Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

103/2010

Reglugerð um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 um hollustuhætti sem varða matvæli.

1. gr.

Innleiðing.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í I. kafla, I. viðauka og XII. kafla, II. viðauka, skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af I. og II. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 137/2007, frá 27. október 2007, öðlast eftirfarandi EB-gerð gildi hér á landi:

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 um hollustuhætti sem varða matvæli.

2. gr.

Fylgiskjal.

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins skv. 1. gr. er birt sem fylgiskjal við reglugerð þessa.

3. gr.

Hugtakið "aðildarríki".

Þrátt fyrir ákvæði bókunar 1 við EES-samninginn skal túlka hugtakið "aðildarríki" í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins skv. 1. gr. þannig að það taki til EFTA-ríkjanna auk ríkja sem það tekur til samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002, enda sé ekki kveðið á um annað í öðrum ákvæðum þessarar reglugerðar. Beita skal ákvæðum 11. mgr. bókunar 1 við EES-samninginn við túlkun þessa ákvæðis.

4. gr.

Samþykki opinbers eftirlitsaðila.

Þegar ofangreindar reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar kveða á um tiltekið "samþykki" opinbers eftirlitsaðila fullnægja slíkir aðilar lagaskyldu sinni með útgáfu starfsleyfis nema annað sé sérstaklega tekið fram.

5. gr.

Eftirlit.

Matvælastofnun og heilbrigðisnefndir sveitarfélaga undir yfirumsjón Matvælastofnunar fara með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt í samræmi við 6. og 22. gr. laga nr. 93/1995.

6. gr.

Þvingunarúrræði og viðurlög.

Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt 30. gr., 30. gr. a - 30. gr. e og 31. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli.

7. gr.

Brottfall reglugerða.

Við gildistöku reglugerðar þessarar falla eftirfarandi reglugerðir úr gildi:

  1. Reglugerð nr. 522/1994 um matvælaeftirlit og hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla, ásamt síðari breytingum.
  2. Reglugerð nr. 558/1997 um innra eftirlit með framleiðslu sjávarafurða, ásamt síðari breytingum.
  3. Reglugerð nr. 40/1999 um innra eftirlit í sláturhúsum og kjötpökkunarstöðvum þeirra, ásamt síðari breytingum.
  4. Reglugerð nr. 233/1999 um hollustuhætti við meðferð, vinnslu og dreifingu sjávarafla og fiskafurða, ásamt síðari breytingum.
  5. Reglugerð nr. 260/1999 um veiðar, meðferð, vinnslu og dreifingu lifandi samloka, ásamt síðari breytingum.

8. gr.

Lagastoð.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum.

9. gr.

Gildistaka.

Reglugerðin öðlast gildi 1. mars 2010. Þó taka efnisákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 ekki til frumframleiðslu á kjöti, mjólk og eggjum fyrr en 1. nóvember 2011. Um hugtakið "frumframleiðslu" gildir skilgreining 4. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 22. janúar 2010.

Jón Bjarnason.

Baldur P. Erlingsson.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)

Reglugerðir sem falla brott:


Þetta vefsvæði byggir á Eplica