Umhverfisráðuneyti

230/1998

Reglugerð um tiltekin efni sem stuðla að auknum gróðurhúsaáhrifum. - Brottfallin

1. gr.

Markmið.

            Markmið reglugerðarinnar er að takmarka notkun tiltekinna efna sem stuðla að auknum gróðurhúsaáhrifum.

2. gr.

Gildissvið og skilgreiningar.

            Reglugerðin gildir um eftirtalin efni, hrein eða í blöndu með öðrum efnum, enda sé þyngdarhlutfall þeirra í blöndunni hærra en 1%:

1.         Vetnisflúorkolefni (HFC), kolefnissambönd sem innihalda flúor og vetni.

2.         Flúorkolefni (FC), kolefnissambönd sem innihalda einungis flúor og kolefni.

3.         Hexaflúorbrennisteinn SF6.

Sjá nánar um líftíma og upphitunarstuðla fyrir SF6, nokkurra HFC og FC í viðauka 1.

3. gr.

Framleiðsla, innflutningur og sala.

            Óheimilt er að framleiða, flytja inn og selja efni sem talin er upp í 2. gr. svo og vörur sem innihalda slík efni, sjá þó 4. og 9. gr.

4. gr.

Undantekningar.

            Þrátt fyrir ákvæði 3. gr. er innflutningur og sala á efnum tilgreindum í 2. gr og vörum sem innihalda sömu efni heimil til neðangreindrar notkunar:

1.         Vetnisflúorkolefni (HFC)

            a)         Til notkunar í kæli- og varmadælukerfi.

            b)         Í lyfjum sem drifefni.

2.         SF6 í rofum og rafbúnaði þar sem aðrar lofttegundir eru ónothæfar.

5. gr.

Skráning á innflutningi og sölu - Innra eftirlit.

            Innflytjendur og söluaðilar HFC og SF6 bera ábyrgð á því að ákvæði reglugerðarinnar séu uppfyllt. Þeir skulu halda skrá yfir allan innflutning og sölu HFC og SF6, svo og á vörum sem innihalda þessi efni, sbr. 4. gr. Innflytjendur og söluaðilar skulu senda upplýsingar um innflutning og sölu til Hollustuverndar ríkisins fyrir 1. mars ár hvert.

            Hið sama gildir um innflutning og sölu efna eða vara sem veitt hefur verið undanþága fyrir samkvæmt 9. gr.

6. gr.

Losun.

            Óheimilt er að losa efni sem tilgreind eru í 2. gr. út í umhverfið. Hver sá sem hefur með höndum ofangreind efni eða búnað sem inniheldur slík efni, skal viðhafa allar nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir losun þeirra út í umhverfið.

7. gr.

Endurvinnsla og förgun.

            Efni tilgreind í 2. gr. skal endurnýta eða endurvinna ef kostur er. Við förgun skal meðhöndla þau sem spilliefni, sbr. ákvæði gildandi mengunarvarnareglugerðar.

8. gr.

Eftirlit.

            Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga, undir yfirumsjón Hollustuverndar ríkisins, hefur eftirlit með framkvæmd reglugerðar þessarar.

9. gr.

Undanþágur.

            Ef sérstakar aðstæður mæla með getur umhverfisráðherra veitt tímabundnar undanþágur frá ákvæði 3. gr. þessarar reglugerðar að fenginni umsögn Hollustuverndar ríkisins.

            Í umsókn um undanþágur fyrir innflutningi og sölu, á efnum sem tilgreind eru í 2. gr. og vörum sem innihalda þau, skal gerð grein fyrir notkun efnisins eða vörunnar og hvers vegna ekki sé hægt að nota önnur efni minna skaðleg umhverfinu.

10. gr.

Viðurlög.

            Með mál sem kunna að rísa út af brotum á reglugerð þessari fer að hætti opinberra mála.

11. gr.

Gildistaka

            Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í ákvæði 2. mgr. 29. gr. laga nr. 52/1988 um eiturefni og hættuleg efni, með síðari breytingum, og 5. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

            Reglugerð þessi hefur verið tilkynnt í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 534/1995, um gildistöku tiltekinna tilskipana Evrópubandalagsins um tilhögun upplýsingaskipta vegna setningar tæknilegra staðla og reglugerða, sbr. 1. tölul. XIX. kafla II. viðauka EES-samningsins, sbr. tilskipun ráðsins frá 28. mars 1983 nr. 83/189/EBE, með síðari breytingum.

            Reglugerð þessi öðlast gildi þegar við birtingu.

Umhverfisráðuneytinu, 14. apríl 1998.

Guðmundur Bjarnason.

Ingimar Sigurðsson.

 

VIÐAUKI 1

Upphitunarstuðlar hexaflúorbrennisteins auk nokkurra vetnisflúorkolefna (HFC)

og flúorkolefna (FC), með hliðsjón af upphitunarstuðli fyrir koldíoxíð (CO2).1)

 

 

Efni

Líftími
Ár

Upphitunarstuðull

20 ára         100 ára 500 ára

HFC

CHF3

HFC-23

                264

                9100

                11700

                9800

 

CH2F2

HFC-32

                5.6

                2100

                650

                200

 

CH3F

HFC-41

                3.7

                490

                150

                45

 

C4H2F10

HFC-43-10-mee

                17.1

                3000

                1300

                400

 

C2HF5

HFC-125

                32.6

                4600

                2800

                920

 

CHF2CHF2

HFC-134

                10.6

                2900

                1000

                310

 

CH2FCF3

HFC-134a

                14.6

                3400

                1300

                420

 

C2H4F2

HFC-152a

                1.5

                460

                140

                42

 

CHF2CH2F

HFC-143

                3.8

                1000

                300

                94

 

CF3CH3

HFC-143a

                48.3

                5000

                3800

                1400

 

C3HF7

HFC-227ea

                36.5

                4300

                2900

                950

 

C3H2F6

HFC-236fa

                209

                5100

                6300

                4700

 

C3H3F5

HFC-245ca

                6.6

                1800

                560

                170

FC

CF4

CF-14

                50000

                4400

                6500

                10000

 

C2F6

CF-116

                10000

                6200

                9200

                14000

 

C3F8

 

                2600

                4800

                7000

                10100

 

C4F10

 

                2600

                4800

                7000

                10100

 

c-C4F8

 

                3200

                6000

                8700

                12700

 

C5F12

 

                4100

                5100

                7500

                11000

 

C6F14

 

                3200

                4500

                6800

                9900

SF6

 

 

                3200

                16300

                23900

                34900

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica