Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

329/2009

Reglugerð um (15.) breytingu á reglugerð nr. 653/2001 um hámark dýralyfjaleifa í sláturafurðum, eggjum og mjólk. - Brottfallin

1. gr.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í XIII. kafla, II. viðauka, skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af II. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2008 frá 7. juní 2008 öðlast eftirfarandi EB-gerðir gildi hér á landi:

  1. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1323/2007 frá 12. nóvember 2007 um breytingu á I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu að því er varðar fírókoxíb.
  2. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1353/2007 frá 20. nóvember 2007 um breytingu á I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu að því er varðar mónensín, lasalósíð og týlvalósín.

2. gr.

Með innleiðingu á reglugerðum Evrópusambandsins breytast ákvæði reglugerðar nr. 653/2001 um hámark dýralyfjaleifa í sláturafurðum, eggjum og mjólk, þannig að:

A.

Eftirfarandi efni er bætt við 4. kafla í I. viðauka:

 

4.

Bólgueyðandi lyf

 

4.1.

Bólgueyðandi lyf önnur en sterar

 

4.1.7.

Súlfuð fenýllaktón


Lyfjafræðilega
virk(t) efni

Leifamerki

Dýrategundir

Hámarksgildi leifa

Markvefir

Fírókoxíb

Fírókoxíb

Dýr af hestaætt

10 μg/kg

Vöðvi

15 μg/kg

Fita

60 μg/kg

Lifur

10 μg/kg

Nýru


B.

Eftirfarandi efnum er bætt við í 1. kafla I. viðauka:

 

1.2.4.

Makrólíð


Lyfjafræðilega
virk(t) efni

Leifamerki

Dýrategundir

Hámarksgildi leifa

Markvefir

Týlvalósín

Summa týlvalósíns og 3-O-asetýltýlósíns

Svín

50 μg/kg

Vöðvi

50 μg/kg

Fita (1)

50 μg/kg

Lifur

50 μg/kg

Nýru

Alifuglar (2)

50 μg/kg

Fita (3)

50 μg/kg

Lifur

(1) Fyrir svín varðar þetta hámarksgildi leifa "húð og fitu í eðlilegum hlutföllum".
(2) Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér egg til manneldis.
(3) Fyrir alifugla varðar þetta hámarksgildi leifa "húð og fitu í eðlilegum hlutföllum".


 

Eftirfarandi liður 1.2.16 bætist við:

 

1.2.16.

Jónaberar


Lyfjafræðilega
virk(t) efni

Leifamerki

Dýrategundir

Hámarksgildi leifa

Markvefir

Mónensín

Mónensín A

Nautgripir

2 μg/kg

Vöðvi

10 μg/kg

Fita

30 μg/kg

Lifur

2 μg/kg

Nýru

2 μg/kg

Mjólk

Lasalósíð

Lasalósíð A

Alifuglar

20 μg/kg

Vöðvi

100 μg/kg

Fita (1)

100 μg/kg

Lifur

50 μg/kg

Nýru

150 μg/kg

Egg

(1) Fyrir alifugla varðar þetta hámarksgildi leifa "húð og fitu í eðlilegum hlutföllum".


C.

Lyfjaefni "Lasalósíð" fellur brott í töflu 2.4.4, kafla 2, I. viðauka.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 96/1997 um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á sláturafurðum og lögum nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, ásamt síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 16. mars 2009.

F. h. r.
Sigurgeir Þorgeirsson.

Baldur P. Erlingsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica