Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

804/2014

Reglugerð um gjöld fyrir einkaleyfi, vörumerki, hönnun o.fl. - Brottfallin

I. KAFLI

Gildissvið.

1. gr.

Gildissvið.

Reglugerð þessi gildir um gjöld fyrir þjónustu Einkaleyfastofunnar í tengslum við réttindi sem veitt eru á grundvelli laga nr. 17/1991 um einkaleyfi (ell.), nr. 45/1997 um vöru­merki (vml.), nr. 155/2002 um félagamerki (fml.) og nr. 46/2001 um hönnun (hl.).

Gjöld greiðast Einkaleyfastofunni nema annað sé tekið fram.

Gjöld samkvæmt reglugerð þessari verða ekki endurgreidd.

II. KAFLI

Einkaleyfi.

2. gr.

Einkaleyfisumsóknir.

Fyrir umsóknir um einkaleyfi skal greiða þegar við á:

1.

Gjald fyrir umsókn um einkaleyfi, yfirfærða alþjóðlega einka­leyfis­umsókn eða beiðni um endurmat skv. 38. gr. ell.

 kr.  

 

a.

umsóknargjald:

56.000

 

b.

viðbótargjald fyrir hverja einkaleyfiskröfu umfram tíu:

3.500

2.

Gjald skv. 36. og 37. gr. ell.:

48.000

3.

Viðbótargjald vegna viðbótarfrests til að leggja inn tilskilda þýðingu vegna yfirfærðrar umsóknar:

15.000

4.

Umsýslugjald fyrir milligöngu við nýnæmisrannsókn hjá alþjóð­lega viðurkenndri stofnun:

6.500Fyrir hlutun eða úrfellingu skal greiða umsóknargjald skv. 1. tl. 1. mgr. auk árgjalda skv. 3. gr. í samræmi við 2. mgr. 41. gr. ell.

3. gr.

Árgjöld.

Árgjöld fyrir einkaleyfisumsóknir og einkaleyfi eru sem hér segir:

Gjaldár

kr.

Gjaldár

kr.

Gjaldár

kr.

1.

9.500

8.

16.000

15.

33.500

2.

9.500

9.

18.000

16.

37.000

3.

9.500

10.

20.000

17.

41.500

4.

11.000

11.

22.000

18.

45.500

5.

12.000

12.

24.000

19.

50.000

6.

13.000

13.

26.500

20.

55.000

7.

14.500

14.

30.000

Árgjald fyrir 11.-15. ár einkaleyfis sem veitt var í samræmi við eldri lög: kr. 115.200

Gjalddagi vegna 3. gildistímabils einkaleyfis skv. 2. mgr., er sá almanaksdagur í upphafi tímabilsins sem svarar til útgáfudags einkaleyfisins.

Árgjald, sem greitt er innan sex mánaða frá gjalddaga skal hækka um 20%.

4. gr.

Útgáfa einkaleyfis.

Fyrir útgáfu einkaleyfis skal greiða þegar við á:

kr.   

1.

Útgáfugjald fyrir fyrstu 40 blaðsíður einkaleyfisskjals (lýsing, einka­leyfis­kröfur, teikningar og ágrip):

24.000

2.

Viðbótargjald fyrir hverja síðu umfram 40:

1.000

3.

Viðbótargjald fyrir hverja einkaleyfiskröfu sem bætt er við eftir inn­lagningu umsóknar:

3.500

4.

Gjald fyrir endurútgáfu einkaleyfis:

24.000

5. gr.

Evrópsk einkaleyfi.

Fyrir evrópsk einkaleyfi, svo sem staðfestingu einkaleyfis, endurútgáfu

kr.   

eða fyrir útgáfu leiðréttrar þýðingar greiðast:

27.000

6. gr.

Viðbótarvottorð.

Vegna umsóknar um viðbótarvernd og útgáfu viðbótarvottorðs skal greiða eftir því sem við á:

kr.   

1. Umsóknargjald:

56.000

2.

Árgjald fyrir hvert byrjað gjaldár viðbótarvottorðs:

55.000

Árgjald skv. 2. tl. 1. mgr., sem greitt er innan sex mánaða frá gjalddaga, hækkar um 20%.

7. gr.

Takmörkun á verndarsviði.

 

kr.   

Gjald fyrir beiðni um takmörkun á verndarsviði einkaleyfis:

24.000

III. KAFLI

Vörumerki og félagamerki.

8. gr.

Umsókn eða endurnýjun merkis.

Fyrir umsókn um skráningu merkis eða endurnýjun þess skal greiða eftirtalin gjöld þegar við á:

kr.   

1.

Umsóknar- eða endurnýjunargjald, einn vöru- eða þjónustuflokkur innifalinn:

28.000

2.

Viðbótargjald fyrir hvern vöru- og/eða þjónustuflokk umfram einn:

6.000

3.

Gjald fyrir hverja mynd umfram eina í umsókn þegar merkið er í þrívídd:

3.000

Gjöld fyrir tilnefningu á Íslandi í umsókn um alþjóðlega skráningu vörumerkis eða vegna endurnýjunar þeirra eru greidd til Alþjóðahugverkastofnunarinnar (WIPO).

9. gr.

Breyting á merki eða beiðni um hlutun.

 

kr.   

Beiðni um breytingu á skráðu merki:

6.000

Beiðni um hlutun umsóknar eða skráningar:

18.000

10. gr.

Andmæli og afnám skráningar.

Tilkynning um andmæli eða krafa um að skráning merkis verði felld úr gildi:

kr.

36.000

11. gr.

Ruglingshættuleit.

Leit í vörumerkjaskrá að sambærilegu merki:

kr.

5.000

Útheimti beiðni um leit skv. 1. mgr. verulega úrvinnslu gagna eða leit í skjalasafni reiknast að auki tímagjald samkvæmt 18. gr. eftir því sem við á.

IV. KAFLI

Hönnun.

12. gr.

Umsókn um skráningu eða endurnýjun hönnunar.

Fyrir umsókn um skráningu hönnunar skal greiða eftir því sem við á:

kr.   

1.

Umsóknargjald fyrir hvert fimm ára tímabil:

15.000

2.

Umsóknargjald fyrir hverja hönnun umfram eina í samskráningu fyrir hvert fimm ára tímabil:

6.500

3.

Gjald fyrir hverja mynd umfram eina:

3.500

4.

Rannsóknargjald:

9.500

Ef óskað er eftir því við innlagningu umsóknar að skráning hönnunar gildi í fleiri en eitt tímabil í senn skal greiða umsóknargjald fyrir hvert tímabil sem skráningunni er ætlað að ná yfir.

Fyrir endurnýjun á skráningu hönnunar skal greiða eftir því sem við á:

kr.   

1.

Endurnýjunargjald fyrir hvert fimm ára tímabil:

19.000

2.

Endurnýjunargjald fyrir hverja hönnun umfram eina í samskráningu fyrir hvert fimm ára tímabil:

6.500

13. gr.

Brottfall skráningar.

 

kr.   

Gjald vegna kröfu um að skráning verði felld úr gildi:

11.000

V. KAFLI

Ýmis ákvæði.

14. gr.

Umsýsla alþjóðlegra umsókna.

Umsýslugjald fyrir móttöku og meðhöndlun alþjóðlegrar einkaleyfis-,

kr.   

vörumerkja- eða hönnunarumsóknar:

15.000

15. gr.

Endurupptaka og endurveiting réttinda.

 

kr.   

Gjald fyrir beiðni um endurupptöku:

9.500

Gjald fyrir meðhöndlun beiðni um endurveitingu réttinda til einka­leyfis eða hönnunar:

36.000

16. gr.

Innfærsla í málaskrá.

Gjald fyrir beiðni um innfærslu upplýsinga um aðilaskipti, nytjaleyfi

kr.   

eða veðsetningu:

6.000

Gjald fyrir beiðni um aðrar innfærslur í málaskrá, s.s. breyting á nafni eða heimilisfangi umsækjanda eða breytingar varðandi umboðsmann:

 3.00017. gr.

Afrit af gögnum í málaskrá.

Fyrir afrit af aðgengilegum gögnum úr málaskrá skal greiða eftir því sem við á:

kr.   

1.

Rafrænt afrit af umsókn eða af veittu einkaleyfi, skráðu merki eða hönnun eða öðrum skjölum úr skjalavistunarkerfi:

1.000

2.

Staðfest afrit af skjölum skv. 1. tl. eða útgáfa forgangsréttarskjals:

4.000

3.

Útprentun eða ljósritun gagna, hver síða í stærðinni A4:

100

Ef beiðni um afrit skv. 1. mgr. útheimtir verulega úrvinnslu gagna eða leit í skjalasafni reiknast að auki tímagjald samkvæmt 18. gr. eftir því sem við á.

18. gr.

Þjónustuverkefni.

Fyrir þjónustu, sem verður ekki heimfærð undir einingarverð

kr.   

reglugerðarinnar, svo sem umfangsmikla leit, athuganir, úrvinnslu eða tölvuútskriftir, greiðist tímagjald:

6.000

19. gr.

ELS-tíðindi.

 

kr.   

Áskriftargjald á ári

3.500

Útprentun, hvert eintak

350

20. gr.

Áfrýjun.

Gjald vegna áfrýjunar á grundvelli laga um einkaleyfi, vörumerki,

kr.   

hönnun eða félagamerki:

80.000

Áfrýjunargjald greiðist viðkomandi ráðuneyti við afhendingu bréfs um áfrýjun.

Sé mál afturkallað áður en áfrýjunarnefnd er fullskipuð, málinu vísað frá áfrýjunarnefnd eða það vinnst skal ráðuneytið endurgreiða 60.000 kr.

VI. KAFLI

Lokaákvæði.

21. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett skv. heimild í 68. gr. laga nr. 17/1991 um einkaleyfi, 63. gr. laga nr. 45/1997 um vörumerki, 36. gr. og 53. gr laga nr. 46/2001 um hönnun og 9. gr. laga nr. 155/2002 um félagamerki og öðlast gildi 1. desember 2014.

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 916/2001 með síðari breytingum.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 20. ágúst 2014.

F. h. iðnaðar- og viðskiptaráðherra,

Valgerður Rún Benediktsdóttir.

Brynhildur Pálmarsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica