Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

1118/2006

Reglugerð um greiðsluþátttöku ríkisins í hjálpartækjum sem Heyrnar- og talmeinastöð útvegar. - Brottfallin

1. gr.

Þátttaka ríkisins í kostnaði við hjálpartæki.

Einstaklingar sem eru sjúkratryggðir hér á landi samkvæmt lögum um almannatryggingar eiga rétt á greiðsluþátttöku ríkisins í kostnaði vegna hjálpartækja sem Heyrnar- og talmeinastöð útvegar sem hér segir:

  1. Fyrir börn yngri en 18 ára eru heyrnartæki greidd að fullu.
  2. Fyrir þá sem eru 18 ára og eldri og hafa tónmeðalgildi á betra eyranu >30 dB <70 dB við tíðnina 0,5, 1,0, 2,0 og 4,0 kHz, greiðast 30.800 kr. fyrir hvert heyrnartæki, þó aldrei hærri fjárhæð en sem nemur kaupverði tækis.
  3. Fyrir þá sem eru 18 ára og eldri og hafa tónmeðalgildi á betra eyranu >70 dB við tíðnina 0,5, 1,0, 2,0 og 4,0 kHz, er greitt 80% af verði heyrnartækis, þó ekki lægri upphæð en 30.800 kr. nema kaupverð tækis sé lægra.
  4. Fyrir þá sem eru 18 ára og eldri og þurfa sérstök heyrnartæki sem krefjast skurðaðgerðar er greitt samkvæmt eftirfarandi:
    1. fyrir kuðungsígræðslutæki 90% af verði heyrnartækis;
    2. fyrir beinskrúfutæki og önnur sambærileg heyrnartæki 80% af verði heyrnartækis.
  5. Fyrir hjálpartæki önnur en heyrnartæki, sbr. fylgiskjal I, til þeirra sem um getur í 1., 3. og 4. tölul. fer um greiðsluþátttöku samkvæmt þeim töluliðum.
  6. Fyrir hjálpartæki önnur en heyrnartæki, sbr. fylgiskjal I, til þeirra sem hafa tónmeðalgildi á betra eyranu >50 dB við tíðnina 0,5, 1,0, 2,0 og 4,0 kHz, fer um greiðsluþátttöku eins og um getur í 3. tölulið.

Einstaklingur getur mest notið greiðsluþátttöku eða styrkja, sbr. reglugerð um veitingu styrkja vegna kaupa á heyrnartækjum hjá öðrum en Heyrnar- og talmeinastöð, vegna tveggja heyrnartækja, einu fyrir hvort eyra, skv. 1. tölul 1. mgr. á hverju tveggja ára tímabili og skv. 2., 3. og 4. tölul. 1. mgr. á hverju fjögurra ára tímabili. Einstaklingur skv. 1. tölul. 1. mgr. á til viðbótar við framangreint rétt á allt að tveimur pörum af hlustarstykkjum á ári. Heimilt er að víkja frá þessu ef heyrn breytist umtalsvert að mati sérgreinalæknis í heyrnarfræði (háls-, nef- og eyrnalækningum) þannig að talin er nauðsyn á nýju heyrnartæki. Tryggingastofnun ríkisins skal miðla upplýsingum til Heyrnar- og talmeinastöðvar um styrki vegna heyrnartækja sem veittir eru á grundvelli reglugerðar nr. 1117/2006 um styrki vegna kaupa á heyrnartækjum.

Heyrnar- og talmeinastöð er heimilt að útvega heyrnartæki fyrir þá einstaklinga sem ekki uppfylla skilyrði til að njóta greiðsluþátttöku skv. 2., 3. eða 4. tölul. 1. mgr. eða 2. mgr. Gjald fyrir heyrnartæki sem útveguð eru án greiðsluþátttöku ríkisins skal taka mið af kostnaði við útvegun þeirra. Tryggt skal að þessir einstaklingar njóti ekki forgangs við úthlutun heyrnartækja umfram þá einstaklinga sem uppfylla skilyrði til að njóta greiðsluþátttöku skv. 1., 2., 3. og 4. tölulið. 1. mgr. og 2. mgr.

2. gr.

Útvegun Heyrnar- og talmeinastöðvar á hjálpartækjum öðrum en heyrnartækjum.

Heyrnar- og talmeinastöð aðstoðar sjúkratryggða einstaklinga við að útvega nauðsynleg hjálpartæki önnur en heyrnartæki, sbr. fylgiskjal II. Í þeim tilvikum er tækið eign Heyrnar- og talmeinastöðvar og skal sjúkratryggður greiða hæfilegt leigugjald sem tekur mið af kostnaði við öflun tækisins og áætlaðan endingartíma þess.

3. gr.

Söfnun og skil upplýsinga.

Heyrnar- og talmeinastöð, sbr. 37. gr. a, laga nr. 97/1990 um heilbrigðisþjónustu, með síðari breytingum, ber að halda skrár yfir alla þá sem leita eftir þjónustu stofnunarinnar. Þar skal koma fram kennitala, kyn, sjúkdómsgreining læknis samkvæmt lögbundinni skráningu ICD 10, niðurstöður heyrnarmælinga, númer heyrnartækis ef viðkomandi hefur fengið slíkt tæki, eftirfylgni og fjöldi þeirra sem bíða eftir þjónustu. Þessum upplýsingum ber að skila ársfjórðungslega til landlæknis í samræmi við 3. gr. laga nr. 97/1990 um heilbrigðisþjónustu, með síðari breytingum.

4. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem er sett með stoð í 4. og 10. mgr. 37. gr. a laga nr. 97/1990 um heilbrigðisþjónustu, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2007. Frá sama tíma fellur brott reglugerð nr. 234/2003 um þátttöku ríkisins í kostnaði vegna hjálpartækja fyrir þá sem eru með heyrnarmein, með síðari breytingum.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 28. desember 2006.

Siv Friðleifsdóttir.

Davíð Á. Gunnarsson.

Fylgiskjöl.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica