Heilbrigðisráðuneyti

420/2008

Reglugerð um skýrslugerð vegna smitsjúkdóma. - Brottfallin

Um skráningarskyldu.

1. gr.

Sóttvarnalæknir er ábyrgur fyrir því að haldin sé sjúkdómaskrá sem tekur til smit­sjúkdóma, sjúkdómsvalda þeirra, sjúkdóma af völdum eiturefna og geislavirkra efna, óvenju­legra og óvæntra atburða sem geta haft alvarlegar heilsufarslegar afleiðingar meðal þjóða heims, sýklalyfjanotkunar og bólusetninga (ónæmisaðgerða) sbr. reglugerð um bólusetningar nr. 221/2001. Sóttvarnalæknir skal fá afhentar upplýsingar úr lyfja­gagnagrunni landlæknis skv. 27. gr. lyfjalaga og frá heilbrigðisstofnunum til að halda skrá um sýklalyfjanotkun. Upplýsingarnar skulu vera ópersónugreinanlegar.

Til að halda skrá um sýklalyfjanotkun kallar sóttvarnalæknir eftir upplýsingum úr lyfja­gagnagrunni landlæknis og frá sjúkrastofnunum. Þær upplýsingar mega ekki bera með sér önnur persónuauðkenni en aldur, kyn og búsetu samkvæmt póstnúmeri þeirra sem lyfjunum hefur verið ávísað á, sérgrein læknis, sjúkrastofnun og deild þar sem sjúkra­stofnun er deildaskipt. Upplýsingar um sýklalyfjanotkun skulu vera ópersónu­greinan­legar. Forstöðumönnum heilbrigðisstofnana er skylt að senda sóttvarnalækni upplýsingar um magn sýklalyfja sem notað er á viðkomandi stofnun, skipt eftir deildum þar sem það á við. Gæta skal fyllsta trúnaðar um allar einkalífsupplýsingar sem fram koma í smitsjúkdómaskrá og gilda um skrána sömu reglur og aðrar sjúkraskrár. Ítrustu varúðar skal gætt við meðferð, vörslu og sendingu upplýsinga um tilkynningaskylda sjúk­dóma.

Sóttvarnalæknir gefur nánari fyrirmæli um tilhögun skráningar og tilkynninga í smit­sjúkdóma­skrá og skrá um sýklalyfjanotkun, m.a. um hvaða ráðstafanir skuli viðhafðar til að tryggja öryggi persónuupplýsinga varðandi tilkynningaskylda sjúkdóma.

2. gr.

Þeir sjúkdómar, sjúkdómsvaldar og atburðir sem sóttvarnalög fjalla um eru skráningar­skyldir og geti þeir ógnað almannaheill eru þeir jafnframt tilkynningaskyldir.

Með skráningarskyldu er átt við skyldu til að senda sóttvarnalækni ópersónugreindar upplýsingar en með tilkynningaskyldu er átt við skyldu til að senda persónugreindar upplýsingar um sjúkdómstilvik.

3. gr.

Læknum er skylt að skrá upplýsingar um skráningar- og tilkynningarskylda sjúkdóma á þar til gerð eyðublöð eða með rafrænum hætti samkvæmt nánari fyrirmælum sótt­varna­læknis sbr. 1. gr. Sama gildir um forstöðumenn rannsóknastofa, sjúkradeilda og annarra heilbrigðisstofnana. Skrá um smitsjúkdóma skal senda sóttvarnalækni mánaðarlega eða oftar ef hann telur þörf á því.

Læknum og hjúkrunarfræðingum er skylt að skrá í sjúkraskrá, samkvæmt nánari fyrirmælum sóttvarnalæknis sbr. 1. gr., allar bólusetningar sem þeir framkvæma. Læknar tilkynna sóttvarnalækni um bólusetningar sem gerðar hafa verið.

4. gr.

Skráningarskyldir sjúkdómar.

Skráningarskyldir sjúkdómar eru:

afbrigðilegar berklasýkingar
bráður niðurgangur
eyrnabólga
flatlús
hálsbólga
heilabólga (encephalitis/meningoencephalitis)
heilahimnubólga af völdum sýkla
heilahimnubólga af óþekktum toga
hlaupabóla
höfuðlús
inflúensa
kláðamaur
kynfæravörtur (condyloma genitalis)
lungnabólga
Lyme sjúkdómur (borreliosis)
malaría
matareitrun af völdum sýkla eða eiturefna þeirra
njálgur
psittacosis
ristill (herpes zoster)
skarlatssótt
sýkingar af völdum fjölónæmra sýkla
aðgerðatengdar sýkingar í heilbrigðisþjónustunni
toxóplasmasýking
þvagrásarbólga af óþekktri orsök.

5. gr.

Tilkynningaskyldir sjúkdómar, sjúkdómsvaldar þeirra
og atburðir sem ógna heilsu manna.

Tilkynningaskyldir sjúkdómar eru:

barnaveiki
berklar
bólusótt
bótúlismi
bráð sjúkdómseinkenni af völdum eiturefna og geislavirkra efna
Córónaveirulungnabólga (SARS/heilkenni alvarlegrar bráðrar lungnabólgu - HABL)
Creutzfeldt Jacob veiki og afbrigði hennar
enteróhemórrhagísk E. coli sýking
giardiasis
gulusótt og aðrar blæðandi veiruhitasóttir
hemophilus influenzea, sjúkdómur gerð b
hettusótt
hérasótt (tularemia)
HIV-sýking
holdsveiki
hundaæði
huldusótt (Q-fever)
inflúensa A sem valdið getur heimsfaraldri
kampýlóbaktersýking
kikhósti
klamýdíusýking
kólera
legíónellusýking
lekandi
lifrarbólga A
lifrarbólga B
lifrarbólga C
lifrarbólga E
lifrarbólga vegna annarra veira
linsæri
listeríusýking
lömunarveiki
meningókokkasjúkdómur
meticillín ónæmur staphylokoccus aureus (MÓSA)
miltisbrandur
mislingar
óvæntir atburðir sem ógnað geta heilsu manna (óvænt aukning sjúkdómstilvika eða dauðsfalla)
pneumókokkasýkingar í blóði, lið, beini og heilahimnu
rauðir hundar
salmonellusýking
sárasótt
shígellusýking
stífkrampi
svarti dauði
vanómýcín ónæmir enterókokkar
öldusótt (brucellosis).

6. gr.

Tilkynningu um tilkynningaskyldan sjúkdóm, sjúkdómsvald eða óvænta atburði sem ógnað geta heilsu manna skal senda sóttvarnalækni án tafar eða samkvæmt nánari fyrirmælum hans. Sóttvarnalækni er heimilt að fela göngudeildum smitsjúkdóma og rannsóknarstofum, sbr. 1.-4. gr. reglugerðar nr. 414/2007 um að halda skrá yfir til­kynninga­skyld sjúkdómstilfelli og sjúkdómsvalda.

Á eyðublaði skal m.a. koma fram:

  1. Heiti sjúkdóms eða sjúkdómsvalds og greiningarnúmer samkvæmt alþjóðlegu sjúkdóma- og dánarmeinaskránni sem er gildandi.
  2. Hvenær, hvernig og hvaða sjúkdómsgreining eða greining sjúkdómsvalds var staðfest.
  3. Persónuauðkenni og kyn hins sýkta.
  4. Í hvaða sóttvarnaumdæmi hinn sýkti býr, dvalarstaður.
  5. Nafn tilkynnanda, læknisnúmer, vinnustaður, undirskrift og dagsetning til­kynn­ingar.

7. gr.

Bólusetningar eru tilkynningaskyldar, skv. reglugerð nr. 221/2001.

Gildistaka.

8. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 18. gr., sbr. 3. gr., sóttvarnalaga nr. 19/1997, öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 129/1999 með síðari breytingum.

Heilbrigðisráðuneytinu, 18. apríl 2008.

Guðlaugur Þór Þórðarson.

Berglind Ásgeirsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica