Umhverfisráðuneyti

682/1999

Reglugerð um breytingu á reglugerð um meðferð umbúða og umbúðaúrgangs nr. 609/1996

1. gr.

Við 3. gr. bætist ný málsgrein sem orðast svo:
Samsettar umbúðir: umbúðir sem settar eru saman úr mismunandi efnum og ekki er unnt að taka í sundur með handafli.

 

2. gr.

5. gr. orðast svo:

Auðkenningarkerfi.

Til að greiða fyrir söfnun, endurnotkun og endurnýtingu umbúða og umbúðaúrgangs, þar með talin endurvinnsla, skal tilgreina úr hverju umbúðaefnið/efnin eru gerð til að hægt sé að greina þau og flokka sbr. viðauka II.

Umbúðirnar skulu merktar á viðeigandi hátt, annaðhvort á umbúðirnar sjálfar eða á merkimiða sem á þær er festar. Merkingarnar skulu vera augsýnilegar og auðlæsilegar.

Merkingarnar á umbúðunum skulu vera endingargóðar og greinilegar eftir að umbúðirnar eru opnaðar.

 

3. gr.

Viðauki II orðast svo:

Auðkenningarkerfi.

Auðkenna skal plast með tölunum 1-19, 20-39 fyrir pappír og pappa, 40-49 fyrir málma, 50-59 fyrir við, 60-69 fyrir textílefni, 70-79 fyrir gler og 80-99 fyrir samsett efni. Í auðkenningarkerfinu má einnig nota viðurkenndar skammstafanir fyrir viðeigandi efni innan hvers flokks fyrir sig.

 

4. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 5. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, í 18. gr. laga nr. 52/1988 um eiturefni og hættuleg efni, ásamt síðari breytingum, og í samræmi við 7. tölulið XVII. kafla í II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið (tilskipun 94/62/EB um umbúðir og umbúðaúrgang).

Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.

 

Umhverfisráðuneytinu, 4. október 1999.

 

Siv Friðleifsdóttir.

Magnús Jóhannesson.

 

Tafla 1

Magn umbúða sem er markaðssett í aðildarríkinu.

I. VIÐAUKI                      Tafla I               Magn umbúða sem er markaðssett í aðildarríkinu.
Efni Framleiðsla Innflutningur tómra umbúða Útflutningur (tómar umbúðir og fylltar umbúðir) Markaðssett magn (tómar umbúðir og fylltar umbúðir)
-1 -2 -3 -4 -5
GLER        
PLAST PET        
PE        
PVC        
PP        
PS        
Annað        
Samtals        
PAPPÍR        
MÁLMAR Ál        
Stál        
Samtals        
SAMSETT EFNI        
VIÐUR        
ANNAÐ        
  Samtals        
            

 

 

1. Fylla skal út 2., 3. og 4. dálk ef aðferðin sem notuð er við að útfylla 5. dálk á við um framleiðslu og hagtölur um innflutning og útflutning.
 
2. Skipta má 3. og 4. dálki í dálka fyrir tómar og fylltar umbúðir.
 
3. Valfrjálst er hvort lögð eru fram gögn um skiptingu í mismunandi flokka plastefna, skiptingu málma í stál og ál, um samsett efni og við. Valfrjálst er hvort skyggðir reitir eru fylltir út.
 
4. Gögn varðandi samsett efni má færa með heildarþyngd helsta efnisþáttarins eða sérstaklega.
 

 

 

 


Tafla 2

Endurnýtanlegar umbúðir.

 

II. VIÐAUKI

 

Tafla 2  Endurnýtanlegar umbúðir

                                                                                                                  

 

Efni
Gerð
umbúða
Vara
Magn vöru í
endur-
nýtanlegum
umbúðum
Heildarmagn vöru í endurnýtanlegum umbúðum og einnota umbúðum af sömu gerð
Meðalfjöldi
umferða
á ári.
Endingar-
tími
Markaðssettar
einingar einnota umbúða  af sömu gerð
Gler
Flöskur
Drykkir
 
 
 
 
 
 
 
Annað
 
 
 
 
 
Plastefni
Ílát 
 
 
 
 
 
 
Plastefni
Ílát
 
 
 
 
 
 
Plastefni
Föt – tunnur > 201-<2501
Matur
 
 
 
 
 
Plastefni
Föt – tunnur > 201-<2501
Annað
 
 
 
 
 
Plastefni
Tunnur > 2501
Matur
 
 
 
 
 
Plastefni
Tunnur > 2501
Annað
 
 
 
 
 
Plastefni
 
 
 
 
 
 
 
Plastefni
 
 
 
 
 
 
 
Plastefni
Stórsekkir
Drykkir
Annað
 
 
 
 
 
Plastefni
Flöskur
 
 
 
 
 
 
Plastefni
Kassar
 
 
 
 
 
 
Plastefni
Ílát
 
 
 
 
 
 
Plastefni
Grindur
 
 
 
 
 
 
Plastefni
Vörubretti
 
 
 
 
 
 
Plastefni
Kassar
 
 
 
 
 
 
Plastefni
Tunnur
 
 
 
 
 
 
Plastefni
Ílát
 
 
 
 
 
 
Pappi
Vörubretti
 
 
 
 
 
 
Pappi
Kassar
 
 
 
 
 
 
Pappi
Tunnur
 
 
 
 
 
 
Pappi
Ílát
 
 
 
 
 
 
Málmar ál
Vörubretti
Matur
 
 
 
 
 
Málmar ál
Vörubretti
Annað
 
 
 
 
 
Málmar ál
Ílát – föt <50 1
Matur
 
 
 
 
 
Málmar ál
Ílát – föt <50 1
Annað
 
 
 
 
 
Málmar Stál
Ílát – föt <50 1-<300 1
Matur
 
 
 
 
 
Málmar Stál
Ílát – föt <50 1-<300 1
Annað
 
 
 
 
 
Málmar Stál
Ílát – föt <50 1
Matur
 
 
 
 
 
Málmar Stál
Ílát – föt <50 1
Annað
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viður
Ílát – föt > 501 - < 300 1
 
 
 
 
 
 
Viður
Kassar
 
 
 
 
 
 
Viður
Grindur
 
 
 
 
 
 
Viður
Viðarhylki
 
 
 
 
 
 
Viður
Vðörubretti
 
 
 
 
 
 
Viður
Brettakassar
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
Gefa skal upp magn drykkja/vökva í lítrum, en allt annað í kílógrömmum.
 
 
Valfrjálst er hvort tafla 2 er útfyllt og er hún aðeins ætluð fyrir þá flokka vöru og/eða umbúða sem innlend yfirvöld telja skipta máli í tengslum við 7. tölulið XVII. kafla í II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið (sbr. 5. gr. tilskipunar 94/62/EB)
 
Í samræmi við það er dálkunum fyrir tegundir umbúða og vara ætlað að ná yfir þær tegundir umbúða og vara sem kunna að skipta máli að því er varðar endurnýtingu, en aðeins ber að útfylla þá reiti sem skipta máli gagnvart innlendum endurnýtingarkerfum. Ef þörf er á er heimilt að laga yfirskriftirnar að viðkomandi kerfi.
 
Á grundvelli fyrirliggjandi gagna er heimilt að skipta almennu liðunum drykkir/matur/annað í sérstaka liði svo sem ölkelduvatn, gosdrykki, mjólk, áfenga drykki, kjöt, fisk, þvottaefni o.s.frv.
 
Gögnin og nákvæmni þeirra skulu háð því hversu aðgengileg þau eru og kostnaði við öflun þeirra og er heimilt að taka þar mið af aðstæðum aðildarríkjanna.
 
Athugasemdir:
 

"Einingar í umferð":      merkir fjölda eininga í umferð í endurskilakerfinu.

"Fjöldi umferða á ári":  merkir fjölda umferða sem einingarnar fara að meðaltali í kerfinu á ári.

 

Svartir reitir teljast í engum tilvikum skipta máli. 

 

Tafla 3

Magn umbúðaúrgangs (í tonnum) sem til fellur og er meðhöndlað í aðildarríkinu.

 

III. VIÐAUKI

 

Tafla 3 Magn umbúðarúrgangs (í tonnum) sem til fellur og er meðhöndlað í aðildarríkinu

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                             (í tonnum)

                                                                                                                 Endurnýtt með                                                 Ráðstafað með

Efni

 

Samtals

Flokkað til

endurvinnslu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lífrænni endurvinnslu

Annars konar

endurvinnslu

Endurvinnslu

samtals

Orkuvinnslu

Annars konar

endurnýtingu

Endurnýtingu

samtals

Brennslu

Urðun

Gler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plast

PET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plast

PE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plast

PVC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plast

PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plast

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPPÍR OG PAPPI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁLMAR

Ál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁLMAR

Stál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁLMAR

Samtals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMSETT EFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIÐUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNAÐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMTALS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Tafla 4.1

 

Magn umbúðaúrgangs (í tonnum) sem til fellur í aðildarríkinu og er endurheimt

utan þess og eftirlit er haft með.

 

 

Tafla 4.1

Magn umbúðarúrgangs (í tonnum) sem til fellur  í aðildarríkinu og er endurheimt utan þess og eftirlit er haft með

 

                                                                                                                                                                                             (í tonnum)

                                                                                                                 Endurnýtt með                                                

Efni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lífrænni endurvinnslu

Annars konar

endurvinnslu

Endurvinnslu

Samtals

Orkuvinnsla

Annarskonar

Endurnýting

Endurnýtingu

Samtals

 

 

Gler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plast

PET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plast

PE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plast

PVC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plast

PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plast

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPPÍR OG PAPPI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁLMAR

Ál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁLMAR

Stál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁLMAR

Samtals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMSETT EFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIÐUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNAÐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMTALS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Tafla 4.2

Magn umbúðaúrgangs (í tonnum) sem til fellur utan aðildarríkisins en er endurheimt innan þess og eftirlit er haft með.

 

Athugasemd við töflur 3, 4.1 og 4.2

 

 

Tafla 4,2           Magn umbúðarúrgangs (í tonnum) sem til fellur og er meðhöndlað í aðildarríkinu

En er endurheimt innan þess og eftir er haf með.

                                                                                                                                              (í tonnum)

                                                                                     Endurnýtt með                                   Ráðstafað með

Efni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lífrænni endurvinnslu

Annarskonar

Endurvinnslu

Endurvinnsla

samtals

Orkuvinnslu

Annars konar

endurnýtingu

Endurnýtingu

samtals

 

 

Gler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plast

PET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plast

PE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plast

PVC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plast

PP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plast

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annað

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPPÍR OG PAPPI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁLMAR

Ál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁLMAR

Stál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁLMAR

Samtals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMSETT EFNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIÐUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNAÐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMTALS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Valfrjálst er hvort gögnunum í töflu 3 er skipt í úrgang sveitarfélaga og annan úrgang.

 

2. Dálkurinn ,,samtals" er skyldubundinn. Dálkurinn ,,flokkað til endurvinnslu" er valfrjáls.

 

3. Dálkarnir ,,lífræn endurvinnsla" og ,,annars konar endurvinnsla" eru valfrjálsir. Dálkurinn ,,endurvinnsla samtals" er skyldubundinn.

 

4. Dálkarnir ,,orkuvinnsla" og ,,annars konar endurnýting" eru valfrjálsir. Dálkurinn ,,endurnýting samtals" er skyldubundinn.

 

5. Dálkarnir ,,brennsla" og ,,urðun" eru valfrjálsir.

 

6. Valfrjálst er hvort lögð eru fram gögn um skiptingu í mismunandi flokka plastefna, skiptingu málma í stál og ál, um samsett efni og við.

 

7. Gögn varðandi samsett efni má færa með heildarþyngd helsta efnisþáttarins eða færa þau sérstaklega.

 

8. Svartir reitir teljast í engu tilviki skipta máli. Valfrjálst er hvort skyggðir reitir eru fylltir út.

 

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica