Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

630/2014

Reglugerð um takmarkanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði.

Breytingareglugerðir:

1. gr.

Markmið.

Markmið reglugerðarinnar er að takmarka notkun hættulegra efna í raf- og rafeinda­búnaði með það í huga að stuðla að heilsuvernd manna og verndun umhverfisins, þ.m.t. umhverfisvænni endurnýtingu og förgun raf- og rafeindabúnaðarúrgangs.

2. gr.

Gildissvið.

Reglugerð þessi gildir um raf- og rafeindabúnað sem fellur undir flokkana sem taldir eru upp í I. viðauka.

Reglugerð þessi gildir ekki um:

 

a)

búnað sem er nauðsynlegur vegna verndar grundvallaröryggishagsmuna, þ.m.t. vopn, skotfæri og hergögn, sem eru sérstaklega til nota í hernaðarlegum tilgangi,

 

b)

búnað sem er ætlaður til sendingar út í geim,

 

c)

búnað, sem er sérstaklega hannaður og setja á upp sem hluta af annars konar búnaði sem er undanskilinn eða fellur ekki undir gildissvið þessarar reglugerðar, sem gegnir aðeins hlutverki sínu ef hann er hluti af þeim búnaði, og sem er aðeins hægt að skipta út með sama sérstaklega hannaða búnaðinum,

 

d)

stór, föst iðnaðartæki,

 

e)

stóran fastan búnað,

 

f)

farartæki til farþega- eða vöruflutninga, að undanskildum rafknúnum ökutækjum á tveimur hjólum, sem eru ekki gerðarviðurkennd,

 

g)

færanlegan vélbúnað til nota utan vega, sem er eingöngu fáanlegur til nota í atvinnuskyni,

 

h)

virk, ígræðanleg lækningatæki,

 

i)

ljósspennuplötur, sem ætlaðar eru til notkunar í kerfi sem er hannað, samsett og uppsett af sérfræðingum til varanlegrar notkunar á skilgreindum stöðum til að framleiða orku frá sólarljósi til notkunar fyrir almenning, í fyrirtækjum, í iðnaði og á heimilum,

 

j)

búnað sem er sérstaklega hannaður fyrir rannsóknar- og þróunarstarfsemi og eingöngu fáanlegur í viðskiptum á milli fyrirtækja.3. gr.

Skilgreiningar.

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

 1. Raf- og rafeindabúnaður: búnaður sem er háður rafstraumi eða rafsegulsviði til að geta starfað á réttan hátt og búnaður til að framleiða, flytja og mæla slíkan rafstraum og rafsegulsvið og hannaður til notkunar við rafspennu sem fer ekki yfir 1000 volt þegar um er að ræða riðstraum og ekki yfir 1500 volt þegar um er að ræða jafnstraum.
 2. Háður: að því er varðar 1. lið, með tilliti til raf- og rafeindabúnaðar, að þurfa rafstraum eða rafsegulsvið til að uppfylla a.m.k. eitt af þeim hlutverkum sem búnaðinum er ætlað að sinna.
 3. Stór föst iðnaðartæki: stór samstæða véla, búnaðar og/eða íhluta, sem vinna saman til ákveðinna nota, sem eru sett upp varanlega og tekin niður af fag­mönnum á tilteknum stað og sem er notuð og viðhaldið af fagmönnum í starfs­stöð í framleiðsluiðnaði eða í rannsóknum og þróunarstarfsemi.
 4. Stór fastur búnaður: stór samsetning á mörgum gerðum tækja og, ef við á, öðrum búnaði sem er settur saman, komið fyrir af fagmönnum og ætlaður til varanlegrar notkunar á fyrirfram ákveðnum stað, og er tekinn niður af fagmönnum.
 5. Kapall: hvers kyns kaplar með málspennu, sem er minni en 250 volt og eru tenging eða framlenging til að tengja raf- og rafeindabúnað við rafmagnsúttak eða til að tengja saman raf- og rafeindabúnað.
 6. Framleiðandi: einstaklingur eða lögaðili sem framleiðir raf- og rafeindabúnað eða lætur hanna eða framleiða slíkan búnað og markaðssetur hann undir eigin heiti eða eigin vörumerki.
 7. Viðurkenndur fulltrúi: einstaklingur eða lögaðili með staðfestu á Evrópska efna­hags­svæðinu sem hefur skriflegt umboð frá framleiðandanum til að koma fram fyrir hans hönd í tengslum við tilgreind verkefni.
 8. Dreifingaraðili: einstaklingur eða lögaðili í aðfangakeðjunni, annar en framleiðandi eða innflytjandi, sem býður raf- og rafeindabúnað fram á markaði.
 9. Innflytjandi: einstaklingur eða lögaðili með staðfestu á Evrópska efnahagssvæðinu sem setur raf- og rafeindabúnað frá þriðja landi á markað á Evrópska efnahags­svæðinu.
 10. Rekstraraðilar: framleiðandi, viðurkenndur fulltrúi, innflytjandi og dreifingaraðili.
 11. Að bjóða fram á markaði: öll afhending raf- og rafeindabúnaðar til dreifingar, neyslu eða til notkunar á markaði Evrópska efnahagsvæðisins á meðan á við­skipta­starfsemi stendur, hvort sem það er gegn greiðslu eða án endurgjalds.
 12. Setning á markað: að bjóða raf- og rafeindabúnað fram í fyrsta sinn á markaði á Evrópska efnahagssvæðinu.
 13. Samhæfður staðall: staðall sem ein af evrópsku staðlastofnununum, sem til­greindar eru í I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB frá 22. júní 1998 sem setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og reglugerða sem og reglna um þjónustu í upplýsingasamfélaginu, hefur tekið upp á grundvelli beiðni frá framkvæmdastjórninni í samræmi við 6. gr. tilskipunar 98/34/EB.
 14. Tækniforskrift: skjal þar sem mælt er fyrir um tæknikröfur sem vörur, vinnsla eða þjónusta þurfa að uppfylla.
 15. CE-merkið: merki þar sem framleiðandinn tilgreinir að varan sé í samræmi við gildandi kröfur sem settar eru fram í samhæfingarlöggjöf Sambandsins, þar sem kveðið er á um áfestingu merkisins.
 16. Samræmismat: ferli sem sýnir fram á hvort að kröfur þessarar reglugerðar séu uppfylltar að því er varðar raf- og rafeindabúnað.
 17. Markaðseftirlit: sú starfsemi sem opinber yfirvöld annast og þær ráðstafanir sem þau gera til að tryggja að raf- og rafeindabúnaður uppfylli kröfurnar, sem settar eru fram í þessari reglugerð, og stofni ekki í hættu heilbrigði, öryggi eða öðrum þáttum er varða hagsmuni almennings.
 18. Innköllun: hver sú ráðstöfun sem miðar að því að vara, sem hefur þegar verið boðin endanlegum notanda, sé skilað til baka.
 19. Vara tekin af markaði: hvers konar ráðstöfun sem miðar að því að koma í veg fyrir að vara í aðfangakeðjunni sé boðin fram á markaði.
 20. Einsleitur hlutur: einn hlutur með eins samsetningu eða hlutur sem er samsettur úr hlutum, sem ekki er hægt að taka í sundur eða aðskilja í aðra hluti með kraftrænu álagi eins og t.d. með því að skrúfa í sundur, með afskurði, mulningi, mölun og slípun.
 21. Lækningatæki: lækningatæki í skilningi a-liðar 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 93/42/EBE og sem er einnig raf- og rafeindabúnaður.
 22. Lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi: lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi í skilningi b-liðar 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 98/79/EB.
 23. Virkt, ígræðanlegt lækningatæki: virkt, ígræðanlegt lækningatæki í skilningi c-liðar 2. mgr. 1. gr. tilskipunar ráðsins 90/385/EBE frá 20. júní 1990 um samræmingu laga aðildarríkjanna um virk, ígræðanleg lækningatæki.
 24. Vöktunar- og eftirlitstæki í iðnaði: tæki til vöktunar og eftirlits, sem eru eingöngu ætluð til notkunar í iðnaði eða til faglegrar notkunar.
 25. Tiltækileiki staðgönguefnis: möguleikinn að framleiða staðgönguefni og afhenda það innan hæfilegs tíma samanborið við þann tíma sem framleiðsla og afhending efnanna, sem talin eru upp í II. viðauka, tekur.
 26. Áreiðanleiki staðgönguefnis: líkurnar á því að raf- og rafeindabúnaður, sem notast við staðgönguefni, muni starfa eins og til er ætlast án þess að bila, við ákveðin skilyrði og í ákveðinn tíma.
 27. Varahlutur: aðgreindur hluti raf- og rafeindabúnaðar sem getur komið í staðinn fyrir hluta raf- og rafeindabúnaðar. Raf- og rafeindabúnaðurinn getur ekki starfað eins og til er ætlast án þessa hluta raf- og rafeindabúnaðarins. Virkni raf- og rafeindabúnaðarins er endurheimt eða uppfærð þegar varahluturinn er settur í staðinn fyrir hlutinn.
 28. Færanlegur vélbúnaður til nota utan vega, sem eingöngu er fáanlegur til nota í atvinnuskyni: vélbúnaður með innbyggðan aflgjafa, sem útheimtir annaðhvort hreyfanleika eða samfelldan, eða því sem næst samfelldan, flutning milli nokkurra fastra vinnustöðva við vinnslu og er eingöngu fáanlegur til nota í atvinnuskyni.

4. gr.

Takmarkanir.

Óheimilt er að setja á markað raf- og rafeindabúnað, þ.m.t. kapla og varahluti til við­gerða á búnaðinum, endurnotkunar, uppfærslu á virkni hans eða endurbóta á afköst­um hans, sem inniheldur efnin sem talin eru upp í II. viðauka.

Styrkur tiltekinna efna skal ekki vera hærri en hámarksstyrkur miðað við þyngd eins­leitra hluta, eins og hann er tilgreindur í II. viðauka.

Ákvæði 1. mgr. gilda um lækningatæki og tæki til vöktunar og eftirlits, sem eru sett á markað frá 22. júlí 2014, um lækningabúnað til sjúkdómsgreiningar í glasi, sem er settur á markað frá 22. júlí 2016 og um tæki til vöktunar og eftirlits í iðnaði, sem eru sett á markað frá 22. júlí 2017.

Ákvæði 1. mgr. gilda ekki um kapla eða varahluti vegna viðgerða, endurnotkunar, upp­færslu á virkni eða endurnýjunar á afköstum á eftirfarandi:

 

a)

raf- og rafeindabúnaði sem er settur á markað fyrir 1. júlí 2006,

 

b)

lækningatækjum sem eru sett á markað fyrir 22. júlí 2014,

 

c)

lækningabúnaði til sjúkdómsgreiningar í glasi sem er settur á markað fyrir 22. júlí 2016,

 

d)

vöktunar- og eftirlitstækjum sem eru sett á markað fyrir 22. júlí 2014,

 

e)

vöktunar- og eftirlitstækjum í iðnaði sem eru sett á markað fyrir 22. júlí 2017,

 

f)

raf- og rafeindabúnaði, sem hefur fengið undanþágu og sem var settur á markað áður en sú undanþága féll úr gildi, að því er þessa tilteknu undanþágu varðar.Ákvæði 1. mgr. gilda ekki um endurnotaða varahluti úr raf- og rafeindabúnaði, sem var settur á markað fyrir 1. júlí 2006, og er notaður í búnað sem er settur á markað fyrir 1. júlí 2016, að því tilskildu að sú endurnotkun fari fram í lokuðu skilakerfi fyrir viðskipti á milli fyrirtækja sem gera má úttekt á og að endurnotkun hluta sé tilkynnt neytandanum.

Ákvæði 1. mgr. gilda ekki um þá notkun sem um getur í III. og IV. viðauka.

5. gr.

Undanþága.

Heimilt er til 22. júlí 2019 að setja á markað raf- og rafeindabúnað, sem féll utan gildis­sviðs tilskipunar 2002/95/EB, sbr. reglugerð nr. 697/2004 um takmörkun tiltekinna efna í raftækjum, en sem uppfyllir ekki skilyrði þessarar reglugerðar nema 3. og 4. mgr. 4. gr. eigi við um raf- og rafeindabúnaðinn.

6. gr.

Skyldur framleiðenda.

Framleiðendur raf- og rafeindabúnaðar skulu:

 

a)

þegar raf- og rafeindabúnaður er settur á markað tryggja að hann hafi verið hannaður og framleiddur í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í 4. gr.,

 

b)

útbúa tilskilin tæknigögn og framkvæma, eða láta framkvæma, innra fram­leiðslu­eftirlit í samræmi við aðferðareiningu A í II. viðauka við ákvörðun 768/2008/EB,

 

c)

þegar sýnt hefur verið fram á að raf- og rafeindabúnaður uppfylli viðeigandi kröfur með eftirlitsferlinu, sem um getur í b-lið, útbúa ESB-samræmisyfirlýsingu og festa CE-merkið á fullunna vöruna. Þegar önnur gildandi löggjöf kveður á um notkun samræmismatsaðferðar, sem er a.m.k. jafn ströng, er heimilt að sýnt sé fram á að kröfurnar í 1. mgr. 4. gr. þessarar reglugerðar séu uppfylltar í tengslum við þá aðferð. Útbúa má eitt skjal með tæknigögnum,

 

d)

varðveita tæknigögnin og ESB-samræmisyfirlýsinguna í tíu ár eftir að raf- og rafeindabúnaðurinn hefur verið settur á markað,

 

e)

tryggja að aðferðir séu til staðar til að samræmi haldist í raðframleiðslu. Taka skal fullnægjandi tillit til breytinga á hönnun eða eiginleikum vöru og breytinga á samhæfðum stöðlum eða tækniforskriftum sem lýst er yfir að samræmi raf- og rafeindabúnaðar miðist við,

 

f)

halda skrá yfir raf- og rafeindabúnað, sem stenst ekki kröfur og yfir innköllun vöru og upplýsa dreifingaraðila um slíkt,

 

g)

tryggja að á raf- og rafeindabúnaði þeirra sé gerðar-, framleiðslueiningar- eða raðnúmer eða annað sem gerir kleift að bera kennsl á búnaðinn eða, ef það er ekki hægt vegna stærðar eða eðlis raf- og rafeindabúnaðarins, að tilskildar upp­lýsingar séu veittar á umbúðunum eða í skjali sem fylgir raf- og rafeinda­búnaðinum,

 

h)

tilgreina nafn sitt, skráð viðskiptaheiti eða skráð vörumerki og heimilisfang, þar sem hafa má samband við þá, á raf- og rafeindabúnaðinum eða, ef það er ekki mögulegt, á umbúðunum eða í skjali sem fylgir raf- og rafeindabúnaðinum. Heimilisfangið skal tilgreina einn stað þar sem hægt er að hafa samband við framleiðandann. Þegar önnur gildandi löggjöf kveður á um að festa skuli á nafn og heimilisfang framleiðandans og þau ákvæði eru a.m.k. jafn ströng skulu þau ákvæði gilda,

 

i)

ef þeir telja eða hafa ástæðu til að ætla að raf- og rafeindabúnaður, sem þeir hafa sett á markað, sé ekki í samræmi við þessa reglugerð, gera tafarlaust nauðsynlegar ráðstafanir til úrbóta til að færa þann raf- og rafeindabúnað til samræmis, taka búnaðinn af markaði eða innkalla hann, ef við á, og upplýsa þegar í stað lögbært stjórnvald, þar sem búnaðurinn er fáanlegur, um það og gefa ítarlegar upplýsingar, einkum um tilvik þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum og um allar ráðstafanir til úrbóta sem gerðar hafa verið,

 

j)

afhenda, á grundvelli rökstuddrar beiðni frá lögbæru stjórnvaldi, allar upplýsingar og skjöl sem nauðsynleg eru til að sýna fram á samræmi raf- og rafeindabúnaðar við þessa reglugerð, á því tungumáli sem er auðskilið af því yfirvaldi og starfa með því yfirvaldi samkvæmt beiðni þess að hvers kyns aðgerðum sem gripið er til, til að tryggja samræmi raf- og rafeindabúnaðar sem þeir hafa sett á markað, við þessa reglugerð.7. gr.

Viðurkenndur fulltrúi.

Framleiðendur geta tilnefnt viðurkenndan fulltrúa með skriflegu umboði.

Skuldbindingarnar, sem mælt er fyrir um í a-lið 1. mgr. 6. gr., og gerð tæknigagna skulu ekki vera hluti af umboði viðurkennda fulltrúans.

Viðurkenndi fulltrúinn innir af hendi þau verkefni sem tilgreind eru í umboðinu frá fram­leiðandanum. Umboðið skal a.m.k. gefa viðurkennda fulltrúanum heimild til:

 

a)

að varðveita ESB-samræmisyfirlýsinguna og tæknigögnin svo þau séu tiltæk fyrir landsbundin eftirlitsyfirvöld í tíu ár eftir að raf- og rafeindabúnaðurinn hefur verið settur á markað,

 

b)

að afhenda, á grundvelli rökstuddrar beiðni frá lögbæru stjórnvaldi, því yfirvaldi allar upplýsingar og skjöl sem nauðsynleg eru til að sýna fram á að raf- og rafeindabúnaður sé í samræmi við þessa reglugerð,

 

c)

að hafa samvinnu við lögbær stjórnvöld, að beiðni þeirra, að því er varðar allar aðgerðir sem er gripið til í því skyni að tryggja að raf- og rafeindabúnaður, sem fellur undir umboðið, sé í samræmi við þessa reglugerð.8. gr.

Skyldur innflytjenda.

Innflytjendur raf- og rafeindabúnaðar skulu:

 

a)

aðeins setja á markað á Evrópska efnahagssvæðinu raf- og rafeindabúnað sem er í samræmi við þessa reglugerð,

 

b)

tryggja, áður en þeir setja raf- og rafeindabúnað á markað, að framleiðandinn hafi framkvæmt viðeigandi samræmismatsaðferðir, að framleiðandinn hafi útbúið tæknigögnin, að raf- og rafeindabúnaðurinn hafi CE-merki og honum fylgi tilskilin gögn og að framleiðandinn hafi uppfyllt kröfurnar sem settar eru fram í g- og h-liðum 6. gr.,

 

c)

ef þeir telja eða hafa ástæðu til að ætla að raf- og rafeindabúnaður sé ekki í samræmi við 4. gr., ekki setja raf- og rafeindabúnaðinn á markað fyrr en hann hefur verið færður til samræmis og upplýsa framleiðandann og mark­aðs­eftirlitsyfirvöld um það,

 

d)

tilgreina nafn sitt, skráð viðskiptaheiti eða skráð vörumerki og heimilisfang, þar sem hafa má samband við þá, á raf- og rafeindabúnaðinum eða, ef það er ekki mögulegt, á umbúðunum eða í skjali sem fylgir raf- og rafeindabúnaðinum. Þegar önnur gildandi löggjöf kveður á um að festa skuli á nafn og heimilisfang innflytjandans og þau ákvæði eru a.m.k. jafn ströng, skulu þau ákvæði gilda,

 

e)

halda skrá yfir raf- og rafeindabúnað, þar sem samræmi er ekki til staðar og raf- og rafeindabúnað, sem hefur verið innkallaður, til að tryggja samræmi við þessa reglugerð, og upplýsa dreifingaraðila um það,

 

f)

ef þeir telja eða hafa ástæðu til að ætla að raf- og rafeindabúnaður, sem þeir hafi sett á markað, sé ekki í samræmi við þessa reglugerð, gera tafarlaust nauð­syn­legar ráðstafanir til úrbóta til að færa þann raf- og rafeindabúnað til sam­ræmis, taka búnaðinn af markaði eða innkalla hann, ef við á, og upplýsa þegar í stað lögbær stjórnvöld, þar sem búnaðurinn er fáanlegur, um það og gefa ítarlegar upplýsingar, einkum um tilvik þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum og um allar ráðstafanir til úrbóta sem gerðar hafa verið,

 

g)

varðveita afrit af ESB-samræmisyfirlýsingunni í tíu ár eftir að raf- og raf­einda­búnaðurinn hefur verið settur á markað og hafa tiltæka fyrir mark­aðs­eftirlits­yfirvöld og tryggja að þessi yfirvöld geti haft aðgang að tækni­gögnunum, sé þess óskað,

 

h)

afhenda, á grundvelli rökstuddrar beiðni frá lögbæru stjórnvaldi, allar upplýsingar og skjöl sem nauðsynleg eru til að sýna fram á samræmi raf- og rafeindabúnaðar við þessa reglugerð, á því tungumáli sem er auðskilið af því yfirvaldi og starfa með því yfirvaldi samkvæmt beiðni þess að hvers kyns aðgerðum sem gripið er til, til að tryggja samræmi raf- og rafeindabúnaðar sem þeir hafa sett á markað, við þessa reglugerð.9. gr.

Skyldur dreifingaraðila.

Dreifingaraðilar raf- og rafeindabúnaðar skulu:

 

a)

gæta þess á tilhlýðilegan hátt að raf- og rafeindabúnaður, sem þeir bjóða fram á markaði, sé í samræmi við gildandi kröfur, einkum með því að sannreyna að raf- og rafeindabúnaður beri CE-merki, honum fylgi tilskilin gögn á því tungumáli sem er auðskilið af neytendum og öðrum endanlegum notendum hér á landi, og að framleiðandinn og innflytjandinn hafi uppfyllt kröfurnar í g- og h-lið 6. gr. og d-lið 8. gr.,

 

b)

ef þeir telja eða hafa ástæðu til að ætla að raf- og rafeindabúnaður sé ekki í samræmi við 4. gr. ekki bjóða raf- og rafeindabúnaðinn fram á markaði fyrr en hann hefur verið færður til samræmis og upplýsa framleiðandann eða inn­flytjand­ann og markaðseftirlitsyfirvöld um það,

 

c)

ef þeir telja eða hafa ástæðu til að ætla að raf- og rafeindabúnaður, sem þeir hafa boðið fram á markaði, sé ekki í samræmi við þessa reglugerð, gera nauðsynlegar ráðstafanir til úrbóta til að færa þann raf- og rafeindabúnað til samræmis, taka búnaðinn af markaði eða innkalla hann, ef við á, og upplýsa þegar í stað lögbær stjórnvöld, þar sem búnaðurinn er fáanlegur, um það og gefa ítarlegar upplýsingar, einkum um tilvik þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum og um allar ráðstafanir til úrbóta sem gerðar hafa verið,

 

d)

afhenda, á grundvelli rökstuddrar beiðni frá lögbæru stjórnvaldi, allar upplýsingar og skjöl sem nauðsynleg eru til að sýna fram á samræmi raf- og rafeindabúnaðar við þessa reglugerð, og starfa með því yfirvaldi, samkvæmt beiðni þess, að hvers kyns aðgerðum sem gripið er til í því skyni að tryggja að raf- og raf­einda­búnaður, sem þeir hafa boðið fram á markaði, sé í samræmi við þessa reglugerð.10. gr.

Tilvik þar sem skyldur framleiðenda gilda um innflytjendur og dreifendur.

Innflytjandi eða dreifingaraðili telst vera framleiðandi þegar hann setur raf- og raf­einda­búnað á markað undir eigin nafni eða eigin vörumerki eða gerir breytingar á raf- og raf­einda­búnaði, sem þegar hefur verið settur á markað, þannig að breytingarnar kunni að hafa áhrif á það hvort raf- og rafeindabúnaðurinn uppfylli viðeigandi kröfur. Í þeim tilvikum skal innflytjandi eða dreifingaraðili gegna sömu skyldum og framleiðandi skv. 6. gr.

11. gr.

Upplýsingagjöf rekstraraðila.

Rekstraraðilar skulu gefa markaðseftirlitsyfirvöldum eftirfarandi upplýsingar, samkvæmt beiðni, í tíu ár eftir að raf- og rafeindabúnaður er settur á markað:

 

a)

um alla rekstraraðila sem hafa afhent þeim raf- og rafeindabúnað,

 

b)

um alla rekstraraðila sem þeir hafa afhent raf- og rafeindabúnað.

12. gr.

ESB-samræmisyfirlýsing.

Í ESB-samræmisyfirlýsingu skal lýsa yfir að sýnt hafi verið fram á að kröfurnar sem tilgreindar eru í 4. gr. hafi verið uppfylltar.

ESB-samræmisyfirlýsingin skal byggð upp eins og fyrirmyndin, og innihalda þá þætti sem tilgreindir eru í V. viðauka og skal uppfærð. Hún skal vera á íslensku, ensku, dönsku, norsku eða sænsku. Þegar önnur gildandi löggjöf kveður á um notkun samræmis­mats­aðferðar, sem er a.m.k. jafn ströng, er heimilt að sýnt sé fram á að kröfurnar í 1. mgr. 4. gr. þessarar reglugerðar séu uppfylltar í tengslum við þá aðferð. Útbúa má eitt skjal yfir tæknigögn.

Með samningu ESB-samræmisyfirlýsingar lýsir framleiðandinn yfir að raf- og rafeinda­búnaður­inn sé í samræmi við þessa reglugerð.

13. gr.

Almennar meginreglur um CE-merkið.

Um CE-merkið gilda almennu meginreglurnar sem settar eru fram í 30. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, sbr. reglugerð nr. 566/2013 um markaðseftirlit, faggildingu o.fl.

14. gr.

Skilyrði fyrir áfestingu CE-merkisins.

Festa skal CE-merkið á fullunninn raf- og rafeindabúnað eða merkiplötu búnaðarins þannig að það sé sýnilegt, læsilegt og óafmáanlegt. Ef því verður ekki komið við eða það er ástæðulaust vegna eðlis raf- og rafeindabúnaðarins skal festa merkið á umbúðir búnaðarins eða fylgiskjöl hans.

CE-merkið skal fest á áður en raf- og rafeindabúnaðurinn er settur á markað.

15. gr.

Gengið út frá samræmi.

Ef ekki er sýnt fram á hið gagnstæða skal ganga út frá því að raf- og rafeindabúnaður, sem ber CE-merkið, sé í samræmi við þessa reglugerð.

16. gr.

Eftirlit.

Umhverfisstofnun fer með eftirlit með framkvæmd reglugerðar þessarar.

Markaðseftirlit skal framkvæmt í samræmi við 15. til 29. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, sbr. reglugerð nr. 566/2013 um markaðseftirlit, faggildingu o.fl.

17. gr.

Þvingunarúrræði.

Um þvingunarúrræði samkvæmt reglugerð þessari fer samkvæmt XIII. kafla efnalaga.

18. gr.

Viðurlög.

Um brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar fer samkvæmt XIV. kafla efnalaga.

19. gr.

Innleiðing tiltekinna EES-gerða.

Reglugerðin er sett til innleiðingar á eftirfarandi gerðum:

 

a)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB frá 8. júní 2011 um tak­markanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í rafbúnaði og rafeindabúnaði.

 

b)

Framseldri tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/50/ESB frá 10. október 2012 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágur varðandi búnað sem inniheldur blý, í því skyni að laga viðaukann að tækniframförum.

 

c)

Framseldri tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/51/ESB frá 10. október 2012 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágur varðandi búnað sem inniheldur kadmíum, í því skyni að laga viðaukann að tækniframförum.20. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 11. gr. efnalaga nr. 61/2013. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 697/2004 um takmörkun tiltekinna efna í raftækjum.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 12. júní 2014.

Sigurður Ingi Jóhannsson.

Sigríður Auður Arnardóttir.

VIÐAUKAR
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica