Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

1256/2007

Reglugerð um daggjöld stofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2008. - Brottfallin

1. gr.

Daggjöld.

Daggjöldum á stofnunum sem ekki eru á föstum fjárlögum er ætlað að mæta eðlilegum rekstrarkostnaði án viðhalds húsnæðis og skulu þau vera sem hér segir frá 1. janúar 2008:

A. Hjúkrunarheimili.

Liður

Viðf.

Heiti stofnunar

Daggjald
kr.

401

109

Ný hjúkrunarrými

17.209

401

113

Grenilundur, Grenivík

18.895

401

113

Hvammur, Húsavík

16.491

401

113

Helgafell, Djúpavogi

15.913

401

113

Blesastaðir, Skeiðum

18.442

401

113

Sólvellir, Eyrarbakka

15.913

401

113

Roðasalir, Kópavogi

16.515

401

113

Sæborg, Skagaströnd

16.928

401

113

Silfurtún, Búðardal

17.138

401

113

Hlévangur, Reykjanesbæ

18.315

401

113

Kirkjuhvoll, Hvolsvelli

18.991

405

101

Hrafnista, Reykjavík

18.042

406

101

Hrafnista, Hafnarfirði

17.825

407

101

Grund, Reykjavík

17.398

408

101

Sunnuhlíð, Kópavogi

18.042

409

101

Hjúkrunarheimilið Skjól

17.611

410

101

Hjúkrunarheimilið Eir

17.398

411

101

Garðvangur, Garði

17.876

412

101

Hjúkrunarheimilið Skógarbær

18.042

413

101

Droplaugarstaðir, Reykjavík

18.042

414

101

Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu

18.991

415

101

Hulduhlíð, Eskifirði

17.659

416

101

Hornbrekka, Ólafsfirði

18.094

417

101

Naust, Þórshöfn

16.111

418

101

Seljahlíð, Reykjavík

17.659

421

101

Víðines

16.815

423

101

Höfði, Akranesi

17.188

424

101

Dvalarh. aldraðra Borgarnesi

16.901

425

101

Dvalarh. aldraðra Stykkishólmi

16.405

426

101

Fellaskjól, Grundarfirði

16.312

427

101

Jaðar, Ólafsvík

15.522

428

101

Fellsendi, Búðardal

16.405

429

101

Barmahlíð, Reykhólum

16.312

433

101

Dalbær, Dalvík

16.491

434

101

Öldrunarstofnun Akureyrar

17.188

436

101

Uppsalir, Fáskrúðsfirði

17.659

437

101

Heilbrigðisstofnun Suð-Austurlands

17.876

438

101

Klausturhólar

17.659

439

101

Hjallatún, Vík

15.716

440

101

Kumbaravogur, Stokkseyri

17.320

441

101

Ás/Ásbyrgi, Hveragerði

17.398

442

101

Hraunbúðir, Vestmannaeyjum

17.320

443

101

Holtsbúð, Garðabæ

18.094

444

101

Vífilsstaðir, Garðabæ

17.746

Daggjald 16.903,50 kr. sem er miðað við RAI 1,00 liggur til grundvallar útreikningi á daggjöldum hjúkrunarrýma.

Daggjald skal greitt þrátt fyrir að vistmaður hverfi af stofnun í stuttan tíma svo sem til aðstandenda yfir helgi eða hátíðar enda hafi heilbrigðisyfirvöld ekki aukakostnað af dvölinni. Fari vistmaður á sjúkrahús til skammtímainnlagnar skal greiða 70% af daggjaldi stofnunar í allt að 30 daga. Ef vistmaður dvelur lengur en 30 daga á sjúkrahúsi ber að sækja um heimild til heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins fyrir greiðslu daggjalds umfram 30 daga. Við andlát vistmanns eða þegar vistmaður flytur fyrir fullt og allt af stofnun skal greiða fullt daggjald í allt að 7 daga.

Daggjald skal greitt stofnun vegna krónískra nýrnasjúklinga þegar þeir vegna blóð­skilunar eru innritaðir á Landspítala-háskólasjúkrahúsi. Landspítali-háskólasjúkrahús greiðir kostnað vegna lyfjagjafar eins og fyrir aðra blóðskilunarsjúklinga sem skráðir eru inn á sjúkrahúsið.

Greiða skal 1.080 kr. á dag til viðbótar daggjaldi stofnunar fyrir hvern krónískan nýrna­sjúkling sem dvelst á stofnun og þarf blóðskilun á Landspítala-háskólasjúkrahúsi.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða daggjöld samkvæmt A-lið 1. gr.

B. Aðrar stofnanir.

Liður

Viðf.

Heiti stofnunar

Daggjald
kr.

410

115

Hjúkrunarheimilið Eir

9.162    

412

171

Hjúkrunarheimilið Skógarbær, endurhæfingardeild

23.334    

415

115

Hulduhlíð, Eskifirði v/MS

8.355    

434

115

Öldrunarstofnun Akureyrar v/minnissjúkra

9.162    

441

117

Ás/Ásbyrgi, Hveragerði

10.705    

470

110

Dvalarheimili aldraðra heyrnarlausra

9.503    

472

110

Hlíðarbær, Reykjavík

9.162    

473

110

Lindargata, Reykjavík

9.162    

474

110

Dagvist og endurhæfingarstöð MS-sjúklinga

8.355    

475

110

Múlabær, Reykjavík

5.711    

476

110

Fríðuhús, Reykjavík

9.162    

477

110

Roðasalir, Kópavogi

9.162    

477

110

Drafnarhús, Hafnarfirði

9.162    

477

110

Dagvist Eyjafjarðarsveitar

9.162    

477

110

Dagvist aldraðra Reykjanesbæ v/minnissjúkra

9.162    

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða daggjöld samkvæmt B-lið 1. gr.

2. gr.

Dvalarheimilisgjöld og gjöld fyrir dagvistun.

Daggjöldum vegna dvalarheimila fyrir aldraða og vegna dagvistunar aldraðra er ætlað að mæta eðlilegum rekstrarkostnaði án viðhalds húsnæðis og skulu vera sem hér segir frá 1. janúar 2008:

   

kr.

1.

Vistgjald á dvalarheimili fyrir aldraða

7.400  

2.

Gjald á dagvistun fyrir aldraða

4.267  Innifalið í dagvistunargjaldi er nauðsynlegur flutningskostnaður vistmanna. Þeir sem njóta þjónustu dagvistar skulu greiða 725 kr. á dag, sbr. 19. gr. laga nr. 125/1999 um málefni aldraðra, með síðari breytingum.

Greiða skal vistgjald til dvalarheimilis fyrir aldraða frá upphafi dvalar og til loka þess mánaðar sem vistmaður er tekinn inn á heimilið. Vistgjald þetta skal ekki hafa áhrif á bætur Tryggingastofnunar ríkisins til vistmannsins, greiðslu Tryggingastofnunar á vistunarframlagi til dvalarheimilisins og þátttöku vistmanns í greiðslu dvalarkostnaðar, sbr. 21. og 22. gr. laga nr. 125/1999 um málefni aldraðra.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða daggjöld samkvæmt þessari grein.

3. gr.

Innifalin í daggjöldum samkvæmt reglugerð þessari er hvers konar þjónusta, sem vistmönnum er látin í té á stofnunum, sbr. reglugerð nr. 422/1992 um greiðslur öldr­unar­stofnana fyrir heilbrigðisþjónustu og skilmálablöð skv. 7. gr. reglugerðar nr. 1033/2004 um Framkvæmdasjóð aldraðra.

4. gr.

Húsnæðisgjald vegna viðhalds.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða gjald til að mæta viðhaldskostnaði húsnæðis sem nýtt er til reksturs á dagvistunar-, dvalar- og hjúkrunarrýmum. Gjaldið árið 2008 er 2.404 kr. á m² á ári og reiknast að hámarki á 60 m² á hvert hjúkrunar- og vistrými að meðtöldu sameiginlegu rými og að hámarki 30 m² á dagvistunarrými að meðtöldu sam­eiginlegu rými. Gjaldið reiknast aldrei á stærra rými en sem stærð húsnæðisins nemur.

Húsnæðisgjaldi er ætlað að standa undir öllu almennu viðhaldi húsnæðis en ekki stofn­kostnaði, afskriftum og meiriháttar breytingum og endurbótum á húsnæði.

5. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 2. mgr. 39. gr. laga nr. 117/1993 um almanna­tryggingar, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2008. Jafnframt fellur úr gildi frá sama tíma reglugerð nr. 1092/2006 um daggjöld stofnana sem ekki eru á föstum fjár­lögum árið 2007.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 21. desember 2007.

Guðlaugur Þór Þórðarson.

Vilborg Þ. Hauksdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica