Samgönguráðuneyti

356/1995

Reglugerð um Starfsmannaráð Póst- og símamálastofnunarinnar. - Brottfallin

1. gr.

Hjá Póst- og símamálastofnun skal vera starfsmannaráð skipað á eftirfarandi hátt:

  • Framkvæmdastjórar aðalsviða Póst- og símamálastofnunar (fjarskiptasvið, fjármálasvið, samkeppnisstarfsemi í fjarskiptum, póstmálasvið og umsýslusvið) og um-dæmisstjóri í Umdæmi I. Auk þess einn samkvæmt tilnefningu póst- og símamála-stjóra.
  • Formaður Félags íslenskra símamanna og einn fulltrúi tilnefndur af félaginu.
  • Formaður Póstmannafélags Íslands og einn fulltrúi tilnefndur af félaginu.
  • Formaður Félags háskólamenntaðra póst- og símamanna.
  • Fulltrúi tilnefndur af félögum innan stofnunarinnar í Alþýðusambandi Íslands.

2. gr.

Starfsmannaráð kýs sér formann til eins árs í senn úr hópi fulltrúa stjórnenda Póst- og símamálstofnunar. Formenn Félags íslenskra símamanna og Póstmannafélags Íslands skulu gegna stöðu varaformanns til skiptis eitt ár í senn. Starfsmannaráð kýs sér ennfremur ritara og vararitara.

Falli atkvæðin jöfn ræður atkvæði formanns úrslitum.

Starfsmannaráð skal halda fund minnst einu sinni í mánuði.

Starfsmannaráð getur ákveðið fasta fundardaga og haldið aukafundi eftir því sem þörf krefur, svo og ef a.m.k. þrír atkvæðisbærir ráðsmenn krefjast. Formaður boðar fundi með dagskrá og stjórnar þeim. Fundir eru ályktunarbærir, ef 8 ráðsmenn eru mættir, enda hafi allir verið boðaðir. Að jafnaði skal ekki afgreiða mál, er heyra undir einhvern fulltrúa stofn-unarinnar í ráðinu, að honum fjarstöddum, né heldur mál er varða starfsfólk að fjarstöddum fulltrúum viðkomandi félags.

Halda skal gjörðabók, þar sem fundarefni og afgreiðsla mála er skráð. Ef ráðið er ekki sammála hafa einstakir ráðsmenn rétt á að fá bókuð stutt efnisleg sérálit. Afgreiðsla mála og sérálit skulu jafnan fylgja til þess aðila, sem fær málið til endanlegrar afgreiðslu. Allir fundarmenn skulu undirrita fundargerð.

3. gr.

Starfsmannaráð fjallar um þau mál, er varða launakjör og starfsaðstöðu starfsfólks, skipun, setningu og ráðningu í stöður, niðurlagningu á stöðum, frávikningu, menntunarkröfur og önnur skilyrði til starfa, nýjar stöðuveitingar, svo og önnur mál, er varða hagsmuni einstakra starfsmanna, starfshópa og stofnunarinnar, svo sem aðgerðir sem kunna að fela í sér almenna röskun á atvinnuöryggi og högum starfsfólks, hvort sem slík mál berast frá póst- og símamálastjóra eða einstakir ráðsmenn bera þau fram.

Við afgreiðslu á umsóknum um störf hjá stofnuninni, sem greitt er fyrir samkvæmt launaflokki 440 eða lægra, skal hafa þá vinnureglu að viðkomandi næsti yfirmaður stöðunnar (stöðvarstjóri, deildarstjóri o.s.frv.) og viðkomandi umdæmisstjóri eða framkvæmdastjóri afgreiða þær sameiginlega til póst- og símamálastjóra til staðfestingar. Verði ekki sam-komulag milli viðkomandi yfirmanna um afgreiðslu umsóknar, skal henni vísað til starfs-mannaráðs, sem afgreiðir hana samkvæmt reglum þar um.

Starfsmannaráð skal fjalla um tillögur og hugmyndir starfsmanna um aðbúnað, öryggi og hollustuhætti á vinnustað. Jafnframt skal kynna í ráðinu allar meiriháttar breytingar á skipulagi stofnunarinnar.

Skal að jafnaði kynna málin með dagskrá.

Póst- og símamálastjóri skal boða starfsmannaráð á fundi þá, sem hann heldur með framkvæmdastjórum aðaldeilda og umdæmisstjórum sbr. 8. gr. laga um stjórn og starfrækslu póst- og símamála nr. 36/1977, sbr. lög nr. 34/1987.

Skal þar leggja fram, skýra og ræða rekstrar- og framkvæmdaáætlanir stofnunarinnar, svo og ársreikninga og fjárhagsstöðu, og annað er varðar meginstefnumál og verkefni stofn-unarinnar.

Leitast skal við að auka áhuga starfsfólksins á því að gefa ráðinu ábendingar um það sem betur mætti fara og gera tillögur til úrbóta og senda þær starfsmannaráði.

Skal ráðið auglýsa eftir slíkum ábendingum eigi sjaldnar en einu sinni á ári.

Póst- og símamálastjóri veitir starfsmönnum viðurkenningu fyrir slíkar tillögur, eftir ábendingu starfsmannaráðs.

4. gr.

Starfsmannaráð er ráðgefandi um þau mál, sem það tekur til meðferðar og gerir skrif-legar tillögur eða umsögn um þau mál til póst- og símamálastjóra. Ráðið getur kallað starfs-menn Póst- og símamálastofnunar á sinn fund til að fá upplýsingar um mál. Ef um er að ræða mál, sem snerta störf umdæma sem ekki eiga fulltrúa í starfsmannaráði, skal leitað álits viðkomandi umdæmisstjóra.

Áður en starfsmannaráð tekur afstöðu til stöðuveitinga, skal að jafnaði leitað álits næsta yfirmanns þeirrar stöðu sem um er að ræða.

5. gr.

Umræður á fundum ráðsins, er varða einstaka menn persónulega, skulu vera trúnaðar-mál.

Reglur þessar eru hér með settar samkvæmt 10. gr. laga nr. 36/1977, um stjórn og starfrækslu póst- og símamála, sbr. lög nr. 34/1987, til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 87 frá 25. febrúar 1991 með breytingu nr. 178 frá 16. apríl 1991.

Samgönguráðuneytið, 8. júní 1995.

Halldór Blöndal.

Halldór S. Kristjánsson.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica