Umhverfisráðuneyti

586/2002

Reglugerð um efni sem eyða ósonlaginu. - Brottfallin

1. gr.
Markmið.

Markmið reglugerðar þessarar er að vernda ósonlagið í heiðhvolfinu með því að tryggja örugga meðhöndlun efna sem eyða ósonlaginu, minnka losun þeirra og hætta notkun.


2. gr.
Gildissvið.

Reglugerðin gildir um klórflúrkolefni (CFC), halóna, koltetraklóríð, 1,1,1-tríklóretan, metýlbrómíð, vetnisbrómflúrkolefni (HBFC), vetnisklórflúrkolefni (HCFC) og brómklórmetan, sbr. I. viðauka. Reglugerðin gildir um hrein efni, efni í blöndu með öðrum efnum enda sé þyngdarhlutfall þeirra hærra en 1% í blöndunni svo og vörur sem innihalda ósoneyðandi efni.


3. gr.
Skilgreiningar.

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir.
Bráðanotkun: óhjákvæmileg notkun vissra ósoneyðandi efna eftir að almenn notkun þeirra hefur verið bönnuð.

Endurheimt: söfnun og geymsla efna til dæmis úr tækjum og búnaði í tengslum við þjónustu eða fyrir förgun.

Endurnýting: endurnotkun endurheimts efnis í kjölfar grunnhreinsunar, til að mynda síunar og þurrkunar. Þegar um kælimiðla er að ræða felur endurnýtingin venjulega í sér að umrætt efni er sett í búnaðinn aftur.

Endurvinnsla: meðhöndlun og endurbætur á endurheimtu efni með hreinsun svo sem síun, þurrkun, eimingu og efnameðhöndlun í því skyni að endurgera efnið.

Markaðssetning: að afgreiða eða bjóða fram efni eða vörur til þriðja aðila, gegn greiðslu eða án endurgjalds.

Notkun: nýting efna sem reglugerðin nær til við framleiðslu einangrunar eða við viðhald búnaðar, þar með talin áfylling.

ODP-tonn: magn í tonnum margfaldað með ósoneyðingarmætti efnisins.

Ósoneyðandi efni: efni sem eyða ósonlaginu, sbr. I. viðauka.

Ósoneyðingarmáttur (ODP): hlutfallsleg geta efnanna til að brjóta niður óson í heiðhvolfinu miðað við tríklórflúormetan (CFC-11).

Söluaðili: aðili sem selur í atvinnuskyni, með eða án tækniþjónustu, efni eða vöru sem reglugerðin nær til.


4. gr.
Takmarkanir.

Framleiðsla, inn- og útflutningur, markaðssetning og notkun á efnum sem tilgreind eru í I. viðauka og vörum sem innihalda viðkomandi efni er bönnuð, sbr. þó ákvæði 5. til 8., 10. og 11. gr.

Óheimilt er að flytja inn eða setja upp búnað sem notar ósoneyðandi efni. Við meiri háttar breytingar og viðgerðir á kælikerfum fyrir HCFC-22 skal skipta yfir í kælimiðil sem hefur engin ósoneyðandi áhrif, sbr. reglugerð um kæli- og varmadælukerfi með ósoneyðandi kælimiðlum.


5. gr.
Tímabundin heimild fyrir vetnisklórflúorkolefni.

Heimilt er til 1. janúar 2003 að flytja inn harðfroðueinangrun sem inniheldur HCFC, svo og HCFC til framleiðslu á slíkri einangrun, sbr. þó 12. gr. Óheimilt er að selja harðfroðueinangrun með HCFC eftir 1. janúar 2005.

Heimilt er til 1. janúar 2010 að flytja inn og nota HCFC í kæli- og varmadælukerfi, sem sett voru upp eða flutt til landsins fyrir 1. janúar 1996, sbr. þó 12. gr.

Árlegur heildarinnflutningur HCFC í ODP tonnum til landsins sætir takmörkunum, sbr. II. viðauka. Magnið sem heimilt er að flytja inn gildir á gefnu 12 mánaða tímabili.

Innflutningur HCFC skv. 1. og 2. mgr. er háður leyfi Hollustuverndar ríkisins. Fyrirtæki sem óska eftir leyfi til að flytja inn HCFC skulu senda inn umsóknir til Hollustuverndar ríkisins fyrir 10. desember ár hvert vegna innflutnings á næsta ári. Við veitingu innflutningsheimilda til fyrirtækja skal taka mið af markaðshlutdeild þeirra undanfarin 5 ár. Óheimilt er að tollafgreiða efni og vörur skv. 1. og 2. mgr. nema fyrir liggi heimild Hollustuverndar ríkisins hverju sinni.

Heimilt að flytja út HCFC sbr. þó 12. gr.


6. gr.
Endurheimt, endurnýtt og endurunnin efni.

Bann samkvæmt 4. gr. nær ekki til notkunar á endurheimtu, endurnýttu og endurunnu halóni til bráðanotkunar, né til notkunar á slökkvikerfi skipa til 31. desember 2002.

Bann samkvæmt 4. gr. nær ekki til endurheimtra og endurunninna HCFC til 1. janúar 2015.

Við innflutning á endurheimtu eða endurunnu HCFC skal innflytjandi áður en til innflutnings kemur upplýsa Hollustuvernd ríkisins um það hvar efnið er endurunnið og framvísa vottorði sem sýnir að efnið uppfylli gæðastaðla sem Hollustuvernd ríkisins samþykkir.

Óheimilt er að flytja inn og markaðssetja endurheimt og endurunnið efni í einnota umbúðum. Umbúðir skulu þannig merktar að ekki leiki vafi á að um endurheimt eða endurunnið efni sé að ræða.


7. gr.
Bráðanotkun halóna.

Notkun halón 1301 er heimil í slökkvikerfum loftfara og til að verja mannað rými og vélarrými í flutningaskipum sem flytja eldfima vökva og/eða lofttegundir.

Notkun halón 1211 er heimil í slökkvitækjum í loftförum og fyrir slökkvilið við frumslökkvistarf ef það skiptir sköpum varðandi öryggi manna.


8. gr.
Búnaður með halónum.

Heimilt er að nota halónslökkvikerfi í skipum til 31. desember 2002. Lokið skal við að taka halónslökkvikerfin niður eigi síðar en 31. desember 2003. Tilkynna skal Hollustuvernd ríkisins að kerfi hafi verið tekið niður og hvernig halóninu verði ráðstafað, sbr. 4. mgr.

Bannað er að endurhlaða handslökkvitæki með halón 1211, sbr. þó 7. gr. Öll slík handslökkvitæki skulu vera komin úr umferð eigi síðar en 31. desember 2003.

Eigi sér stað losun halóns, hvort sem er vegna elds eða óhapps, skal tilkynna það innan tveggja vikna til Hollustuverndar ríkisins.

Heimilt er að flytja út halón til bráðanotkunar, sbr. þó 12. gr. Samþykki Hollustuverndar ríkisins þarf fyrir fyrirhugaðri endurnotkun halóns eða flutningi þess úr landi.


9. gr.
Skráning og innra eftirlit.

Inn- og útflytjendur, söluaðilar og notendur efna sem reglugerðin nær til bera ábyrgð á því að ákvæði reglugerðarinnar séu uppfyllt. Hver sá sem hefur með höndum efni sem tilgreind eru í I. viðauka eða tæki eða búnað sem inniheldur slík efni, skal viðhafa allar nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir losun þeirra út í umhverfið.

Losun á CFC, HCFC og halónum út í umhverfið, t.d. við viðhald, aftengingar, lekaprófanir eða brunaæfingar, er óheimil.

Þeir sem starfa við að þjónusta búnað með ósoneyðandi efnum skulu hafa nægilega þekkingu á meðferð og eðli ósoneyðandi efna og viðurkenndan tækjabúnað til að endurheimta og varðveita efnin. Hollustuvernd ríkisins heldur námskeið fyrir viðkomandi starfsmenn um meðhöndlun ósoneyðandi efna.

Við viðhald og aftengingu slökkvikerfa, varmadælna, og kælikerfa, þar með talinna heimilisísskápa skal endurheimta ósoneyðandi efni á þeim. Safna skal efnunum saman með þar til gerðum viðurkenndum tækjabúnaði og koma þeim til endurvinnslu, endurnýtingar eða eyðingar. Söfnun kælimiðla skal fara fram við þau varmaskilyrði og með þeim tækjum sem tryggja að tæming kælikerfis verði fullnægjandi. Að öðru leyti vísast til reglugerðar um kæli- og varmadælukerfi með ósoneyðandi kælimiðlum.

Árlega skal yfirfara kælikerfi með HCFC með kælimiðilsfyllingu yfir 3 kg. Meta skal árlegan leka kerfisins og ef lekinn er meiri en 25% af heildarfyllingu á ársgrundvelli skal tilkynna eftirlitsaðila um ástæður leka og aðgerðir til að bæta úr ástandi kerfisins.

Innflytjendur, útflytjendur og söluaðilar skulu halda skrá yfir allan innflutning, útflutning og sölu HCFC svo og vörur og búnað sem reglugerðin nær til. Upplýsingarnar skal senda til Hollustuverndar ríkisins fyrir 31. mars ár hvert fyrir árið á undan.


10. gr.
Endurheimta og förgun.

Efni sem tilgreind eru í I. viðauka skal endurheimta og þeim eytt með tækni sem Hollustuvernd ríkisins samþykkir eða þau endurunnin eða endurnýtt í tengslum við þjónustu eða viðhald búnaðarins. Þetta á einnig við um búnað sem inniheldur ósoneyðandi efni áður en hann er tekinn í sundur eða honum fargað.

Við förgun skal meðhöndla ósoneyðandi efni sem spilliefni skv. reglugerð um spilliefni.

Heilmilt er að flytja ósoneyðandi efni út til förgunar eða endurvinnslu, sbr. þó 12. gr. Um útflutninginn fer skv. reglugerð um flutning spilliefna milli landa.


11. gr.
Undanþágur.

Þegar sérstakar ástæður mæla með getur umhverfisráðherra að fenginni skriflegri umsókn veitt tímabundnar undanþágur frá ákvæði 4. gr. að fenginni umsögn Hollustuverndar ríkisins. Stofnunin skal leita umsagnar Lyfjanefndar þegar um lyf er að ræða.

Í umsóknum um undanþágur sbr. 1. mgr. skal gerð grein fyrir fyrirhugaðri notkun og einnig hvers vegna ekki er mögulegt að nota önnur efni sem eru minna skaðleg fyrir umhverfið. Leggja skal jafnframt fram áætlun um fyrirbyggjandi aðgerðir til að draga úr mögulegri losun efnanna.


12. gr.
Takmörkun á innflutningi og útflutningi.

Óheimilt er að flytja inn HCFC eða vörur sem innihalda HCFC frá ríkjum sem ekki eru aðilar að Montrealbókuninni frá 1987 um efni sem valda rýrnun ósonlagsins.

Óheimilt er að flytja út efni sem tilgreind eru í I. viðauka til ríkja sem ekki eru aðilar að Montrealbókuninni frá 1987 um efni sem valda rýrnun ósonlagsins.

Undanþegin ákvæði 2. mgr. eru HCFC til 31. desember 2003.


13. gr.
Eftirlit.

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga, undir yfirumsjón Hollustuverndar ríkisins, hefur eftirlit með framkvæmd reglugerðar þessarar. Eftirlit um borð í skipum er í höndum Siglingastofnunar Íslands og um borð í loftförum í höndum Flugmálastjórnar.


14. gr.
Viðurlög.

Með mál sem kunna að rísa út af brotum á reglugerð þessari fer að hætti opinberra mála.

Brot gegn reglugerðinni varða refsingu samkvæmt 26. gr. laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, ásamt síðari breytingum.


15. gr.
Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í ákvæði 29. gr. laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni ásamt síðari breytingum og 4. tl. 5. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, ásamt síðari breytingum. Ennfremur að höfðu samráði við samgöngumálaráðuneytið hvað varðar þátt Siglingastofnunar Íslands og Flugmálastjórnar.

Einnig var höfð hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 2037/2000 eins og henni var breytt með reglugerðum ráðsins (EB) nr. 2038/2000 og 2039/2000.

Reglugerð þessi öðlast gildi við birtingu. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 656/1997 um varnir gegn mengun af völdum ósoneyðandi efna og reglugerð nr. 187/1999 um halónslökkvikerfi ásamt síðari breytingum.


Umhverfisráðuneytinu, 25. júlí 2002.

Siv Friðleifsdóttir.
Magnús Jóhannesson.I. VIÐAUKI
Efni sem reglugerðin gildir um.

Efni
ODP
Klórflúorkolefni CFCl3 (CFC-11)
1.0
CF2Cl2 (CFC-12)
1.0
C2F3Cl3 (CFC-113)
0.8
C2F4Cl2 (CFC-114)
1.0
C2F5Cl (CFC-115)
0.6
CF3Cl (CFC-13)
1.0
C2FCl5 (CFC-111)
1.0
C2F2Cl4 (CFC-112)
1.0
C3FCl7 (CFC-211)
1.0
C3F2Cl6 (CFC-212)
1.0
C3F3Cl5 (CFC-213)
1.0
C3F4Cl4 (CFC-214)
1.0
C3F5Cl3 (CFC-215)
1.0
C3F6Cl2 (CFC-216)
1.0
C3F7Cl (CFC-217)
1.0
Halónar CF2BrCl (halón-1211)
3.0
CF3Br (halón-1301)
10.0
C2F4Br2 (halón-2402)
6.0
Koltetraklóríð CCl4
1.1
1,1,1-tríklóretan CCl3CH3
0.1
Metýlbrómíð CH3Br
0.6
Brómklórmetan CH2BrCl
1
0.12
Vetnisklórflúor- CHFCl2 (HCFC-21)
fjöldi myndbrigða 1
0.04
kolefni CHF2Cl (HCFC-22)
1
0.055
CH2FCl (HCFC-31)
1
0.02
C2HFCl4 (HCFC-121)
2
0.01-0.04
C2HF2Cl3 (HCFC-122)
3
0.02-0.08
C2HF3Cl2 (HCFC-123)
3
0.02-0.06
CHCl2CF3 (HCFC-123)
-
0.02
C2HF4Cl (HCFC-124)
2
0.02-0.04
CHFClCF3 (HCFC-124)
-
0.022
C2H2FCl3 (HCFC-131)
3
0.007-0.05
C2H2F2Cl2 (HCFC-132)
4
0.008-0.05
C2H2F3Cl (HCFC-133)
3
0.02-0.06
C2H3FCl2 (HCFC-141)
3
0.005-0.07
CH3CFCl2 (HCFC-141b)
-
0.11
C2H3F2Cl (HCFC-142)
3
0.008-0.07
CH3CF2Cl (HCFC-142b)
-
0.065
C2H4FCl (HCFC-151)
2
0.003-0.005
C3HFCl6 (HCFC-221)
5
0.015-0.07
C3HF2Cl5 (HCFC-222)
9
0.01-0.09
C3HF3Cl4 (HCFC-223)
12
0.01-0.08
C3HF4Cl3 (HCFC-224)
12
0.01-0.09
C3HF5Cl2 (HCFC-225)
9
0.02-0.07
CF3ClCF2CHCl2 (HCFC-225ca)
-
0.025
CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)
-
0.033
C3HF6Cl (HCFC-226)
5
0.02-0.10
C3H2FCl5 (HCFC-231)
9
0.05-0.09
C3H2F2Cl4 (HCFC-232)
16
0.008-0.10
C3H2F3Cl3 (HCFC-233)
18
0.007-0.23
C3H2F4Cl2 (HCFC-234)
16
0.01-0.28
C3H2F5Cl (HCFC-235)
9
0.03-0.52
C3H3FCl4 (HCFC-241)
12
0.004-0.09
C3H3F2Cl3 (HCFC-242)
18
0.005-0.13
C3H3F3Cl2 (HCFC-243)
18
0.007-0.12
C3H3F4Cl (HCFC-244)
12
0.009-0.14
C3H4FCl3 (HCFC-251)
12
0.001-0.01
C3H4F2Cl2 (HCFC-252)
16
0.005-0.04
C3H4F3Cl (HCFC-253)
12
0.003-0.03
C3H5FCl2 (HCFC-261)
9
0.002-0.02
C3H5F2Cl (HCFC-262)
9
0.002-0.02
C3H6FCl (HCFC-271)
5
0.001-0.03
Vetnisbróm- CHFBr2 1
1.00
flúorkolefni CHF2Br (HBFC-22B1)
1
0.74
CH2FBr
1
0.73
C2HFBr4
2
0.3-0.8
C2HF2Br3
3
0.5-1.8
C2HF3Br2
3
0.4-1.6
C2HF4Br
2
0.7-1.2
C2H2FBr3
3
0.1-1.1
C2H2F2Br2
4
0.2-1.5
C2H2F3Br
3
0.7-1.6
C2H3FBr2
3
0.1-1.7
C2H3F2Br
3
0.2-1.1
C2H4FBr
2
0.07-0.1
C3HFBr6
5
0.3-1.5
C3HF2Br5
9
0.2-1.9
C3HF3Br4
12
0.3-1.8
C3HF4Br3
12
0.5-2.2
C3HF5Br2
9
0.9-2.0
C3HF6Br
5
0.7-3.3
C3H2FBr5
9
0.1-1.9
C3H2F2Br4
16
0.2-2.1
C3H2F3Br3
18
0.2-5.6
C3H2F4Br2
16
0.3-7.5
C3H2F5Br
8
0.9-1.4
C3H3FBr4
12
0.08-1.9
C3H3F2Br3
18
0.1-3.1
C3H3F3Br2
18
0.1-2.5
C3H3F4Br
12
0.3-4.4
C3H4FBr3
12
0.03-0.3
C3H4F2Br2
16
0.1-1.0
C3H4F3Br
12
0.07-0.8
C3H5FBr2
9
0.04-0.4
C3H5F2Br
9
0.07-0.8
C3H6FBr
5
0.02-0.7
II. VIÐAUKI
Leyfilegur heildarinnflutningur vetnisklórflúorkolefna til Íslands.

Tímabil
ODP tonn
1. jan 2002 - 31. des 2002
8,4
1. jan 2003 - 31. des 2003
3,4
1. jan 2004 - 31. des 2004
2,3
1. jan 2005 - 31. des 2005
2,3
1. jan 2006 - 31. des 2006
2,3
1. jan 2007 - 31. des 2007
2,3
1. jan 2008 - 31. des 2008
1,9
1. jan 2009 - 31. des 2009
1,9
1. jan 2010 - 31. des 2010
0
III. VIÐAUKI
Tollflokkun ósoneyðandi efna samkvæmt tollskrá.

Tollflokkur
Tríklórflúormetan 2903.4100 CFC-11
Díklórdíflúormetan 2903.4200 CFC-12
Tríklórtríflúoretan 2903.4300 CFC-113
Díklórtetraflúoretan og klórpentaflúoretan 2903.4400 CFC-114, C-115
Klórtríflúormetan 2903.4510 CFC-13
Pentaklórflúoretan 2903.4520 CFC-111
Tetraklórdíflúoretan 2903.4530 CFC-112
Heptaklórflúorprópan 2903.4540 CFC-211
Hexaklórdíflúorprópan 2903.4550 CFC-212
Pentaklórtríflúorprópan 2903.4560 CFC- 213
Tetraklórtetraflúorprópan 2903.4570 CFC- 214
Tríklórpentaflúorprópan 2903.4580 CFC- 215
Díklórhexaflúorprópan 2903.4591 CFC- 216
Klórheptaflúorprópan 2903.4599 CFC- 217
Brómklórdíflúormetan, brómtríflúormetan og díbrómtetraflúoretan
Aðrar perhalógen afleiður
2903.4600
2903.4700
Halón 1211, halón
1301, halón 2402
Önnur halón
Koltetraklóríð 2903.1400 CCl4
1,1,1-tríklóretan 2903.1901 CCl3CH3
Metýlbrómíð 2903.3090 CH3Br
Brómklórmetan 2903.4910 CH2ClBr
Klórdíflúormetan
Annað
2903.4920
2903.4990
HCFC-22
R-141b og önnur HCFC
og HBFC
Blöndur raðtengdra kolvatnsefna einungis
með flúor eða klór
3824.7100 Blöndur með CFC
Aðrar blöndur raðtengdra kolvatnsefna
með halógenum
3824.7900 Blöndur með halónum
Kælimiðlablöndur sem innihalda
klórtetraflúoretan, klórflúoretan og
klórdíflúormetan
3824.9005 Blöndur með HCFC-
124, HCFC-151 og
HCFC-22


Þetta vefsvæði byggir á Eplica