Umhverfisráðuneyti

878/2002

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 619/2000 um bann við notkun gróðurhindrandi efna sem í eru kvikasilfurssambönd, arsensambönd og lífræn tinsambönd. - Brottfallin

878/2002

REGLUGERÐ
um breytingu á reglugerð nr. 619/2000 um bann við notkun gróðurhindrandi
efna sem í eru kvikasilfurssambönd, arsensambönd og lífræn tinsambönd.

1. gr.

3. og 4. gr. reglugerðarinnar falla brott.


2. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum nr. 52/1988 um eiturefni og hættuleg efni, ásamt síðari breytingum, sbr. einnig lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og lög nr. 32/1986 um varnir gegn mengun sjávar.

Einnig er höfð hliðsjón af ákvæðum 4. tl., XV. kafla, II. viðauka samningsins um Evrópskt efnahagssvæði, tilskipun 76/769/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi takmörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna, eins og henni var breytt með tilskipun 2002/62/EB.

Reglugerðin öðlast gildi 1. janúar 2003.


Umhverfisráðuneytinu, 9. desember 2002.

F. h. r.
Ingimar Sigurðsson.
Sigurbjörg Sæmundsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica