Leita
Hreinsa Um leit

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

37/2011

Reglugerð um veiðar á Austur-Atlantshafs bláuggatúnfiski 2011. - Brottfallin

1. gr.

Allar veiðar á Austur-Atlantshafs bláuggatúnfiski eru óheimilar nema að fengnu leyfi Fiskistofu. Ákvæði reglugerðar þessarar taka til veiða á Austur-Atlantshafs bláuggatúnfiski á samningssvæði Atlantshafs túnfiskveiðiráðsins (ICCAT), þar með talið hafsvæði utan lögsögu ríkja og ennfremur innan lögsagna þar sem íslensk skip hafa rétt til veiða samkvæmt samningum eða sérstökum veiðileyfum.

Leyfisveitingin er bundin við þau skip sem sækja um aflaheimildir á bláuggatúnfiski til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis innan frests sem auglýstur er í upphafi árs. Í umsókninni skal tilgreina áætlun um veiðarnar, m.a. um útbúnað skips, áætlaðar löndunarhafnir og ráðstöfun afla.

Leyfi til bláuggatúnfiskveiða skulu gefin út fyrir hvert almanaksár en ráðuneytinu er heimilt að fella úr gildi leyfi til bláuggatúnfiskveiða sé talin ástæða til að takmarka veiðarnar frekar eða endurskipuleggja stjórnun þeirra.

2. gr.

Á árinu 2011 er íslenskum skipum heimilt að veiða 78 tonn af bláuggatúnfiski miðað við afla upp úr sjó. Bláuggatúnfiskveiðar er einungis heimilt að stunda á línu.

3. gr.

Samkvæmt reglum ICCAT er aðeins heimilt að úthluta einu íslensku skipi veiðileyfi árið 2011.

Skilyrði fyrir útgáfu leyfis til bláuggatúnfiskveiða er að skip hafi leyfi til veiða í atvinnuskyni og hafi búnað til veiðanna. Ráðuneytið áskilur sér rétt til að hafna umsóknum sé ljóst að viðkomandi skip hafi ekki búnað til veiðanna eða að fyrirséð sé að það muni af öðrum ástæðum ekki stunda þær. Að öðru leyti skal hlutkesti skera úr um rétt umsækjenda til leyfis til bláuggatúnfiskveiða. Eftir að leyfi er veitt er óheimilt að endurúthluta því á árinu 2011 til annars skips nema skip hafi farist, eða vélarbilun valdi því að það geti ekki haldið til veiða. Aflaheimildir má ekki flytja milli ára.

Skip skulu landa afla á Íslandi í fyrirfram ákveðnum höfnum, sem Fiskistofa ákveður í samráði við útgerðir.

Veiðar á Austur-Atlantshafs bláuggatúnfiski á línu eru heimilar frá 1. ágúst 2011 til ársloka á veiðisvæðinu norðan 42°00,00´ N milli 10°00,00´ V og 45°00,00´ V.

4. gr.

Skipstjórar skulu skrá í afladagbækur sem Fiskistofa og Hafrannsóknastofnunin leggja til, nákvæmar upplýsingar um veiðarnar í því formi sem skýrslurnar gera ráð fyrir og skila Fiskistofu þegar skip kemur næst til hafnar eftir að hafa stundað veiðar samkvæmt reglugerð þessari.

Veiðar á bláuggatúnfiski í landhelgi Íslands í tómstundum eða til eigin neyslu skal tilkynna til Fiskistofu eigi síðar en við löndun.

5. gr.

Þau íslensku fiskiskip sem leyfi hafa fengið til að stunda veiðar á samningssvæði ICCAT skulu vera búin fjarskiptabúnaði sem sendir upplýsingar með sjálfvirkum hætti til sameiginlegrar eftirlitsstöðvar Landhelgisgæslu Íslands og Fiskistofu, hér eftir nefnd eftirlitsstöðin, um staðsetningu viðkomandi skips á klukkustundar fresti.

Skipi er óheimilt er að halda úr höfn til veiða fyrr en starfsmenn eftirlitsstöðvarinnar hafa staðfest til skipstjóra að ofangreindur búnaður starfi eðlilega.

Ef búnaður til sjálfvirkra sendinga, sbr. 1. mgr., bilar, skal gert við hann við komu í næstu höfn. Þar til búnaðinum verður komið í lag, skal senda á annan hátt upplýsingar um staðsetningu skipsins á 6 klukkustunda fresti til eftirlitsstöðvarinnar. Einnig skulu tilkynningar skv. 6. gr. innihalda upplýsingar um staðsetningu skipsins.

6. gr.

Tilkynningar.

Skip sem stunda bláuggatúnfiskveiðar á samningssvæðinu skulu senda eftirgreindar tilkynningar til eftirlitsstöðvarinnar:

Komutilkynning:

Skylt er skipstjóra skips að tilkynna til eftirlitsstöðvarinnar með ekki meira en 12 klukkustunda og að minnsta kosti 6 klukkustunda fyrirvara að það fari inn á viðkomandi samningssvæði til bláuggatúnfiskveiða. Á þetta við um veiðar innan íslenskrar lögsögu sem og utan. Í tilkynningunni komi fram eftirfarandi upplýsingar:

 1. Kóði viðtakanda: "ISL" fyrir íslensku eftirlitsstöðina.
 2. Raðnúmer skeytisins.
 3. Kóði fyrir tegund skeytisins: "COE" sem komutilkynning.
 4. Kallmerki skipsins.
 5. Staðsetning skipsins í gráðum og heilum mínútum.
 6. Áætlað aflamagn um borð miðað við afla upp úr sjó, sundurliðað eftir tegundum.
 7. Dagsetning og tími.

Haldi skip til veiða úr íslenskri höfn skal það tilkynnt eftirlitsstöðinni á sama hátt.

Aflatilkynning:

Dag hvern sem skip er við túnfiskveiðar, skal skipstjóri tilkynna eftirlitsstöðinni um heildarafla síðasta sólarhrings, miðað við afla upp úr sjó, sundurgreindan eftir tegundum. Í tilkynningunni komi fram eftirfarandi upplýsingar:

 1. Kóði viðtakanda: "ISL" fyrir íslensku eftirlitsstöðina.
 2. Raðnúmer skeytisins.
 3. Kóði fyrir tegund skeytisins: "CAT" sem aflatilkynning.
 4. Kallmerki skipsins.
 5. Afli frá síðustu aflatilkynningu í kg, miðað við afla upp úr sjó, sundurliðaður eftir tegundum.
 6. Fjöldi veiðidaga frá upphafi veiða, en frá síðustu aflatilkynningu hafi hún verið send.
 7. Dagsetning og tími.

Lokatilkynning:

Þegar veiðiskip hættir veiðum skal það tilkynnt eftirlitsstöðinni. Jafnframt skal í tilkynningu tilgreina afla frá síðustu aflatilkynningu miðað við afla úr sjó, aðgreindan eftir tegundum og einnig löndunarhöfn eða löndunarstað. Lokatilkynningin skal send eigi síðar en 6 klukkustundum fyrir áætlaðan tíma í löndunarhöfn. Í tilkynningunni komi fram eftirfarandi upplýsingar:

 1. Kóði viðtakanda: "ISL" fyrir íslensku eftirlitsstöðina.
 2. Raðnúmer skeytisins.
 3. Kóði fyrir tegund skeytisins: "COX" sem lokatilkynning.
 4. Kallmerki skipsins.
 5. Dagsetning og tími.
 6. Afli frá síðustu aflatilkynningu í kg, miðað við afla upp úr sjó, sundurliðaður eftir tegundum.
 7. Fjöldi veiðidaga frá upphafi veiða, en frá síðustu aflatilkynningu hafi hún verið send.
 8. Löndunarhöfn (áætlaður tími og dagsetning þar).
 9. Dagsetning og tími.

Tilkynningar til Eftirlitsstöðvarinnar er hægt að senda með eftirfarandi sambandsleiðum: Tölvupóstfang sar@lhg.is, fax nr. 545 2001, Inmarsat C nr. 581 425101519 eða gegnum strandstöðvar á Íslandi.

7. gr.

Óheimilt er að styðjast við leit úr lofti við veiðar á bláuggatúnfiski.

8. gr.

Sé þyngd bláuggatúnfisks sem veiddur er undir 30 kg, skal honum sleppt lifandi.

9. gr.

Hverju skipi er óheimilt að stunda bláuggatúnfiskveiðar nema eftirlitsmaður á vegum Fiskistofu sé um borð. Þó er Fiskistofu heimilt að veita undanþágu frá skilyrði 1. ml. enda séu eftirlitsmenn um borð a.m.k. 20% þess tíma sem skip stundar bláuggatúnfiskveiðar. Skipstjóra er óheimilt að halda skipinu til bláuggatúnfiskveiða án eftirlitsmanns um borð, nema fyrir liggi skrifleg heimild Fiskistofu þar að lútandi.

Útgerð skips skal greiða eftirlitskostnað skv. 4. mgr. 4. gr. laga nr. 33, 5. maí 2000, um veiðieftirlitsgjald. Útgerð skips með eftirlitsmann á vegum Fiskistofu um borð skal sjá honum fyrir fæði og aðstöðu án endurgjalds.

Fyrir hverja veiðiferð skal útgerð skips tilkynna Fiskistofu með a.m.k. 7 daga fyrirvara að fyrirhugað sé að halda til veiða.

10. gr.

Merkja skal hvern einstakan bláuggatúnfisk sem veiddur er af íslenskum skipum samkvæmt nánari fyrirmælum Fiskistofu og í samræmi við reglur ICCAT þar að lútandi.

Öllum bláuggatúnfiski sem veiddur er af íslenskum skipum sem og öllum bláuggatúnfiski sem fluttur er inn til Íslands eða seldur er á íslenskum markaði skal fylgja sérstakt rekjanleikavottorð (e. bluefin tuna catch document, BCD) sem Fiskistofa gefur út.

Öllum bláuggatúnfiski sem endurútfluttur er frá Íslandi skal fylgja sérstakt endur­útflutnings­vottorð (e. bluefin tuna re-export certificate, BFTRC) sem Fiskistofa gefur út.

11. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum III. kafla laga nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands og ákvæðum laga nr. 116, 10. ágúst 2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.

12. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands og ákvæðum laga nr. 116, 10. ágúst 2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um veiðar á Austur-Atlantshafs bláuggatúnfiski nr. 640, 4. ágúst 2010.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 21. janúar 2011.

F. h. r.

Jóhann Guðmundsson.

Hrefna Karlsdóttir.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica