Sjávarútvegsráðuneyti

510/1998

Reglugerð um leyfi til fullvinnslu botnfiskafla um borð í veiðiskipum. - Brottfallin

Fullvinnsla.

1. gr.

Óheimilt er að fullvinna botnfiskafla um borð í veiðiskipum án sérstaks leyfis ráðuneytisins. Leyfi skulu veitt fyrir hvert fiskveiðiár. Það telst fullvinnsla í þessu sambandi ef flökun eða flatning botnfisks er þáttur í vinnslunni.

2. gr.

Óheimilt er að vinna afla frekar um borð en að fletja, flaka, roðfletta og snyrta.

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er heimilt með samþykki Fiskistofu að frekari vinnsla fari fram um borð í fiskiskipi enda sé aflaskráning áreiðanleg og útfærð í samráði við Fiskistofu. Þá skal veiðieftirlitsmaður Fiskistofu vera um borð í skipinu er vinnslan fer fram.

Niðurstaða aflaskráningar samkvæmt 2. mgr. gildir varðandi nýtingu aflamarks.

Kröfur til fullvinnsluskipa.

3. gr.

Áður en ráðuneytið veitir leyfi til fullvinnslu um borð í veiðiskipi sbr. 1. gr. skal Fiskistofa staðfesta að eftirgreindum skilyrðum varðandi búnað vinnsluskips sé fullnægt:

 1.            Að móttaka og aðgerðarrými séu einangruð frá vélarrúmi.

 2.            Að aðstaða sé til að þvo allan fisk eftir slægingu.

 3.            Að mögulegt sé að kæla fisk sem bíður vinnslu með ís eða með öðrum viðurkenndum aðferðum þannig að unnt sé að halda hitastigi hans undir 4°C.

 4.            Að fjöldi og fyrirkomulag blóðgunarkara sé með þeim hætti að auðvelt sé að tegundaflokka og halda mismunandi tegundum aðskildum fyrir vinnslu. Einnig að stærð og fyrirkomulag á hverju keri sé með þeim hætti að fiskur sem bíður vinnslu verði ekki fyrir þrýstiskemmdum eða öðru hnjaski.

 5.            Að fiskvinnsluvélar gefi möguleika til hámarksnýtingar hráefnis í aðalafurðir og aukaafurðir miðað við þá tækni sem fyrir hendi er þegar leyfi er veitt.

 6.            Að hægt sé að stjórna hitastigi í lest veiðiskipa. Skal síritandi hitamælir skrá hitastig þar sem fiskafurðir eru geymdar.

4. gr.

Áður en leyfi til vinnslu botnfiskafla um borð í veiðiskipi er veitt skal útgerð skips leggja fyrir nákvæma greinargerð um hvernig staðið verði að vinnslu, innra eftirliti og nýtingu afla um borð þannig að ákvæðum 3. gr. sé fullnægt. Skulu m.a. koma fram upplýsingar um eftirfarandi atriði:

 1.            Vinnsluaðferðir, vinnslunýtingar, nýtingu aukaafurða og fyrirkomulag vinnslu um borð.

 2.            Fjölda og stærð geymslukara undir afla sem bíður vinnslu.

 3.            Frystigetu fyrir aðalafurðir og aukaafurðir.

 4.            Stærð fiskilesta ásamt upplýsingum um búnað og geymslurými vegna nýtingar á fiskúrgangi.

 5.            Mannaflaþörf og lengd veiðiferða.

Framkvæmd og eftirlit.

5. gr.

Það er skilyrði fyrir veitingu leyfis til fullvinnslu botnfiskafla um borð í veiðiskipi að fjöldi í áhöfn sé nægilegur til að vinna afla á fullnægjandi hátt að teknu tilliti til áskilins hvíldartíma. Við mat á þessu atriði skal tekið tillit til veiðigetu skipsins, gerðar þess og fyrirkomulags vinnslunnar um borð.

Það er enn fremur skilyrði fyrir veitingu leyfis til fullvinnslu botnfiskafla að fyrir hendi sé sérstök hvíla fyrir hvern mann í áhöfn skips og eftirlitsmann sbr. 7. gr.

6. gr.

Í áhöfn skipa sem fá leyfi til fullvinnslu botnfiskafla skal vera maður með sérþekkingu á vinnslu um borð í veiðiskipum, sem umsjón hefur með allri vinnslu og innra eftirliti. Hann skal og sjá um að öll skráning um vinnslu og mælingar á nýtingu séu samkvæmt gildandi reglum.

7. gr.

Útgerðir skipa sem hyggjast stunda fullvinnslu skulu senda sjávarútvegsráðuneytinu umsókn um slíkt leyfi.

Áður en ráðuneytið tekur afstöðu til umsóknar um leyfi til fullvinnslu botnfiskafla um borð í veiðiskipi skal það leita umsagnar Fiskistofu um hvort fullnægt sé þeim skilyrðum sem sett eru í 3. og 4. gr. reglugerðar þessarar og öðrum reglum sem varða búnað og hreinlæti um borð í veiðiskipum.

8. gr.

Eftirlitsmaður eða eftirlitsmenn skulu vera um borð í fiskiskipi sem leyfi hefur til fullvinnslu botnfisks, fyrst eftir að leyfi er veitt, svo lengi sem Fiskistofa metur nauðsynlegt með hliðsjón af framkvæmd vinnslunnar. Sama gildir verði það mikil breyting í áhöfn, útgerðarháttum eða búnaði að ástæða sé til að ætla að það hafi veruleg áhrif á vinnslu um borð í skipinu og þegar afli er unninn um borð skv. 2. gr. Eftir þann tíma skal eftirlitsmaður vera um borð eftir því sem ástæða er talin til hverju sinni af veiðieftirliti Fiskistofu.

Skal útgerð sjá eftirlitsmönnum fyrir fæði og aðstöðu meðan þeir eru við eftirlitsstörf um borð. Þá skal útgerð skips greiða kr. 14.200 vegna eftirlits fyrir hvern dag eða hluta dags, sem eftirlitsmaður er um borð.

Ýmis ákvæði.

9. gr.

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar eða leyfisbréfa gefinna út samkvæmt henni varða sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Um mál sem rísa út af brotum gegn ákvæðum reglugerðar þessarar skal farið að hætti opinberra mála.

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar eða leyfisbréfa gefinna út samkvæmt henni varða sviptingu vinnsluleyfis um tiltekinn tíma að mati ráðuneytisins.

10. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 54, 16. maí 1992, um fullvinnslu botnfiskafla um borð í veiðiskipum með síðari breytingum til þess að öðlast gildi 1. september 1998 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Frá sama tíma er felld úr gildi reglugerð nr. 304, 14. ágúst 1992, með síðari breytingum.

Sjávarútvegsráðuneytinu, 24. ágúst 1998.

Þorsteinn Pálsson.

Árni Kolbeinsson.

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica