Utanríkisráðuneyti

153/2009

Reglugerð um alþjóðlegar þvingunaraðgerðir varðandi Norður-Kóreu. - Brottfallin

1. gr.

Almenn ákvæði.

Reglugerð þessi er sett til þess að framfylgja ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna um þvingunaraðgerðir varðandi Norður-Kóreu nr. 1718 (2006) og ákvörðunum framkvæmdanefndarinnar um þvingunaraðgerðir varðandi Norður-Kóreu, sbr. sömu ályktun.

Ákvarðanir framkvæmdanefndarinnar, þ.m.t. uppfærðir listar yfir aðila og hluti sem þvingunaraðgerðir beinast að eða varða, eftir því sem við á, eru birtar á vefsetri hennar (http://www.un.org/Docs/sc/committees/1718Template.htm).

Ákvæði reglugerðar nr. 119/2009 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða skulu gilda um framkvæmd reglugerðar þessarar.

2. gr.

Viðskiptabann.

Aðilum hérlendis og íslenskum aðilum erlendis er óheimilt að selja, miðla, útvega, flytja eða flytja út frá Íslandi eða með skipum, sem sigla undir íslenskum fána, eða með íslenskum loftförum, með beinum eða óbeinum hætti, eftirfarandi hluti til Norður-Kóreu, til afnota fyrir Norður-Kóreu eða í þágu Norður-Kóreu, hvort sem þeir eru upprunnir hérlendis eða ekki:

  1. Hluti, sem geta ýtt undir kjarnaáætlanir Norður-Kóreu eða þróun skotflauga, sem eru nánar tilgreindir í skjölum öryggisráðsins nr. S/2006/814 og S/2006/815, dags. 13. október 2006, sbr. I. og II. viðauka.
  2. Hluti, sem tengjast efna-, sýkla- eða eiturvopnum, sem eru nánar tilgreindir í skjali öryggisráðsins nr. S/2006/853, dags. 7. nóvember 2006, sbr. III. viðauka.
  3. Munaðarvörur, sbr. IV. viðauka.

Aðilum hérlendis og íslenskum aðilum erlendis er óheimilt að selja, miðla, útvega eða flytja til Íslands eða um Ísland eða með skipum, sem sigla undir íslenskum fána, eða með íslenskum loftförum, með beinum eða óbeinum hætti, þá hluti sem tilgreindir eru í a- og b-liðum 1. mgr.

Aðilum hérlendis og íslenskum aðilum erlendis er óheimilt að láta Norður-Kóreu í té tækniþjálfun, ráðgjöf, þjónustu eða aðra aðstoð sem tengist útvegun, framleiðslu, viðhaldi eða notkun þeirra hluta sem tilgreindir eru í a- og b- liðum 1. mgr., sbr. 8. mgr. ályktunar nr. 1718 (2006).

Vopnasölubann merkir að lagt er bann við sölu, útvegun, flutningi eða útflutningi á hergögnum fyrir milligöngu íslenskra ríkisborgara eða frá Íslandi eða með skipum, sem sigla undir íslenskum fána, eða með íslenskum loftförum, hvort sem þau eru upprunnin á Íslandi eður ei, til viðkomandi aðila eða landsvæða.

3. gr.

Vopnasölubann.

Vopnasölubann skal gilda gagnvart Norður-Kóreu, sbr. 8. mgr. ályktunar nr. 1718 (2006).

4. gr.

Skoðunarskylda.

Nú hefur loftfar eða skip viðkomu á Íslandi með farm, sem er á leið til eða frá Norður-Kóreu, og skal þá skoða farminn, enda sé gild ástæða til að ætla að loftfarið eða skipið flytji hluti sem bann er lagt við samkvæmt reglugerð þessari, sbr. f-lið 8. mgr. ályktunar nr. 1718 (2006).

5. gr.

Undanþágur frá þvingunaraðgerð.

Ráðherra getur veitt undanþágur frá þvingunaraðgerðum, sem gripið hefur verið til á grundvelli ályktana öryggisráðsins, af mannúðarástæðum eða öðrum ástæðum.

6. gr.

Viðurlög.

Hver sá sem brýtur gegn þvingunaraðgerðum skv. lögum nr. 93/2008 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða skal sæta viðurlögum skv. 10. gr. laganna, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.

7. gr.

Heimild.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 12. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

8. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 992/2006 um ráðstafanir til að framfylgja ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1718 (2006) um þvingunaraðgerðir gegn Norður-Kóreu.

Utanríkisráðuneytinu, 20. janúar 2009.

Össur Skarphéðinsson.

Benedikt Jónsson.

VIÐAUKAR
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica