Viðskiptaráðuneyti

793/2002

Reglugerð um löggildingu ósjálfvirkra voga. - Brottfallin

1. gr.
Gildissvið.

Reglugerð þessi tekur til prófana og löggildinga ósjálfvirkra voga, þ.m.t. sjóvoga, af öllum stærðum sem löggildingarskyldar eru sbr. 5. og 16. gr. laga nr. 100/1992 um vog, mál og faggildingu. Hér eftir nefnast þær vogir.


2. gr.
Skilgreiningar.
EB-gerðarviðurkenning

byggir á ítarlegri EB-gerðarprófun þar sem prófað hefur verið eftir kröfum viðkomandi tilskipana og reglugerða eða annarra kröfuskjala. EB-gerðarviðurkenning er forsenda EB-sannprófunar og markaðssetningar eftir öðrum leiðum.

EB-sannprófun er aðferð til að ganga úr skugga um að framleiðsla tækis sé í samræmi við viðurkennda frumgerð og standist mælifræðilegar kröfur, m.a. um heimiluð hámarksfrávik og merkingar. Aðferðinni er lýst nánar í viðkomandi reglugerðum.

EB-yfirlýsingin um gerðarsamræmi (ábyrgð á gæðum framleiðslu) er málsmeðferð þar sem framleiðandi lýsir því yfir að viðkomandi tæki séu í samræmi við viðurkennda frumgerð og standist mælifræðilegar kröfur, m.a. um heimiluð hámarksfrávik og merkingar. Skilyrði er að tilnefndur aðili hafi viðurkennt gæðakerfi framleiðandans. Aðferðinni er lýst nánar í viðkomandi reglugerðum.

Heimiluð hámarksfrávik eru stærstu gildi sem leyfð eru fyrir frávik í reglugerðum, stöðlum og öðrum kröfuskjölum fyrir tiltekin mælitæki.

Mæligrunnur merkir áþreifanlega mælikvarða, mælitæki eða mælibúnað til þess að skilgreina, raungera, varðveita eða birta einingu eða gildi eðlisfræðistærðar til þess að flytja þessa einingu eða stærð yfir á önnur mælitæki með samanburði.

Sjóvog er vog notuð um borð í fiskiskipi. Í þessari reglugerð er eingöngu fjallað um sjóvogir, sem notaðar eru sem ósjálfvirkar vogir. Þær eru með búnaði sem leiðréttir fyrir hreyfingum skipsins og þurfa að vera stillanlegar af notanda og því ekki innsiglaðar, öfugt við það sem almennt er leyft fyrir löggiltar vogir m.a. vegna þess að farið er yfir stór svæði þar sem þyngdarsvið er breytilegt.

Tilnefndur aðili er óháður prófunar-, vottunar- eða skoðunaraðili, sem stjórnvöld tilnefna, til að annast samræmismat skv. reglugerð nr. 616/2000.


3. gr.
Hæfniskröfur.

Löggildingaraðili skal uppfylla hæfniskröfur sem settar eru fram í reglugerð nr. 648/2000 um starfshætti þeirra sem annast löggildingar mælitækja í umboði Löggildingarstofu.

Prófunarmaður skal vera vél- eða raffræðingur eða hafa sambærilega menntun og hafa nægilega tæknikunnáttu til að annast löggildingar voga og meta ástand þeirra út frá prófunum eða skoðunum. Tryggt skal að kunnáttu hans sé haldið við með endurmenntun. Hann skal kunna skil á þeim reglum sem iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið setur varðandi ósjálfvirkar vogir.

Tæknilegur stjórnandi skal vera verkfræðingur eða tæknifræðingur og hafa þekkingu á vogum og reynslu af löggildingum þeirra. Undanþágu má gera frá framangreindum skilyrðum um þekkingu og reynslu ef viðkomandi hefur menntun eða starfsreynslu og þjálfun sem faggildingarsvið Löggildingarstofu telur fullnægjandi. Tæknilegur stjórnandi er ábyrgur fyrir öllum löggildingum sem löggildingaraðili vinnur.

Tæknilegur stjórnandi og prófunarmaður aðila með B-faggildingu á sviði löggildinga skulu uppfylla sömu hæfniskröfur og prófunarmaður.


4. gr.
Mælitæki notuð við löggildingu.

Allir mæligrunnar, sem löggildingaraðili notar í tengslum við löggildingar voga, skulu vera kvarðaðir og skal kvörðunin rekjanleg til landsmæligrunna á Íslandi.

Löggildingaraðili skal hafa yfir að ráða nauðsynlegum mælitækjum til að staðfesta að umhverfi vogar henti henni.

Lóð, sem notuð eru við löggildingu voga, skulu vera í samræmi við kröfur gildandi reglugerða um lóð og skulu þau henta aðstæðum og vog þeirri sem verið er að prófa.

Frávik í massa lóða mega ekki vera meiri en þriðjungur af heimiluðu hámarksfráviki á því vigtarsviði sem verið er að prófa en þetta telst uppfyllt ef farið er eftir töflunni hér að neðan.

Lágmarksnákvæmnisflokkar lóða notaðir við löggildingu.

Skerðing vogar
Hámarks-
geta vogar
100 g
10 g
1 g
100 mg
10 mg
1 mg
0,1 mg
0,01 mg
Allt að 200 g
M1
M1
F2
F1
E2
200 g til 1 kg
M1
M1
F2
F1/E2
E2
E2
1 kg til 30 kg
M2
M2
M1
F2
E2
E2
E2
30 kg til 100 kg
M2
M1
F2
F1
E2
Meira en 100 kg
M2
M1/F1
F1
E2
Lóðaflokkur M2 samsvarar lóðum skilgreindum í reglugerð nr. 137/1994.


5. gr.
Aðstæður.

Undirlag voga skal hæfa vogargerð og notkun. Það skal vera stöðugt og laust við óhreinindi sem áhrif gætu haft á mæliniðurstöður vogarinnar. Umhverfishiti skal hæfa vog. Óheimilt er að löggilda vog ef hitastig þar sem vogin er notuð er utan þess sviðs sem vogin er gerð fyrir.

Sé undirlag vogar hallandi skal unnt að stilla hana lárétt og ekki má vera hætta á að vogin skríði undan hallanum.

Vog skal ekki löggilt nema veðuráraun eða aðrir umhverfisþættir hafi hverfandi áhrif á niðurstöður.


6. gr.
Löggildingarhæfni.

Löggildingarhæfni vogar skal staðfest með því að skoða eða prófa hvort hún uppfylli eftirfarandi atriði:

1. Ákvæði reglugerðar nr. 616/2000 um markaðssetningu. Tekið skal tillit til aðlögunarákvæða 15. gr. og ákvæða um vogir undanþegnar EB-gerðarprófun, sbr. a-lið 1. tölul. 8. gr. reglugerðar nr. 616/2000 um markaðssetningu.
2. Að merkingar séu í samræmi við kröfur reglugerðar nr. 616/2000.
3. Að aðstæður og notkun henti voginni.
4. Að mælifræðilegir eiginleikar hennar séu í samræmi við kröfur reglugerðar nr. 616/2000, þetta skal staðfest með prófun. Einkum er um að ræða staðfestingu þess að kröfum um heimiluð hámarksfrávik, endurtekningarhæfni og hornaskekkju sé fullnægt.
5. Sé vog notuð til beinnar sölu til almennings skal hún einnig standast kröfur sem fram koma í 14. tölul. í viðauka I í reglugerð nr. 616/2000.

Heimilt er að löggilda vog sem markaðssett var fyrir setningu reglugerðar nr. 616/2000 þó svo að merkingar séu ekki í samræmi við kröfur reglugerðarinnar að því tilskildu að lágmarksmerkingar komi fram. Lágmarksmerkingar eru:

1. Vogargerð.
2. Hámarksgeta.
3. Lágmarksgeta.
4. Skerðingargildi.
5. Raðnúmer.

Þegar vog uppfyllir ekki kröfur reglugerðar nr. 616/2000 um merkingar skal löggildingaraðili gera athugasemd um að merkingum sé ábótavant og að vogin verði ekki endurlöggilt nema úr verði bætt. Athugasemdinni skal komið á framfæri við ábyrgðarmann vogar og Löggildingarstofu.

Til þess að vog standist prófun mega frávik ekki vera meiri en heimiluð hámarksfrávik í samræmi við töflu 3 í viðauka I í reglugerð nr. 616/2000. Gildir þetta um hvert atriði sem prófað er.


7. gr.
Löggilding voga.

Ný vog, sem staðist hefur samræmismat eftir viðauka II í reglugerð nr. 616/2000 og ber öll gild auðkenni þar að lútandi, telst vera löggilt enda hafi vogin verið innsigluð af framleiðanda eða tilnefndum aðila.

Ekki má taka vog til þeirra nota, sem eru löggildingarskyld skv. lögum nr. 100/1992 um vog, mál og faggildingu, nema að vogin teljist löggilt.

Í samræmi við 10. gr. laga nr. 100/1992 um vog, mál og faggildingu ber ábyrgðarmanni vogar að sjá til þess að hún sæti reglubundnu eftirliti og uppfylli þær kröfur sem til hennar eru gerðar samkvæmt lögum og reglugerðum og að hún sé ætíð með gilda löggildingu.

Vog má löggilda hafi löggildingarhæfni hennar verið staðfest með skoðun og prófun. Sé vog löggildingarhæf er festur á hana löggildingarmiði og telst vogin þá löggilt. Hafi vogin búnað sem notanda er óheimilt að fjarlægja eða stilla skal tryggja gegn slíku með innsigli áður en löggildingarmiði er festur á vogina.

Prófunarstofa með starfsleyfi til löggildingar mælitækja má ekki gera við vog. Þegar frávik vogar reynist vera komið út fyrir leyfileg fráviksmörk er löggildingaraðila þó heimilt að stilla vogina sé slík stilling gerð í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda eða viðurkenndar aðferðir þegar leiðbeiningarnar eru ekki til.


8. gr.
Tíðni löggildinga.

Gildistími löggildinga voga er sem hér segir:

1. Löggilding voga, sem notaðar eru í framleiðslu, iðnaði, við matvælavinnslu, utanhúss, hvers konar annarri framleiðslu eða þar sem þær verða fyrir mikilli áraun og löggilding sjóvoga, gildir í eitt ár.
2. Löggilding annarra voga gildir í tvö ár.

Gildistími fyrir nýjar vogir miðast við ártalið í CE-merkingunni. Þannig skal vog endurlöggildast fyrir árslok næsta árs á eftir ártalinu í CE-merkingunni falli hún undir 1. tölulið en fyrir árslok þar næsta árs á eftir ártalinu í CE-merkingunni falli hún undir 2. tölulið.


9. gr.
Afturköllun löggildingar.

Löggilding fellur úr gildi, þrátt fyrir að gildistími skv. 8. gr. sé ekki liðinn, ef:

1. vog bilar,
2. innsigli er rofið,
3. viðgerð er framkvæmd á voginni sem áhrif getur haft á mæliniðurstöður hennar,
4. vog er flutt á annað þyngdarsvæði en hún var löggilt eða stillt fyrir,
5. frávik eru meiri en tvöföld þau heimiluð hámarksfrávik sem gefin eru upp í lið 4.1 í viðauka I reglugerðar nr. 616/2000.


10. gr.
Skýrslugerð.

Skýrslugjöf til Löggildingarstofu skal vera í samræmi við reglugerð nr. 648/2000 um starfshætti þeirra sem annast löggildingar mælitækja í umboði Löggildingarstofu.

Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram í prófunarskýrslum sem lagðar eru til grundvallar löggildingu:

1. Núllfrávik.
2. Vigtarfall og frávik í þeim punktum sem prófaðir eru.
3. Hornaskekkja.
4. Endurtekningarhæfni.
5. Frávik með törun.
6. Aðstæður.

Þessar upplýsingar skulu vera aðgengilegar starfsmönnum Löggildingarstofu.


11. gr.
Sérákvæði um sjóvogir.

Þegar löggilda skal sjóvogir eru ekki gerðar sömu kröfur um löggildingarhæfni og fyrir vogir í landvinnslu sbr. 2. mgr. 5. gr. laga nr. 100/1992.

Ákvæði 2. mgr. 5. gr. um halla undirlags og ákvæði 6. gr. um löggildingarhæfni eiga ekki við um sjóvogir.

Ákvæði 1. mgr. 7. gr. á ekki við um sjóvogir. Löggilding sjóvogar skal ávallt fara fram áður en sjóvog er tekin í notkun.

Framleiðandi sjóvogar skal leggja fyrir Löggildingarstofu gögn um prófanir og viðurkenningar á þeim hluta vogarinnar sem svarar til ósjálfvirkrar landvogar og ef þau staðfesta löggildingarhæfni getur Löggildingarstofa gefið út vottorð þar að lútandi. EB-gerðarviðurkenning fyrir ósjálfvirkar landvogir gildir á Íslandi en sýna þarf fram á að sjóvog er byggir á landútfærslu vogar uppfylli mælifræðilegar kröfur einnig við hreyfingu og breytilegt þyngdarsvið. Aðrar gerðarviðurkenningar skulu skoðaðar með hliðsjón af EB-kröfum sbr. reglugerð nr. 616/2000 um ósjálfvirkar vogir og með sömu skilmálum.

Útgerð skal senda Löggildingarstofu lista yfir löggildingarskyldar sjóvogir í hverju fiskiskipi og upplýsingar um heimahöfn. Útgerð gerir tillögu til löggildingaraðila um hvenær ársins löggilding fari fram og lætur vita með a.m.k. 10 virkra daga fyrirvara hvenær skip er væntanlegt til hafnar standi löggilding fyrir dyrum. Að öðru leyti fer staður og tímasetning löggildingar eftir samkomulagi við löggildingaraðila.

Prófa skal sjóvogir a.m.k. daglega í vinnslusal ef þær eru í notkun. Það skal gert með löggiltum lóðum í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda.

Lóðin skulu vera í nákvæmnisflokki M1 og uppfylla ákvæði reglugerðar nr. 136/1994 um lóð. Þau skulu lagfærð, stillt og endurlöggilt a.m.k. árlega. Halda skal lóðunum hreinum m.a. til að hindra ryðmyndun.

Ábyrgðarmaður sjóvoga og lóða sem fylgja þeim skal vera löggiltur vigtarmaður.

Almenn ákvæði reglugerðar þessarar gilda um sjóvogir að öðru leyti.


12. gr.
Þjónustugjald.

Löggildingarstofa innheimtir þjónustugjald fyrir framlagða vinnu vegna vottorða um löggildingarhæfni sjóvoga.


13. gr.
Málskot.

Komi upp ágreiningur um úrskurð Löggildingarstofu um einhver atriði varðandi ákvæði eða beitingu þessarar reglugerðar má skjóta málinu til ráðherra.


14. gr.
Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 100/1992 um vog, mál og faggildingu og öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 57/2001 um löggildingu ósjálfvirkra voga.


Viðskiptaráðuneytinu, 4. nóvember 2002.

Valgerður Sverrisdóttir.
Þorgeir Örlygsson.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica