Utanríkisráðuneyti

911/2009

Reglugerð um þvingunaraðgerðir varðandi Mjanmar (Búrma). - Brottfallin

1. gr.

Almenn ákvæði.

Með reglugerð þessari eru sett ákvæði um þvingunaraðgerðir varðandi Mjanmar sem íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að framfylgja á grundvelli yfirlýsingar ríkisstjórna aðildarríkja Evrópusambandsins og Fríverslunarsamtaka Evrópu um pólitísk skoðana­skipti, sem er hluti samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög nr. 2/1993.

Þvingunaraðgerðir Evrópusambandsins varðandi Mjanmar byggja á sameiginlegri afstöðu ráðs Evrópusambandsins 2006/318/CFSP frá 27. apríl 2006 ásamt síðari breytingum, upp­færslum og viðbótum: sameiginleg afstaða 2007/750/CFSP, 2008/349/CFSP, 2009/351/CFSP og 2009/615/CFSP.

Gerðir Evrópusambandsins, þ.m.t. uppfærðir listar yfir aðila og hluti sem þvingunar­aðgerðir beinast að eða varða, eftir því sem við á, eru birtar á vefsetri þess (http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index_en.htm).

Ákvæði reglugerðar nr. 119/2009 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða skulu gilda um framkvæmd reglugerðar þessarar.

2. gr.

Vopnasölubann.

Vopnasölubann skal gilda gagnvart Mjanmar, sbr. 1. og 2. gr. 2006/318/CFSP og síðari breytingar, uppfærslur og viðbætur.

3. gr.

Viðskiptabann.

Bannað er að selja, útvega, yfirfæra eða flytja út búnað eða tækni til fyrirtækja í Mjanmar sem stunda eftirgreindan iðnað ef sá búnaður eða tækni tengist starfsemi þeirra:

 

a)

skógarhögg og timburvinnslu,

 

b)

námuvinnslu gulls, tins, járns, kopars, volframs, silfurs, kola, blýs, mangans, nikkels og sinks,

 

c)

námuvinnslu og vinnslu eðal- eða hálfeðalsteina, þ.m.t. demanta, rúbínsteina, saffíra, jaðisteina og smaragða.

Bannað er að kaupa, flytja inn eða flytja til landsins eftirgreindar vörur frá Mjanmar:

 

a)

trjáboli, timbur og timburvörur,

 

b)

gull, tin, járn, kopar, volfram, silfur, kol, blý, mangan, nikkel og sink,

 

c)

eðal- eða hálfeðalsteina, þ.m.t. demanta, rúbínsteina, saffíra, jaðisteina og smaragða,

sbr. 1. gr. 2007/750/CFSP og síðari breytingar, uppfærslur og viðbætur.

Bannað er, með vitund og ásetningi, að taka þátt í því að sniðganga ákvæði þessarar greinar, sbr. 1. gr. 2007/750/CFSP.

4. gr.

Bann við fjárfestingum, lánveitingum og tækniaðstoð.

Bannað er að:

 

a)

veita fyrirtækjum í Mjanmar tækniaðstoð eða þjálfun í tengslum við búnað eða tækni skv. 1. mgr. 3. gr.

 

b)

fjármagna eða veita fjárstuðning í tengslum við sölu, útvegun, yfirfærslu eða útflutning á búnaði eða tækni til fyrirtækja í Mjanmar sem tilgreind eru í I. viðauka eða í tengslum við tækniaðstoð eða þjálfun sem tengist þeim búnaði eða tækni.Bannað er að:

 

a)

veita fyrirtækjum sem tilgreind eru í I. eða III. viðauka peningalán eða lánsheimildir eða að kaupa skuldabréf, innlánsskírteini, ábyrgðir eða skulda­viður­kenningar sem fyrrnefnd fyrirtæki gefa út,

 

b)

eignast eða auka hlutdeild í fyrirtækjum sem tilgreind eru í I. eða III. viðauka, þ.m.t. er bannað að eignast slík fyrirtæki að fullu, hlutabréf í þeim eða hlut­deildar­verðbréf,

 

c)

stofna til sameiginlegs reksturs með fyrirtækjum sem eru tilgreind í I. eða III. viðauka, dótturfyrirtækjum eða hlutdeildarfélögum þeirra,sbr. 5. gr. 2006/318/CFSP og síðari breytingar, uppfærslur og viðbætur.

Bannað er, með vitund og ásetningi, að taka þátt í því að sniðganga ákvæði þessarar greinar, sbr. 1. gr. 2007/750/CFSP.

5. gr.

Landgöngubann.

Einstaklingum, sem tilgreindir eru í II. viðauka, er óheimilt að koma til landsins eða hafa hér viðkomu, sbr. 4. gr. 2006/318/CFSP og síðari breytingar, uppfærslur og viðbætur.

6. gr.

Frysting fjármuna.

Frysta skal fjármuni og efnahagslegan auð í eigu aðila sem tilgreindir eru í II. viðauka, sbr. 5. gr. 2006/318/CFSP og síðari breytingar, uppfærslur og viðbætur.

7. gr.

Þróunaraðstoð.

Bannað er að veita Mjanmar þróunaraðstoð aðra en mannúðaraðstoð. Sú aðstoð skal undan­þegin sem er ætlað að styðja við:

 

a)

mannréttindi, lýðræði, góða stjórnarhætti, forvarnir gegn átökum og uppbyggingu hins borgaralega samfélags,

 

b)

heilsugæslu og menntun, baráttu gegn fátækt og einkum og sér í lagi viðleitni til þess að sjá þeim fátækustu og berskjölduðustu fyrir brýnustu nauðsynjum og lífsviðurværi,

 

c)

umhverfisvernd, einkum áætlanir um að takast á við vanda samfara ósjálfbæru og óhóflegu skógarhöggi sem leiðir til skógeyðingar,Þróunaraðstoð samkvæmt þessari grein skal framkvæmd með atbeina stofnana Sameinuðu þjóðanna, frjálsra félagasamtaka og dreifstýrðri samvinnu við staðbundin borgara­leg stjórnvöld. Hún skal, eftir því sem unnt er, vera skilgreind, háð eftirliti, fram­kvæmd og metin í samráði við borgaralegt samfélag og alla lýðræðislega hópa, þ.m.t. Lýðræðisbandalagið (NLD), sbr. 3. gr. 2006/318/CFSP og síðari breytingar, upp­færslur og viðbætur.

8. gr.

Undanþágur frá þvingunaraðgerð.

Ráðherra getur veitt undanþágur frá þvingunaraðgerðum sem gripið hefur verið til á grundvelli gerða Evrópusambandsins, af mannúðarástæðum eða öðrum ástæðum.

9. gr.

Viðurlög.

Hver sá sem brýtur gegn þvingunaraðgerðum skv. lögum nr. 93/2008 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða skal sæta viðurlögum skv. 10. gr. laganna, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.

10. gr.

Heimild.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 12. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunar­aðgerða nr. 93/2008.

11. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.

Utanríkisráðuneytinu, 26. október 2009.

Össur Skarphéðinsson.

Einar Gunnarsson.

VIÐAUKAR
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica