Landbúnaðarráðuneyti

735/2003

Reglugerð um (10.) breytingu á reglugerð nr. 340/2001 um eftirlit með fóðri. - Brottfallin

1. gr.

Á eftir næstsíðustu setningu 8. gr., I. kafla bætist eftirfarandi:
Aðfangaeftirlitið getur veitt fyrirtæki sem ekki uppfyllir þessar kröfur að fullu hæfilegan frest til að gera þær úrbætur sem krafist er, enda liggi fyrir tímasett áætlun um verkið sem aðfangaeftirlitið samþykkir. Þessi frestur má þó aldrei vera lengri en sex mánuðir. Uppfylli fyrirtæki ekki skilyrði 14. viðauka að liðnum gefnum fresti fellur viðurkenning á fyrirtækinu niður.


2. gr.

Í II. kafla 1. viðauka fellur niður tilvísun til tilsk. 1999/29/EB og í staðinn kemur tilvísun til tilsk. 2002/32/EB.


3. gr.

Með hliðsjón af tilsk. 2003/32/EB fellur A. hluti 1. viðauka II. kafla Almenn ákvæði niður og í staðinn kemur:

1. gr.

Eftirfarandi orðskýringar eiga aðeins við í þessum viðauka:

a) "Fóðurefni": ýmsar afurðir úr jurta- eða dýraríkinu, eins og þær koma fyrir í náttúrunni, nýjar eða rotvarðar, svo og afurðir þeirra úr iðnaðarvinnslu, og lífræn eða ólífræn efni, með eða án aukefna, gefin dýrum, annaðhvort óbreytt eða eftir vinnslu, notuð til framleiðslu á fóðurblöndum eða notuð sem burðarefni í forblöndum,
b) "Afurðir sem ætlaðar eru í fóður": fóðurefni, forblöndur, aukefni, fóður og allar aðrar afurðir sem ætlaðar eru til notkunar eða eru notaðar í fóður,
c) "Dýr": dýr af tegundum sem algengt er að menn fóðri, haldi eða leggi sér til munns og dýr sem lifa villt í náttúrunni og er gefið fóður,
d) "Markaðsetning" (setja í dreifingu eða dreifing): að geyma hvers kyns afurðir, ætlaðar í fóður, með tilliti til sölu, einnig að bjóða til sölu, eða afhendingar með einhverjum öðrum hætti til þriðja aðila, gegn greiðslu eða ekki, einnig sjálf salan eða afhendingin sem fer fram með einhverjum öðrum hætti,
l) "Óæskilegt efni": sérhvert efni eða afurð, að undanskildum sjúkdómsvöldum, sem eru í og/eða á afurðum sem ætlaðar eru í fóður og sem heilbrigði dýra eða manna eða umhverfinu stafar hugsanlega hætta af eða sem gæti haft skaðleg áhrif á búfjárframleiðslu.

2. gr.

1. Einungis er heimilt að flytja inn afurðir, sem ætlaðar eru í fóður, frá þriðju löndum til dreifingar og/eða notkunar ef þær eru óspilltar, ósviknar og markaðshæfar og því skal ekki stafa af þeim hætta fyrir heilbrigði manna, heilbrigði dýra, umhverfið né skulu þær hafa skaðleg áhrif á búfjárframleiðslu ef þær eru notaðar á réttan hátt.
2. Líta skal svo á að afurðir, sem ætlaðar eru í fóður, samræmist ekki 1. mgr. ef magn óæskilegra efna, sem þær innihalda, er ekki í samræmi við hámarksviðmiðunargildin sem mælt er fyrir um í B hluta 1. viðauka.

3. gr.

1. Einungis er heimilt að nota óæskilegu efnin, sem eru talin upp í B hluta 1. viðauka, í afurðir sem ætlaðar eru í fóður í samræmi við skilyrðin sem þar er mælt fyrir um.
2. Í því skyni að draga úr eða eyða upptökum óæskilegra efna í afurðum, sem ætlaðar eru í fóður, skal í samvinnu rekstraraðila framkvæma rannsókn til að finna upptök þessara óæskilegu efna í þeim tilvikum þar sem farið er yfir hámarksviðmiðunargildi og í þeim tilvikum þar sem aukið magn slíkra efna greinist að teknu tilliti til bakgrunnsgilda. Til að fá einsleita nálgun í þeim tilvikum þar sem um aukið magn er að ræða kann að vera nauðsynlegt að setja aðgerðamark til að hrinda slíkum rannsóknum af stað. Heimilt er að mæla fyrir um þetta aðgerðamark í C. hluta 1. viðauka.

4. gr.

Óheimilt er að blanda afurðir, sem ætlaðar eru í fóður og innihalda óæskileg efni í magni sem er yfir hámarksviðmiðunargildinu sem tilgreint er í B hluta 1. viðauka, sömu afurð eða öðrum afurðum, sem ætlaðar eru í fóður, í því skyni að þynna þær.

5. gr.

Fóðurbætir má ekki innihalda meira af óæskilegu efnunum, sem eru talin upp í B hluta 1. viðauka, en tilgreint er fyrir heilfóður.

6. gr.

1. Hafi aðfangaeftirlitið ástæðu, sem byggð er á nýjum upplýsingum eða endurmati á fyrirliggjandi upplýsingum sem farið hefur fram eftir að viðkomandi ákvæði voru samþykkt, til að ætla að hámarksviðmiðunargildi, sem er tilgreint í B hluta I. viðauka, eða óæskilegt efni, sem er ekki talið þar upp, skapi hættu fyrir heilbrigði dýra eða manna eða umhverfið, er því heimilt tímabundið að lækka gildandi hámarksviðmiðunargildi, ákvarða hámarksviðmiðunargildi eða banna að óæskilega efnið sé í afurðum sem ætlaðar eru í fóður. Þetta skal þegar í stað tilkynna Eftirlitsstofnun EFTA og hinum aðildarríkjum EES-svæðisins og tilgreina ástæðuna fyrir ákvörðun sinni.
2. Breytingar gerðar skv. 1. mgr. skal birta opinberlega.


4. gr.

Með hliðsjón af tilsk. 2002/32/EB fellur B hluti 1. viðauka II. kafla Aðrar viðmiðanir varðandi innihald óæskilegra efna og afurða í fóðri niður og í staðinn kemur:


B. Hámarksmörk fyrir innihald óæskilegra efna í afurðum sem ætlaðar eru í fóður.

Óæskileg efni
Afurðir sem ætlaðar eru í fóður
Hámarksinnihald í mg/kg (milljónarhlutar) fyrir fóður með 12% rakainnihald
(1)
(2)
(3)
1. Arsen
2. Blý
 
 
 
 
3. Flúor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Kvikasilfur
 
 
 
 
 
 
 
5. Nítrít
 
 
 
 
 
6. Kadmíum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Aflatoxín B1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Blásýra

 

 
 
9. Óbundið gossýpól
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Þeóbrómín
 
 
11. Rokgjörn mustarðsolía
 
 
 
 
  
 
 
 
12. Vinýlþíóoxasólídon (vinýloxasólídínþíon)
 
 
13. Grasdrjólasveppur
(Claviceps purpurea)

14. Illgresisfræ og ómöluð og ómulin aldin sem innihalda beiskjuefni, glúkósíð eða önnur eiturefni, ein sér eða saman, m.a.:
a) Lolium temulentum L.,
b) Lolium remotum Schrank,
c) Dantura stramonium L.
 
15. Kristpálmi — Ricinus communis L.
 
 
 
16. Crotalaria spp.
 
17. Aldrín       ü eitt sér eða saman,
          ñ
18. Díeldrín    þ gefið upp sem díeldrín
 
19. Kamfeklór (toxafen)
 
20. Klórdan (summa sis- og trans-myndbrigða og oxýklórdans, gefið upp sem klórdan)
 
21. DDT (summa DDT-, TDE- og DDE-myndbrigða, gefið upp sem DDT)
 
22. Endósúlfan (summa alfa- og beta-myndbrigða og endósúlfansúlfats, gefið upp sem endósúlfan)
 
 
 
23. Endrín (summa endríns og delta-ketóendríns, gefið upp sem endrín)
 
24. Heptaklór (summa heptaklórs og hepta-klórepoxíðs, gefið upp sem heptaklór)
 
25. Hexaklórbensen (HCB)
 
 
26. Hexaklórsýklóhexan (HCH)
26.1 alfa-myndbrigði
 
26.2 beta-myndbrigði
 
 
 
26.3 gamma-myndbrigði
 
 
27. Díoxín (summa PCDD og PCDF), gefið upp í alþjóðlegum eiturjafngildum
 
28. Apríkósur — Prunus armeniaca L.
 
29. Beiskar möndlur — Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke (= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke)
 
30. Beykihnetur með hýði — Fagus silvatica L.
 
31. Akurdoðra — Camelina sativa (L.) Crantz
 
32. Mowrah, Bassia, MadhucaMadhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illiped malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia (Roxb.) = Illipe latifolia (Roxb.) F. Mueller)
 
33. Purghera — Jatropha curcas L.
 
34. Tígurskrúð — Croton tiglium L.
 
35. Brúnn mustarður — Brassica juncea (L.) Czern. og Coss. ssp. intergrifolia (West.) Thell.
 
36. Sareptamustarður — Brassica juncea (L.) Czern. og Coss. ssp. juncea
 
37. Kínverskur mustarður — Brassica juncea (L.) Czern. og Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin
 
38. Svartmustarður — Brassica nigra (L.) Koch
 
39. Eþíópíumustarður — Brassica carinata A. Braun
Fóðurefni, að undanskildu:
— grasmjöli, úr þurrkuðum refasmára og þurrkuðum smára og þurrkuðu sykurrófumauki og þurrkuðu, melassabættu sykurrófumauki
— fosfötum og fóðri sem fellur til við vinnslu fisks eða annarra sjávardýra
Heilfóður, að undanskildu:
— heilfóðri fyrir fisk
Fóðurbætir, að undanskildum:
— steinefnablöndum

Fóðurefni, að undanskildu:
— grænfóðri
— fosfötum
— geri
 
Heilfóður
Fóðurbætir, að undanskildum:
— steinefnablöndum
Fóðurefni, að undanskildu:
— fóðri úr dýraríkinu
— fosfötum
Heilfóður, að undanskildu:
— heilfóðri fyrir nautgripi, sauðfé og geitfé
— mjólkandi
— önnur
— heilfóðri fyrir svín
— heilfóðri fyrir alifugla
— heilfóðri fyrir kjúklinga
Steinefnablöndur fyrir nautgripi, sauðfé og geitfé
Annar fóðurbætir
 
Fóðurefni, að undanskildu:
— fóðri sem fellur til við vinnslu fisks eða vinnslu annarra sjávardýra
Heilfóður, að undanskildu:
— heilfóðri fyrir hunda og ketti
Fóðurbætir, að undanskildum:
— fóðurbæti fyrir hunda og ketti
 
Fiskimjöl
 
Heilfóður, að undanskildu:
— fóðri ætluðu gæludýrum, öðrum en fuglum og búrfiskum
 
Fóðurefni úr jurtaríkinu:
Fóðurefni úr dýraríkinu, að undanskildu:
— fóðri fyrir gæludýr
Fosföt
Heilfóður fyrir nautgripi, sauðfé og geitfé, að undanskildu:
— heilfóðri fyrir kálfa, lömb og kiðlinga
Annað heilfóður, að undanskildu:
— fóðri fyrir gæludýr
Steinefnablöndur
Annar fóðurbætir fyrir nautgripi, sauðfé og geitfé
 
Fóðurefni, að undanskildum:
— jarðhnetum, kókoshnetukjarna, pálmakjarna, baðmullarfræi, babassú, maís og afurðum úr vinnslu þeirra
Heilfóður fyrir nautgripi, kindur og geitur, að undanskildum:
— mjólkurkúm
— kálfum og lömbum
Heilfóður fyrir svín og alifugla (að undanskildu ungviði)
Annað heilfóður
Fóðurbætir fyrir nautgripi, sauðfé og geitfé (að undanskildum fóðurbæti fyrir mjólkandi dýr, kálfa og lömb)
Fóðurbætir fyrir svín og alifugla (að undanskildu ungviði)
Annar fóðurbætir
 
Fóðurefni, að undanskildu:
— hörfræi
— hörfræskökum
— manjókafurðum og möndlukökum
Heilfóður, að undanskildu:
— heilfóðri fyrir kjúklinga
 
Fóðurefni, að undanskildum:
— baðmullarfræskökum
Heilfóður, að undanskildu:
— heilfóðri fyrir nautgripi, sauðfé og geitfé
— heilfóðri fyrir alifugla (að undanskildum varphænum) og kálfa
— heilfóðri fyrir kanínur og svín (að undanskildum mjólkurgrísum)
 
Heilfóður, að undanskildu:
— heilfóðri fyrir fullvaxna nautgripi
 
Fóðurefni, að undanskildum:
— repjufræskökum
 
Heilfóður, að undanskildu:
 
— heilfóðri fyrir nautgripi, sauðfé og geitfé (að undanskildu ungviði)
— heilfóðri fyrir svín (að undanskildum mjólkurgrísum) og alifugla
 
Heilfóður fyrir alifugla, að undanskildu:
— heilfóðri fyrir varphænur
 
Allt fóður sem í er ómalað korn
 
 
Allt fóður
 
 
 
 
 
 
Allt fóður
 
 
 
Allt fóður

Allt fóður, að undanskildum:
 
— fituefnum
 
Allt fóður
 
Allt fóður, að undanskildum:
— fituefnum

Allt fóður, að undanskildum:
— fituefnum

Allt fóður, að undanskildum:
— maís
— olíufræjum
— heilfóðri fyrir fisk
 
Allt fóður, að undanskildum:
— fituefnum
 
Allt fóður, að undanskildum:
— fituefnum
 
Allt fóður, að undanskildum:
— fituefnum
 
 
Allt fóður, að undanskildum:
— fituefnum
Heilfóður, að undanskildu:
— fóðri fyrir mjólkurkýr
Fóðurefni, að undanskildum:
— fituefnum
Allt fóður, að undanskildum:
— fituefnum
 
Sítrusmauk

  
 

Allt fóður
2
4
 
 
10
 
2
4
4
12
 
10
40
30
5
 
5
10
30
150
500
2 000
150
 
30
50
100
350
250
2 000
125 (1)
 
0,1
0,5
 
0,1
0,4
0,2
 
 
60
(gefið upp sem natríumnítrít)
15
(gefið upp sem natríumnítrít)
 
 
1
2
 
10
1
 
 
0,5
 
5
0,5
 
0,05
0,02
 
 
0,05
 
0,005
0,01
0,02
 
0,01
0,05
 
 
0,03
 
0,005
 
50
250
350
100
50
10
 
20
1 200
20
500
100
 
60
 
 
300
700
 
100
4 000
(gefið upp sem allýlísóþíósýanat)
150
(gefið upp sem allýlísóþíósýanat)
1 000
(gefið upp sem allýlísóþíósýanat)
500
(gefið upp sem allýlísóþíósýanat)
 
1 000
500
 
1 000
 
 
3 000
 
 
1 000
1 000
1 000
 
10
(gefið upp sem hýði kristpálmafræja)
 
100
 
0,01
 
0,2
 
0,1
 
0,02
0,05
 
0,05
0,5
 
0,1
0,2
0,5
0,005
 
0,01
0,05
 
0,01
0,2
 
0,01
0,2
 
 
0,02
0,2
0,01
0,0005
0,01
0,1
0,2
2,0
 
500 pg I-TEQ/kg (efri greiningarmörk) (2)

  
Fræ og aldin þeirra plöntutegunda, sem eru taldar upp hér til hliðar, og unnar afleiður þeirra mega aðeins koma fyrir í fóðri í snefilmagni sem er ekki unnt að magnsetja
(1) Flúorinnihald fyrir hvert 1% af fosfór.
(2) Efri styrkleikamörk eru reiknuð út frá því mati að öll gildi hinna ýmsu efnamynda (congener), sem eru undir greiningarmörkum, séu jöfn greiningarmörkunum.5. gr.

Með hliðsjón af tilskipun 2002/32/EB fellur C. hluti 1. viðauka II. kafla niður og í staðinn kemur:


C. Aðgerðamörk óæskilegra efna í afurðum sem ætlaðar eru í fóður.

Óæskileg efni
Afurðir sem ætlaðar eru í fóður
Aðgerðamark í mg/kg (milljónarhlutar) fyrir afurð sem ætluð er í fóður með 12% rakainnihald
Athugasemdir og frekari upplýsingar (t.d. eðli rannsókna sem gerðar verða)


6. gr.

Með hliðsjón af tilsk. 2003/7/EB fellur tafla um E 161g Kantaxantín í 6. lið D. hluta 3. viðauka niður og í staðinn kemur:

EB-nr.
Aukefni
Efnaformúla, lýsing
Tegund eða flokkur dýra
Hámarks-aldur
Lágmarks-innihald
Hámarks-innihald
Önnur ákvæði
Lok gildistíma leyfis
mg/kg heilfóðurs

Litarefni, þar með taldir dreyfulitir

1. Karótenóíð og xantófýll:
E 161 g Kantaxantín C40H52O2 Alifuglar, aðrir en varphænur
25
Blöndun kantaxantíns við önnur karótenóíð og xantófýll er heimil, að því tilskildu að heildarstyrkur blöndunnar fari ekki yfir 80 mg/kg í heilfóðrinu. Án tímamarka
Varphænur
8
Blöndun kantaxantíns við önnur karótenóíð og xantófýll er heimil, að því tilskildu að heildarstyrkur blöndunnar fari ekki yfir 80 mg/kg í heilfóðrinu. Án tímamarka
Lax, urriði
25
Má gefa dýrum sem hafa náð sex mánaða aldri.

Blöndun kantaxantíns við astaxantín er heimil, að því tilskildu að heildarstyrkur blöndunnar fari ekki yfir 100 mg/kg í heilfóðrinu.

Án tímamarka
Hundar, kettir og skrautfiskar

Án tímamarka
3. Litunarefni sem leyfð hafa verið til litunar matvæla samkvæmt reglum bandalagsins, önnur en patentblátt V, súrskærgrænt BS og kantaxantín
Allar tegundir eða flokkar dýra, að undanskildum hundum og köttum
Einungis leyfilegt í fóðri í afurðum sem eru unnar úr:

i) matvælaúrgangi eða matvælaúrgangi eða

ii) öðrum grunnefnum, að undanskildu korni og manjókamjöli sem hefur verið eðlisbreytt með þessum efnum eða litað við tæknilegan undirbúning til að tryggja auðkenningu þess meðan á framleiðsluferlinu stendur.

Án tímamarka
Hundar

Án tímamarka
Kettir

Án tímamarka
3.1 Kantaxantín, leyft til litunar matvæla samkvæmt reglum EES-svæðisins Allar tegundir eða flokkar dýra, að undanskildum alifuglum, laxi, urriða, hundum og köttum
Einungis leyfilegt í fóðri í afurðum sem eru unnar úr:
i) matvælaúrgangi eða
ii) öðrum grunnefnum, að undanskildu korni og manjókamjöli sem hefur verið eðlisbreytt með þessum efnum eða litað við tæknilegan undirbúning til að tryggja auðkenningu þess meðan á framleiðsluferlinu stendur.
Án tímamarka
Hundar
Án tímamarka
Kettir
Án tímamarka
Alifuglar, aðrir en varphænur, lax og urriði
25
Einungis leyfilegt í fóðri í afurðum sem eru unnar úr:
i) matvælaúrgangi eða
ii) öðrum grunnefnum, að undanskildu korni og manjókamjöli sem hefur verið eðlisbreytt með þessum efnum eða litað við tæknilegan undirbúning til að tryggja auðkenningu þess meðan á framleiðsluferlinu stendur.
Án tímamarka
Varphænur
8
Einungis leyfilegt í fóðri í afurðum sem eru unnar úr:
i) matvælaúrgangi eða
ii) öðrum grunnefnum, að undanskildu korni og manjókamjöli sem hefur verið eðlisbreytt með þessum efnum eða litað við tæknilegan undirbúning til að tryggja auðkenningu þess meðan á framleiðsluferlinu stendur.
Án tímamarka


7. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum nr. 22/1994, um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru og til innleiðingar á tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar nr. 2003/7/EB skv. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 69/2003 og tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/32/EB skv. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 67/2003 sem vísað er til í II. hluta I. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið. Reglugerðin tekur þegar gildi.


Landbúnaðarráðuneytinu, 30. september 2003.

F. h. r.
Guðmundur B. Helgason.
Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica