Fjármálaráðuneyti

477/1995

Reglugerð um áfengisgjald. - Brottfallin

Reglugerð um áfengisgjald.

1. KAFLI - Gildissvið, gjaldskylda, skráning o.fl.

Gildissvið.

1. gr.

Greiða skal í ríkissjóð sérstakt gjald, áfengisgjald, af áfengi samkvæmt reglugerð þessari.

2. gr.

Samkvæmt reglugerð þessari telst áfengi vera hver sá vökvi sem í er meira en 2,25 prósent af vínanda að rúmmáli. Áfengismagn og áfengisinnihald skal ákveða við 20 C.

Gjaldskylda.

3. gr.

Gjaldskyldir eru allir þeir sem flytja inn áfengi eða framleiða áfengi hér á landi, til sölu eða vinnslu.

Ennfremur skulu greiða í ríkissjóð áfengisgjald þeir sem flytja áfengi með sér til landsins eða fá það sent erlendis frá, til eigin nota.

Gjaldflokkar.

4. gr.

Áfengisgjald skv. 1. mgr. 3. gr. skal vera kr. 58,70 á hvern sentilítra af vínanda umfram 2,25 sentilítra í hverjum lítra áfengis.

Af innflutningi þeirra sem gjaldskyldir eru skv. 2. mgr. 3. gr. skal greiða gjald sem hér segir af hverjum lítra hins áfenga drykkjar:

 • Öl með allt að 15 prósent af hreinum vínanda að rúmmáli 300 kr.
 • Vín með allt að 15 prósent af hreinum vínanda að rúmmáli 600 kr.

Aðrir áfengir drykkir:

 • með 22 prósent af hreinum vínanda að rúmmáli eða minna 1.200 kr.
 • með yfir 22 prósent til og með 32 prósent af hreinum vínanda að rúmmáli 1.800 kr.
 • með yfir 32 prósent til og með 40 prósent af hreinum vínanda að rúmmáli 2.400 kr.
 • með yfir 40 prósent til og með 50 prósent af hreinum vínanda að rúmmáli 3.000 kr.
 • með yfir 50 prósent til og með 60 prósent af hreinum vínanda að rúmmáli 3.600 kr.
 • með yfir 60 prósent af hreinum vínanda að rúmmáli 7.000 kr.

Innflutningstakmarkanir.

5. gr.

Gjaldskyldum aðila skv. 2. mgr. 3. gr. er heimilt að flytja til landsins eða fá sent erlendis frá að hámarki 12 lítra af öli eða 9 lítra af öðru áfengi.

Aðili sem hefur gerst brotlegur við áfengislög nr. 82/1969, með síðari breytingum, með óleyfilegri sölu eða bruggun áfengis er óheimilt að flytja til landsins áfengi.

Lágmarksaldur til innflutnings áfengis er 20 ár. Tollstarfsmaður getur krafist þess, að lágmarksaldur sé sannaður með framvísun persónuskilríkja.

Skráning.

6. gr.

Þeir sem gjaldskyldir eru skv. 1. mgr. 3. gr. skulu ótilkvaddir senda tilkynningu um starfsemi sína til skattstjóra þar sem þeir eiga lögheimili. Skylt er að senda tilkynningu eigi síðar en átta dögum áður en starfsemin hefst. Breytingar sem verða á starfsemi eftir að skráning hefur farið fram, skal tilkynna eigi síðar en átta dögum eftir að breytingin átti sér stað.

Óheimilt er að skrá samkvæmt þessari grein aðila sem stundar innflutning eða framleiðslu á áfengi, nema hann hafi tilskilið leyfi skv. 2. gr. laga nr. 63/1969, um verslun með áfengi og tóbak, með síðari breytingum. Tilkynningu skv. 1. mgr. skal senda á eyðublaði í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður.

Í tilkynningu til skattstjóra skal tilgreina nafn, firmanafn, heimili og kennitölu rekstraraðila. Jafnframt skal fylgja afrit af leyfisbréfi fjármálaráðuneytisins, sbr. 2. mgr.

Skattstjórar skulu hver í sínu umdæmi halda skrár yfir alla þá sem eru gjaldskyldir skv. 1. mgr. 3. gr. Skattstjórar skulu láta lögreglustjórum í té skrár þessar.

2. KAFLI - Álagning, uppgjörstímabil, gjalddagi o.fl.

Álagning.

7. gr.

Áfengisgjald af innfluttu gjaldskyldu áfengi skal innheimt ásamt aðflutningsgjöldum við tollafgreiðslu, nema annað leiði af reglugerð þessari.

Af áfengi, sem framleitt er innanlands til sölu þar, reiknast gjald við sölu eða afhendingu vörunnar frá verksmiðju eða framleiðanda til kaupanda og skiptir ekki máli hvenær eða með hvaða hætti greiðsla fer fram.

Verði rýrnun á vörulager án þess að sala eða afhending komi fram í birgðabókhaldi ber gjaldskyldum framleiðanda ótilkvöddum að greiða áfengisgjald vegna vörurýrnunar á því uppgjörstímabili þegar rýrnunar verður vart.

Gjalddagi og uppgjörstímabil framleiðenda innanlands.

8. gr.

Hvert uppgjörstímabil vegna gjaldskyldrar innlendrar framleiðslu er frá 1. til 15. hvers mánaðar og frá 16. hvers mánaðar til loka mánaðar.

Gjaldskyldur framleiðandi skal eftir lok hvers uppgjörstímabils ótilkvaddur greiða innheimtumanni ríkissjóðs, í umdæmi því þar sem hann er heimilisfastur, áfengisgjald sem honum ber að standa skil á.

Áfengisgjaldi af innlendri framleiðslu, ásamt áfengisgjaldsskýrslu í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður, skal skila eigi síðar en á gjalddaga. Gjalddagi er annar virkur dagur eftir lok uppgjörstímabils.

Greiðslufrestur í tolli.

9. gr.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 7. gr. er tollstjórum heimilt að veita skráðum innflytjendum greiðslufrest á áfengisgjaldi vegna tollafgreiðslu á innfluttu áfengi. Um skilyrði, umsókn, tryggingar o.fl. vísast til reglugerðar nr. 640/1989, um greiðslufrest á virðisaukaskatti í tolli, með síðari breytingum, að undanskilinni 2. mgr. 4. gr.

Hvert uppgjörstímabil vegna greiðslufrests á áfengisgjaldi við innflutning er frá 1. til 15. hvers mánaðar og frá 16. hvers mánaðar til loka mánaðar. Innflytjandi, sem veittur hefur verið greiðslufrestur á áfengisgjaldi, skal eftir lok hvers uppgjörstímabils ótilkvaddur greiða tollstjóra áfengisgjald sem honum hefur verið lánað.

Áfengisgjaldi skal skila eigi síðar en á gjalddaga. Gjalddagi er annar virkur dagur eftir lok uppgjörstímabils vegna tollafgreiðslna á því tímabili.

Vangreitt áfengisgjald við innflutning.

10. gr.

Verði um vanskil á greiðslu áfengisgjalds að ræða skv. 3. mgr. 9. gr. skal tollstjóri synja innflytjanda um frekari greiðslufrest á áfengisgjaldi meðan vanskil vara. Jafnframt skulu dráttarvextir reiknaðir á vangreitt áfengisgjald frá og með gjalddaga og innheimtir í ríkissjóð. Um ákvörðun og útreikning dráttarvaxta skulu gilda ákvæði 1. mgr. 9. gr. og 10. gr. vaxtalaga nr. 25/1987.

Hafi vangreitt áfengisgjald ekki verið greitt innan fimmtán daga frá gjalddaga eins og hann er ákveðinn skv. 9. gr., skal gengið að sjálfskuldarábyrgð innflytjanda og nægir einföld krafa tollstjóra til ábyrgðaraðila. Greiðsla skal hafa borist tollstjóra innan sjö daga frá dagsetningu kröfubréfs. Hafi greiðsla eigi borist tollstjóra innan þess tíma skal tollafgreiðsla til viðkomandi innflytjanda þegar stöðvuð og ekki hefjast að nýju fyrr en fullnaðarskil hafa verið gerð.

Tollstjóri sem veitt hefur heimild til greiðslufrests, sbr. 9. gr., getur svipt innflytjanda heimild til greiðslufrests vegna ítrekaðra vanskila á greiðslu áfengisgjalds sem veittur hefur verið greiðslufrestur á svo og ef skilyrðum reglugerðar nr. 640/1989 er ekki lengur fullnægt. Greiðslufrestur fellur niður þegar ákvæði 3. mgr. 104. gr. tollalaga nr. 55/1987 eiga við.

Vangreitt áfengisgjald af framleiðslu innanlands.

11. gr.

Sé áfengisgjald ekki greitt á tilskildum tíma, sbr. 3. mgr. 8. gr. skal aðili sæta álagi til viðbótar því áfengisgjaldi sem honum ber að standa skil á. Sama gildir ef áfengisgjaldsskýrslu hefur ekki verið skilað eða verið ábótavant og áfengisgjald því áætlað, nema aðili hafi greitt fyrir gjalddaga áfengisgjaldsins upphæð er til áætlunar svarar eða gefið fyrir lok kærufrests fullnægjandi skýringu á vafaatriðum.

Álag skv. 1. mgr. skal vera 1 prósent af þeirri upphæð sem vangreidd er, fyrir hvern byrjaðan dag eftir gjalddaga, þó ekki hærri en 10 prósent.

Sé áfengisgjald ekki greitt innan mánaðar frá gjalddaga skal greiða ríkissjóði dráttarvexti af því sem gjaldfallið er. Dráttarvextir eru ákvarðaðir samkvæmt vaxtalögum nr. 25/1987, með síðari breytingum.

Bókhald.

12. gr.

Allir, sem eru skráningarskyldir skv. 1. mgr. 3. gr., skulu auk þess sem fyrir er mælt í lögum nr. 145/1994, um bókhald, haga bókhaldi sínu og uppgjöri á áfengisgjaldi þannig að skattyfirvöld geti jafnan gengið úr skugga um réttmæti skila þeirra á áfengisgjaldi. Gjaldskyldum aðila skv. 1. mgr. 3. gr. er skylt að halda birgðabókhald. Birgðabókhald skal haldið með þeim hætti, að fyrirvaralaust megi bera saman niðurstöðu birgðabókhalds og magn vörubirgða. Auk birgðabókhalds skal framleiðandi halda framleiðslubókhald.

3. KAFLI - Eftirgjöf áfengisgjalds.

Undanþágur frá áfengisgjaldi.

13. gr.

Eftirfarandi er undanþegið áfengisgjaldi:

 1. Sala áfengis úr landi.
 2. Innflutningur og sala til Fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli.
 3. Innflutningur og sala til varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli, sbr. lög nr. 110/1951.
 4. Sala í tollfrjálsar forðageymslur.
 5. Innflutningur og sala til aðila sem njóta skattfrelsis hér á landi samkvæmt alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að. Við sölu til þessara aðila er skilyrði að seljandi hafi í bókhaldi sínu áritaða heimild frá utanríkisráðuneytinu
 6. Sala til ferðamanna og farmanna við komu frá útlöndum samkvæmt reglugerð nr. 251/1992, með síðari breytingum

Lækkað áfengisgjald.

14. gr.

Af áfengi, sem flutt er til landsins eða framleitt hér á landi og selt til tollfrjálsra verslana annarra en Fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli, ber að innheimta áfengisgjald sem hér segir af hverjum lítra hins áfenga drykkjar:

 • Öl með allt að 15 prósent af hreinum vínanda að rúmmáli 75 kr.
 • Vín með allt að 15 prósent af hreinum vínanda að rúmmáli 150 kr.

Aðrir áfengir drykkir:

 • með 22 prósent af hreinum vínanda að rúmmáli eða minna 200 kr.
 • með yfir 22 prósent til og með 32 prósent af hreinum vínanda að rúmmáli 300 kr.
 • með yfir 32 prósent til og með 40 prósent af hreinum vínanda að rúmmáli 400 kr.
 • með yfir 40 prósent til og með 50 prósent af hreinum vínanda að rúmmáli 500 kr.
 • með yfir 50 prósent til og með 60 prósent af hreinum vínanda að rúmmáli 600 kr.
 • með yfir 60 prósent af hreinum vínanda að rúmmáli 1.150 kr.

Endurgreiðslur og skilyrði eftirgjafar.

15. gr.

Hafi áfengisgjald þegar verið greitt af áfengi sem hefur verið afhent eða selt til aðila sem greinir í 1. - 5. tl. 13. gr. og 14. gr. getur aðili sótt um endurgreiðslu til tollstjóra í því umdæmi sem hann er heimilsfastur.

Umsókn skulu fylgja frumrit viðkomandi sölureikninga og önnur þau gögn sem tollstjóri telur nauðsynleg.

Endurgreiðslutímabil skulu vera þau sömu og greinir í 8. og 9. gr.

Skilyrði fyrir eftirgjöf skv. 1. - 4. tl. 13. gr. og 14. gr. er að fullnægt sé ákvæðum IV. kafla reglugerðar nr. 545/1990, um lækkun, niðurfellingu eða endurgreiðslu aðflutningsgjalda af vörum vegna endursendingar, eyðileggingar, rýrnunar, skemmda, vöntunar eða endursölu til útlanda o.fl.

Aðrar undanþágur.

16. gr.

Vínandi sá sem Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins er einni heimilt að flytja til landsins skv. 2. mgr. 3. gr. áfengislaga, nr. 82/1969, með síðari breytingum, og fellur undir tollskrárnúmer 2207.1000 er ekki gjaldskyldur við innflutning eða sölu til eftirfarandi nota:

a) Sala til framleiðanda sem hafa leyfi til að selja áfengi skv. 3. tl. 1. mgr. 11. gr. áfengislaga nr. 82/1969, og framleiða vöru sem gjaldskyld er samkvæmt þessari reglugerð.

b) Sala til lækna og lyfsala er heimild hafa til að selja áfengi sem talið er upp í lyfjaskrá og selt sem lyf, sbr. 7. tl. 1. mgr. 11. gr. áfengislaga nr. 82/1969, með síðari breytingum.

c) Sala vínanda til eldsneytis, er gerður hefur verið óhæfur til drykkjar, svo og sala vínanda til iðnþarfa, efnarannsókna, náttúrugripasafna og annarra verklegra nota skv. 8. tl. 1. mgr. 11. gr. áfengislaga nr. 82/1969, með síðari breytingum.

Vínandi, sem fellur undir tollskrárnúmer 2207.2000-2207.2009, er ekki gjaldskyldur við innflutning, sölu eða aðra afhendingu.

4. KAFLI - Ýmis ákvæði.

Stofn til virðisaukaskatts.

17. gr.

Áfengisgjald myndar stofn til virðisaukaskatts hvort sem vara er flutt inn eða keypt innanlands til eigin nota, framleiðslu eða endursölu.

Gildissvið gagnvart tollalögum og lögum um virðisaukaskatt.

18. gr.

Að því leyti sem ekki er ákveðið í reglugerð þessari um gjaldskyldu, gjaldfresti, álagningu, innheimtu, stöðvun tollafgreiðslu, upplýsingaskyldu, eftirlit, veð, sektir, viðurlög, refsingar og aðra framkvæmd varðandi áfengisgjald af innfluttu gjaldskyldu áfengi skulu gilda, eftir því sem við geta átt, ákvæði tollalaga nr. 55/1987, með síðari breytingum, svo og reglugerða og annarra fyrirmæla settra samkvæmt þeim.

19. gr.

Að því leyti sem ekki eru ákvæði í reglugerð þessari um álagningu, kærur og úrskurði um ákvörðun á áfengisgjaldi, innheimtu, tilhögun bókhalds, framtöl, eftirlit, upplýsingaskyldu, stöðvun atvinnurekstrar, viðurlög, sektir, refsingar og aðra framkvæmd varðandi áfengisgjald af innlendri framleiðsluvöru skulu gilda, eftir því sem við geta átt, ákvæði laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum, svo og reglugerða og annarra fyrirmæla settra samkvæmt þeim.

Gildistaka.

20. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 96/1995, um áfengisgjald, öðlast gildi 1. september 1995, að undanskildum ákvæðum 2. mgr. 3. gr., 2. mgr. 4. gr. og 5. gr. sem taka gildi 1. desember 1995.

Ákvæði til bráðbirgða

Að því er varðar innflutning á tækifæris- og gjafasendingum frá útlöndum á áfengi skulu gilda, eftir því sem við á, ákvæði 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 251/1992, um tollfrjálsan farangur ferðamanna og farmanna við komu frá útlöndum, áfengisgjald og tóbaksgjald o.fl., með síðari breytingum.

Fjármálaráðuneytið, 31. ágúst 1995.
F. h. r.
Jón Guðmundsson.
Hermann Jónasson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica