Landbúnaðarráðuneyti

91/2007

Reglugerð um (6.) breytingu á reglugerð nr. 653/2001 um hámark dýralyfjaleifa í sláturafurðum, eggjum og mjólk. - Brottfallin

1. gr.

Reglugerð framkvæmdastjórnar (EB) nr. 1851/2004 frá 25. október 2004, sem vísað er til í XIII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2005, frá 30. apríl 2005, skal öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af reglugerð þessari, II. viðauka samningsins, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans.

2. gr.

Ofangreind reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) er birt sem fylgiskjal við reglugerð þessa.

3. gr.

Með innleiðingu reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1851/2004 bætist eftir­farandi við töflu 2.1.7. í I. viðauka, reglugerðar nr. 653/2001:

2.1.7. Tetrahýdrópýrimíð

Lyfjafræðilega virk efni

Leifamerki

Dýrategund

Hámarksgildi leifa

Markvefir

,,Morantel

Summan af leifum sem hægt er að vatnsrjúfa í N-metýl-1,3-própandíamín og gefið upp sem morantelhliðstæður

Nautgripir, sauðfé

100 μg/kg
100 μg/kg
800 μg/kg
200 μg/kg
50 μg/kg

Vöðvi
Fita
Lifur
Nýru
Mjólk"


4. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 96/1997 um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á sláturafurðum og lögum nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, ásamt síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Landbúnaðarráðuneytinu, 24. janúar 2007.

F. h. r.

Guðmundur B. Helgason.

Baldur P. Erlingsson.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica