Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

400/2012

Reglugerð um veiðar á Austur-Atlantshafs bláuggatúnfiski árið 2012. - Brottfallin

I. KAFLI

Leyfi til veiða.

1. gr.

Almennt.

Allar veiðar á Austur-Atlantshafs bláuggatúnfiski eru óheimilar nema að fengnu leyfi Fiskistofu. Ákvæði reglugerðar þessarar taka til veiða á Austur-Atlantshafs bláugga­túnfiski á samningssvæði Atlantshafs túnfiskveiðiráðsins (ICCAT), þar með talið hafsvæði utan lögsögu ríkja og ennfremur innan lögsagna þar sem íslensk skip hafa rétt til veiða samkvæmt samningum eða sérstökum veiðileyfum.

2. gr.

Úthlutun leyfis til veiða.

Árið 2012 skal Fiskistofa úthluta einu íslensku skipi leyfi til að veiða 25 tonn af Austur-Atlantshafs bláuggatúnfiski, miðað við afla upp úr sjó.

Fiskistofa auglýsir opinberlega eftir umsóknum um leyfi skv. 1. mgr., eigi síðar en 4. maí 2012. Umsóknarfrestur skal vera til 18. maí.

Umsækjendur skulu ráða yfir fiskiskipi sem hefur leyfi til veiða í atvinnuskyni og hefur búnað sem hentar til veiða á Austur-Atlantshafs bláuggatúnfiski. Í umsókn um leyfi skal koma fram áætlun um veiðarnar, lýsing á búnaði skips, upplýsingar um áætlaðar lönd­unar­hafnir og ráðstöfun afla.

Við val á milli tveggja eða fleiri hæfra umsækjenda er Fiskistofu heimilt að láta hlutkesti ráða úthlutun leyfisins.

3. gr.

Skilyrði leyfis.

Leyfi til veiða skal gefið út fyrir almanaksárið en Fiskistofu er heimilt að fella úr gildi leyfi til bláuggatúnfiskveiða sé talin ástæða til að takmarka veiðarnar frekar eða endur­skipuleggja stjórnun þeirra.

Eftir að leyfi er veitt er óheimilt að endurúthluta því á árinu 2012 til annars skips nema skip hafi farist, eða vélarbilun valdi því að það geti ekki haldið til veiða. Veiðiheimildir má ekki flytja milli ára.

4. gr.

Greiðsla veiðigjalds.

Veiðigjald vegna veiðiheimilda sem úthlutað er til veiða á Austur-Atlantshafs bláugga­túnfiski gjaldfellur við úthlutun veiðiheimildanna, sbr. 22. og 23. gr. laga um stjórn fiskveiða.

II. KAFLI

Veiðitilhögun.

5. gr.

Veiðar.

Veiðar á Austur-Atlantshafs bláuggatúnfiski er einungis heimilt að stunda á línu.

Skip skulu landa afla á Íslandi í fyrirfram ákveðnum höfnum, sem Fiskistofa ákveður í sam­ráði við útgerðir.

Veiðar á Austur-Atlantshafs bláuggatúnfiski á línu eru heimilar frá 1. ágúst 2012 til árs­loka á veiðisvæðinu norðan 42°00,00´ N milli 10°00,00´ V og 45°00,00´ V.

6. gr.

Meðafli.

Skipum sem stunda veiðar á Austur-Atlantshafs bláuggatúnfiski er skylt að sleppa lifandi afla eftirfarandi tegunda: sjávarskjaldbökum, sleggjuháfum (Spyrnidae), hvítuggaháfum (Carcharihinus longimanus), glyrnuskottháfum (Alopia supercilliosus) og silkiháfum (Carcharhinus falciformis).

Sé þess enginn kostur að sleppa aflanum lifandi er skylt að koma með hann að landi. Halda skal aflanum aðskildum frá öðrum afla og skal skila honum til Hafrannsókna­stofnunar þegar við löndun. Bannað er að selja eða fénýta á annan hátt afla þessara tegunda.

7. gr.

Leit úr lofti óheimil.

Óheimilt er að styðjast við leit úr lofti við veiðar á bláuggatúnfiski.

8. gr.

Skylda til að sleppa smáum túnfiski.

Sé þyngd bláuggatúnfisks sem veiddur er undir 30 kg, skal honum sleppt lifandi.

III. KAFLI

Eftirlit, viðurlög o.fl.

9. gr.

Skráning upplýsinga um veiðar.

Skrá skal í afladagbók allan afla tegunda sem í 2. mgr. 6. gr. greinir, hvort sem honum er sleppt lifandi eða skilað til Hafrannsóknastofnunar.

Skipstjórar skulu skrá í afladagbækur sem Fiskistofa og Hafrannsóknastofnunin leggja til, nákvæmar upplýsingar um veiðar samkvæmt reglugerð þessari í því formi sem skýrsl­urnar gera ráð fyrir og skila Fiskistofu þegar skip kemur næst til hafnar eftir að hafa stundað veiðar.

Þeim íslensku skipum sem fá meðafla af bláuggatúnfiski er skylt að tilkynna hann til Fiski­stofu, fyrir löndun.

Veiðar á bláuggatúnfiski í fiskveiðilögsögu Íslands í tómstundum eða til eigin neyslu skal tilkynna til Fiskistofu eigi síðar en við löndun.

10. gr.

Eftirlitsbúnaður.

Þau íslensku fiskiskip sem leyfi hafa fengið til að stunda veiðar á samningssvæði ICCAT skulu vera búin fjarskiptabúnaði sem sendir upplýsingar með sjálfvirkum hætti til sameiginlegrar eftirlitsstöðvar Landhelgisgæslu Íslands og Fiskistofu, hér eftir nefnd eftirlitsstöðin, um staðsetningu viðkomandi skips á klukkustundar fresti.

Skipi er óheimilt er að halda úr höfn til veiða fyrr en starfsmenn eftirlitsstöðvarinnar hafa staðfest til skipstjóra að búnaður skv. 1. mgr. starfi eðlilega.

Skip sem stunda veiðar á bláuggatúnfiski skulu tilkynna Landhelgisgæslu Íslands og Fiskistofu með 3 vikna fyrirvara um ætlað upphaf veiða á árinu 2012. Fimmtán dögum fyrir upphaf veiða á bláuggatúnfiski skal eftirlitsstöð framsenda til skrifstofu ICCAT upplýsingar um staðsetningu skipsins, skulu þær sendingar standa þar til fimmtán dögum eftir að skip hefur tilkynnt um að það hætti veiðum á bláuggatúnfiski.

Ef bilun verður í búnaði til sjálfvirkra sendinga skv. 1. mgr., skal gert við búnaðinn við komu í næstu höfn. Þar til búnaðinum er komið í lag, skal senda á annan hátt upplýsingar um staðsetningu skipsins á 6 klukkustunda fresti til eftirlitsstöðvarinnar. Tilkynningar skv. 7. gr. skulu innihalda upplýsingar um staðsetningu skipsins.

11. gr.

Tilkynningar.

Skip sem stunda bláuggatúnfiskveiðar á samningssvæði ICCAT skulu senda eftirgreindar tilkynningar til eftirlitsstöðvarinnar:

Komutilkynning:

Skylt er skipstjóra skips að tilkynna til eftirlitsstöðvarinnar með ekki meira en 12 klukkustunda og að minnsta kosti 6 klukkustunda fyrirvara að það fari inn á viðkomandi samningssvæði til bláuggatúnfiskveiða, hvort heldur er innan íslenskrar lögsögu eða utan. Í tilkynningunni komi fram eftirfarandi upplýsingar:

 1. Kóði viðtakanda: "ISL" fyrir íslensku eftirlitsstöðina.
 2. Raðnúmer skeytisins.
 3. Kóði fyrir tegund skeytisins: "COE" sem komutilkynning.
 4. Kallmerki skipsins.
 5. Staðsetning skipsins í gráðum og heilum mínútum.
 6. Áætlað aflamagn um borð miðað við afla upp úr sjó, sundurliðað eftir tegundum.
 7. Dagsetning og tími.

Haldi skip til veiða úr íslenskri höfn skal það tilkynnt eftirlitsstöðinni á sama hátt.

Aflatilkynning:

Dag hvern sem skip er við túnfiskveiðar, skal skipstjóri tilkynna eftirlitsstöðinni um heildarafla síðasta sólarhrings, miðað við afla upp úr sjó, sundurgreindan eftir tegundum. Í tilkynningunni komi fram eftirfarandi upplýsingar:

 1. Kóði viðtakanda: "ISL" fyrir íslensku eftirlitsstöðina.
 2. Raðnúmer skeytisins.
 3. Kóði fyrir tegund skeytisins: "CAT" sem aflatilkynning.
 4. Kallmerki skipsins.
 5. Afli frá síðustu aflatilkynningu í kg, miðað við afla upp úr sjó, sundurliðaður eftir tegundum.
 6. Fjöldi veiðidaga frá upphafi veiða, en frá síðustu aflatilkynningu hafi hún verið send.
 7. Dagsetning og tími.

Lokatilkynning:

Þegar veiðiskip hættir veiðum skal það tilkynnt eftirlitsstöðinni. Jafnframt skal í til­kynn­ingu tilgreina afla frá síðustu aflatilkynningu miðað við afla úr sjó, aðgreindan eftir teg­undum og einnig löndunarhöfn eða löndunarstað. Lokatilkynningin skal send eigi síðar en 6 klukkustundum fyrir áætlaðan tíma í löndunarhöfn. Í tilkynningunni komi fram eftir­farandi upplýsingar:

 1. Kóði viðtakanda: "ISL" fyrir íslensku eftirlitsstöðina.
 2. Raðnúmer skeytisins.
 3. Kóði fyrir tegund skeytisins: "COX" sem lokatilkynning.
 4. Kallmerki skipsins.
 5. Dagsetning og tími.
 6. Afli frá síðustu aflatilkynningu í kg, miðað við afla upp úr sjó, sundurliðaður eftir teg­undum.
 7. Fjöldi veiðidaga frá upphafi veiða, en frá síðustu aflatilkynningu hafi hún verið send.
 8. Löndunarhöfn (áætlaður tími og dagsetning þar).
 9. Dagsetning og tími.

Tilkynningar til Eftirlitsstöðvarinnar er hægt að senda með eftirfarandi sambandsleiðum: Tölvupóstfang sar@lhg.is, fax nr. 545 2001, Inmarsat C nr. 581 425101519 eða gegnum strandstöðvar á Íslandi.

12. gr.

Eftirlitsmenn.

Hverju skipi er óheimilt að stunda bláuggatúnfiskveiðar nema eftirlitsmaður á vegum Fiskistofu sé um borð. Þó er Fiskistofu heimilt að veita undanþágu frá skilyrði 1. ml. enda séu eftirlitsmenn um borð a.m.k. 20% þess tíma sem skip stundar bláuggatúnfiskveiðar. Skipstjóra er óheimilt að halda skipinu til bláuggatúnfiskveiða án eftirlitsmanns um borð án skriflegrar heimildar Fiskistofu þar að lútandi.

Útgerð skips skal greiða eftirlitskostnað skv. 4. mgr. 4. gr. laga nr. 33/2000, um veiðieftirlitsgjald. Útgerð skips með eftirlitsmann á vegum Fiskistofu um borð skal sjá honum fyrir fæði og aðstöðu án endurgjalds.

Fyrir hverja veiðiferð, eftir að upphaflega hefur verið tilkynnt um upphaf veiða á árinu skal útgerð skips tilkynna Fiskistofu með a.m.k. 7 daga fyrirvara að fyrirhugað sé að halda til veiða.

13. gr.

Merkingar.

Merkja skal hvern einstakan bláuggatúnfisk sem veiddur er af íslenskum skipum sam­kvæmt nánari fyrirmælum Fiskistofu og í samræmi við reglur ICCAT þar að lútandi.

Öllum bláuggatúnfiski sem veiddur er af íslenskum skipum sem og öllum bláuggatúnfiski sem fluttur er inn til Íslands eða seldur er á íslenskum markaði skal fylgja sérstakt rekjan­leika­vottorð (e. bluefin tuna catch document, BCD) sem Fiskistofa gefur út.

Öllum bláuggatúnfiski sem endurútfluttur er frá Íslandi skal fylgja sérstakt endur­útflutn­ingsvottorð (e. bluefin tuna re-export certificate, BFTRC) sem Fiskistofa gefur út.

14. gr.

Viðurlög.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum III. kafla laga nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands og ákvæðum laga nr. 116, 10. ágúst 2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.

15. gr.

Gildistaka o.fl.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 151/1996 um fiskveiðar utan lögsögu Íslands og lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Reglugerð nr. 37/2011 um veiðar á Austur-Atlantshafs bláuggatúnfiski fellur úr gildi við gildistöku þessarar reglugerðar.

Reglugerð þessi er sett til samræmis við skuldbindingar Íslands hjá ICCAT.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 30. apríl 2012.

F. h. r.

Jóhann Guðmundsson.

Arnór Snæbjörnsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica