Fjármálaráðuneyti

294/1997

Reglugerð um endurgreiðslu á virðisaukaskatti til erlendra ferðamanna. - Brottfallin

1. gr.

                Heimilt er að endurgreiða virðisaukaskatt til erlendra ferðamanna af varningi sem þeir hafa fest kaup á hér á landi að uppfylltum skilyrðum reglugerðar þessarar. Endurgreiða skal að lágmarki þá fjárhæð sem tilgreind er í töflum á fylgiskjali við reglugerð þessa.

 

2. gr.

                Einungis er heimilt að endurgreiða virðisaukaskatt til ferðamanna með erlent ríkisfang og erlenda heimilisfesti. Til sönnunar ríkisfangi skal leggja fram vegabréf. Útlendingar með fasta búsetu hérlendis eiga ekki rétt á endurgreiðslu.

 

3. gr.

                Það er skilyrði endurgreiðslu að kaupandi vörunnar hafi hana með sér af landi brott innan 30 daga frá því er kaup gerðust og framvísi henni ásamt tilskildum endurgreiðslugögnum, sbr. 4. gr., við endurgreiðslufyrirtæki eða eftir atvikum tollyfirvöld við brottför.

                Til að endurgreiðsla fáist verður að uppfylla öll eftirtalinna skilyrða:

a.             Kaupandi hafi vöruna á brott með sér úr landi innan mánaðar frá því að kaupin voru gerð.

b.             Kaupverð vörunnar með virðisaukaskatti nemi minnst 4.000 kr.

c.             Vörunni sé framvísað ásamt tilskildum gögnum við brottför, sbr. 4. og 6. gr.

                Heimilt er að endurgreiða virðisaukaskatt af vörum á einum og sama vörureikningi sé kaupverð þeirra samtals 4.000 kr. eða meira ásamt virðisaukaskatti, þó einn eða fleiri munir nái ekki tilskilinni lágmarksfjárhæð.

 

4. gr.

                Við sölu skal fylla út endurgreiðsluávísun þar sem fram komi eftirtaldar upplýsingar:

                a.             Nafn og heimilisfang seljanda.

                b.             Dagsetning er kaup gerast.

                c.             Vörutegund og magn.

                d.             Verð vörunnar með virðisaukaskatti.

                e.             Fjárhæð sem óskast endurgreidd.

                f.              Nafn, heimilisfang og vegabréfsnúmer kaupanda.

                Seljandi skal fylla út liði a-e en kaupandi lið f. Frumrit ávísunarinnar þannig útfylltrar skal afhenda kaupanda. Búa skal um vöruna í lokuðum og innsigluðum umbúðum.

                Endurgreiðsluávísanir vegna sölu á vörum sem bera 14% virðisaukaskatt skulu auðkenndar með áberandi hætti.

 

5. gr.

                Aðilar, sem til þess hafa hlotið leyfi fjármálaráðuneytisins, annast endurgreiðslu samkvæmt reglugerð þessari.

                Við brottför úr landi um alþjóðaflugvöllinn á Keflavíkurflugvelli skal kaupandi framvísa varningi í innsigluðum umbúðum ásamt endurgreiðsluávísun til endurgreiðsluaðila, er leysir hana til sín, enda séu skilyrði reglugerðar þessarar að öðru leyti uppfyllt. Ef fjárhæð endurgreiðslu nemur hærri fjárhæð en 5.000 kr. skulu tollyfirvöld hafa staðfest útflutning vöru með áritun á ávísunina. Ákvæði þessarar málsgreinar skulu jafnframt gilda við brottför ferðamanna frá öðrum stöðum, ef aðili sem hlotið hefur heimild skv. 1. mgr. annast endurgreiðslu á virðisaukaskatti við brottför.

                Við brottför annars staðar frá landinu skal varningi í innsigluðum umbúðum framvísað við tollgæsluna sem ganga skal úr skugga um að skilyrði fyrir endurgreiðslu séu fyrir hendi. Séu öll skilyrði uppfyllt skal tollgæslan staðfesta það með áritun sinni á ávísunina. Kaupandi skal innan þriggja mánaða frá staðfestingu tollyfirvalda afhenda eða senda ávísunina til endurgreiðsluaðila, sem leysir hana til sín.

 

6. gr.

                Endurgreiðsluaðili skal fyrir 5. hvers mánaðar senda skattstjóranum í því umdæmi er endurgreiðsluaðili hefur lögheimili uppgjörsskýrslu vegna endurgreiðslna síðastliðins mánaðar. Uppgjörsskýrsla skal vera í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður. Fallist skattstjóri á uppgjörsskýrslu skal endurgreiðsluaðili fá endurgreidda heildarfjárhæð þess virðisaukaskatts sem erlendir ferðamenn hafa greitt af keyptri vöru samkvæmt uppgjörsskýrslu.

                Hafi skýrslu verið skilað á tilskildum tíma skal innheimtumaður annast greiðsluna innan tíu daga frá lokum skilafrests skv. 1. mgr. Berist skýrsla eftir lok skilafrests skal endurgreiðsla fara fram innan tíu daga frá því að skattstjóri samþykkti greiðslu. Geti skattstjóri, af ástæðum er varða endurgreiðsluaðila, ekki gert nauðsynlegar athuganir á uppgjörsskýrslu eða gögnum sem skýrslugjöf byggist á, framlengist greiðslufrestur ríkissjóðs þar til úr þeim annmörkum hefur verið bætt.

 

7. gr.

                Komi í ljós að greiðsla til endurgreiðsluaðila hafi verið of há skal skattstjóri þegar tilkynna viðkomandi innheimtumanni og endurgreiðsluaðila þar um. Endurgreiðsluaðila ber að endurgreiða innheimutmanni það sem ofgreitt var eigi síðar en sjö dögum eftir dagsetningu tilkynningar skattstjóra. Um dráttarvexti vegna of hárrar greiðslu fer eftir vaxtalögum nr. 25/1987.

 

8. gr.

                Endurgreiðsluaðila ber að varðveita endurgreiðsluávísanir, uppgjör og önnur gögn er varða endurgreiðslu á virðisaukaskatti samkvæmt reglugerð þessari í sjö ár frá lokum viðkomandi árs.

 

9. gr.

                Reglugerð þessi er sett með stoð í 1. mgr. 43. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum, og öðlast gildi við birtingu. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 500/1989, um endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra ferðamanna, með síðari breytingum.

 

Fjármálaráðuneytinu, 6. maí 1997.

 

F. h. r.

Indriði H. Þorláksson.

Bergþór Magnússon.

 

 

Fylgiskjal:

 

A. Tafla vegna endurgreiðslu á virðisaukaskatti af vörum sem bera 24,5% virðisaukaskatt.

 

                Sölufjárhæð                Endurgreiðsla              Sölufjárhæð                Endurgreiðsla              Sölufjárhæð                Endurgreiðsla

                4.001-4.500                550           16.001-16.500            2.300        28.001-28.500            3.900

                4.501-5.000                650           16.501-17.000            2.400        28.501-29.000            4.000

                5.001-5.500                750           17.001-17.500            2.450        29.001-29.500            4.100

                5.501-6.000                800           17.501-18.000            2.500        29.501-30.000            4.200

                6.001-6.500                900           18.001-18.500            2.550        30.001-30.500            4.300

                6.501-7.000                950           18.501-19.000            2.600        30.501-31.000            4.400

                7.001-7.500                1.000        19.001-19.500            2.700        31.001-31.500            4.500

                7.501-8.000                1.050        19.501-20.000            2.800        31.501-32.000            4.600

                8.001-8.500                1.100        20.001-20.500            2.900        32.001-32.500            4.700

                8.501-9.000                1.200        20.501-21.000            3.000        32.501-33.000            4.750

                9.001-9.500                1.300        21.001-21.500            3.050        33.001-33.500            4.800

                9.501-10.000              1.400        21.501-22.000            3.100        33.501-34.000            4.850

                10.001-10.500            1.500        22.001-22.500            3.150        34.001-34.500            4.900

                10.501-11.000            1.550        22.501-23.000            3.200        34.501-35.000            5.000

                11.001-11.500            1.600        23.001-23.500            3.250        35.001-35.500            5.100

                11.501-12.000            1.650        23.501-24.000            3.300        35.501-36.000            5.200

                12.001-12.500            1.750        24.001-24.500            3.350        36.001-36.500            5.300

                12.501-13.000            1.850        24.501-25.000            3.400        36.501-37.000            5.400

                13.001-13.500            1.900        25.001-25.500            3.450        37.001-37.500            5.500

                13.501-14.000            1.950        25.501-26.000            3.500        37.501-38.000            5.600

                14.001-14.500            2.000        26.001-26.500            3.550        38.001-38.500            5.700

                14.501-15.000            2.100        26.501-27.000            3.600        38.501-39.000            5.800

                15.001-15.500            2.200        27.001-27.500            3.700        39.001-39.500            5.900

                15.501-16.000            2.250        27.501-28.000            3.800        39.501-40.000            6.000

____________________________________________________________________________________________

Ef sölufjárhæð fer yfir 40.000 kr. skal endurgreiða 15% af sölufjárhæð. Endurgreiðslan
skal ætíð ákvörðuð í hundruðum króna.

 

B. Tafla vegna endurgreiðslu á virðisaukaskatti af vörum sem bera 14% virðisaukaskatt.

 

                Sölufjárhæð                Endurgreiðsla              Sölufjárhæð                Endurgreiðsla              Sölufjárhæð                Endurgreiðsla

                4.000-5.000                300           16.001-17.000            1.350        28.001-29.000            2.350

                5.001-6.000                400           17.001-18.000            1.450        29.001-30.000            2.400

                6.001-7.000                500           18.001-19.000            1.500        30.001-31.000            2.500

                7.001-8.000                600           19.001-20.000            1.600        31.001-32.000            2.600

                8.001-9.000                700           20.001-21.000            1.700        32.001-33.000            2.650

                9.001-10.000              750           21.001-22.000            1.800        33.001-34.000            2.750

                10.001-11.000            850           22.001-23.000            1.850        34.001-35.000            2.850

                11.001-12.000            950           23.001-24.000            1.950        35.001-36.000            2.900

                12.001-13.000            1.000        24.001-25.000            2.000        36.001-37.000            3.000

                13.001-14.000            1.100        25.001-26.000            2.100        37.001-38.000            3.100

                14.001-15.000            1.200        26.001-27.000            2.200        38.001-39.000            3.150

                15.001-16.000            1.250        27.001-28.000            2.250        39.001-40.000            3.250

____________________________________________________________________________________________

Ef sölufjárhæð fer yfir 40.000 kr. skal endurgreiða 8% af sölufjárhæð. Endurgreiðslan skal ætíð ákvörðuð í hundruðum króna.

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica