Leita
Hreinsa Um leit

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

1092/2006

Reglugerð um daggjöld stofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2007. - Brottfallin

1. gr.

Daggjöld.

Daggjöldum á stofnunum sem ekki eru á föstum fjárlögum er ætlað að mæta eðlilegum rekstrarkostnaði án viðhalds húsnæðis og skulu vera sem hér segir frá 1. janúar 2007:

A. Hjúkrunarheimili.

Liður

Viðf.

Heiti stofnunar

Daggjald
kr.

401

113

Grenilundur, Grenivík

16.534

401

113

Hvammur, Húsavík

16.106

401

113

Helgafell, Djúpavogi

15.352

401

113

Blesastaðir, Skeiðum

17.153

401

113

Sólvellir, Eyrabakka

15.352

401

113

Roðasalir, Kópavogi

15.737

401

113

Sæborg, Skagaströnd

16.738

401

113

Silfurtún, Búðardal

16.131

401

113

Hlévangur, Reykjanesbæ

16.830

401

113

Kirkjuhvoll, Hvolsvelli

18.321

405

101

Hrafnista, Reykjavík

16.785

406

101

Hrafnista, Hafnarfirði

16.785

407

101

Grund, Reykjavík

16.990

408

101

Sunnuhlíð, Kópavogi

16.990

409

101

Hjúkrunarheimilið Skjól

16.990

410

101

Hjúkrunarheimilið Eir

16.785

411

101

Garðvangur, Garði

17.036

412

101

Hjúkrunarheimilið Skógarbær

17.616

413

101

Droplaugarstaðir, Reykjavík

17.616

414

101

Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu

17.669

415

101

Hulduhlíð, Eskifirði

16.222

416

101

Hornbrekka, Ólafsfirði

16.222

417

101

Naust, Þórshöfn

15.543

418

101

Seljahlíð, Reykjavík

17.330

421

101

Víðines

16.625

423

101

Höfði, Akranesi

16.381

424

101

Dvalarh. aldraðra Borgarnesi

16.305

425

101

Dvalarh. aldraðra Stykkishólmi

16.422

426

101

Fellaskjól, Grundarfirði

16.534

427

101

Jaðar, Ólafsvík

15.352

428

101

Fellsendi, Búðardal

14.876

429

101

Barmahlíð, Reykhólum

15.543

433

101

Dalbær, Dalvík

16.305

434

101

Öldrunarsstofnun Akureyrar

16.582

436

101

Uppsalir, Fáskrúðsfirði

16.023

437

101

Heilbrigðisstofnun Suð-Austurlands

16.830

438

101

Klausturhólar

16.222

439

101

Hjallatún, Vík

15.737

440

101

Kumbaravogur, Stokkseyri

16.182

441

101

Ás/Ásbyrgi, Hveragerði

15.791

442

101

Hraunbúðir, Vestmannaeyjum

17.541

443

101

Holtsbúð, Garðabæ

16.422

444

101

Vífilsstaðir, Garðabæ

17.754

Daggjald 16,307,5 kr. sem er miðað við RAI 1,00 liggur til grundvallar útreikningi á daggjöldum hjúkrunarrýma.

Daggjald skal greitt þrátt fyrir að vistmaður hverfi af stofnun í stuttan tíma svo sem til aðstandenda yfir helgi eða hátíðar enda hafi heilbrigðisyfirvöld ekki aukakostnað af dvölinni. Fari vistmaður á sjúkrahús til skammtímainnlagnar skal greiða 70% af daggjaldi stofnunar í allt að 30 daga. Ef vistmaður dvelur lengur en 30 daga á sjúkrahúsi ber að sækja um heimild til heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins fyrir greiðslu daggjalds umfram 30 daga. Við andlát vistmanns eða þegar vistmaður flytur fyrir fullt og allt af stofnun skal greiða fullt daggjald í allt að 7 daga.

Daggjald skal greitt stofnun vegna krónískra nýrnasjúklinga þegar þeir vegna blóðskilunar eru innritaðir á Landspítala-háskólasjúkrahúsi. Landspítali-háskólasjúkrahús greiðir kostnað vegna lyfjagjafar eins og fyrir aðra blóðskilunarsjúklinga sem skráðir eru inn á sjúkrahúsið.

Greiða skal 1.006 kr. á dag til viðbótar daggjaldi stofnunar fyrir hvern krónískan nýrnasjúkling sem dvelst á stofnun og þarf blóðskilun á Landspítala-háskólasjúkrahúsi.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða daggjöld samkvæmt A-lið 1. gr.

B. Aðrar stofnanir.

Liður

Viðf.

Heiti stofnunar

Daggjald kr.

410

115

Hjúkrunarheimilið Eir

8.939

412

171

Hjúkrunarheimilið Skógarbær, endurhæfingardeild

22.765

415

115

Hulduhlíð, Eskifirði v/MS

8.151

434

115

Öldrunarsstofnun Akureyrar v/ minnissjúkra

8.939

441

117

Ás/Ásbyrgi, Hveragerði

10.444

470

110

Dvalarheimili aldraðra heyrnarlausa

9.287

472

110

Hlíðarbær, Reykjavík

8.939

473

110

Lindargata, Reykjavík

8.939

474

110

Dagvist og endurhæfingarstöð MS-sjúklinga

8.151

475

110

Múlabær, Reykjavík

5.572

476

110

Fríðuhús, Reykjavík

8.939

477

110

Roðasalir, Kópavogi

8.939

477

110

Drafnarhús, Hafnarfirði

8.939

477

110

Dagvist aldraðra Reykjanesbæ v/minnissjúkra

8.939

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða daggjöld samkvæmt B-lið 1. gr.

2. gr.

Dvalarheimilisgjöld og gjöld fyrir dagvistun.

Daggjöldum vegna dvalarheimila fyrir aldraða og vegna dagvistunar aldraðra er ætlað að mæta eðlilegum rekstrarkostnaði án viðhalds húsnæðis og skulu vera sem hér segir frá 1. janúar 2007:

   

kr.

1.

Vistgjald á dvalarheimili fyrir aldraða

6.910

2.

Gjald á dagvistun fyrir aldraða

4.159Innifalið í dagvistunargjaldi er nauðsynlegur flutningskostnaður vistmanna. Þeir sem þjónustu dagvistar njóta skulu greiða 700 kr. á dag, sbr. 19. gr. laga nr. 125/1999 um málefni aldraðra, með síðari breytingum.

Greiða skal vistgjald til dvalarheimilis fyrir aldraða frá upphafi dvalar og til loka þess mánaðar sem vistmaður er tekinn inn á heimilið. Vistgjald þetta skal ekki hafa áhrif á bætur Tryggingastofnunar ríkisins til vistmannsins, greiðslu Tryggingastofnunar á vistunarframlagi til dvalarheimilisins og þátttöku vistmanns í greiðslu dvalarkostnaðar, sbr. 21. og 22. gr. laga nr. 125/1999 um málefni aldraðra.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða daggjöld samkvæmt þessari grein.

3. gr.

Innifalin í daggjöldum samkvæmt reglugerð þessari er hvers konar þjónusta, sem vistmönnum er látin í té á stofnunum, sbr. reglugerð nr. 422/1992 um greiðslur öldrunarstofnana fyrir heilbrigðisþjónustu og skilmálablöð skv. 7. gr. reglugerðar nr. 1033/2004 um Framkvæmdasjóð aldraðra.

4. gr.

Húsnæðisgjald vegna viðhalds.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða gjald til að mæta viðhaldskostnaði húsnæðis sem nýtt er til reksturs á dagvistunar-, dvalar- og hjúkrunarrýmum. Gjaldið árið 2007 er 2.350 kr. á m² á ári og reiknast að hámarki á 60 m² á hvert hjúkrunar- og vistrými að meðtöldu sameiginlegu rými og að hámarki 30 m² á dagvistunarrými að meðtöldu sameiginlegu rými. Gjaldið reiknast aldrei á stærra rými en sem stærð húsnæðisins nemur.

Húsnæðisgjaldi er ætlað að standa undir öllu almennu viðhaldi húsnæðis en ekki stofnkostnaði, afskriftum og meiriháttar breytingum og endurbótum á húsnæði.

5. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 2. mgr. 39. gr. laga nr. 117/1993 um almannatryggingar, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2007. Jafnframt fellur úr gildi frá sama tíma reglugerð nr. 1162/2005 um daggjöld stofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2006.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 21. desember 2006.

Siv Friðleifsdóttir.

Davíð Á. Gunnarsson.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica