Fjármála- og efnahagsráðuneyti

1123/2017

Reglugerð um úthlutun og greiðslu fjárframlags ársins 2017 til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða. - Brottfallin

1. gr.

Jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða.

Stuðla skal að því að mismunandi örorkubyrði lífeyrissjóða verði jöfnuð eins og nánar greinir í reglu­gerð þessari. Ríkissjóður veitir árlegu fjárframlagi til lífeyrissjóða til þess að ná því markmiði sam­kvæmt ákvæðum VI. kafla laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breytingum.

Í samræmi við VI. kafla laga nr. 113/1990, skal fjárframlag ríkissjóðs til jöfnunar örorkubyrði líf­eyris­sjóða fyrir árið 2017 nema 0,325% af gjaldstofni tryggingagjalds skv. III. kafla laga nr. 113/1990. Framlagið skal byggjast á upplýsingum ríkisreiknings um áætlaðan gjaldstofn trygg­inga­gjalds næstliðins árs.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið annast úthlutun og greiðslu framlags til jöfnunar örorkubyrði lífeyris­sjóða samkvæmt reglugerð þessari.

2. gr.

Skipting framlagsins milli lífeyrissjóða.

Framlagi til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða skal skipt milli lífeyrissjóða með eftirfarandi hætti:

  1. Fundin er hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í heildarörorkulífeyrisgreiðslum allra lífeyrissjóða á næstliðnu ári.
  2. Fundin er hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í skuldbindingum lífeyrissjóða til greiðslu örorkulífeyris umfram 10% af heildarlífeyrisskuldbindingum sjóðanna í framtíðinni vegna væntanlegra iðgjalda miðað við tryggingafræðilega stöðu lífeyrissjóða við lok næstliðins árs. Nú hefur lífeyrissjóður nýtt heimild samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, til þess að ákveða lágmark tryggingaverndar þannig að iðgjaldi sé varið að hluta til öflunar lífeyrisréttinda í séreign og skal þá verðmæti iðgjaldsgreiðslna vegna réttinda sem aflað er í séreign talið til skuldbindinga sjóðsins í framtíðinni þegar fundin er hlutdeild sjóðsins skv. 1. málsl.
  3. Meðaltalshlutfall skv. 1. og 2. tölul. myndar hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í framlagi til jöfn­unar örorkubyrði lífeyrissjóða.

3. gr.

Úthlutun fjárframlags árið 2017.

Samkvæmt 19. gr. laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, skal fjárframlag til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða fyrir árið 2017 renna til lífeyrissjóða sem hafa starfsleyfi frá fjármála- og efnahags­ráðherra, sbr. ákvæði laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyris­sjóða. Áætlaður gjaldstofn tryggingagjalds árið 2016 nemur samkvæmt ríkisreikningi 2016 samtals kr. 1.255.856.982.859 og er áætlað fjárframlag ársins 2016 til jöfnunar örorkubyrði lífeyris­sjóða því með vísan til 1. gr. samtals kr. 4.081.535.194 og skiptist það milli lífeyrissjóða sem hér segir:

Lífeyrissjóður Fjárhæð kr. Hlutfall
Almenni lífeyrissjóðurinn 40.243.937 0,986%
Birta lífeyrissjóður 153.853.469 3,770%
Eftirlaunasjóður FÍA 9.999.761 0,245%
Eftirlaunasjóður Reykjanesbæjar 2.081.583 0,051%
Brú, lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaga-B L050EsH 5.469.257 0,134%
Eftirlaunasj. starfsm. Útvegsbanka Íslands 653.046 0,016%
Festa lífeyrissjóður 414.459.491 10,155%
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 158.445.196 3,882%
Gildi lífeyrissjóður 1.517.780.085 37,187%
Íslenski lífeyrissjóðurinn 25.019.811 0,613%
Brú, lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaga-B L140LsA 2.673.406 0,066%
Lífeyrissjóður bankamanna-aldur 18.489.354 0,453%
Lífeyrissjóður bankamanna-hlutfall 16.836.333 0,413%
Lífeyrissjóður bænda 15.020.050 0,368%
Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga 26.652.425 0,653%
Brú, lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaga-B L510LsN 346.930 0,009%
Lífeyrissjóður Rangæinga 27.489.140 0,674%
Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarkaupstaðar 3.387.674 0,083%
Lífeyrissjóður starfsm. Búnaðarbanka Íslands hf. 4.816.212 0,118%
Brú, lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaga-B L600LsH 1.693.837 0,042%
Lífeyrissjóður starfsmanna Kópavogsbæjar 2.979.521 0,073%
Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar 22.815.782 0,559%
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-A 215.300.981 5,275%
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-B 125.241.907 3,069%
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-A 82.140.896 2,013%
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-V 16.489.402 0,404%
Brú, lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaga-B L700LsV 2.265.252 0,056%
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands 1.510.168 0,037%
Lífsverk lífeyrissjóður 6.673.310 0,164%
Lífeyrissjóður verslunarmanna 553.456.172 13,560%
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 88.752.983 2,175%
Stapi lífeyrissjóður 439.234.410 10,762%
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 79.263.413 1,942%
Samtals 4.081.535.194 100,000%

Við greiðslu fjárframlags ársins 2018, í október 2018, skal endurreikna, og leiðrétta ef þörf er á, fjárframlag ársins 2017 á grundvelli endurskoðaðra upplýsinga um gjaldstofn tryggingagjalds ársins 2016.

4. gr.

Leiðrétting fjárframlags ársins 2016.

Endurskoðaður gjaldstofn tryggingagjalds vegna ársins 2015 er kr. 1.121.300.877.550. Mismunur áætlaðs gjaldstofns tryggingagjalds ársins 2015 skv. 3. gr. reglugerðar nr. 1120/2016, um úthlutun og greiðslu fjárframlags ársins 2016 til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða, og endurskoðaðs gjald­stofns tryggingagjalds vegna ársins 2015 er kr. 8.365.023.552 til hækkunar. Fjárframlag ríkis­sjóðs til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða fyrir árið 2016 nam 0,325% af gjaldstofni trygg­inga­gjalds, sbr. lög nr. 177/2006, um breyting á lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald. Leiðrétt­ing fjárframlags ársins 2016, frá því sem það var ákvarðað með reglugerð nr. 1120/2016, nemur því samtals kr. 27.186.327 til hækkunar. Áætlað fjárframlag ársins 2017 eins og það er ákvarðað skv. 3. gr. hækkar um þær fjárhæðir sem tilgreindar eru í eftirfarandi töflu:

Lífeyrissjóður Fjárhæð kr. Hlutfall
Almenni lífeyrissjóðurinn 279.747 1,029%
Birta lífeyrissjóður 1.315.954 4,841%
Eftirlaunasjóður FÍA 82.510 0,304%
Eftirlaunasjóður Reykjanesbæjar 4.214 0,016%
Brú, lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaga-B L050EsH 33.439 0,123%
Eftirlaunasj. starfsm. Útvegsbanka Íslands 6.389 0,024%
Festa lífeyrissjóður 2.656.920 9,773%
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 1.247.445 4,590%
Gildi lífeyrissjóður 9.786.942 36,000%
Íslenski lífeyrissjóðurinn 123.154 0,453%
Brú, lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaga-B L140LsA 17.399 0,064%
Lífeyrissjóður bankamanna-aldur 135.116 0,497%
Lífeyrissjóður bankamanna-hlutfall 121.387 0,447%
Lífeyrissjóður bænda 108.337 0,399%
Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga 184.323 0,678%
Brú, lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaga-B L510LsN 3.670 0,014%
Lífeyrissjóður Rangæinga 184.051 0,667%
Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarkaupstaðar 24.196 0,089%
Lífeyrissjóður starfsm. Búnaðarbanka Íslands hf. 23.516 0,087%
Brú, lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaga-B L600LsH 10.331 0,038%
Lífeyrissjóður starfsmanna Kópavogsbæjar 18.215 0,067%
Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar 179.022 0,660%
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-A 1.508.026 5,547%
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-B 823.746 3,030%
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-A 497.646 1,831%
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-V 157.681 0,580%
Brú, lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaga-B L700LsV 18.894 0,070%
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands 12.506 0,046%
Lífsverk lífeyrissjóður 64.296 0,237%
Lífeyrissjóður verslunarmanna 3.592.401 13,214%
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 596.876 2,196%
Stapi lífeyrissjóður 2.845.865 10,468%
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 522.113 1,921%
Samtals 27.186.327 100,000%

5. gr.

Gildistaka o.fl.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 22. gr. laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breyt­ingum, og öðlast þegar gildi. Jafnframt er felld úr gildi eldri reglugerð nr. 1120/2016 sama efnis.

Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 7. desember 2017.

F. h. r.

Haraldur Steinþórsson.

Anna V. Ólafsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica