Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

1143/2008

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 605, 24. júní 2008, um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiðiárinu 2007/2008. - Brottfallin

1. gr.

Í stað dagsetningarinnar "31. desember 2008" í 2. málsl. 5. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar kemur: 30. apríl 2009.

2. gr.

Við 5. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar bætast fimm nýir málsliðir, svohljóðandi:

Endurúthlutun samkvæmt þessari grein skal framkvæma sem sjálfstæða úthlutun án tillits til annarra aflaheimilda sem áður hefur verið úthlutað til einstakra fiskiskipa í byggðarlaginu vegna fiskveiðiársins 2007/2008. Við skiptingu þess magns sem til endurúthlutunar kemur skulu gilda sömu reglur og gilt hafa um úthlutun aflaheimilda í viðkomandi byggðarlagi fyrir fiskveiðiárið 2007/2008. Skipta skal aflaheimildum milli fiskiskipa að svo miklu leyti sem þau hafa uppfyllt skilyrði um löndun afla til vinnslu í byggðarlaginu. Sé ekki unnt að endurúthluta aflaheimildum sem úthlutað hefur verið til tiltekins byggðarlags samkvæmt framangreindum reglum, skulu einstök fiskiskip í viðkomandi byggðarlagi hafa frest til og með 15. júní 2009 til að uppfylla skilyrði þessarar greinar um löndun afla til vinnslu í byggðarlaginu. Ef skilyrði fyrir úthlutun aflaheimilda samkvæmt þessari grein hafa ekki verið uppfyllt fyrir það tímamark falla niður þær aflaheimildir sem þá hefur ekki verið úthlutað.

3. gr.

Í stað ákvæðis til bráðabirgða kemur nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:

Þrátt fyrir ákvæði 10. gr. er heimilt að úthluta aflaheimildum samkvæmt reglugerð þessari, til einstakra fiskiskipa til 15. júní 2009. Aflamark sem úthlutað er eftir 1. september 2008 tilheyrir fiskveiðiárinu sem hófst 1. september 2008.

4. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 4. mgr. 10. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 17. desember 2008.

F. h. r.
Arndís Á. Steinþórsdóttir.

Sigríður Norðmann.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica