Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

47/1990

Reglugerð um stofnanaþjónustu fyrir aldraða - Brottfallin

Felld brott með:

Breytingareglugerðir:

I. KAFLI

Skilgreiningar.

1. gr.

Með þjónustuhúsnæði aldraðra er átt við sérhannað húsnæði ætlað öldruðum sem ekki eru færir um að annast eigið heimilishald þrátt fyrir aðstoð heimaþjónustu. Þar er varsla allan sólarhringinn og öryggiskerfi í hverri íbúð. Þar er völ á fjölbreyttri þjónustu, s.s. mat, þvotti, þrifum og félagsþjónustu. Þar er aðstaða fyrir læknishjálp, hjúkrun og endurhæfingu.

Dvalarheimili aldraðra teljast þjónustuhúsnæði aldraðra svo og þær íbúðir fyrir aldraða sem fengið hafa rekstrarleyfi sem þjónustuhúsnæði aldraðra.

Einstaklingur sem dvelur í þjónustuhúsnæði aldraðra nefnist vistmaður í reglugerð þessari.

Stofnanir fyrir aldraða sem hafa rekstrarleyfi sem þjónustuhúsnæði aldraðra við gildis­töku reglugerðar þessarar eru taldar upp í fylgiskjali. Auglýsingu um ný rekstrarleyfi og breytingar á rekstrarleyfum vegna þjónustuhúsnæðis aldraðra skal birta í Stjórnartíðindum.

2. gr.

Með hjúkrunarrými aldraðra er átt við hjúkrunarrými á öldrunarstofnunum, hjúkrunar­heimili ætluð öldruðum svo og hjúkrunardeildir á almennum sjúkrastofnunum. 1 hjúkrunar­rými er aðstaða til hjúkrunar- og læknisþjónustu. Þess skal sérstaklega gætt að hjúkrunarrými sé heimilislegt og hlýlegt.

Einstaklingur sem dvelur í hjúkrunarrými aldraðra nefnist langlegusjúklingur í reglugerð þessari.

Stofnanir fyrir aldraða sem hafa rekstrarleyfi fyrir hjúkrunarrými aldraðra við gildistöku reglugerðar þessarar eru taldar upp í fylgiskjali. Auglýsingar um ný rekstrarleyfi og breytingar á rekstrarleyfum vegna hjúkrunarrýmis aldraðra skal birta í Stjórnartíðindum.

 

3. gr.

Með dvalarkostnaði á stofnun fyrir aldraða er átt við daggjald eins og það er ákveðið of daggjaldanefnd sjúkrahúsa, sbr. 46. gr. laga um almannatryggingar nr. 67/1971 með síðari breytingum.

 

II. KAFLI

Greiðsla dvalarkostnaðar í þjónustuhúsnæði.

4. gr.

Nú hefur vistmaður engar aðrar tekjur en bætur almannatrygginga og greiðir Trygginga­stofnun ríkisins þá dvalarkostnað hans, sbr. 3. gr.

Bætur vistmannsins frá almannatryggingum skulu renna til greiðslu dvalarkostnaðar hans í þjónustuhúsnæðinu.

Vistmaður getur sótt um mánaðarlegt ráðstöfunarfé frá lífeyristryggingadeild Trygginga­stofnunar ríkisins til viðbótar þeim bótum almannatrygginga sem 2. mgr. fjallar um, sbr. 19. gr. laga um almannatryggingar nr. 67/1971 með síðari breytingum.

 

5. gr.

Nú hefur vistmaður eigin tekjur (aðrar en bætur almannatrygginga) umfram 15.700 krónur á mánuði og skal hann með þeim tekjum sem umfram eru standa straum af dvalarkostnaði sínum að hluta eða fullu. Þó skal hann í hverjum mánuði aldrei greiða hærri fjárhæð en sem nemur dvalarkostnaði eins og hann er ákveðinn of daggjaldanefnd, sbr. 3. gr.

Tekjuviðmiðun skv. 1. mgr. skal breytast í samræmi við breytingar á tekjutryggingu almannatrygginga.

Nú á vistmaður maka og skulu þá eigin tekjur vistmanns skiptast að jöfnu milli vistmanns og maka. Séu tekjur vistmanns eftir skiptinguna umfram 15.700 krónur skal hann með þeim tekjum sem umfram eru standa straum of dvalarkostnaði sínum, sbr. 1. mgr.

 

6. gr.

Nú ná eigin tekjur vistmanns ekki 15.700 krónur á mánuði og greiðir Tryggingastofnun ríkisins þá dvalarkostnað hans, sbr. 3. gr.

Bætur vistmanns frá almannatryggingum skulu renna til greiðslu dvalarkostnaðar hans í þjónustuhúsnæðinu.

Nú hefur vistmaður eigin tekjur sem ekki ná mánaðarlegu ráðstöfunarfé skv. 19. gr. laga um almannatryggingar nr. 67/1971 með síðari breytingum og er þá lífeyristryggingadeild Tryggingastofnunar ríkisins heimilt að greiða honum mismuninn.

 

7. gr.

Er nýr vistmaður kemur til dvalar í þjónustuhúsnæði aldraðra skulu stjórnendur stofnunarinnar óska eftir því við Tryggingastofnun ríkisins að hún kanni hvort viðkomandi skuli taka þátt í greiðslu dvalarkostnaðar sbr. 5. gr.

 

8. gr.

Hafi vistmaður engar tekjur aðrar en bætur almannatrygginga skal hann gefa stofnuninni umboð til að taka við fyrir sína hönd greiðslum Tryggingastofnunar ríkisins vegna dvalarinn­ar, sbr. 4. gr.

Hafi vistmaður eigin tekjur (aðrar en bætur almannatrygginga) skal hann gefa stofnun þeirri sem hann dvelur á umboð til að taka við bótum almannatrygginga upp í greiðslu dvalarkostnaðar. Stofnunin innheimtir hjá vistmanni sjálfum það sem á vantar upp í dvalarkostnað skv. ákvörðun daggjaldanefndar, sbr. 3. gr. reglugerðar þessarar. Þess skal ætíð gætt að hinn aldraði haldi eftir lágmarksupphæð skv. 5. gr.

 

III. KAFLI

Greiðsla dvalarkostnaðar í hjúkrunarrými.

9. gr.

Nú hefur langlegusjúklingur engar aðrar tekjur en bætur almannatrygginga og greiðir sjúkratryggingadeild Tryggingastofnunar ríkisins þá dvalarkostnað hans, sbr. 3. gr.

Bætur langlegusjúklings frá lífeyristryggingum almannatrygginga falla niður ef dvölin verður lengri en fjórir mánuðir, sbr. lokamálsgrein 51. gr. laga um almannatryggingar nr. 67/1971 með síðari breytingum. Hafi langlegusjúklingur komið úr þjónustuhúsnæði skulu bætur almannatrygginga falla niður þegar samanlögð dvöl í þjónustuhúsnæði og hjúkrunarrými nær fjórum mánuðum.

Langlegusjúklingurinn getur sótt um mánaðarlegt ráðstöfunarfé frá lífeyristrygginga­deild Tryggingastofnunar ríkisins sbr. lokamálsgrein 51. gr. laga um almannatryggingar nr. 67/1971 með síðari breytingum.

 

10. gr.

Nú hefur langlegusjúklingur eigin tekjur umfram 13.200 krónur á mánuði. Frá þeim tíma sem bætur almannatrygginga falla niður skal hann með þeim tekjum sem umfram eru taka þátt í dvalarkostnaði. Þó skal hann í hverjum mánuði aldrei greiða hærri fjárhæð en sem nemur dvalarkostnaði í þjónustuhúsnæði aldraðra eins og hann er ákveðinn of daggjaldanefnd, sbr. 3. gr.

Tekjuviðmiðun skv. 1. mgr. skal breytast í samræmi við breytingar á tekjutryggingu almannatrygginga.

Nú á langlegusjúklingur maka og skulu þá eigin tekjur langlegusjúklingsins skiptast að jöfnu mini hans og maka. Séu tekjur langlegusjúklings eftir skiptinguna hærri en 13.200 krónur skal hann með þeim tekjum sem umfram eru taka þátt í dvalarkostnaði sínum sbr. 1. mgr.

 

11. gr.

Nú hefur langlegusjúklingur eigin tekjur sem ekki ná mánaðarlegu ráðstöfunarfé skv. lokamálsgrein 51. gr. laga um almannatryggingar nr. 67/1971 með síðari breytingum og er þá lífeyristryggingadeild Tryggingastofnunar ríkisins heimilt að greiða honum mismuninn.

 

12. gr.

Er nýr langlegusjúklingur leggst inn í hjúkrunarrými aldraðra skulu stjórnendur stofnun­arinnar óska eftir því við Tryggingastofnun ríkisins að hún kanni hvort viðkomandi skuli taka þátt í greiðslu dvalarkostnaðar skv. 10. gr.

 

13. gr.

Í byrjun hvers mánaðar skal stofnun innheimta hjá langlegusjúklingi, sbr. 12. gr., hlut hans í dvalarkostnaði nýliðins mánaðar. Stofnunin skal gera Tryggingastofnun ríkisins skil á innheimtu vegna nýliðins mánaðar fyrir 15. næsta mánaðar.

Nú vanrækir stofnun þessa innheimtu og er Tryggingastofnun þá heimilt að halda eftir samsvarandi hluta of mánaðarlegum greiðslum til viðkomandi stofnunar.

 

IV. KAFLI

Greiðsla dvalarkostnaðar í hjúkrunarrými á stofnunum sem reknar eru með beinum fjárframlögum úr ríkissjóði skv. fjárlögum hverju sinni.

14. gr.

Langlegusjúklingur sem hefur eigin tekjur umfram 13.200 krónur og dvelur í hjúkrunar­rými á stofnun sem rekin er með beinum fjárframlögum úr ríkissjóði skv. fjárlögum hverju sinni skal taka þátt í greiðslu dvalarkostnaðar eftir reglum 10. gr.

Sama máli gegnir um aldraðan einstakling sem dvalið hefur svo lengi á almennri sjúkrastofnun að greiðslur almannatryggingabóta skv. lokamálsgrein 51. gr. laga um al­mannatryggingar nr. 67/1971 með síðari breytingum eru fallnar niður.

 

15. gr.

Þegar langlegusjúklingur hefur verið svo lengi á sjúkrastofnun sem rekin er með beinum fjárframlögum úr ríkissjóði skv. fjárlögum hverju sinni, að reglur 14. gr. um greiðsluþátttöku eiga við, skulu stjórnendur stofnunarinnar óska eftir því við Tryggingastofnun ríkisins að hún kanni hvort viðkomandi skuli taka þátt í greiðslu dvalarkostnaðar skv. 10. gr.

 

16. gr.

Í byrjun hvers mánaðar skal stofnun innheimta hjá langlegusjúklingi, sbr. 14. og 15. gr., hlut bans í dvalarkostnaði nýliðins mánaðar. Tekjur þessar skulu færast í bókhald stofnunar sem sértekjur. Fjármálaráðuneyti er heimilt, skv. upplýsingum frá heilbrigðis- og trygginga­málaráðuneyti, að halda eftir of beinum fjárframlögum skv. fjárlögum upphæð sem svarar til þessara sértekna.

 

17. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 30. sbr. 27. gr. laga um málefni aldraðra nr. 82/ 1989, öðlast gildi 1. febrúar 1990.

Reglugerð þessa skal endurskoða eigi síðar en tveimur árum frá gildistöku hennar.

 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 17. janúar 1990.

 

Guðmundur Bjarnason.

Páll Sigurðsson

 

Fylgiskjal:

 

ÖLDRUNARSTOFNANIR OG HJÚKRUNARRÝMI FYRIR ALDRAÐA,

skv. 18. gr. laga um málefni aldraðra nr. 82/1989 1. janúar 1990.

 

                                                                                                                 Hjúkrunarrými á

                                                                                       Þjónustu-      Öldrunar-        Almennri

                                                                                       húsnæði           stofnun        sjúkrastofnun

Reykjavíkurhérað                                                                                                            

Seljahlíð                                                                             78                                            

Dvalarheimilið Fell                                                              30                                            

Droplaugarstaðir.                                                               32                 36                       

Hrafnista DAS                                                                  153               189                       

Elliheimilið Grund                                                              125               160                       

Skjól..                                                                                                    102                       

Borgarspítali B-álma(öldrunarþjónustudeild)                                                                      81

Hvítabandið                                                                                                                     19

Heilsuverndarstöðin                                                                                                          24

Landakot, Hafnarbúðir                                                                                                     21

Landspítali, Hátún 10B (öldrunarþjónustudeild)                                                                 63

 

Reykjaneshérað                                                                                                               

Garðvangur, Garði                                                                3                 41                       

Hlévangur, Keflavík                                                             15                                            

Sjúkrahús Keflavíkurlæknishéraðs                                                                                    15

Hrafnista DAS, Hafnarfirði                                                  66               148                       

Sólvangur, Hafnarfirði                                                                                                     106

Dvalarheimilið Skjólbraut, Kópavogi                                    14                                            

Sunnuhlíð, Kópavogi                                                                                                        54

Ellivistun á einkaheimili, Kópavogi                                          5                                            

 

Vesturlandshérað                                                                                                             

Höfði, Akranesi .                                                                 48                                            

Sjúkrahús Akraness                                                                                                         30

Dvalarheimilið Borgarnesi                                                    45                 12                       

Jaðar, Ólafsvík                                                                      3                   4                       

Fellaskjól,Grundarfirði                                                           7                 10                       

Dvalarheimilið Stykkishólmi                                                 25                                            

Fransiskusspítalinn                                                                                                            25

Fellsendi, Búðardal                                                                                   15                       

Barmahlíð, Reykhólum                                                          3                   4                       

 

Vestfjarðahérað                                                                                                                

Sjúkrahúsið Patreksfirði                                                                                                    14

Öldrunarstofnun Önfirðinga                                                                                                 7

Sjúkrahúsið Þingeyri                                                                                                           8

Sjúkrahúsið Bolungarvík                                                                                                   21

Elliheimili Ísafjarðar                                                             16                                            

Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði                                                                                         25

Sjúkrahúsið Hólmavík                                                                                                      13

 

Norðurlandshérað vestra                                                                                                 

Sjúkrahús Hvammstanga                                                                                                  30

Sæborg, Skagaströnd                                                          15                                            

Héraðshælið Blönduósi                                                        12                                         30

Sjúkrahús Skagfirðinga                                                        20                                         60

Sjúkrahúsið Siglufirði                                                                                                        32

 

Norðurlandshérað eystra                                                                                                 

Hornbrekka, Ólafsfirði                                                        17                 13                       

Dalbær, Dalvík                                                                    24                 20                       

Þjónustumiðst. Hlíð, Akureyri                                              46                                            

Hjúkrunarheimilið Hlíð, Akureyri                                          18                 64                       

Skjaldarvík, Akureyri                                                          70                                            

Kristnes, Hrafnagilshreppi                                                                                                 24

Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri                                                                                         15

Fjórðungssjúkrahúsið, Sel                                                                                                 23

Hvammur, Húsavík                                                              50                                            

Sjúkrahúsið Húsavík                                                                                                         40

 

Austurlandshérað                                                                                                             

Sundabúð, Vopnafirði                                                                                                      12

Sjúkrahúsið Egilsstöðum                                                                                                   22

Sjúkrahúsið Seyðisfirði                                                                                                     23

Hulduhlíð, Eskifirði                                                              17                                            

Fjórðungssjúkrahúsið á Neskaupstað                                   11                                         21

Uppsalir, Fáskrúðsfirði                                                        13                                            

Skjólgarður, Höfn Hornafirði                                               21                 25                       

Suðurlandshérað                                                                    

Heiðarbær, Kirkjubæjarklaustri                                             5                   7

Hjallatún, Vík í Mýrdal                                                        14

Kirkjuhvoll, Hvolsvelli                                                         30

Lundur, Hellu                                                                      26

Blesastaðir, Hrunamannahreppi                                            12

Sjúkrahús Suðurlands Ljósheimar                                                                                     26

Sjúkrahús Suðurlands                                                                                                       19

Kumbaravogur, Stokkseyri                                                  34                 40

Sólvellir, Eyrarbakka                                                           11

Ás/Ásbyrgi, Hveragerði                                                     130                 64

Hraunbúðir, Vestmannaeyjum                                              21                 23

Sjúkrahúsið Vestmannaeyjum                                                                                           20

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica