Umhverfisráðuneyti

499/1997

Reglugerð um dýrahald í atvinnuskyni. - Brottfallin

Reglugerð

um dýrahald í atvinnuskyni.

 

1. gr.

Reglugerð þessi gildir um dýrahald í atvinnuskyni annað en það sem fellur undir búfjárhald sbr. búfjárræktarlög.

Dýrahald í atvinnuskyni er hvers konar starfsemi með dýr, sem tekið er gjald fyrir svo sem ræktun, dýraverslun, dýragæsla og rekstur dýraspítala, sbr. eftirfarandi skilgreiningar:

Ræktun: Starfsemi þar sem tvö eða fleiri kvendýr, sem hafa átt afkvæmi, eru haldin til undaneldis og ætlunin er að hafa áfram til undaneldis. Þetta á jafnt við um kvendýr, sem ræktandi á eða hefur í umsjá sinni.

Dýraverslun: Sala á dýrum í atvinnuskyni og sala dýra sem ekki eru fædd og uppalin hjá seljandanum.

Dýragæsla: Þrjú dýr eða fleiri af sömu tegund, sem orðin eru þriggja mánaða gömul og haldin eru samtímis og reglulega, til gæslu eða uppeldis.

Dýraspítali: Stofnun sem veitir læknishjálp, hjúkrun og allan aðbúnað þar að lútandi og ætluð er til að vista sjúk dýr.

Einnig fellur undir dýrahald í atvinnuskyni, hvers konar meðhöndlun dýra svo sem snyrtistofur, hestaleigur, tamningastöðvar, þjálfunarskólar, einangrunarstöðvar, keppnismót, dýrasýningar, dýraflutningar, notkun dýra í kvikmyndum og leiksýningum og þess háttar, þar sem um reglubundna starfsemi er að ræða.

 

2. gr.

Leyfi lögreglustjóra þarf til hvers konar dýrahalds í atvinnuskyni, sem fellur undir reglugerð þessa. Einnig þarf leyfi lögreglustjóra til að setja á stofn dýragarða, efna til dýrahappdrættis eða til sýninga á dýrum, hverrar tegundar sem er, sem ekki falla undir búfjárræktarlög. Að fenginni umsögn dýraverndarráðs, veitir viðkomandi lögreglustjóri rekstrarleyfi til allt að þriggja ára í senn.

Til að handsama villt dýr fyrir dýragarða eða önnur söfn lifandi dýra, þarf leyfi umhverfisráðherra að fenginni umsögn dýraverndarráðs. Leyfin gilda fyrir hvert dýr sérstaklega.

 

3. gr.

Í umsókn um leyfi til dýrahalds í atvinnuskyni skal tilgreina nafn, kennitölu og heimilisfang umsækjanda, menntun hans og starfsreynslu á þessu sviði ásamt nafni starfseminnar og heimilisfangi.

Gera skal ítarlega grein fyrir fyrirhugaðri starfsemi og tilgreina þær dýrategundir sem ætlunin er að hafa, fjölda einstaklinga, kyn þeirra og tímalengd. Þegar svo ber undir skal tilgreina fjölda dýra sem ætlunin er að hafa til undaneldis og fjölda dýra sem verða í umsjá aðila. Einnig þurfa að fylgja með greinagóðar upplýsingar um vistarverur, fóðrun, vörslu og meðferð dýranna, sem og meðferð alls úrgangs, sem fellur til vegna starfseminnar.

Greinargóðar lýsingar skulu fylgja um staðsetningu starfseminnar (teikningar eða myndir) og afstöðu- og yfirlitsteikningar, sem sýna mannvirki svo sem hús, búr, réttir, girðingar, gryfjur og þess háttar.

Umsókninni skal fylgja samþykki viðkomandi heilbrigðisnefndar ásamt upplýsingum um afstöðu nágranna hátti þannig til.

 

4. gr.

Þeir, sem heimild fá til dýrahalds í atvinnuskyni skulu hafa til þess haldgóða þekkingu að mati dýraverndarráðs og reynslu í fóðrun, gæslu og umönnun dýra eða hafa menn í sinni þjónustu með slíka þekkingu og reynslu. Þeir, sem reka dýragarða eða halda sýningar á dýrum, skulu leggja fram skilríki til staðfestingar því, að þeir hafi unnið við slík störf í að minnsta kosti hálft ár. Að öðrum kosti getur dýraverndarráð krafist þess að þeir sanni þekkingu sína með öðrum hætti. Jafnframt skulu þeir ráða dýralækni til þess að hafa eftirlit með heilbrigði sýningardýranna. Sé sýningunum aðeins ætlað að standa í einn til tvo daga, er nægilegt að tilgreina dýralækni, sem fylgist með velferð dýranna á sýningunni.

 

5. gr.

Öllum dýrum skal sýnd fyllsta nærgætni og umönnun. Þeim skal ávallt séð fyrir góðum vistarverum og nægu vatni og fóðri við þeirra hæfi. Þeir, sem hafa umsjón með dýrunum skulu taka tillit til ólíkra þarfa hinna ýmsu tegunda að því er varðar hitastig, hreyfingu, umhyggju og félagsskap. Byggingar, girðingar, búr og hvers kyns vistarverur fyrir dýrin, skulu vera þannig að vel fari um dýrin allt árið um kring.

Eigendum eða umsjónarmönnum dýra ber skylda til að halda þeim hreinum og láta ormahreinsa þau og bólusetja, í samræmi við ákvarðanir yfirdýralæknisembættis á hverjum tíma. Veikist dýr eða slasist, skal koma því svo fljótt sem hægt er til dýralæknis. Sleppi dýr úr haldi skal þegar gera ráðstafanir til að handsama þau.

 

6. gr.

Í stíum eða búrum skal vera upphækkað legupláss, nægilega stórt til þess að dýrin, sem þar eru höfð, geti legið eðlilega samtímis. Skal leguplássið vera laust við dragsúg. Hafa skal aðstöðu til að einangra sjúk dýr og sérstakt rými til böðunar. Dýrin skulu viðruð daglega eða færð í gerði til þess að þau fái reglubundna hreyfingu. Gerðin skulu vera á skjólgóðum og björtum stað, með sólskyggni ef með þarf og í þeim skal vera pallur til að liggja á. Jarðvegur skal vera þurr og ekki má myndast svað við úrkomu. Efsta lagið skal endurnýjað reglulega. Sé gerði steypt eða malbikað skal vera gott afrennsli, svo ekki myndist pollar. Gerði skal þannig útbúið að dýrin geti ekki sloppið út. Daglega skal hafa eftirlit með dýrunum og staðsetningu þeirra hagað þannig að auðvelt sé að fylgjast með þeim.

 

7. gr.

Gólf, veggir, loft, innréttingar og annar búnaður skulu vera úr efni, sem auðvelt er að þrífa og sótthreinsa. Gólf skulu vera vatnsheld með niðurfalli og vatnslögnum hagað þannig að hægt sé að koma við fullkomnu hreinlæti. Yfirborð gólfs skal þannig útbúið að dýrunum stafi ekki hætta eða óþægindi af mengun, myglu eða raka. Forðast ber að nota hál gólfefni. Allur útbúnaður skal vera þannig gerður að engin hætta sé á að dýrin slasi sig á honum eða að hann valdi þeim heilsutjóni. Hvorki má nota eiturefni né hættuleg efni, fúavarnarefni eða sótthreinsunarefni á gólf, veggi eða innréttingar, geti þau valdið dýrunum heilsutjóni.

 

8. gr.

Loftræsting skal vera góð og búnaður þannig gerður að ekki myndist dragsúgur dýrunum til tjóns. Haga skal frárennsli þannig að magn skaðlegra lofttegunda fari ekki yfir leyfileg mörk, sem eru skaðlaus fyrir menn. Loftskipti miðast við stærð vistarveru og fjölda dýra. Ef um loftræstikerfi er að ræða skal miða við 5-20 loftskipti/klukkustund. Þar sem notuð eru loftræstikerfi og ekki eru opnanlegar einingar tiltækar, skal hafa viðvörunarkerfi. Lofthita skal haldið sem næst kjörhita fyrir hverja dýrategund miðað við kyn og aldur. Lýsing skal vera nægileg til að hafa gott eftirlit með dýrunum og skal þannig komið fyrir að hún valdi þeim ekki óþægindum. Ekki má vera svo mikill hávaði að hann hafi skaðleg áhrif á heilsu dýranna.

Venja skal dýrin smám saman við miklar breytingar séu þau tekin á hús.

 

9. gr.

Dýrin skulu daglega hafa greiðan aðgang að næringarríku og heilnæmu fóðri og vatni. Þurrfóður skal geyma á þurrum og köldum stað en nýmeti skal geyma við +4°C - +8°C eða fryst við minnst -18°C. Fóðrið skal útbúið á sérstökum stað.

Dýrin skulu hafa greiðan aðgang að hreinu vatni. Daglegt eftirlit skal hafa með sjálfvirkum brynningartækjum. Hafi dýrin ekki greiðan aðgang að vatni, ber að brynna þeim minnst tvisvar á dag. Vatnsþörf þeirra telst ekki fullnægt með aðgangi að snjó.

 

10. gr.

Þrífa skal vistarverur, innréttingar, gerði og annan útbúnað reglulega og þess gætt að skipta nægilega oft um þekjulag gólfs eða gerðis, svo að það valdi dýrunum ekki óþægindum. Úrgang ber að fjarlægja með hreinlegum hætti.

 

11. gr.

Forráðamenn skulu að staðaldri færa nákvæma dagbók um þau dýr, sem þeir hafa í umsjá sinni. Þar skal skrá fjölda dýranna, viðkomu og afföll, heilsufar og fleira er varðar líðan þeirra. Halda skal skrá yfir viðskipti með einstök dýr þar sem fram komi nafn og heimilisfang kaupanda eða seljanda. Eftirlitsmenn á vegum lögreglustjóra skulu hafa óhindraðan aðgang að þeim upplýsingum, þegar þurfa þykir.

Lögreglustjóri skal hlutast til um að eftirlit fari fram hjá þeim aðilum, sem stunda dýrahald í atvinnuskyni. Skal það framkvæmt að óvörum, ásamt embættisdýralækni og lögreglustjóra og heilbrigðisfulltrúa afhent skýrsla með niðurstöðunum.

 

12. gr.

Alvarleg eða endurtekin brot gegn reglugerð þessari varða sviptingu rekstrarleyfis, nema þyngri viðurlög liggi við.

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum eða varðhaldi. Ef brot er stórfellt eða ítrekað getur það varðað fangelsi allt að tveimur árum. Með mál vegna brota á reglugerð þessari skal farið samkvæmt lögum um meðferð opinberra mála.

 

13. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 15/1994 um dýravernd og öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um dýragarða og sýningar á dýrum nr. 67/1971.

14. gr.

Ákvæði til bráðabirgða.

Þeir aðilar, sem þegar reka ofangreinda starfsemi í samræmi við reglugerð nr. 67/1971 um dýragarða og sýningar á dýrum skulu sækja um nýtt leyfi til rekstrar í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar fyrir 1. október 1997. Frá 1. janúar 1998 falla niður leyfi gefin út samkvæmt þeirri reglugerð.

 

Umhverfisráðuneytinu, 6. ágúst 1997.

 

Guðmundur Bjarnason.

Magnús Jóhannesson.

 

 

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica