Sjávarútvegsráðuneyti

960/2004

Reglugerð um úthlutun á 3.200 þorskígildislestum til stuðnings byggðarlögum. - Brottfallin

1. gr.

Á fiskveiðiárinu 2004/2005 skal úthluta 3.200 þorskígildislestum til stuðnings byggðarlögum sbr. 2. tl. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 38, 15. maí 1990, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum. Magn þetta skiptist í einstakar fisktegundir miðað við slægðan fisk þannig: Þorskur 2.187 lestir, ýsa 960 lestir, ufsi 747 lestir og steinbítur 149 lestir.

Af 3.200 þorksígildislestum skal miðað við að 2000 þorskígildislestum sé ráðstafað til minni byggðarlaga sem lent hafa í vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi og háð eru veiðum og vinnslu á botnfiski. Minni byggðarlög teljast í þessu sambandi byggðarlög með færri íbúum en 1.500, miðað við 1. desember 2003.

Þá skal miðað við að 1.200 þorskígildislestum sé ráðstafað til sveitarfélaga, sem orðið hafa fyrir óvæntri skerðingu á heildaraflaheimildum fiskiskipa, sem gerð hafa verið út og landað afla í viðkomandi byggðarlögum og sem veruleg áhrif hefur haft á atvinnuástand í þeim.

Skipting 3.200 þorskígildislestanna samkvæmt 2. og 3. mgr. er notuð við útreikning á hlut hvers byggðarlags og getur það haft áhrif á endanlega niðarstöðu að sá kostur er ávallt valinn fyrir hvert byggðarlag sem gefur því mestar aflaheimildir skv. 2.-3. gr.

Aðeins koma til greina byggðarlög sem sótt hefur verið um stuðning fyrir til sjávarútvegsráðuneytisins á grundvelli auglýsingar ráðuneytisins frá 16. ágúst 2004.


2. gr.

Ráðuneytið skal reikna út hve miklar aflaheimildir, sbr. 2. mgr. 1. gr., koma í hlut hvers byggðarlags. Við þann útreikning skal gefa hverju byggðarlagi punkta sem fundnir eru þannig:

1. Fyrir hvert 0,1% sem botnfiskafli fiskiskipa í byggðarlagi hefur mest dregist saman, sem hlutfall af heildarbotnfiskafla frá fiskveiðiárinu 1992/1993 að telja til fiskveiðiársins 2003/2004, skal gefa tvo punkta.
2. Fyrir hvert 0,1% sem botnfiskaflaheimildir fiskiskipa frá byggðarlagi hafa mest dregist saman, sem hlutfall af heildarbotnfiskaflaheimildum frá fiskveiðiárinu 1992/1993 að telja til fiskveiðiársins 2003/2004, skal gefa tvo punkta.
3. Fyrir hvert 0,1% sem vinnsla botnfiskafla í byggðarlagi hefur mest dregist saman, sem hlutfall af unnum heildarbotnfiskafla frá árinu 1992/1993 að telja til ársins 2003/2004, skal gefa fjóra punkta.


Ráðuneytið metur hvaða viðmiðunarár er hagstæðast hverju byggðarlagi til útreiknings aflaheimilda samkvæmt þessari reglugerð. Leggur það til grundvallar tölulegar upplýsingar frá Fiskistofu. Sama fiskveiðiárið skal ávallt lagt til grundvallar við mat á öllum þáttum fyrir hvert byggðarlag, sbr. 1.-3. tölulið 1. mgr., og hafi aukning orðið í einum þætti milli viðmiðunarára kemur hún til frádráttar. Samanlagðir punktar einstakra byggðarlaga ráða því hversu mikið af aflaheimildum kemur í þeirra hlut samkvæmt þessari grein.


3. gr.

Ráðuneytið skal reikna út hve miklar aflaheimildir, sbr. 3. mgr. 1. gr. komi í hlut hvers byggðarlags. Við þann útreikning skal leggja eftirfarandi forsendur til grundvallar:

A. Hafi samdráttur í byggðarlagi í vinnslu á skel og rækju, sem veidd er hér við land, verið 400 þorskígildislestir eða minni frá fiskveiðiárinu 2001/2002 eða 2002/2003 að telja til fiskveiðiársins 2003/2004 koma aflaheimildir, sem nema 69 þorskígildislestum í þess hlut. Hafi samdrátturinn verið meiri en 400 þorskígildislestir en minni en 1500 þorskígildislestir í byggðarlagi koma 138 þorskígildislestir í þess hlut. Hafi samdrátturinn verið 1500 þorskígildislestir eða meiri í byggðarlagi koma 205 lestir í þess hlut. Nú sýna útreikningar að aflaheimildir koma einnig í hlut tiltekins byggðarlags samkvæmt 2. gr. og skal þá einungis úthluta aflaheimildum til þess byggðarlags á grundvelli þess ákvæðis sem meira gefur.

B. Þeim sveitarfélögum, sem var úthlutað sérstökum aflaheimildum frá Byggðastofnun, sbr. ákvæði XXVI til bráðabirgða við lög nr. 38/1990, á fiskveiðiárinu 2003/2004, skal úthlutað aflaheimildum á fiskveiðiárinu 2004/2005 sem reiknast þannig: Leggja skal saman aflaheimildir sem úthlutað var til sveitarfélaga af Byggðastofnun og sjávarútvegsráðuneyti, sbr. 9. gr. laga nr. 38/1990 á fiskveiðiárinu 2003/2004. Frá þeirri samtölu skal draga reiknaðar bætur samkvæmt 2. gr. reglugerðarinnar auk bóta Byggðastofnunar á fiskveiðiárinu 2004/2005 og skal mismunurinn bættur, séu bætur á fiskveiðiárinu 2004/2005 samtals lægri. Bætur samkvæmt þessum lið skulu þó aldrei vera hærri en sem nemur lækkun bóta Byggðastofnunar milli fiskveiðiáranna 2003/2004 og 2004/2005 en skulu þó að lágmarki vera 20 þorskígildislestir og að hámarki 120 þorskígildislestir. Nú koma aflaheimildir í hlut tiltekins sveitarfélags samkvæmt A. lið þessarar greinar og skal þá einungis úthluta því sveitarfélagi aflaheimildum á grundvelli þess liðs þessarar greinar, sem meira gefur sveitarfélaginu.


4. gr.

Við útreikninga ráðuneytisins á hversu miklar aflaheimildir komi í hlut hvers sveitarfélags skal líta til hvers einstaks byggðarlags innan sveitarfélagsins, sbr. þó B. lið 3. gr. Ráðuneytið tilkynnir sveitarstjórnum hversu miklar aflaheimildir komi í hlut hvers sveitarfélags og hvernig þær aflaheimildir skuli skiptast milli einstakra byggðarlaga innan þess.

Ráðuneytið skal gefa sveitarstjórnum kost á því að gera tillögur til ráðuneytisins um reglur er gildi um skiptingu úthlutunarinnar til einstakra skipa. Sveitarstjórnir skulu miða tillögur sínar við það að aflaheimildir sem koma í hlut hvers byggðarlags fari til fiskiskipa, sem gerð eru út frá viðkomandi byggðarlagi og að aflinn verði unninn þar enda verði því við komið. Tillögur sveitarstjórna skulu byggjast á almennum hlutlægum reglum og skal jafnræðissjónarmiða gætt. Heimilt er sveitarstjórn að miða við ákveðnar stærðir eða flokka fiskiskipa. Þá er henni heimilt að líta til þess hvort um sé að ræða samstarf aðila í veiðum og vinnslu afla innan viðkomandi byggðarlags, hvort fiskiskip hafi áður landað í byggðarlaginu og til annarra atriða sem stuðla að eflingu byggðarlagsins.

Skulu tillögur sveitarfélaga um þessar reglur hafa borist ráðuneytinu fyrir 1. janúar 2005. Geti ráðuneytið ekki fallist á tillögur sveitarstjórnar skal ráðuneytið gefa sveitarstjórn tveggja vikna frest til þess breyta tillögum sínum eða leggja fram nýjar.

Fallist ráðuneytið á reglur sveitarstjórnar um úthlutun aflaheimildanna staðfestir ráðuneytið reglurnar og birtir. Eftir það ber sveitarstjórn að kynna reglurnar og gefa útgerðum fiskiskipa kost á að sækja um aflaheimildir. Að loknum umsóknarfresti, sem sveitarstjórn ákveður, gerir sveitarstjórn síðan tillögur til ráðuneytisins um endanlega skiptingu aflaheimilda milli fiskiskipa. Fallist ráðuneytið á endanlegar tillögur sveitarstjórnar um skiptingu aflaheimildanna milli fiskiskipa staðfestir það þær og tilkynnir það til Fiskistofu. Geti ráðuneytið ekki fallist á tillögu sveitarstjórna um skiptingu aflaheimildanna felur það Fiskistofu að skipta þeim milli einstakra báta samkvæmt reglum 5. gr.


5. gr.

Geri sveitarstjórn ekki tillögu um hvernig skipta skuli þeim veiðiheimildum sem það hefur til ráðstöfunar skal Fiskistofa skipta þeim milli einstakra fiskiskipa, sem skráð eru í viðkomandi byggðarlagi 1. september 2004. Sama gildir geti ráðuneytið ekki fallist á tillögur sveitarstjórnar um úthlutun eða skiptingu. Skal úthluta til einstakra aflamarksskipa og krókaaflamarksbáta hlutfallslega miðað við heildaraflamark þeirra í þorskígildum reiknað, miðað við úthlutun til þeirra á grundvelli aflahlutdeilda, skv. lögum nr. 38/1990, í upphafi fiskveiðiárs 2004/2005. Við úthlutun skal heildaraflamark einstakra fiskiskipa ekki aukast um meira en 100%, miðað við úthlutun í upphafi fiskveiðiárs 2004/2005 og ekkert fiskiskip skal hljóta meira en 15 þorskígildislestir miðað við óslægðan fisk. Vikið skal frá þessari takmörkun á hlut hvers báts fáist heildarhlut einhvers byggðarlags ekki skipt með öðrum hætti. Komi minna en 100 þorskígildiskíló í hlut einhvers fiskiskips, samkvæmt framangreindum reglum, fellur úthlutun til þess fiskiskips niður og skiptist hlutur þess milli annarra fiskiskipa frá sama sveitarfélagi.

Afla sem úthlutað er samkvæmt þessari grein er skylt að landa til vinnslu innan hlutaðeigandi byggðarlags, enda fari vinnsla botnfisks þar fram.


6. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 2. málslið 1. mgr. 9. gr. laga nr. 38, 15. maí 1990, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.


Sjávarútvegsráðuneytinu, 6. desember 2004.

Árni M. Mathiesen.
Jón B. Jónasson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica