Fjármála- og efnahagsráðuneyti

1166/2018

Reglugerð um úthlutun og greiðslu fjárframlags ársins 2018 til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða. - Brottfallin

1. gr.

Jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða.

Stuðla skal að því að mismunandi örorkubyrði lífeyrissjóða verði jöfnuð eins og nánar greinir í reglugerð þessari. Ríkissjóður veitir árlegu fjárframlagi til lífeyrissjóða til þess að ná því markmiði samkvæmt ákvæðum VI. kafla laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breytingum.

Í samræmi við VI. kafla laga nr. 113/1990, skal fjárframlag ríkissjóðs til jöfnunar örorkubyrði líf­eyris­sjóða fyrir árið 2018 nema 0,325% af gjaldstofni tryggingagjalds skv. III. kafla laga nr. 113/1990. Framlagið skal byggjast á upplýsingum ríkisreiknings um áætlaðan gjaldstofn trygginga­gjalds næstliðins árs.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið annast úthlutun og greiðslu framlags til jöfn­unar örorkubyrði líf­eyris­sjóða samkvæmt reglugerð þessari.

2. gr.

Skipting framlagsins milli lífeyrissjóða.

Framlagi til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða skal skipt milli lífeyrissjóða með eftirfarandi hætti:

  1. Fundin er hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í heildarörorkulífeyrisgreiðslum allra lífeyrissjóða á næstliðnu ári.
  2. Fundin er hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í skuldbindingum lífeyrissjóða til greiðslu örorkulífeyris umfram 10% af heildarlífeyrisskuldbindingum sjóðanna í framtíðinni vegna væntanlegra iðgjalda miðað við tryggingafræðilega stöðu lífeyrissjóða við lok næstliðins árs. Nú hefur lífeyrissjóður nýtt heimild samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, til þess að ákveða lágmark tryggingaverndar þannig að iðgjaldi sé varið að hluta til öflunar lífeyrisréttinda í séreign og skal þá verðmæti iðgjaldsgreiðslna vegna réttinda sem aflað er í séreign talið til skuldbindinga sjóðsins í framtíðinni þegar fundin er hlutdeild sjóðsins skv. 1. málsl.
  3. Meðaltalshlutfall skv. 1. og 2. tölul. myndar hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í framlagi til jöfn­unar örorkubyrði lífeyrissjóða.

3. gr.

Úthlutun fjárframlags árið 2018.

Samkvæmt 19. gr. laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, skal fjárframlag til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða fyrir árið 2018 renna til lífeyrissjóða sem hafa starfsleyfi frá fjármála- og efna­hags­ráðherra, sbr. ákvæði laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi líf­eyris­sjóða. Áætlaður gjaldstofn tryggingagjalds árið 2017 nemur samkvæmt ríkisreikningi 2017 sam­tals kr. 1.391.766.621.214 og er áætlað fjárframlag ársins 2017 til jöfnunar örorkubyrði lífeyris­sjóða því með vísan til 1. gr. samtals kr. 4.523.241.519 og skiptist það milli lífeyrissjóða sem hér segir:

Lífeyrissjóður Fjárhæð kr. Hlutfall  
Almenni lífeyrissjóðurinn 52.944.542 1,171%  
Birta lífeyrissjóður 166.726.682 3,686%  
Eftirlaunasjóður FÍA 9.227.413 0,204%  
Eftirlaunasjóður Reykjanesbæjar 2.012.842 0,045%  
Brú, lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaga-B L050EsH 4.907.717 0,109%  
Eftirlaunasj. starfsm. Útvegsbanka Íslands 610.637 0,014%  
Festa lífeyrissjóður 521.733.293 11,535%  
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 198.027.514 4,378%  
Gildi lífeyrissjóður 1.825.715.974 40,363%  
Íslenski lífeyrissjóðurinn 35.507.446 0,785%  
Brú, lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaga-B L140LsA 2.487.783 0,055%  
Lífeyrissjóður bankamanna-aldur 15.921.810 0,352%  
Lífeyrissjóður bankamanna-hlutfall 18.952.382 0,419%  
Lífeyrissjóður bænda 17.075.237 0,378%  
Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga 28.292.876 0,626%  
Brú, lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaga-B L510LsN 361.859 0,008%  
Lífeyrissjóður Rangæinga 37.067.964 0,820%  
Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarkaupstaðar 3.482.896 0,077%  
Lífeyrissjóður starfsm. Búnaðarbanka Íslands hf. 4.930.333 0,109%  
Brú, lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaga-B L600LsH 1.243.891 0,028%  
Lífeyrissjóður starfsmanna Kópavogsbæjar 2.578.248 0,057%  
Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar 23.272.078 0,515%  
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-A 243.463.475 5,383%  
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-B 130.789.528 2,892%  
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-A 95.960.569 2,122%  
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-V 47.788.047 1,057%  
Brú, lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaga-B L700LsV 2.827.026 0,063%  
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands 1.831.913 0,041%  
Lífsverk lífeyrissjóður 9.566.656 0,212%  
Lífeyrissjóður verslunarmanna 330.422.793 7,305%  
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 98.719.746 2,183%  
Stapi lífeyrissjóður 522.592.709 11,554%  
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 66.197.640 1,464%  
Samtals 4.523.241.519 100,000%  

Við greiðslu fjárframlags ársins 2019, í október 2019, skal endurreikna, og leiðrétta ef þörf er á, fjárframlag ársins 2018 á grundvelli endurskoðaðra upplýsinga um gjaldstofn tryggingagjalds ársins 2017.

4. gr.

Leiðrétting fjárframlags ársins 2017.

Endurskoðaður gjaldstofn tryggingagjalds vegna ársins 2016 er kr. 1.261.000.834.660. Mismunur áætlaðs gjaldstofns tryggingagjalds ársins 2016 skv. 3. gr. reglugerðar nr. 1123/2017, um úthlutun og greiðslu fjárframlags ársins 2017 til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða, og endurskoðaðs gjald­stofns tryggingagjalds vegna ársins 2016 er kr. 5.143.851.804 til hækkunar. Fjárframlag ríkis­sjóðs til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða fyrir árið 2017 nam 0,325% af gjaldstofni trygg­inga­gjalds, sbr. lög nr. 177/2006, um breyting á lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald. Leið­rétt­ing fjárframlags ársins 2017, frá því sem það var ákvarðað með reglugerð nr. 1123/2017, nemur því samtals kr. 16.717.518 til hækkunar. Áætlað fjárframlag ársins 2018 eins og það er ákvarðað skv. 3. gr. hækkar um þær fjárhæðir sem tilgreindar eru í eftirfarandi töflu:

Lífeyrissjóður Fjárhæð kr. Hlutfall  
Almenni lífeyrissjóðurinn 164.835 0,986%  
Birta lífeyrissjóður 630.167 3,770%  
Eftirlaunasjóður FÍA 40.958 0,245%  
Eftirlaunasjóður Reykjanesbæjar 8.526 0,051%  
Brú, lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaga-B L050EsH 22.401 0,134%  
Eftirlaunasj. starfsm. Útvegsbanka Íslands 2.675 0,016%  
Festa lífeyrissjóður 1.697.580 10,155%  
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 648.974 3,882%  
Gildi lífeyrissjóður 6.216.660 37,187%  
Íslenski lífeyrissjóðurinn 102.478 0,613%  
Brú, lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaga-B L140LsA 10.950 0,066%  
Lífeyrissjóður bankamanna-aldur 75.730 0,453%  
Lífeyrissjóður bankamanna-hlutfall 68.960 0,413%  
Lífeyrissjóður bænda 61.520 0,368%  
Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga 109.165 0,653%  
Brú, lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaga-B L510LsN 1.421 0,009%  
Lífeyrissjóður Rangæinga 112.593 0,674%  
Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarkaupstaðar 13.876 0,083%  
Lífeyrissjóður starfsm. Búnaðarbanka Íslands hf. 19.727 0,118%  
Brú, lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaga-B L600LsH 6.938 0,042%  
Lífeyrissjóður starfsmanna Kópavogsbæjar 12.204 0,073%  
Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar 93.451 0,559%  
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-A 881.849 5,275%  
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-B 512.977 3,069%  
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-A 336.440 2,013%  
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-V 67.539 0,404%  
Brú, lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaga-B L700LsV 9.278 0,056%  
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands 6.185 0,037%  
Lífsverk lífeyrissjóður 27.333 0,164%  
Lífeyrissjóður verslunarmanna 2.266.896 13,560%  
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 363.522 2,175%  
Stapi lífeyrissjóður 1.799.056 10,762%  
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 324.654 1,942%  
Samtals 16.717.518 100,000%  

5. gr.

Gildistaka o.fl.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 22. gr. laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breyt­ingum, og öðlast þegar gildi. Jafnframt er felld úr gildi eldri reglugerð nr. 1123/2017 sama efnis.

Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 4. desember 2018.

F. h. r.

Guðrún Þorleifsdóttir.

Anna V. Ólafsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica