Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

547/2004

Reglugerð um daggjöld stofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2004. - Brottfallin

1. gr.
Daggjöld.

Daggjöldum á stofnunum sem ekki eru á föstum fjárlögum er ætlað að mæta eðlilegum rekstrarkostnaði án viðhalds húsnæðis og skulu vera sem hér segir frá 1. mars 2004:

A. Hjúkrunarheimili.

Daggjald
Liður Viðf. Hjúkrunarheimili
kr.
401 113 Grenilundur, Grenivík
12.614
401 113 Hvammur, Húsavík
12.852
401 113 Helgafell, Djúpavogi
12.455
401 113 Blesastaðir, Blesastöðum
12.455
401 113 Sólvellir, Eyrarbakka
12.455
401 113 Silfurtún, Búðardal
12.614
401 113 Sæborg, Skagaströnd
12.614
401 113 Roðasalir, Kópavogi
13.169
405 101 Hrafnista, Reykjavík
13.090
406 101 Hrafnista, Hafnarfirði
13.090
407 101 Grund, Reykjavík
13.090
408 101 Sunnuhlíð, Kópavogi
13.487
409 101 Hjúkrunarheimilið Skjól
13.328
410 101 Hjúkrunarheimilið Eir
13.169
411 101 Garðvangur, Garði
13.169
412 101 Hjúkrunarheimilið Skógarbær
13.169
413 101 Hjúkrunarheimilið Droplaugarstöðum
13.487
414 101 Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu
13.248
415 101 Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð, Eskifirði
12.614
416 101 Hjúkrunarheimilið Hornbrekka, Ólafsfirði
12.852
417 101 Hjúkrunarheimilið Naust, Þórshöfn
12.852
418 101 Seljahlíð, Reykjavík
13.010
419 101 Sólvangur, Hafnarfirði
13.090
421 101 Víðines
12.931
423 101 Höfði, Akranesi
13.010
424 101 Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi
13.328
425 101 Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi
11.899
426 101 Fellaskjól, Grundarfirði
12.058
427 101 Jaðar, Ólafsvík
12.296
428 101 Fellsendi, Búðardal
12.137
429 101 Barmahlíð, Reykhólum
12.296
433 101 Dalbær, Dalvík
12.375
434 101 Samningur við Akureyrarbæ um öldrunarþjónustu
13.169
436 101 Uppsalir, Fáskrúðsfirði
13.010
437 101 Samningur við Sveitarfélagið Hornafjörð um öldrunarþjónustu
13.090
438 101 Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri
12.375
439 101 Hjallatún, Vík
13.407
440 101 Kumbaravogur, Stokkseyri
13.090
441 101 Ás/Ásbyrgi, Hveragerði
12.455
442 101 Hraunbúðir, Vestmannaeyjum
13.010
443 101 Holtsbúð, Garðabæ
12.296
444 101 Vífilstaðir, Garðabæ
13.487


Daggjald skal greitt þrátt fyrir að vistmaður hverfi af stofnun í stuttan tíma svo sem til aðstandenda yfir helgi eða hátíðar enda hafi heilbrigðisyfirvöld ekki aukakostnað af dvölinni. Fari vistmaður á sjúkrahús til skammtímainnlagnar skal greiða 70% af daggjaldi stofnunar í allt að 30 daga. Við andlát vistmanns eða þegar vistmaður flytur fyrir fullt og allt af stofnun skal greiða fullt daggjald næstu 7 daga.

Daggjald skal greitt stofnun vegna krónískra nýrnasjúklinga þegar þeir vegna blóðskilunar eru innritaðir á Landspítala - háskólasjúkrahús. Landspítali - háskólasjúkrahús greiðir kostnað vegna lyfjagjafar eins og fyrir aðra blóðskilunarsjúklinga sem skráðir eru inn á sjúkrahúsið.

Greiða skal 800 kr. á dag til viðbótar daggjaldi stofnunar fyrir hvern krónískan nýrnasjúkling sem dvelst á stofnun og þarf blóðskilun á Landspítala - háskólasjúkrahúsi.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða daggjöld samkvæmt A-lið 1. gr.

B. Daggjöld á öðrum stofnunum.

Daggjald
Stofn. Viðf. Heiti stofnunar
kr.
441 117 Ás/Ásbyrgi, Hveragerði
7.697
470 110 Vesturhlíð, Reykjavík
7.734
472 110 Hlíðabær, Reykjavík
7.404
473 110 Lindargata, Reykjavík
7.404
474 110 MS-félag Íslands, Reykjavík
6.755
475 110 Múlabær, Reykjavík
4.616
476 110 Fríðuhús, Reykjavík
7.404
410 115 Hjúkrunarheimilið Eir
7.404
412 171 Skógarbær, endurhæfingardeild
18.756
434 115 Samningur við Akureyrarbæ v/minnissjúkra
7.404
415 115 Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð, Eskifirði v/MS
6.755
477 115 Dagvistun Reykjanesbæjar v/minnissjúkra
7.404


Tryggingastofnun skal greiða daggjöld samkvæmt B-lið 1. gr.


2. gr.
Dvalarheimilisgjöld og gjöld fyrir dagvistun.

Daggjöld á dvalarheimilum fyrir aldraða og fyrir dagvistun aldraðra er ætlað að mæta eðlilegum rekstrarkostnaði án viðhalds húsnæðis og skulu vera sem hér segir frá 1. mars 2004:

kr.
1. Vistgjald á dvalarheimili fyrir aldraða
5.674
2. Gjald á dagvistun fyrir aldraða
3.415


Innifalið í dagvistunargjaldi er nauðsynlegur flutningskostnaður vistmanna. Þeir sem þjónustu dagvistar njóta skulu greiða 550 kr. á dag, sbr. 19. gr. laga nr. 125/1999 um málefni aldraðra, með síðari breytingum.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða daggjöld samkvæmt þessari grein.


3. gr.

Innifalið í daggjöldum samkvæmt reglugerð þessari er hvers konar þjónusta, sem vistmönnum er látin í té á stofnunum.


4. gr.
Húsnæðisgjald vegna viðhalds.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða gjald til að mæta viðhaldskostnaði húsnæðis sem dagvistar-, dvalar- og hjúkrunarheimili nýta við rekstur á dagvistar-, dvalar- og hjúkrunarrýmum. Gjaldið árið 2004 er 2.050 kr. á m2 á ári og reiknast að hámarki á 60 m2 á hvert hjúkrunar- og vistrými að meðtöldu sameiginlegu rými og að hámarki 30 m2 á dagvistarrými að meðtöldu sameiginlegu rými. Gjaldið reiknast aldrei á stærra rými en sem stærð húsnæðisins nemur.

Húsnæðisgjaldi er ætlað að standa undir öllu almennu viðhaldi húsnæðis, en ekki stofnkostnaði, afskriftum og meiriháttar breytingum og endurbótum á húsnæði.


5. gr.
Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 2. mgr. 39. gr. laga nr. 117/1993 um almannatryggingar, með síðari breytingum, öðlast gildi þegar í stað, en tekur til daggjalda frá og með 1. mars 2004. Jafnframt fellur úr gildi frá sama tíma reglugerð nr. 971/2003 um daggjöld sjúkrastofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum.


Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 28. júní 2004.

F. h. r.
Ragnheiður Haraldsdóttir.
Guðríður Þorsteinsdóttir.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica