Samgönguráðuneyti

383/1985

Hafnarreglugerð fyrir Skagastrandarhöfn. - Brottfallin

I. KAFLI
Höfnin og stjórn hennar.
1. gr.
Takmörk hafnarinnar.
1.1 Hafnarsvæði Skagastrandarhafnar tekur yfir svæði bæði á landi og sjó.
1.2 Takmörk á sjó eru lína sem hugsast dregin 300 m frá Höfðatá í réttvísandi vestur. Önnur lína frá vesturenda þessarar línu, því sem næst réttvísandi suður í Djúpnagg (fremsta djúpskerið) og þaðan til lands í Hrafnárós.
1.3 Takmörk á landi eru lína sem hugsast dregin frá eystri kanti Skúffugarðs og uppfyllingar upp að Strandgötu neðan við Lund og fylgir síðan syðri kanti Strandgötu og Einbúastígs að Sundlaugarhorni. Þaðan lína upp að Höfðanum sem fylgir rótum hans ofan frystihúss, hafnarhúss og lifrarbræðslu og þaðan í Höfðatá.
1.4 Hafnarsvæði er teljast innri höfn í reglugerð þessari eru innan línu sem dregin er frá syðri enda hafnargarðs í Árbakkastein. Önnur sjávarsvæði teljast ytri höfn.
1.5 Landssvæði hafnarinnar skiptast í:
- Hafnarbakka og bryggjur.
- Farmstöðvar og önnur afgreiðslusvæði.
- Götur.
- Iðnaðar- og baksvæði.


2. gr.
Stjórn hafnarinnar.
2.1 Höfðahreppur er eigandi hafnarinnar og hreppsnefnd fer með stjórn hafnarmála undir yfirumsjón samgönguráðuneytisins.
2.2 Hafnarnefnd fer með framkvæmd hafnarmála í umboði hreppsnefndar. Hafnarnefnd skal skipuð 3 fulltrúum, er hreppsnefnd kýs og jafn mörgum til vara. Fulltrúa þessa skal kjósa leynilega með hlutfallskosningu.
Kjörtímabil hafnarnefndar er hið sama og hreppsnefndar. Það er borgaraleg skylda að taka við kosningu í hafnarnefnd.
2.3 Auk hinna kjörnu fulltrúa eiga sveitarstjóri og hafnarvörður sæti í hafnarnefnd með málfrelsi og tillögurétti.
2.4 Hafnarnefnd kýs formann úr hópi kjörinna hafnarnefndarmanna og skal hann vera aðalfulltrúi. Hafnarnefnd skiptir að öðru leyti með sér verkum.


3. gr.
Hlutverk og valdssvið hafnarnefndar.
3.1 Hafnarnefnd er ábyrg fyrir fjármálum, rekstri, viðhaldi og nýbyggingum hafnarinnar. Hún ákveður gjaldskrá í samræmi við ákvæði 13. gr. hafnarlaga, gerir fjárhagsáætlun fyrir hafnarsjóð, sem hreppsnefnd skal staðfesta. Ennfremur skal hún leita staðfestingar hreppsnefndar á lántökum og öðrum fjárskuldbindingum til langs tíma.
3.2 Hafnarnefnd hefur endanlegt ákvörðunarvald um:
- Rekstur hafnarinnar, svo sem ráðstöfun á aðstöðu þ. m. t. leiga á húsnæði í eigu hafnarinnar og landi hennar.
- Leyfisveitingar til starfsemi á hafnarsvæðinu og hefir vald til að banna eða takmarka afnot hafnarsvæða fyrir starfsemi er hún telur torvelda eðlilega hafnarstarfsemi.
3.3 Byggingamál og skipulagsmál hafnarinnar, þ. á. m. innkaup og verksamningar, skulu hljóta umfjöllun í hafnarnefnd áður en þau eru lögð fyrir hreppsnefnd. Hafnarnefnd hefur með höndum eftirlit með byggingu mannvirkja á hafnarsvæðinu sem undanþegin eru ákvæðum byggingarlaga nr. 54/1978.


4. gr.
Hlutverk hafnarvarðar.
4.1 Hafnarvörður sem ráðinn er af hreppsnefnd að fenginni tillögu hafnarnefndar fer með daglega stjórn hafnarinnar íumboði hafnarnefndar. Formaður hafnarnefndar undirbýr mál sem leggja á fyrir hafnarnefnd og veitir viðtöku erindum til hennar. Hafnarvörður sér um framkvæmd samþykkta hafnarnefndar og veitir henni og hreppsnefnd upplýsingar um málefni hafnarinnar.
Hann sér um að fjárhagsáætlun sé fylgt og ber ábyrgð á fjárreiðum hafnarsjóðs.
4.2 Hafnarvörður skal vinna störf sín í samræmi við ákvæði hafnarlaga og hafnarreglugerðar sem og erindisbréfs, og fara að öðru leyti eftir samþykktum hafnarnefndar og hreppsnefndar.
4.3 Hafnarvörður sér um, að gætt sé reglu í höfninni og á landi hennar. Er öllum skylt að hlýða fyrirmælum hans, eða þeirra sem hann felur slík störf.


II. KAFLI
Umferð skipa.
5. gr.
Skilgreining á skipi.
5.1 Skip telst í reglugerð þessari sérhvert fljótandi far, sem nota má sem flutningatæki, dvalarstað, vinnustað, framleiðslustað eða geymslustað þar með taldir kafbátar.


6. gr.
Almennar reglur við komu og brottför.
6.1 Við komu og brottför skulu farskip hafa þjóðfána við hún.
6.2 Þjónusta við skip er unnin af skipaþjónustu í umboði hafnarvarðar. Farskip skulu við komu, brottför og siglingu um hafnarsvæðið hafa opna talstöð á viðskiptabylgju hafnarinnar.
6.3 Sérhvert farskip skal boða áætlaða komu sína (ETA) til hafnarinnar með fjarskiptasambandi eða gegnum umboðsmann með minnst 24 klst. fyrirvara. Tilkynna skal brottför með minnst 3 klst. fyrirvara.
6.4 Skipstjóri skal við komu til hafnar gefa eftirfarandi upplýsingar:
- Skipsnafn, heimahöfn, stærð samkvæmt mælibréfi.
- Djúprista og síðasti viðkomustaður.
- Nafn skipstjóra.
- Stærð áhafnar og fjöldi farþega.
- Tegund og magn farms.
- Um hættulegan varning, tegund og magn.
- Um hugsanlega sjúkdóma um borð.
- Nafn umboðsmanns.
Reglur þessar gilda ekki um herskip, varðskip, rannsóknarskip og fiskiskip né um áætlunarskip nema eftir því sem við á.
6.5 Búnaður skipa skal uppfylla kröfur alþjóðasamþykkta, sem íslensk stjórnvöld hafa staðfest svo og sérreglna Siglingamálastofnunar ríkisins. Skipsstjórnarmenn skulu sýna hafnarstarfsmönnum, ef óskað er, skírteini um fullnægjandi búnað skipa sinna.


7. gr.
Hafnsaga og önnur þjónusta við skip.
7.1 Sérhvert skip, sem ætlar til Skagastrandarhafnar og nota vill hafnsögumann, skal gera boð um það til skipaþjónustu með minnst 3 klst. fyrirvara. Er hafnsögumanni skylt að fara til móts við skipið allt að 1 sjómílu undan Spákonufellshöfða, ef skipstjóri æskir þess. Vísar þá hafnsögumaður skipinu leið til hafnar og má eigi yfirgefa það án samþykkis skipstjóra, fyrr en skipið er lagst við festar í höfninni. Heimilt er hafnsögumanni meðan hann hefur ekki lokið starfi sínu að banna hverjum þeim sem ekki á lögmætt erindi að koma á skipsfjöl.


8. gr.
Umferð um höfnina.
8.1 Skip sem ekki hefur hafnsögumann um borð skal með talstöðvarsambandi við skipaþjónustu fá upplýsingar um hvar hann getur bundið skip sitt, áður en hann heldur inn á innri höfn. Óheimilt er að binda skip annars staðar en þar sem starfsmenn hafnarinnar vísa til.
8.2 Á innri höfninni má ekki sigla skipum hraðar en sem svarar 5 sjómílum á klst., en þó aldrei hraðar en aðstæður og góð sjómennska leyfa. Sérstaka aðgát skal sýna þegar farið er um svæði, þar sem unnið er að dýpkun, köfun og þess háttar enda skal við slík störf hafa uppi viðeigandi merki.
8.3 Skip mega ekki láta vélar ganga af svo miklu afli að öðrum skipum eða hafnarmannvirkjum stafi hætta af því.
8.4 Bannað er að blása í flautur og lúðra á innri höfninni, nema umferð gefi tilefni til þess.
8.5 Skylt er að gæta allrar varúðar í meðferð elds og ljósa í skipum á höfninni.
8.6 Sérhvert skip, sem ekki er bundið við bryggju eða hafnarbakka, skal hafa uppi fyrirskipuð ljós og dagmerki.
8.7 Skemmti- og smábátar, þar með taldir ára- og seglbátar, skulu svo sem frekast er unnt forðast siglingaleiðir stærri skipa, sem eru á leið til eða frá höfninni.
8.8 Ekkert skip má liggja við dufl eða akkeri á innri höfninni, nema með leyfi hafnarvarðar.


9. gr.
Skip í viðlegu.
9.1 Skip telst i viðlegu, er það liggur við hafnarbakka, bryggju eða föst legufæri og er í eða bíður eftir afgreiðslu eða þjónustu.
9.2 Skip hljóta viðlegu í sömu röð og þau koma til hafnar. Undantekin eru skip, sem hafa fastar viðlegur eða umsamin forgangsafnot hafnarbakka.
9.3 Ekki má festa skipum við hafnarbakka eða bryggjur nema við festarhringa eða festarstólpa. Festum skal þannig komið fyrir, að þær hindri sem minnst umferð á bryggju eða hafnarbakka og skulu festar auðkenndar með veifum eða öðrum varúðarmerkjum. Þyki hafnarverði þessa ekki nægilega gætt, getur hann krafist, að bætt sé úr því tafarlaust.
Skylt er að hafa hlífar milli skips og hafnarbakka eða bryggju, ef hafnarvörður krefst þess.
Ekki má krækja hökum í bryggjur eða hafnarbakka. Ekki mega skip hleypa vatni á bryggju eða hafnarbakka, hvorki við þvott á þilfari né heldur, er þau hleypa burt vatni eða á annan hátt, heldur skulu þau girða svo fyrir með hlífum, að vatnið fari beint í höfnina en komist eigi á bryggjuna eða hafnarbakkann.
9.4 Þegar búið er að leggja skipi við hafnarbakka, má ekki flytja það innan hafnar án leyfis hafnarvarðar, en skyldur er skipstjóri að flytja skipið, ef hafnarvörður skipar svo fyrir. Skip, sem ekki er verið að lesta eða losa, eða eru ekki í rekstri, mega aldrei liggja svo í höfninni, að þau tálmi vinnu við önnur skip og skal skylt að hlýða boðum hafnarinnar um flutning þeirra. Liggi skip á innri höfninni án þess að nokkuð sé unnið við það, getur hafnarvörður krafist þess, að það sé tekið burtu.
Færist hlutaðeigandi undan að færa skipið samkvæmt ákvæðum þessa töluliðs eða dragist flutningur þess yfir þann tíma, er hafnarvörður hefur fyrirskipað, er hafnarverði heimilt að láta flytja skipið á kostnað og ábyrgð skipseiganda.
9.5 Á sérhverju skipi skal jafnan vera einn maður að minnsta kosti, er tekið getur á móti skipunum starfsmanna hafnarinnar og framkvæmt þær.
Skal hann sjá um að óviðkomandi aðilar hafi ekki aðgang að skipinu og ber eigandi fulla ábyrgð á öllu því tjóni er leiða kann af vanrækslu í þessu efni. Heimilt er hafnarverði að fallast á gæslu sérstakra öryggisvarða, enda séu hjá skipaþjónustu nöfn skipstjórnarmanna, sem kalla má út vegna veðurs eða annarra orsaka.
9.6 Hafnarvörður ákveður legur fyrir skip 12 brl. og minni við viðeigandi mannvirki eftir því sem rými leyfir. Þegar skip er sjósett eða siglt í höfn, skal tilkynna það skipaþjónustu. Skip þessi eru á ábyrgð eigenda sama hvort þau eru á floti í höfninni eða á landi hennar. Heimilt er að fela félögum smábátaeigenda umsýslu á ákveðnum svæðum undir eftirliti hafnarvarðar samkvæmt nánari reglum.


10. gr.
Skip í lægi.
10.1 Skip telst í lægi er það liggur fyrir akkeri eða öðrum legufærum og er ekki í rekstri.
10.2 Skipum sem leggja skal í lægi, má aðeins leggja á þeim stöðum, er hafnarvörður leyfir. Skipunum skal lagt undir umsjá hafnarvarðar og legufæri ákveðin í samráði við hann. Eftirlit og viðhald legufæra er á ábyrgð skipseiganda.


III.KAFLI
Afnot hafnarmannvirkja og landsvæða
11. gr.
Lestun og losun, almennt.
11.1 Afnot hafnarmannvirkja og lands er öllum heimil að fengnu leyfi hafnaryfirvalda og gegn greiðslu gjalda samkvæmt gjaldskrá.
11.2 Hafnarnefnd ber enga ábyrgð á varningi eða öðrum eignum, sem geymdar eru á hafnarsvæðinu.
11.3 Við lestun og losun skal viðhafa fyllstu gætni til að koma í veg fyrir óeðlilegt slit mannvirkja og búnaðar. Ekki má draga þunga hluti eftir hafnarbökkum, né sturta varningi af bílum án eðlilegs hlífðarlags.
11.4 Óheimilt er að geyma tækjabúnað á hafnarsvæðinu án leyfis hafnaryfirvalda.
11.5 Þeir munir eða vörur, sem skipað er upp eða láta á í skip, mega ekki liggja á bryggju, hafnarbakka eða annars staðar á landi hafnarinnar heldur en á þeim stöðum, sem ætlaðir eru til geymslu á slíkum varningi. Hafnarvörður getur flutt vörur og muni, sem geymdir eru í óleyfi, burt á kostnað og ábyrgð eiganda eða umboðsmanns bans.
11.6 Þegar lokið er lestun eða losun skal sá er séð hefur um lestun eða losun, láta ræsta bryggju þá eða hafnarbakka, sem notuð hefur verið. Farist það fyrir, skal hafnarvörður sjá um að það sé gert, en afgreiðslumaður skipsins greiði allan kostnað sem af því leiðir.


12. gr.
Meðferð eldfims og hættulegs varnings.
12.1 Skip sem flytja sprengiefni, eldfima vökva, lofttegundir undir þrýstingi (flöskugas) eða efni, sem við vissar aðstæður valda eld- eða sprengihættu, mega ekki koma inn á innri höfnina, fyrr en leyfi hefur verið veitt til þess.
Skipstjóra eða umboðsmanni ber að tilkynna hafnarverði og slökkviliðsstjóra um farminn 24 klst. fyrir áætlaðan komutíma.
Tilkynningarskyldan nær til efna, sem samkvæmt International Maritime Dangerous Goods Code flokkast í flokka 1, 2, 3, 4 og 5. Í tilkynningu skal greina nafn á varningi, magn, pökkun og lestun.
Sem dæmi um hættulegan varning má nefna: Púður, dýnamit, geomit, hlaðnar patrónur, bensín, steinolíu, aceton, terpentínu, toulol, kosangas, kalciumkarbit, ammoníumnítral, natríumklorat.
12.2 Losun á vörum, sem um ræðir í þesari gr. skal að jafnaði framkvæmd strax og skip hefur lagst að bryggju og á undan losun á öðrum varningi. Við lestun skal slíkur farmur lestaður síðast, og skal skip láta úr höfn strax að lestun lokinni.
Álíti hafnarvörður að hætta geti stafað af lestun eða losun eldfimrar vöru getur hann stöðvað verkið uns nauðsynlegar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar.
Hlíta skal í einu og öllu ákvæðum brunamálasamþykktar fyrir Höfðahrepp.
12.3 Skylt er að hafa öryggisvörð við skip, sem lesta eða losa eldfimar vörur. Hafnarvörður getur ákveðið að lestun og losun slíkrar vöru fari fram við sérstaka hafnarbakka, þar sem tryggast er talið.
Varningur skal geymdur á svæði, sem hafnarvörður eða viðkomandi eftirlitsstofnun samþykkir.
Setja skal sérstakar reglur um nánari framkvæmd og ákvæði þessarar greinar, sbr. ráðleggingar Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) um öryggi við flutning, meðferð og geymslu hættulegra efna á hafnarsvæðum.
Skip, sem flytja eldfim efni, skulu á daginn hafa uppi rautt flagg (merkjatákn B) á framsiglu, en á nóttunni rautt ljósker.
Í skipum, sem flytja eldfim efni, má eigi kveikja eld eða ljós nema undir kötlum skipsins eða í eldavél skipsins og á lögboðnum ljóskerum. Tóbaksreykingar eru bannaðar í þeim skipum og á því svæði, þar sem unnið er að fermingu eða affermingu eldfims varnings.


IV. KAFLI
Um hafnargjöld á Skagaströnd.
13. gr.
Um hafnargjöld.
13.1 Gjöld til hafnarsjóðs skulu innheimt samkvæmt gjaldskrám, er settar skulu í samræmi við ákvæði 13. gr. hafnalaga. Séu þau ekki greidd á gjalddaga skulu reiknaðir dráttarvextir á skuldina samkvæmt nánari ákvörðun Seðlabanka Íslands hverju sinni.


V. KAFLI
Ýmis ákvæði
14. gr.
Löggæsla á hafnarsvæði, umferð og fleira.
14.1 Lögreglan í Húnavatnssýslum hefur á hendi almenna löggæslu á hafnarsvæðinu.
14.2 Þeim sem ekkert lögmætt erindi eiga, er bannað að dvelja á landi hafnarinnar, ef þeir með því tálma lestun og losun eða önnur störf, sem þar eru unnin. Banna má ónauðsynlegan akstur hvers konar ökutækja um bryggjur, hafnarbakka, farmstöðvar og önnur afgreiðslusvæði.
Hafnarnefnd getur sett hraða- og þungatakmarkanir á hafnarsvæðinu.
Fólk, sem fer um hafnarsvæðið, er þar á eigin ábyrgð. Sund er bannað á hafnarsvæðinu án leyfis.
14.3 Bannað er að skjóta af byssum eða öðrum skotvopnum við höfnina eða á henni. Sömuleiðis er bannað að skjóta flugeldum á hafnarsvæðinu án leyfis.
14.4 Fiskveiðar á hafnarsvæðinu mega ekki trufla eðlilega umferð og afgreiðslu.
14.5 Hafnarverði skal þegar tilkynnt um allt það, sem bjargað er í höfninni, en hann gefur lögreglunni skýrslu um það.


15. gr.
Skipsflök og hlutir í hirðuleysi.
15.1 Ef skip lendir á grynningum eða sekkur, þar sem það, að áliti hafnarvarðar tálmar greiðri notkun hafnarinar, skal færa það burt svo fljótt sem auðið er. Verði dráttur á því, má hafnarvörður láta færa skipið burt á kostnað eigandans, og er honum heimiltað láta selja skipið til lúkningar kostnaðinum, ef nauðsyn krefur. Skipsflök má ekki draga á land á hafnarsvæðinu án leyfis.
15.2 Ef skip, bátar, flutningatæki á landi eða annar búnaður er í hirðuleysi á hafnarsvæðinu og veldur óþrifnaði og hættu þá skal hafnarvörður fyrirskipa úrbætur innan ákveðins frests. Sé slíkum fyrirmælum ekki sinnt, má fjarlægja viðkomandi hluti á kostnað eiganda án nokkurrar skaðabótaskyldu.


16. gr.
Varnir gegn mengun og óþrifnaði.
16.1 Ekki má kasta í höfnina kjölfestu, ösku, dauðum fiski, matarleifum, fiskúrgangi, vírum, vöruleifum, umbúðum, eða öðru þess háttar. Skal það flutt þangað sem hafnarvörður vísar til.
16.2 Öllum skipum, farartækjum svo og verksmiðjum og öðrum atvinnurekstri, er stranglega bannað að dæla eða láta renna í höfnina olíu, lýsi, olíusora eða annað sem mengun veldur.
Um varnir gegn mengun sjávar og viðurlög við mengunarbrotum fer samkvæmt gildandi lagaákvæðum á hverjum tíma.


17. gr.
Beiðni um og skilyrði fyrir þjónustu.
17.1 Allir þeir, sem æskja afgreiðslu fyrir skip, láns á tækjum eða aðstoðar á einn eða annan hátt hjá höfninni, skulu snúa sér beint til hafnarvarðar með beiðni þar að lútandi. Heimilt er hafnarverði að neita þeim aðilum um aðstoð eða afgreiðslu, sem eru í vanskilum með gjöld til hafnarinnar.


18. gr.
Hverjum gefa skal fyrirmæli.
18.1 Hverja þá skipun, sem samkvæmt reglugerð þessari má gefa skipi, skal gefa skipstjóra, en stýrimanni ef skipstjóri er ekki á skipi og eigi heldur umboðsmaður hans, samkvæmt gr. 9.5. Ef stýrimaður er fjarverandi, má gefa einhverjum öðrum af skipshöfninni skipunina, og er það jafngilt sem skipstjóri hefði fengið skipunina sjálfur.

19. gr.
Um skaðabótaskyldu.
19.1 Um skaðabótaskyldu vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar eða áhöldum, fer eftir almennum reglum.
Ef samningum verður ekki við komið um skaðabætur, má ákveða þær af tveimur óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að krefjast yfirmats, en gera skal það áður en 1 mánuður er liðinn frá því að matsgerð er lokið. Yfirmat skal framkvæmt af 3 óvilhöllum, dómkvöddum mönnum. Kostnaðinn við yfirmat greiðir sá, sem krafðist yfirmats, ef það gengur honum ekki í vil.
19.2 Nú veldur skip skemmdum í höfninni eða skipstjóri verður brotlegur við ákvæði reglugerðar þessarar, og er þá óheimilt að flytja skipið úr höfninni áður en málið er útkljáð nema fullnægjandi trygginga sé sett fyrir greiðslu, að dómi hafnarstjóra. Hvers konar bótakröfum fylgir lögtaksréttur.


20. gr.
Brot, sektarákvæði og meðferð mála.
20.1 Brot gegn reglugerð þessari varða sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt almennum lögum.
Sektirnar renna í hafnarsjóð Höfðahrepps.
Til tryggingar sektum er kyrrsetning heimil.
20.2 Með mál út of brotum á reglugerð þessari skal fara að hætti opinberra mála. Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 69, 28. maí 1984, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Höfðakaupstað nr. 94, 1961 með síðari breytingum.


Samgönguráðuneytið, 29. september 1985.

Matthías Bjarnason.
Ólafur S. Valdimarsson.
Word útgáfa af reglugerð


Þetta vefsvæði byggir á Eplica