Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

196/2009

Reglugerð um hrognkelsaveiðar. - Brottfallin

1. gr.

Allar veiðar á grásleppu í fiskveiðilandhelgi Íslands eru óheimilar nema að fengnu sér­stöku leyfi Fiskistofu. Þá er bátum sem hafa leyfi til veiða með krókaaflamarki óheimilt að stunda veiðar með rauðmaganetum nema að fengnu sérstöku leyfi Fiskistofu.

2. gr.

Aðeins er heimilt að veita þeim bátum leyfi til grásleppuveiða, sem rétt áttu til slíkra leyfa á vertíðinni 1997, sbr. reglugerð nr. 58/1996, enda hafi þeir leyfi til veiða í atvinnuskyni, sbr. lög nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða. Heimilt er að binda leyfi til hrognkelsaveiða þeim skilyrðum sem þurfa þykir, m.a. varðandi skýrsluskil um veiðarnar.

3. gr.

Flutningur á rétti til grásleppuveiða á milli báta er bundinn þeim skilyrðum að bátur, sem réttur er fluttur frá, hafi haft réttinn í a.m.k. eina vertíð, og að bátur sem réttur er fluttur til hafi leyfi til veiða í atvinnuskyni enda undirriti eigendur báts, sem réttur er fluttur frá, beiðni um flutninginn.

Heimilt er að flytja rétt til grásleppuveiða milli báta enda sé sá bátur sem réttur er fluttur til ekki meira en 2,5 brúttótonnum stærri en sá bátur sem réttur er fluttur frá og aldrei er heimilt að flytja rétt til grásleppuveiða til báts sem er stærri en 15 brúttótonn. Sé báti, sem rétt hefur til grásleppuveiða, breytt þannig að hann stækki umfram 2,5 brúttótonn eða verði stærri en 15 brúttótonn, er Fiskistofu óheimilt að gefa út grásleppuveiðileyfi til hans, á grundvelli þess réttar til grásleppuveiða sem við hann var bundinn fyrir breyt­ingu.

4. gr.

Við sölu báts, sem hefur rétt til grásleppuveiða, fylgir hann bátnum nema um annað sé samið í kaupsamningi. Hafi seljandi báts, með rétt til grásleppuveiða, tekið fram í kaupsamningi, að þessi réttur fylgi ekki með við sölu bátsins, hefur seljandinn heimild til að flytja hann á annan bát, enda hafi sá bátur leyfi til veiða í atvinnuskyni og sé innan stærðarmarka sbr. 3. gr. Tilkynna skal til Fiskistofu, innan 30 daga, fylgi réttur til grásleppuveiða ekki báti við sölu hans. Nýti seljandi ekki ofangreinda heimild til að flytja þennan rétt á annan bát næstu tvær vertíðir frá sölu bátsins, fellur rétturinn niður. Sama gildir ef almennt leyfi til fiskveiða í atvinnuskyni er fellt úr gildi. Ákvæði þessarar greinar taka eftir því sem við á einnig til þess tilviks, þegar bátur er tekinn af skipaskrá Siglingastofnunar Íslands.

5. gr.

Eingöngu er heimilt að nota við hrognkelsaveiðar þann bát, sem tilgreindur er í veiðileyfi. Ekki er heimilt að stunda á sama tíma veiðar á grásleppu og netaveiðar á þorskfiski. Um hrognkelsaveiðar krókabáta vísast til reglna um veiðar krókaaflamarksbáta. Bátum sem hafa leyfi til veiða með krókaaflamarki er óheimilt að stunda í sömu veiðiferð veiðar á grásleppu eða rauðmaga og veiðar með línu og/eða handfærum.

6. gr.

Grásleppuveiðileyfi hvers báts skal gefið út til 50 samfelldra daga og skal bundið við ákveðið veiðisvæði og veiðitímabil:

A:

Faxaflói, frá línu réttvísandi vestur frá Garðskagavita að línu rétt­vísandi vestur frá Dritvíkurflögum.

Innan veiðitímabilsins 10. mars til 20. júlí.

B:

Breiðafjörður, svæði 1 frá línu réttvísandi vestur frá Dritvíkurflögum að línu rétt­vísandi vestur frá Bjargtöngum.

Innan veiðitímabilsins 10. mars til 20. júlí.

Breiðafjörður, svæði 2 innan línu sem dregin er úr Krossnesvita vestan Grundar­fjarðar í Lambanes vestan Vatnsfjarðar.

Innan veiðitímabilsins 20. maí til 17. ágúst.

C:

Vestfirðir, frá línu réttvísandi vestur frá Bjargtöngum að línu réttvísandi norður frá Horni.

Innan veiðitímabilsins 10. mars til 20. júlí.

D:

Húnaflói, frá línu réttvísandi norður frá Horni að línu réttvísandi norður frá Skagatá.

Innan veiðitímabilsins 10. mars til 20. júlí.

E:

Norðurland, frá línu réttvísandi norður frá Skagatá að línu réttvísandi austur frá Fonti á Langanesi.

Innan veiðitímabilsins 10. mars til 20. júlí.

F:

Austurland, frá línu réttvísandi austur frá Fonti á Langanesi að línu réttvísandi austur frá Hvítingum.

Innan veiðitímabilsins 10. mars til 20. júlí.

G:

Suðurland, frá línu réttvísandi austur frá Hvítingum að línu réttvísandi vestur frá Garðskagavita.

Innan veiðitímabilsins 1. mars til 10. júlí.


Umsækjandi um grásleppuveiðileyfi skal í umsókn greina hvenær hann muni hefja grásleppu­veiðar með lagningu neta. Skal gildistími hvers leyfis vera 50 dagar frá þeim tíma. Hver bátur getur einungis haft eitt grásleppuveiðileyfi á hverri grásleppuvertíð.

Veiðileyfishöfum er óheimilt að leggja grásleppunet fyrir kl. 08.00 fyrsta dag veiði­tímabils. Skylt er að draga öll grásleppunet, sbr. 8. gr., úr sjó fyrir lok leyfistímabils sbr. 1. og 2. mgr. þessarar greinar.

Óheimilt er að stunda veiðar með rauðmaganetum sbr. 8. gr. frá 15. júní til 31. des­em­ber ár hvert.

Frá 1. apríl til 14. júlí má eigi án leyfis varpeiganda leggja net í sjó nær friðlýstu æðar­varpi en 250 metra frá stórstraumsfjöruborði.

7. gr.

Sé einn maður á báti, er bannað að eiga fleiri en 100 hrognkelsanet í sjó. Séu tveir menn í áhöfn, skulu ekki fleiri en 200 net í sjó. Aldrei er heimilt að eiga fleiri en 300 net í sjó. Takmörkun þessi á netafjölda miðast við 60 faðma ófellda slöngu. Sé notuð 120 faðma ófelld slanga er heimilt að vera með helmingi færri net í sjó en að framan greinir.

8. gr.

Lágmarksmöskvastærð grásleppuneta, sem heimilt er að nota, er 10,5 þumlungar (267 mm).

Óheimilt er að nota til rauðmagaveiða net með minna en 7 þumlunga (178 mm) möskva og net dýpri en 20 möskva. Þá er óheimilt að nota til rauðmagaveiða net með stærri möskva en 8 þumlunga (203 mm).

9. gr.

Netabaujur skulu vera á báðum endum netatrossu og allar merktar með flaggi, sem komið er fyrir efst á baujustönginni. Á flaggið skal mála umdæmisnúmer eða skipa­skrár­númer þess skips, sem notar netin. Auk þessa skulu allir belgir merktir með umdæmisnúmeri eða skipaskrárnúmeri þess skips, sem notar þá. Merkingar á baujuflöggum og belgjum skulu vera greinilegar og skulu stafir stórir og skýrir. Allir netadrekar skulu, með varanlegri merkingu, vera greinilega merktir umdæmisnúmeri eða skipaskrárnúmeri þess skips sem þá notar.

Skylt er að númera netatrossur sem hver bátur á í sjó frá einum til þess fjölda trossa, sem hann á í sjó. Númer netatrossu skal skráð skýrum tölustöfum á baujuflagg eða belg á báðum endum trossu.

10. gr.

Allir þeir, sem hrognkelsaveiðar stunda, skulu senda Fiskistofu skýrslur um veiðarnar.

11. gr.

Auk eftirlits Landhelgisgæslu með veiðum og veiðarfærum hafa veiðieftirlitsmenn Fiski­stofu eftirlit með, að ákvæðum reglugerðar þessarar sé fylgt og er leyfishöfum skylt að gera þessum aðilum kleift að gera þær athuganir á veiðarfærum, sem þeir telja nauðsynlegar.

12. gr.

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða refsingu samkvæmt ákvæðum laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, með síðari breytingum og laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála. Jafnframt er Fiskistofu heimilt að svipta báta heimild til veiða á grásleppu eða rauðmaga í tiltekinn tíma vegna brota á reglum um hrogn­kelsa­veiðar, sbr. ákvæði laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, með síðari breytingum.

13. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fisk­veiði­landhelgi Íslands, með síðari breytingum og lögum nr. 116, 10. ágúst 2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 160, 11. febrúar 2008, um hrognkelsaveiðar, með síðari breytingum.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 19. febrúar 2009.

F. h. r.
Steinar Ingi Matthíasson.

Þórður Eyþórsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica