Fjármálaráðuneyti

63/1999

Reglugerð um greiðslu barnabóta. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um greiðslu barnabóta.

1. gr.

Almennt.

                Ríkissjóður skal greiða barnabætur vegna hvers barns innan 16 ára aldurs til framfæranda barnsins eins og nánar er kveðið á um í reglugerð þessari.

2. gr.

Réttur til barnabóta.

                Greiða skal barnabætur með hverju barni innan 16 ára aldurs á tekjuárinu, sem heimilisfast er hér á landi og er á framfæri þeirra manna sem skattskyldir eru skv. 1. gr. laga nr. 75/1981.

                Framfærandi barns samkvæmt 1. mgr. telst sá sem hefur barnið hjá sér og annast framfærslu þess í lok tekjuárs. Sá er greiðir meðlag með barni telst ekki framfærandi í þessu sambandi. Skilyrði 1. málsl. eru uppfyllt þótt barnið dvelji tímabundið fjarri raunverulegu heimili, t.d. vegna náms.

                Hjón, sem skattlögð eru skv. 63. gr. laga nr. 75/1981, teljast bæði framfærendur og skiptast barnabætur milli þeirra til helminga. Hið sama gildir um sambúðarfólk sem uppfyllir í lok tekjuárs skilyrði 3. mgr. 63. gr. laga nr. 75/1981, enda þótt það óski ekki eftir að vera skattlagt samkvæmt þeirri grein.

                Sé svo ástatt að einungis annað hjóna er skattskylt hér á landi skv. 1. gr. laga nr. 75/1981, skal reikna því fullar barnabætur vegna þeirra barna hjónanna sem dveljast hér á landi eftir þeim reglum sem gilda um hjón enda liggi fyrir upplýsingar um tekjur beggja ásamt upplýsingum um fengnar barnabætur eða hliðstæðar greiðslur erlendis vegna sömu barna.

                Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. þessarar greinar má ákvarða barnabætur með börnum sem ekki eru heimilisföst hér á landi en eru á framfæri ríkisborgara hins Evrópska efnahagssvæðis, enda starfi hann og sé skattskyldur skv. 1. gr. laga nr. 75/1981 hér á landi. Skilyrði fyrir ákvörðun barnabóta samkvæmt þessari grein er að börnin séu heimilisföst í einhverju ríkja hins Evrópska efnahagssvæðis og að fram séu lögð fullnægjandi gögn frá bæru stjórnvaldi í því landi þar sem börnin eru heimilisföst.

                Fyrir barn sem öðlast heimilisfesti hér á landi á tekjuárinu skal einungis greiða barnabætur í hlutfalli við dvalartíma þess hér á landi á því ári. Þannig skal fjárhæð barnabóta skv. 3. gr. og skerðingarmörk vegna tekna sbr. 4. gr. ákvarðast í hlutfalli við dvalartímann.

3. gr.

Fjárhæð barnabóta.

                Óskertar barnabætur skulu árlega nema 104.997 kr. með fyrsta barni en 124.980 kr. með hverju barni umfram eitt.

                Fyrir börn yngri en sjö ára skulu barnabætur vera 30.930 kr. hærri en fjárhæðir skv. 1. mgr.

                Óskertar barnabætur með börnum einstæðra foreldra skulu vera 174.879 kr. með fyrsta barni. Með börnum umfram eitt skulu barnabæturnar vera 179.389 kr., en þó 30.930 kr. hærri sé barnið yngra en 7 ára.

4. gr.

Skerðing barnabóta vegna tekna og eigna.

                Barnabætur skv. 3. gr. skal skerða í jöfnu hlutfalli við tekjuskattsstofn umfram 1.169.568 kr. hjá hjónum og umfram 584.784 kr. hjá einstæðu foreldri.

                Með tekjuskattsstofni skv. 1. mgr. er átt við tekjur skv. II. kafla laga nr. 75/1981, þó ekki tekjur skv. 3. tölul. C-liðar 7. gr. laga nr. 75/1981, að teknu tilliti til frádráttar skv. 1., 3. og 5. tölul. A-liðar 1. mgr. og 2. mgr. 30. gr. laga nr. 75/1981 og frádráttar skv. 31. gr. laga nr. 75/1981. Skerðingarhlutfallið skal vera 5% með einu barni, 9% með tveimur börnum og 11% með þremur börnum eða fleiri.

                Barnabætur vegna hvers barns á framfæri hjóna skal skerða um 1,5% af því sem eignarskattsstofn hvors hjóna fer fram úr 4.278.828 kr. uns þær falla niður.

                Barnabætur vegna hvers barns á framfæri einstæðra foreldra skal skerða um 3% af því sem eignarskattsstofn foreldris fer fram úr 6.418.774 kr. uns þær falla niður.

                Fjárhæð barnabóta skal skerða um þær barnabætur eða hliðstæðar bætur sem framfærandi hefur fengið erlendis frá á sama tekjuári vegna barnsins.

5. gr.

Ákvörðun barnabóta.

                Barnabætur skulu ákveðnar við álagningu sbr. X. kafla laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt.

                Barnabætur skulu greiddar með tveimur jöfnum greiðslum. Fyrri greiðslan skal fara fram eigi síðar en 1. ágúst en síðari greiðslan eigi síðar en 1. nóvember.

6. gr.

Fyrirframgreiðsla barnabóta.

                Þar til álagning liggur fyrir, skv. 5. gr., skal ríkissjóður greiða fyrirfram upp í barnabætur ársins vegna barna sem voru yngri en 16 ára í árslok. Miða skal við fjölskyldustöðu framteljanda eins og hún er í árslok.

                Við útreikning á skerðingu skv. 4. gr. skal taka tilliti til fyrirliggjandi upplýsinga um staðgreiðsluskyldar tekjur vegna síðustu tólf mánaða ásamt upplýsinga úr framtali fyrra árs m.a. um tekjur utan staðgreiðslu og eignastöðu í árslok.

                Fyrirframgreiðsla skal nema 50% af áætluðum barnabótum ársins og greiðist með tveimur jöfnum greiðslum. Fyrri greiðslan skal fara fram eigi síðar en 1. febrúar en síðari greiðslan eigi síðar en 1. maí.

                Heimilt er framteljanda að sækja um breytingu á fyrirframgreiðslu til skattstjóra á grundvelli fyrirliggjandi framtals ef tekjur og eignir samkvæmt því framtali víkja að verulegu leyti frá þeim upplýsingum sem lagðar voru til grundvallar við ákvörðun fyrirframgreiðslunnar. Skattstjóri skal að jafnaði ekki taka til greina umsókn framteljanda nema að breytingin leiði til a.m.k. 25% hækkunar eða lækkunar á fyrirframgreiðslunni.

                Liggi ekki fyrir fullnægjandi upplýsingar að mati skattstjóra til að byggja ákvörðun barnabóta á t.d. þegar framtali hefur ekki verið skilað, er engin fyrirframgreiðsla ákvörðuð nema að fenginni sérstakri umsókn frá framteljanda.

                Ríkisbókhald ávísar barnabótum til útborgunar hjá ríkisféhirði.

7. gr.

Skuldajöfnun barnabóta.

                Barnabætur greiðast til framfæranda barns að því marki sem eftirstöðvum nemur þegar frá hafa verið dregnar fyrirframgreiddar barnabætur og ofgreiddar barnabætur, vangreiddir skattar og gjöld til ríkis og sveitarfélaga, ofgreiddar húsaleigubætur og vangreidd meðlög til Innheimtustofnunar sveitarfélaga í þessari forgangsröð:

                1.             Fyrirframgreiddar barnabætur og ofgreiddar barnabætur.

                2.             Tekjuskattur.

                3.             Önnur þinggjöld, sbr. þó 5. tölulið.

                4.             Útsvar og aðstöðugjald.

                5.             Tryggingagjald.

                6.             Vangreidd gjöld maka skv. 1.-4. tölul., þó ekki aðstöðugjald.

                7.             Ofgreiddar húsaleigubætur skv. 19. gr. laga nr. 100/1994.

                8.             Virðisaukaskattur.

                9.             Söluskattur.

                10.           Bifreiðagjald.

                11.           Þungaskattur álagður 10. júní 1996 eða síðar.

                12.           Launaskattur.

                13.           Vangreidd meðlög eftir kröfu Innheimtustofnunar sveitarfélaga.

                14.           Kröfur vegna ofgreiddra barnabóta erlendis.

8. gr.

Leiðrétting barnabóta.

                Komi í ljós að maður hefur ranglega notið barnabóta samkvæmt reglugerð þessari eða barnabætur hafi verið ákvarðaðar of háar skal skattstjóri leiðrétta þær. Um slíka leiðréttingu gilda ákvæði 95. gr. og 96. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, eftir því sem við getur átt.

9. gr.

Gildistaka.

                Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í A-lið 69. gr. og 119. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

                Við álagningu tekjuskatts og eignarskatts á árinu 2000 vegna tekna á árinu 1999 og eigna í lok þess árs og við álagningu á árinu 2001 vegna tekna á árinu 2000 og eigna í lok þess árs skulu fjárhæðir samkvæmt reglugerð þessari hækka um 2,5% sbr. f-lið í ákvæði til bráðabirgða með lögum nr. 65/1997, um breyting á lögum um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum.

Fjármálaráðuneytinu, 11. janúar 1999.

F. h. r.

Árni Kolbeinsson.

Ragnheiður Snorradóttir.

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica