Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

104/2010

Reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu, auk áorðinna breytinga.

Breytingareglugerðir:

1. gr.

Innleiðing.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í I. kafla, I. viðauka, skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af I. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 137/2007, frá 27. október 2007, öðlast eftirfarandi EB-gerðir gildi hér á landi:

 

a)

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu.

 

b)

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2074/2005 frá 5. desember 2005 um framkvæmdarráðstafanir, er varða tilteknar afurðir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 og er varða skipulag opinbers eftirlits samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004, um undanþágu frá reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 og breytingu á reglugerðum (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004.

 

c)

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2076/2005 um bráðabirgðafyrirkomulag við framkvæmd reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, (EB) nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004 og um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 853/2004 og (EB) nr. 854/2004.

 

d)

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1662/2006 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu.

 

e)

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1664/2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2074/2005 að því er varðar framkvæmdarráðstafanir vegna tiltekinna afurða úr dýraríkinu, sem ætlaðar eru til manneldis, og um niðurfellingu tiltekinna framkvæmdarráðstafana.

 

f)

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1666/2006 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2076/2005 um bráðabirgðafyrirkomulag við framkvæmd reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004, (EB) nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004.2. gr.

Fylgiskjöl.

Reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar skv. 1. gr. eru birtar sem fylgiskjöl I, II, III, IV, V og VI við reglugerð þessa.

3. gr.

Hugtakið "aðildarríki".

Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við EES-samninginn skal túlka hugtakið "aðildarríki" í reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar skv. 1. gr. þannig að það taki til EFTA-ríkjanna auk ríkja sem það tekur til samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002, enda sé ekki kveðið á um annað í öðrum ákvæðum þessarar reglugerðar. Beita skal ákvæðum 11. mgr. bókunar 1 við EES-samninginn við túlkun þessa ákvæðis.

4. gr.

Samþykki opinbers eftirlitsaðila.

Þegar ofangreindar reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar kveða á um tiltekið "samþykki" opinbers eftirlitsaðila fullnægja slíkir aðilar lagaskyldu sinni með útgáfu starfsleyfis nema annað sé sérstaklega tekið fram.

5. gr.

Viðbætur.

Eftirfarandi viðbætur verða á efnisákvæðum reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 853/2004:

 

a)

Orðið "Noregur" bætist við á eftir orðinu "Svíþjóð" í 8. gr.

 

b)

Eftirfarandi bætist við í öðrum undirlið 6. mgr. í B-lið I. þáttar II. viðauka: "NO" og "IS".

 

c)

Eftirfarandi bætist við í 8. mgr. í B-lið I. þáttar II. viðauka: "EFTA".

6. gr.

Eftirlit.

Matvælastofnun og heilbrigðisnefndir sveitarfélaga undir yfirumsjón Matvælastofnunar fara með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt í samræmi við 6. og 22. gr. laga nr. 93/1995.

7. gr.

Skynmatseiginleikar lagarafurða.

Um ferskleikaviðmiðanir við skynmatsrannsóknir á lagarafurðum skal farið eftir viðauka A.

8. gr.

Þvingunarúrræði og viðurlög.

Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt 30. gr., 30. gr. a - 30. gr. e og 31. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli.

9. gr.

Lagastoð.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum.

10. gr.

Gildistaka.

Reglugerðin öðlast gildi 1. mars 2010. Þó taka efnisákvæði ofangreindra reglugerða ekki til kjöts, mjólkur, eggja og hrárra afurða úr þessum matvælategundum fyrr en 1. nóvember 2011.

Ákvæði til bráðabirgða.

Fram til 1. mars 2011 eru fiskiskip undir 15 brúttótonnum undanþegin þeirri skyldu að hafa samning við faggilta skoðunarstofu, sbr. 79. gr. laga nr. 149/2009.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 25. janúar 2010.

Jón Bjarnason.

Baldur P. Erlingsson.

Viðauki og fylgiskjöl.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica