

Leifamerki

Dýrategund

Hámarksgildi leifa

Markvefir

Peneþamat

Bensýlpenisillín

Öll spendýr sem gefa af sér afurðir
til manneldis

50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
4 μg/kg

Vöðvi
Fita
Lifur
Nýru
Mjólk


Lyfjafræðilega virk efni

Leifamerki

Dýrategund

Hámarksgildi leifa

Markvefir

Önnur ákvæði

Fenoxýmetýlpenisillín

Fenoxýmetýlpenisillín

Alifuglar

25 μg/kg
25 μg/kg
25 μg/kg
25 μg/kg

Vöðvi
Húð og fita
Lifur
Nýru

Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis

B. Breyting verður á lyfjaefninu "Þíamfeníkól" í tölulið 1.2.11. Flórfeníkól og skyld efni, undirkafla 1.2. Sýklalyf, kafla 1. Sýkingalyf í I. viðauka.

Lyfjafræðilega virk(t) efni

Leifamerki

Dýrategund

Hámarksgildi leifa

Markvefir

Önnur ákvæði

Þíamfeníkól

Þíamfeníkól

Svín

50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg

Vöðvi
Húð og fita
Lifur
Nýra

Bráðabirgðahámarksgildi leifa falla úr gildi 2007

C. Breyting verður á lyfjaefninu "Foxím" í tölulið 2.2.1. Lífræn fosföt, undirkafla 2.2. Útsníklalyf, kafla 2. Sníklalyf í I. viðauka.

Lyfjafræðilega virk(t) efni

Leifamerki

Dýrategund

Hámarksgildi leifa

Markvefir

Foxím

Foxím

Kjúklingar

25 μg/kg
550 μg/kg
50 μg/kg
30 μg/kg
60 μg/kg

Vöðvi
Húð og fita
Lifur
Nýra
Egg

D. Breyting verður á lyfjaefninu "Toltrasúríl" í tölulið 2.4.3. Tríasíntríónafleiður, undirkafla 2.4. Frumdýralyf, kafli 2. Sníklalyf í I. viðauka.

Lyfjafræðilega virk(t) efni

Leifamerki

Dýrategund

Hámarksgildi leifa

Markvefir

Önnur ákvæði

Toltrasúríl

Toltrasúrílsúlfón

Nautgripir

100 μg/kg
150 μg/kg
500 μg/kg
250 μg/kg

Vöðvi
Fita
Lifur
Nýru

Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis

E. Breyting verður á neðangreindum lyfjaefnum í kafla 2. Lífræn efnasambönd í II. viðauka.

Lyfjafræðilega virk(t) efni

Dýrategund

Önnur ákvæði

Klóprostenól
R-klóprostenól
Sorbítanseskvíóleat

Hestar
Geitur
Geitur
Allar tegundir dýra sem gefa af sér afurðir til manneldis

Eingöngu til notkunar við innöndun

F. Breyting verður á lyfjaefnunum "Altrenógest" og "Norgestómet" í undirkafla 6.1. Prógestagen, kafla 6. Lyf sem virka á æxlunarfæri í III. viðauka.

Lyfjafræðilega virk(t) efni

Leifamerki

Dýrategund

Hámarksgildi leifa

Markvefir

Önnur ákvæði

Altrenógest

Altrenógest

Svín

Dýr af hestaætt

1 μg/kg
0,4 μg/kg
1 μg/kg
0,9 μg/kg

Húð og fita
Lifur
Fita
Lifur

Eingöngu til notkunar við dýrarækt og í samræmi við ákvæði tilskipunar 96/22/EB


Lyfjafræðilega virk(t) efni

Leifamerki

Dýrategund

Hámarksgildi leifa

Markvefir

Önnur ákvæði

Norgestómet

Norgestómet

Nautgripir

0,2 μg/kg
0,2 μg/kg
0,2 μg/kg
0,2 μg/kg
0,12 μg/kg

Vöðvi
Fita
Lifur
Nýra
Mjólk

Eingöngu til notkunar í tengslum við lækningar eða dýrarækt

4. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 96/1997 um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á sláturafurðum og lögum nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, ásamt síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Landbúnaðarráðuneytinu, 30. nóvember 2007.

F. h. r.

Ólafur Friðriksson.

Baldur P. Erlingsson.

Fylgiskjöl.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica