Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti

862/2010

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 589/2004 um skipsbúnað. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Felld brott með:

1. gr.

Í stað viðauka A kemur nýr viðauki A sem er hluti tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 2009/26/EB frá 6. apríl 2009 um breytingu á tilskipun ráðsins 96/98/EB.

2. gr.

Innleiðing.

Með reglugerð þessari öðlast gildi hér á landi tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/26/EB, sem kveður á um breytingu á tilskipun ráðsins 96/98/EB um búnað um borð í skipum, sem vísað er til í XIII. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 68/2010 frá 11. júní 2010 sem birtist í EES-viðauka 49, 16. september 2010, bls. 19 að því er varðar tilskipun 2009/26/EB, með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af XIII. viðauka samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum hans.

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/26/EB birtist í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 56, 7. október 2010, bls. 242.

3. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum um eftirlit með skipum nr. 47/2003, öðlast þegar gildi. Reglugerðin er sett til innleiðingar á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/26/EB frá 6. apríl 2009 um breytingu á tilskipun ráðsins 96/98/EB um búnað um borð í skipum.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, 21. október 2010.

Ögmundur Jónasson.

Ragnhildur Hjaltadóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica