Velferðarráðuneyti

1217/2012

Reglugerð um daggjöld fyrir hjúkrunar-, dvalar- og dagdvalarrými sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2013. - Brottfallin

1. gr.

Daggjöld fyrir hjúkrunarrými og sérhæfða dvöl.

Daggjöldum á stofnunum sem ekki eru á föstum fjárlögum er ætlað að mæta eðlilegum rekstrarkostnaði án húsnæðisgjalds, sbr. 4. gr., og skulu vera sem hér segir frá 1. janúar 2013:

A. Hjúkrunarrými.

Liður

Viðf.

Heiti stofnunar

Daggjald
kr.

401

113

Grenilundur, Grenivík

23.808

401

113

Hvammur, Húsavík

23.066

401

113

Blesastaðir, Skeiðum

22.923

401

113

Sólvellir, Eyrabakka

19.386

401

113

Roðasalir, Kópavogi

19.641

401

113

Sæborg, Skagaströnd

21.230

401

113

Silfurtún, Búðardal

21.505

401

113

Hlévangur, Reykjanesbæ

22.777

401

113

Kirkjuhvoll, Hvolsvelli

23.066

401

113

Hjúkrunarheimili, Mosfellsbæ

23.359

405

101

Hrafnista, Reykjavík

23.031

405

101

Hrafnista, Reykjavík, endurhæfing

29.015

406

101

Hrafnista, Hafnarfirði

23.031

407

101

Grund, Reykjavík

22.744

408

101

Sunnuhlíð, Kópavogi

22.460

409

101

Hjúkrunarheimilið Skjól

21.901

410

101

Hjúkrunarheimilið Eir

21.901

410

101

Hjúkrunarheimilið Eir, endurhæfing

29.979

411

101

Garðvangur, Garði

23.359

412

101

Hjúkrunarheimilið Skógarbær

22.460

413

101

Droplaugarstaðir, Reykjavík

23.031

414

101

Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu

23.066

415

101

Hulduhlíð, Eskifirði

23.066

416

101

Hornbrekka, Ólafsfirði

21.099

417

101

Naust, Þórshöfn

20.689

418

101

Seljahlíð, Reykjavík

23.510

423

101

Höfði, Akranesi

22.744

424

101

Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi

22.623

425

101

Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi

22.633

426

101

Fellaskjól, Grundarfirði

20.422

427

101

Jaðar, Ólafsvík

22.347

428

101

Fellsendi, Búðardal

22.206

429

101

Barmahlíð, Reykhólum

21.505

433

101

Dalbær, Dalvík

21.504

434

101

Öldrunarstofnun Akureyrar

22.460

436

101

Uppsalir, Fáskrúðsfirði

20.562

437

101

Heilbrigðisstofnun Suðausturlands

23.066

438

101

Klausturhólar

23.808

439

101

Hjallatún, Vík

21.230

440

101

Kumbaravogur, Stokkseyri

22.910

441

101

Ás Ásbyrgi, Hveragerði

21.901

442

101

Hraunbúðir, Vestmannaeyjum

20.562

443

101

Vífilstaðir; Sjáland, Garðabæ

22.623

445

101

Mörk, Reykjavík

23.031

446

101

Hrafnista, Kópavogi

23.491

Daggjald að fjárhæð 21.053 kr. sem er miðað við RAI 1,00 liggur til grundvallar útreikn­ingi á daggjöldum hjúkrunarrýma.

Daggjald skal greitt þrátt fyrir að heimilismaður hverfi af stofnun í stuttan tíma, svo sem til aðstandenda yfir helgi eða hátíðar, enda hafi heilbrigðisyfirvöld ekki aukakostnað af dvölinni.

Fari heimilismaður á sjúkrahús til skammtímainnlagnar skal greiða 70% af daggjaldi stofnunar í allt að 45 daga.

Við andlát heimilismanns eða þegar heimilismaður flytur fyrir fullt og allt af stofnun skal greiða fullt daggjald í allt að sjö daga. Ef heimilismaður í hvíldarrými andast skal greiða fullt daggjald í allt að tvo daga.

Daggjald skal greitt stofnun vegna sjúklinga með langvinna nýrnasjúkdóma þegar þeir vegna blóðskilunar eru innritaðir á sjúkrahús. Sjúkrahúsið greiðir kostnað vegna lyfja­gjafar eins og fyrir aðra blóðskilunarsjúklinga sem skráðir eru inn á það. Greiða skal 1.575 kr. á dag til viðbótar daggjaldi stofnunar fyrir hvern sjúkling með langvinnan nýrna­sjúkdóm sem dvelst á stofnun og þarf blóðskilun á sjúkrahúsi.

B. Sérhæfð dvöl.

Stofnun

Viðf.

Heiti stofnunar

Daggjald
kr.

477

110

Árborg, dagdvöl aldraðra v/minnissjúkra

12.160

441

117

Ás/Ásbyrgi, Hveragerði, geðrými

16.986

477

110

Dagdvöl aldraðra Reykjanesbæ v/minnissjúkra

12.160

477

110

Maríuhús, Reykjavík

12.160

477

110

Dagdvöl Eyjafjarðarsveitar

12.160

474

110

Dagdvöl og endurhæfingarstöð MS-sjúklinga

11.090

477

110

Drafnarhús, Hafnarfirði

12.160

470

110

Dvalarheimili aldraðra heyrnarlausra

12.877

476

110

Fríðuhús, Reykjavík

12.160

477

110

Hrafnista í Reykjavík, dagdvöl endurhæfing

15.181

410

115

Hjúkrunarheimilið Eir

12.160

412

171

Hjúkrunarheimilið Skógarbær, endurhæfingardeild

29.564

472

110

Hlíðarbær, Reykjavík

12.160

477

110

Lagarás, Egilsstöðum v/minnissjúkra

12.160

473

110

Lindargata, Reykjavík

12.160

475

110

Múlabær, Reykjavík

7.945

477

110

Roðasalir, Kópavogi

12.160

434

110

Öldrunarstofnun Akureyrar v/ minnissjúkra

12.160

Nauðsynlegur flutningskostnaður heimilismanna er innifalinn í dagdvalargjaldi. Þeir sem njóta þjónustu dagdvalar skulu greiða 970 kr. á dag, sbr. 19. gr. laga nr. 125/1999, um málefni aldraðra, með síðari breytingum.

2. gr.

Daggjöld fyrir dvalarrými og dagdvalarrými.

Daggjöldum vegna dvalarrýma fyrir aldraða og vegna dagdvalar aldraðra er ætlað að mæta eðlilegum rekstrarkostnaði án viðhalds húsnæðis og skulu vera sem hér segir frá 1. janúar 2013:

1.

Dvalargjald á dvalarrými fyrir aldraða

10.750 kr.

2.

Gjald á dagdvöl fyrir aldraða

5.580 kr.

Nauðsynlegur flutningskostnaður heimilismanna er innifalinn í dagdvalargjaldi. Þeir sem njóta þjónustu dagdvalar skulu greiða 970 kr. á dag, sbr. 19. gr. laga nr. 125/1999, um málefni aldraðra, með síðari breytingum.

Dvalargjald til dvalarheimilis fyrir aldraða er greitt frá upphafi dvalar og til loka þess mánaðar sem heimilismaður er tekinn inn á heimilið. Dvalargjald þetta skal ekki hafa áhrif á bætur Tryggingastofnunar ríkisins til heimilismannsins, greiðslu Trygginga­stofn­unar á dvalarframlagi til dvalarheimilisins og þátttöku heimilismanns í greiðslu dvalar­kostnaðar, sbr. 21. og 22. gr. laga nr. 125/1999, um málefni aldraðra, með síðari breytingum.

3. gr.

Þjónusta í hjúkrunar-, dvalar- og dagdvalarrýmum.

Innifalin í daggjöldum samkvæmt reglugerð þessari er hvers konar þjónusta sem heimilis­mönnum er látin í té á stofnunum, sbr. meðal annars reglugerð nr. 422/1992, um greiðslur öldrunarstofnana fyrir heilbrigðisþjónustu.

4. gr.

Húsnæðisgjald.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða húsnæðisgjald til að mæta kostnaði vegna fast­eigna­gjalda, trygginga, viðhalds, eftirlits og umsýslu húsnæðis sem nýtt er til reksturs hjúkrunar­rýma. Gjaldið árið 2013 er 9.634 kr. á m² á ári og reiknast að hámarki á 60 m² fyrir hvert hjúkrunarrými að meðtöldu sameiginlegu rými. Gjaldið reiknast aldrei á stærra rými en sem stærð húsnæðisins nemur.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða gjald til að mæta viðhaldskostnaði húsnæðis sem nýtt er til reksturs á dvalar- og dagdvalarrýmum. Gjaldið árið 2013 er 3.331 kr. á m² á ári og reiknast að hámarki á 60 m² fyrir hvert dvalarrými að meðtöldu sameiginlegu rými og að hámarki á 30 m² fyrir dagdvalarrými að meðtöldu sameiginlegu rými. Gjaldið reiknast aldrei á stærra rými en sem stærð húsnæðisins nemur.

Viðhaldshluta í húsnæðisgjaldi er ætlað að standa undir öllu almennu viðhaldi húsnæðis en ekki stofnkostnaði, afskriftum og meiriháttar breytingum og endurbótum á húsnæði.

5. gr.

Framkvæmd.

Sjúkratryggingar Íslands og Tryggingastofnun ríkisins annast framkvæmd reglugerðar þessarar.

6. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 2. mgr. 22. gr., 2. mgr. 24. gr., 55. gr. og IV. ákvæði til bráðabirgða laga nr. 112/2008, um sjúkratryggingar, með síðari breytingum, 6. og 10. mgr. 48. gr., sbr. 70. gr. laga nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, sbr. 1. og 3. mgr. 21. gr., 1. mgr. 22. gr. og 29. gr. laga nr. 125/1999, um málefni aldraðra, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2013. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 47/2012, um daggjöld fyrir hjúkrunar-, dvalar og dagvistarrými sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2012.

Velferðarráðuneytinu, 21. desember 2012.

Guðbjartur Hannesson.

Hanna Sigr. Gunnsteinsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica