Samgönguráðuneyti

546/1993

Reglugerð um gjöld fyrir skoðun, skráningu og mælingu skipa o. fl. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um gjöld fyrir skoðun, skráningu, mælingu skipa o.fl.

1. gr.

Skipagjald.

Eigandi skips skal greiða árlega í ríkissjóð sérstakt gjald, skipagjald, af hverju skipi sem skráð er á aðalskipaskrá. Í skipagjaldi er meðtalinn kostnaður vegna aðalskoðunar skipsins sem framkvæmd er hér á landi.

Skylda til að greiða skipagjald fellur eigi niður þótt eigandi skips láti ekki skoða skip sitt árlegri aðalskoðun, né heldur þótt skip hans hafi ekki verið í notkun um stundarsakir.

Ef skip eru afskráð vegna úreldingar eða sölu úr landi er siglingamálastjóra heimilt að fella hluta skipagjalda afskráningarárs niður að því tilskyldu að aðalskoðun hafi ekki farið fram á því ári.

Fari aðalskoðun fram erlendis að beiðni eiganda ber honum að greiða auk skipagjalds skv. 1. mgr. fargjöld og dagpeninga skoðunarmanns.

Skipagjaldið skal vera sem hér segir:

Skip flokkuð hjá Siglingamálastofnun ríkisins:

 

Kr.

Fyrir skip allt að 8 m að lengd

9.600

Fyrir skip 8 m á lengd til 15 m

17.530

Fyrir skip 15 m á lengd til og með 50 brl

29.000

Fyrir skip 51 brl til og með 100 brl

45.700

Fyrir skip 101 brl til og með 250 brl

59.900

Fyrir skip 251 brl til og með 500 brl

102.850

Fyrir skip 501 brl til og með 1600 brl

154.700

Fyrir skip 1601 brl og yfir

168.750

Fyrir skip flokkuð hjá viðurkenndu flokkunarfélagi greiðist 60% af ofangreindum gjaldstofni.

Fyrir flotbryggjur og önnur mannvirki á skipaskrá, sem ekki eru háð árlegu eftirliti, greiðist árlegt gjald kr. 14.900.

2. gr.

Aukaskoðun.

Fyrir aukaskoðun skal greiða skv. reikningi Siglingamálastofnunar ríkisins.

3. gr.

Nýsmíði.

3.1. Skip með mestu lengd allt að 15 metrum.

3.1.1. Fyrir samþykkt á sérsmíðuðum bátum og fyrsta báti í raðsmíði greiðist sem hér segir:

Lengd skips

< 6m

6-8 m

8-15m

Verkefni

 

Gjald kr.

 

Samþykkt teikninga

10.520

21.700

32.120

Eftirlit með smíði bols

5.260

10.610

17.130

Skoðun á búnaði

3.920

9.180

13.200

Hleðslu- og stöðugleikaprófun

3.920

8.170

10.630

Reynslusigling

2.680

7.830

9.180

Skráning og mæling

 

7.830

7.830

Samtals kr.

26.300

65.320

90.090

3.1.2. Fyrir samþykkt á raðsmíðuðum bátum og bátum sem eru að einhverju leyti smíðaðir undir eftirliti flokkunarfélags greiðist sem hér segir:

Lengd skips

< 6m

6-8 m

8-15m

Verkefni

 

Gjald kr.

 

Samþykkt teikninga

-

6.490

9.620

Eftirlit með smíði bols

-

3.190

5.140

Skoðun á búnaði

-

9.180

13.200

Skráning og mæling

-

7.830

7.830

Samtals kr

2.680

26.690

35.790

Fyrir þilfarsbáta bætast kr. 10.070 við framangreinda niðurstöðu, fyrir prófun á stöðugleika.

Lengdir báta sem tilgreindir eru í framangreindum töflum eru mældar á milli stafna í borðstokkshæð þegar um er að ræða 6 metra lengdina, en mestu lengd á bol samkvæmt mælingareglum við mælingu á 8 og 15 metrum.

3.1.3. Fyrir samþykkt á gömlum bátum skal fara að sem við samþykkt á nýsmíði eftir því sem á við hverju sinni.

3.2. Skip sem eru 15 metrar og lengri.

A. Fyrir yfirferð á teikningum og eftirlit með nýsmíði þilfarskipa innanlands, þ.m.t. lokaúttekt og útgáfa skipsskjala, skal greiða til Siglingamálastofnunar ríkisins eftirfarandi gjöld:

Fyrir þilfarsskip styttri en 26m 0,30% af lokaverði skips.

Fyrir þilfarsskip 26 m og lengri 0,26% af lokaverði skips.

Lokaverð er það verð sem lagt er til grundvallar við endurgreiðslu á tollum og aðflutningsgjöldum, þar með talinn fjármagskostnaður verksala (vextir og verðbætur). Fyrir skip smíðuð erlendis, skal miðað við það verð sem lagt er fyrir Fiskveiðasjóð og/eða Ríkisábyrgðarsjóð ef um fiskiskip er að ræða, og viðskiptaráðuneytið ef um önnur skip er að ræða.

B. Fyrir nýsmíði þilfarsskipa erlendis skal greiða til Siglingamálastofnunar ríkisins skv. A-lið þessa töluliðs að viðbættum fargjöldum og dagpeningum skoðunarmanna.

C. Fyrir skip sem smíðuð eru skv. reglum og undir eftirliti viðurkennds flokkunarfélags skal greiða 60% af gjaldi skv. A-lið þessa töluliðs auk fargjalda og dagpeninga skoðunarmanna sé skipið smíðað erlendis.

3.3. Eftirlitsgjöld skv. 2. tölulið þessarar greinar skal greiða á byggingartímanum skv, sérstökum greiðslusamningi við Siglingamálastofnun ríkisins. Lokagreiðsla fer fram við afhendingu skipsskjala.

4. gr.

Eftirlit með viðgerðum.

4.1. Fyrir eftirlit með viðgerðum skal greiða skv. reikningi Siglingamálastofnunar ríkisins eða sérstökum greiðslusamningi ef hagkvæmt þykir.

4.2. Fari viðgerð fram erlendis er heimilt að innheimta fyrirfram hjá eiganda skips upphæð sem svarar til fargjalda og áætlaðra dagpeninga skoðunarmanna, enda sé ekki gerður greiðslusamningur.

5. gr.

Hleðslumerki.

Fyrir hleðslumerkjaútreikninga og útgáfu skírteina ásamt hleðslumerkjaskoðun, sem ekki fellur undir nýsmíði, skal greiða:

 

Kr.

Skip til og með 500 brl.

10.070

Skip 500 brl. til og með 1000 brl.

13.430

Skip 1001 brl. til og með 2000 brl.

16.790

Skip 2001 brl. til og með 5000 brl.

20.150

Skip stærri en 5000 brl. greiðast eftir reikningi Siglingamálastofnunar ríkisins. Fyrir útgáfu hleðslumerkjaskírteinis sem gefið er út skv. hleðslumerkjaútreikningum frá erlendum stjórnvöldum eða viðurkenndu flokkunarfélagi skal greiða kr. 3.380.

Fyrir árlega áritun hleðslumerkjaskírteinis skal greiða kr. 1.120 fari umrædd skoðun fram um leið og búnaðarskoðun.

Fyrir endurnýjun á skírteini sem glatað er, eða fallið úr gildi, skal greiða kr. 1.120 enda sé sérstakrar skoðunar ekki þörf.

6. gr.

Skráning skipa og útgáfa skipsskjala.

Fyrir skráningu skips og útgáfu skipsskjala skal greiða:

 

Kr.

1. Útg. ísl. mælibréfs og skráningask. opnir bátar.

3.700

2. Útg. ísl. mælibréfs og skráningarsk. dekk bátar

8.130

3. Útgáfa þjóðernisskírteinis

7.500

4. Útgáfa alþjóðamælibréfs

4.600

5. Afrit af alþjóðamælibréfi

1.120

6. Afrit af mælibréfi fyrir opna báta

680

7. Einkaleyfi á skipsnafni

67.940

8. Viðurkenningaskírteini og skilti

680

Við eigendaskipti og umskráningu skips skulu öll áfallin ógreidd gjöld skv. reglugerð þessari greidd að fullu.

7. gr.

Mæling skipa.

Fyrir endurmælingu skips og útgáfu mælibréfs eða yfirlýsingu samkvæmt Oslóarsamþykkt, nema um nýsmíði sé að ræða skal greiða:

Fyrir skip allt að 15 m mesta lengd

6.720

Þilfarsskip minna en 25 brl.

13.310

Þilfarsskip 25 brl. til og með 100 brl.

18.470

Þilfarsskip 101 brl. til og með 250 brl.

29.440

Þilfarsskip 251 brl. til og með 500 brl.

45.000

Þilfarsskip 501 brl. til og með 1600 brl.

63.900

Þilfarsskip 1601 brl. til og með 5000 brl.

84.730

Þilfarsskip 5001 brl. og stærri greiðist eftir reikningi Siglingamálastofnunar ríkisins. Fyrir endurmælingu skips og útgáfu mælibréfs skv. ísl. mælingarreglum og

Londonarsamþykkt frá 1969 skal greiða, nema um nýsmíði sé að ræða:

Flokkur I.A.

Skip 15,01 m - 24,00 m mestu lengd.

 

 

Mæling í slipp (engin línu - eða bandateikning).

 

 

Vinna eftir mælingum og teikningum, útg. skírteinis

39.180

I.B.

Eftirlitsmæling um borð.

 

 

Vinna við útreikning eftir línu eða bandateikningum

 

 

og öðrum teikningum

27.450

Flokkur II.A

Skip 24,01 m - 45,00 m mestu lengd.

 

 

Mæling í slipp (engin línu- eða bandateikning).

 

 

Vinna eftir mælingum og teikningum, útgáfa mælibréfs

71.280

II.B.

Eftirlitsmæling um borð.

 

 

Vinna við útreikning eftir línuteikningu eða banda-

 

 

teikningu og öðrum stálteikningum og útgáfu mælibréfs

47.570

Flokkur III. A

Skip 45,01 m - 60,0 m mestu lengd.

 

 

Mæling í slipp (engin línu- eða bandateikning).

 

 

Vinna eftir mælingum og teikningum og útgáfa mælibréfs

99.050

III. B

Eftirlitsmæling um borð.

 

 

Vinna við útreikning eftir línu- eða bandateikningu og

 

 

öðrum stálteikningum og útg. mælibréfs

71.280

Flokkur IV

Skip 60,01 m og lengri.

 

 

Greiðsla samkvæmt reikningi.

 

Fyrir endurskoðun á mæliskýrslum gerðum af öðrum aðila en Siglingamálastofnun ríkisins samkvæmt Londonarsamþykkt um mælingu skipa frá 1969 greiðist:

 

Kr.

Fyrir skip allt að 45 m mesta lengd

15.840

Fyrir skip yfir 45,01 m mesta lengd

26.400

Að auki skal greiða kostnað á ferðalögum innanlands og erlendis vegna mælinga skv. reikningi Siglingamálastofnunar ríkisins.

8. gr.

Útgáfa vottorða.

Vottorð um útstrikun skipa af aðalskipaskrá

Kr. 1.120

9. gr.

Rannsóknir.

9.1. Fyrir röntgenrannsóknir, þ.e. röntgenmyndun, leigu á tækjum og vinnu við framköllun röntgenmynda greiðast kr. 1.390 á hverja klst., sem rannsóknaraðstaða er notuð, auk vinnu rannsóknar- og skoðunarmanna við rannsóknina. Fyrir hverja röntgenmynd greiðast kr. 560.

9.2. Fyrir leigu á tækjum og rannsóknaraðstöðu við þykktar- og aðrar örbylgju- og sprungumælingar, titrings- og hávaðamælingar og átaksprófanir greiðast kr. 830 á klst. Að auki greiðist vinna rannsóknar- og skoðunarmanns við rannsóknina.

10. gr.

Önnur þjónusta.

Fyrir aðra þjónustu Siglingamálastofnunar ríkisins skal greitt skv. reikningi stofnunarinnar.

11. gr.

Þjónusta utan skrifstofutíma.

Gjöld samkvæmt reglugerð þessari miðast við að störf hinna fastráðnu starfsmanna Siglingamálastofnunar ríkisins séu unnin á venjulegum skrifstofutíma.

Sé óskað þjónustu utan þess tíma greiðist yfirvinna viðkomandi starfsmanna að auki.

12. gr.

Innheimta.

Utan Reykjavíkur skulu gjöld vera samkvæmt 1. gr. innheimt af sýslumönnum. Í Reykjavík skulu gjöldin innheimt af tollstjóra.

Gjöldin eru miðuð við skráningu 1. janúar og er gjalddagi og eindagi sá sami hinn 1. apríl sama árs.

Gjöld skv. öðrum greinum reglugerðarinnar skulu innheimt af Siglingamálastofnun ríkisins eftir reikningum sem hún gefur út.

Ofangreindir innheimtumenn, aðrir en tollstjórinn í Reykjavík, skulu greiða lausráðnum skipaskoðunarmönnum þau laun er þeir hafa samið um við Siglingamálastofnun ríkisins. Sama gildir um gjöld fyrir skoðun aðkomubáta í umdæmi innheimtumanna.

Innheimtumenn skulu skila gjöldum, sem þeir innheimta skv. reglugerð þessari í ríkissjóð.

13. gr.

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 28. gr. laga um eftirlit með skipum, nr. 35/1993, sbr. 4. gr. laga nr. 62/1993, sbr. 20. gr. laga um skráningu skipa nr. 115, 31. desember 1985 og 15. gr. laga um skipamælingar nr. 50, 12. maí 1970, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. janúar 1994 og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um gjöld fyrir skoðun, skráningu og mælingu skipa o.fl. nr. 457, 21. desember 1992.

Samgönguráðuneytið, 28. desember 1993.

Halldór Blöndal.

Rúnar Guðjónsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica