Viðskiptaráðuneyti

484/2006

Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð um jöfnun eigna á móti vátryggingaskuld vátryggingafélaga, nr. 646/1995. - Brottfallin

1. gr.

Við 1. mgr. 1. gr. bætist svohljóðandi:

Fyrir vátryggingafélög sem gera upp samkvæmt alþjóðlega reikningsskilastaðlinum IFRS 4 er einnig átt við þann hluta eigin fjár sem áður taldist til útjöfnunarskuldar og hefur ekki verið færður niður samkvæmt reglum sem félagið hefur sett sér um niðurfærslu útjöfnunarskuldar, sbr. 3. gr. reglna nr. 85/1999 um hámark útjöfnunarskuldar vátryggingafélaga annarra en líftryggingafélaga og um útreikning þess. Sama gildir um þann hluta ágóðajöfnunarskuldar sem færður hefur verið undir eigið fé og ekki úthlutað til líftryggingartaka og um vátryggingaskuld vegna samninga sem töldust áður til vátryggingarsamninga en teljast nú til fjármálagerninga samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum.

2. gr.

Við 1. mgr. 3. gr. skulu gerðar svohljóðandi breytingar:

3. málsl. 5. tl. fellur brott.

Við bætist 11. tl. sem er svohljóðandi:

Hlutdeild í verðbréfasjóðum sbr. lög nr. 30/2003 um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði, en verðbréfasafni að baki skírteinunum skal skipt á aðra töluliði þessarar málsgreinar í samræmi við takmarkanir 7. og 8. gr.

3. gr.

Í 3. mgr. 4. gr. skal vísa í Fjármálaeftirlitið í stað Vátryggingaeftirlitsins.

4. gr.

Við 1. mgr. 8. gr. bætist svohljóðandi:

11. tl. 25%.

5. gr.

Í stað 2. mgr. 8. gr. kemur ný mgr., svohljóðandi:

Kröfur á einn aðila af fleiri en einni tegund samkvæmt 2., 4. - 9. og 11. töluliðum 3. gr. mega samanlagt mest nema þeirri hlutfallstölu sem tilgreind er fyrir þann tölulið þar sem hlutfallstala hlutaðeigandi eigna er hæst.

6. gr.

Í 1. mgr. 10. gr. skal vísa í Fjármálaeftirlitið í stað Vátryggingaeftirlitsins.

7. gr.

Í stað 12. gr. kemur ný grein, svohljóðandi:

Vátryggingafélag skal halda skrá yfir þær eignir sem mæta eiga vátryggingaskuld á hverjum tíma og sjá til þess að nýjar eignir verði skráðar á reikningsárinu þegar breytingar eiga sér stað á eignaskránni og mati vátryggingaskuldar. Samantekt úr skránni ásamt fullnægjandi skýringum á vali á eignum á móti vátryggingaskuld skal fylgja ársreikningi og öðrum gögnum vegna ársuppgjörs til Fjármálaeftirlitsins, staðfest af endurskoðanda félagsins og þegar við á tryggingastærðfræðingi. Samantekt úr skránni skal send Fjármálaeftirlitinu á öðrum tíma telji það ástæðu til. Sér í lagi skal vátryggingafélag gæta þess að hafa yfirsýn yfir verðbréfasafn að baki hlutdeildar­skírteinum verðbréfasjóða.

8. gr.

Í 13. gr. skal vísa í Fjármálaeftirlitið í stað Vátryggingaeftirlitsins.

9. gr.

Reglugerð þessi er sett í samræmi við 3. mgr. 34. gr. laga nr. 60/1994 um vátrygg­inga­starfsemi með síðari breytingum.

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.

Viðskiptaráðuneytinu, 23. maí 2006.

Valgerður Sverrisdóttir.

Kristján Skarphéðinsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica