Félagsmálaráðuneyti

48/1970

Reglugerð um holræsi í Vogum, Vatnsleysustrandarhreppi, Gullbringusýslu. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um holræsi í Vogum, Vatnsleysustrandarhreppi, Gullbringusýslu.

 

1. gr.

Þegar hreppurinn hefur látið leggja holræsi í veg, götu eða annað opið svæði eða þar sem hreppurinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun eldri holræsa, er þeim húseigendum, er þar eiga hús að eða í námunda við, skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skolp frá því út í aðalræsi. Regnvatn af húsum og lóðum skal einnig, eftir því sem unnt er, leiða í ræsi.

Vanræki einhver að láta gera holræsi (heimæð) innan hæfilegs frests, getur hreppsnefnd látið vinna verkið á hans kostnað.  Sama gildir er húseigandi vanrækir viðhald heimæðar.

 

2. gr.

Öll framkvæmdarstörf, sem holræsakerfi staðarins varða, svo sem: viðhald, endur­bætur, viðauka og umsjón alla, annast oddviti, eða annar maður sem hreppsnefnd felur það, undir umsjón hreppsnefndar. Er engum heimilt að legg,ja ræsi í aðalræsi, nema að fengnu leyfi þessara aðila, og er mönnum skylt að hlíta í öllu fyrirmælum þeirra um gerð og legu ræsis og annað þess háttar, er máli skiptir í sambandi við það. Oddviti annast reikningshald og fjárreiður holræsagerðarinnar.

 

3. gr.

Kostnaður allur við aðalholræsakerfið greiðist tír sveitarsjóði. Til að standast þann kostnað ber hverjum húseiganda, sem tengir heimæð við aðalæð, að greiða tengigjald, samkvæmt ákvörðun hreppsnefndar. Einnig ber hverjum húseiganda, sem á hús við veg, götu eða opið svæði, þar sem holræsi er lagt í, að greiða hol­ræsagjald til hreppsins, sem miðast við fasteignamat húseignanna 2% samkv. nú­verandi fasteignamati, en þú aldrei lægra en kr. 500.00.

Gjöld þessi getur hreppsnefnd hækkað eða lækkað eftir á slæðum um allt að 50%.

 

4. gr.

Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu holræsagjalds gagnvart hreppsnefnd. Kröfur, sem hreppsnefndin kann að öðlast samkvæmt 1. og 3. gr., má taka lögtaki á kostnað gjaldanda, og eru gjöld þessi tryggð með lögveði í húseigninni í næstu tvö ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfaraveði.

Gjalddagi holræsagjalds er 1. október ár hvert.

 

5. gr.

Brot á reglugerð þessari varðar sektum, allt að kr. 3 000.00 nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála.

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Vatnsleysustrandar­hrepps, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

 

Félagsmálaráðuneytið, 5. mars 1970.

 

Emil Jónsson.

Hallgrímur Dalberg.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica