Velferðarráðuneyti

35/2011

Reglugerð um daggjöld fyrir hjúkrunar-, dvalar- og dagvistarrými sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2011. - Brottfallin

1. gr.

Daggjöld fyrir hjúkrunarrými og sérhæfða vistun.

Daggjöldum á stofnunum sem ekki eru á föstum fjárlögum er ætlað að mæta eðlilegum rekstrarkostnaði án viðhalds húsnæðis og skulu vera sem hér segir frá 1. janúar 2011:

A. Hjúkrunarrými.

Liður

Viðf.

Heiti stofnunar

Daggjald
kr.

401

113

Grenilundur, Grenivík

22.033

401

113

Hvammur, Húsavík

20.946

401

113

Blesastaðir, Skeiðum

20.733

401

113

Sólvellir, Eyrabakka

18.555

401

113

Roðasalir, Kópavogi

18.100

401

113

Sæborg, Skagaströnd

19.740

401

113

Silfurtún, Búðardal

22.300

401

113

Hlévangur, Reykjanesbæ

20.342

401

113

Kirkjuhvoll, Hvolsvelli

21.879

405

101

Hrafnista, Reykjavík

21.293

405

101

Hrafnista, Reykjavík, endurhæfing

25.973

406

101

Hrafnista, Hafnarfirði

21.293

407

101

Grund, Reykjavík

21.038

408

101

Sunnuhlíð, Kópavogi

21.038

409

101

Hjúkrunarheimilið Skjól

21.038

410

101

Hjúkrunarheimilið Eir

20.785

410

101

Hjúkrunarheimilið Eir, endurhæfing

26.836

411

101

Garðvangur, Garði

22.144

412

101

Hjúkrunarheimilið Skógarbær

20.785

412

171

Hjúkrunarheimilið Skógarbær, endurhæfing

26.600

413

101

Droplaugarstaðir, Reykjavík

21.293

414

101

Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu

21.357

415

101

Hulduhlíð, Eskifirði

20.592

416

101

Hornbrekka, Ólafsfirði

20.342

417

101

Naust, Þórshöfn

19.740

418

101

Seljahlíð, Reykjavík

22.033

423

101

Höfði, Akranesi

21.038

424

101

Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi

18.762

425

101

Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi

22.570

426

101

Fellaskjól, Grundarfirði

19.021

427

101

Jaðar, Ólafsvík

20.988

428

101

Fellsendi, Búðardal

20.592

429

101

Barmahlíð, Reykhólum

19.498

433

101

Dalbær, Dalvík

20.196

434

101

Öldrunarstofnun Akureyrar

19.322

436

101

Uppsalir, Fáskrúðsfirði

19.607

437

101

Heilbrigðisstofnun Suðausturlands

20.342

438

101

Klausturhólar

19.984

439

101

Hjallatún, Vík

19.984

440

101

Kumbaravogur, Stokkseyri

17.417

441

101

Ás Ásbyrgi, Hveragerði

21.038

442

101

Hraunbúðir, Vestmannaeyjum

19.367

443

101

Holtsbúð, Garðabæ

20.844

445

101

Boðaþing, Kópavogi

21.459

446

101

Mörk, Reykjavík

21.038


Daggjald að fjárhæð 19.552 kr. sem er miðað við RAI 1,00 liggur til grundvallar útreikn­ingi á daggjöldum hjúkrunarrýma.

Daggjald skal greitt þrátt fyrir að vistmaður hverfi af stofnun í stuttan tíma, svo sem til aðstandenda yfir helgi eða hátíðar, enda hafi heilbrigðisyfirvöld ekki aukakostnað af dvöl­inni.

Fari vistmaður á sjúkrahús til skammtímainnlagnar skal greiða 70% af daggjaldi stofn­unar í allt að 45 daga.

Við andlát vistmanns eða þegar vistmaður flytur fyrir fullt og allt af stofnun skal greiða fullt dag­gjald í allt að sjö daga. Ef vistmaður í hvíldarrými andast skal greiða fullt dag­gjald í allt að tvo daga.

Daggjald skal greitt stofnun vegna sjúklinga með langvinna nýrnasjúkdóma þegar þeir vegna blóðskilunar eru innritaðir á sjúkrahús. Sjúkrahúsið greiðir kostnað vegna lyfja­gjafar eins og fyrir aðra blóðskilunarsjúklinga sem skráðir eru inn á það. Greiða skal 1.400 kr. á dag til viðbótar daggjaldi stofnunar fyrir hvern sjúkling með langvinnan nýrna­sjúkdóm sem dvelst á stofnun og þarf blóðskilun á sjúkrahúsi.

B. Sérhæfð vistun.

Stofnun

Viðf.

Heiti stofnunar

Daggjald
kr.

477

110

Árborg, dagvistun aldraðra v/minnissjúkra

10.148

441

117

Ás Ásbyrgi, Hveragerði, geðrými

15.237

477

110

Dagvist aldraðra Reykjanesbæ v/minnissjúkra

10.148

477

110

Dagvist Maríuhús Reykjavík

10.148

477

110

Dagvist Eyjafjarðarsveitar

10.148

474

110

Dagvist og endurhæfingarstöð MS-sjúklinga

  9.254

477

110

Drafnarhús, Hafnarfirði

10.148

470

110

Dvalarheimili aldraðra heyrnarlausa

11.324

476

110

Fríðuhús, Reykjavík

10.148

477

110

Hrafnista í Reykjavík, dagvist endurhæfing

12.923

410

115

Hjúkrunarheimilið Eir, dagvist v/minnissjúkra

10.148

472

110

Hlíðarbær, Reykjavík

10.148

477

110

Lagarás, Egilsstöðum v/minnissjúkra

10.148

473

110

Lindargata, Reykjavík

10.148

475

110

Múlabær, Reykjavík

  6.325

477

110

Roðasalir, Kópavogi

10.148

434

110

Öldrunarstofnun Akureyrar v/minnissjúkra

10.148


2. gr.

Daggjöld fyrir dvalarrými og almenna dagvistun.

Daggjöldum vegna dvalarrýma fyrir aldraða og vegna dagvistunar aldraðra er ætlað að mæta eðlilegum rekstrarkostnaði án viðhalds húsnæðis og skulu vera sem hér segir frá 1. janúar 2011:

1.

Vistgjald á dvalarrými fyrir aldraða

9.641 kr.

2.

Gjald á dagvistun fyrir aldraða

5.002 kr.

Nauðsynlegur flutningskostnaður vistmanna er innifalinn í dagvistunargjaldi. Þeir sem njóta þjónustu dagvistar skulu greiða 875 kr. á dag, sbr. 19. gr. laga nr. 125/1999, um málefni aldraðra, með síðari breytingum.

Vistgjald til dvalarheimilis fyrir aldraða er greitt frá upphafi dvalar og til loka þess mánaðar sem vistmaður er tekinn inn á heimilið. Vistgjald þetta skal ekki hafa áhrif á bætur Tryggingastofnunar ríkisins til vistmannsins, greiðslu Tryggingastofnunar á vistunarframlagi til dvalarheimilisins og þátttöku vistmanns í greiðslu dvalarkostnaðar, sbr. 21. og 22. gr. laga nr. 125/1999, um málefni aldraðra, með síðari breytingum.

3. gr.

Þjónusta í hjúkrunar-, dvalar- og dagvistarrýmum.

Innifalin í daggjöldum samkvæmt reglugerð þessari er hvers konar þjónusta sem vist­mönnum er látin í té á stofnunum, sbr. meðal annars reglugerð nr. 422/1992, um greiðslur öldrunarstofnana fyrir heilbrigðisþjónustu.

4. gr.

Húsnæðisgjald vegna viðhalds.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða gjald til að mæta viðhaldskostnaði húsnæðis sem nýtt er til reksturs á hjúkrunar-, dvalar- og dagvistarrýmum. Gjaldið árið 2011 er 2.981 kr. á m² á ári og reiknast að hámarki á 60 m² á hvert hjúkrunar- og dvalarrými að með­töldu sameiginlegu rými og að hámarki 30 m² á dagvistarrými að meðtöldu sameigin­legu rými. Gjaldið reiknast aldrei á stærra rými en sem stærð húsnæðisins nemur.

Húsnæðisgjaldi er ætlað að standa undir öllu almennu viðhaldi húsnæðis en ekki stofn­kostnaði, afskriftum og meiriháttar breytingum og endurbótum á húsnæði.

5. gr.

Framkvæmd.

Sjúkratryggingar Íslands og Tryggingastofnun ríkisins annast framkvæmd reglugerðar þessarar.

6. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 2. mgr. 22. gr., 2. mgr. 24. gr., 55. gr. og IV. ákvæði til bráðabirgða laga nr. 112/2008, um sjúkratryggingar, með síðari breytingum, 6. og 10. mgr. 48. gr., sbr. 70. gr. laga nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, sbr. 1. og 3. mgr. 21. gr., 1. mgr. 22. gr. og 29. gr. laga nr. 125/1999, um málefni aldraðra, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2011. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 1080/2009, um daggjöld hjúkrunarheimila og annarra sérhæfðra vistunarstofnana árið 2010, og reglugerð nr. 1091/2009, um daggjöld dvalarheimila og dagvista og húsnæðisgjald vegna viðhalds öldrunarstofnana fyrir árið 2010.

Velferðarráðuneytinu, 7. janúar 2011.

Guðbjartur Hannesson.

Ágúst Þór Sigurðsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica