Félagsmálaráðuneyti

331/1979

Reglugerð um gatnagerðargjöld í Laxárdalshreppi í Dalasýslu. - Brottfallin

1. gr.

Hreppsnefnd er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir á skipulögðu svæði Búðardals, eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja gatna­gerðargjald á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð.

 

2. gr.

Gatnagerðargjald A er gjald vegna þáttöku lóðarhafa í kostnaði við undir­byggingu götu með tilheyrandi lögnum.

 

3. gr.

Nú ákveður sveitarstjórn að leggja á gatnagerðargjald vegna nýbyggingar og skal þá miða gjaldið við ákveðinn hundraðshluta af byggingarkostnaði á rúmmetra eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir:

 

Einbýlishús, tvíbýlishús .........................................................  1.5%

Tveggja hæða raðhús og íbúðarhús ......................................  1.0%

Fjölbýlishús .......................................................................... 0.5%

Verslunar- og skrifstofubyggingar ......................................... 1.5%

Iðnaðarhús, vöruskemmur og annað atvinnuhúsn................... 0.5%

Opinberar byggingar ............................................................ 1.5%

Bílskúrar .............................................................................  1.5%

Önnur hús ...........................................................................  0.5%

 

Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða kr. 140.00, af hverjum fermetra lóðar. Gjald skal miða við stærð húss, skv. samþykktum uppdrætti. Nú er ekki fyrir hendi samþykktur uppdráttur, og skal þá miða við stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið f skipulagi skal miða við eftirtaldar lágmarksstærðir:

 

Einbýlishús með tilheyrandi bílgeymslu ...............................  500 m3

Raðhús, tvíbýlishús, samb. einbýlishús hver íb. ...................  400 m3

Fjölbýlishús ......................................................................  300 m3

 

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalda miðað við lofthæð 3.3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað.

Framangreindar reglur gilda, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur. 4. gr.

Gjöld samkvæmt 3. gr. breytast árlega samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar, sem gildir 1. mars ár hvert.

 

5. gr.

Hreppsnefnd er heimilt að lækka gjaldstuðla samkv. gr. 3 hvern fyrir sig, eða alla í einu, um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins.

 

6. gr.

Gjalddagar gatnagerðargjalds, samkv. 3. gr., skulu vera samkv. eftirfarandi: Úthlutun er háð því, að full skil verði gerð innan ákveðins frests, áður en byggingar­leyfi verður veitt eða sérstakur samningur gerður um greiðslur.

 

7. gr.

Byggingarfrestur er 12 mánuðir, þ. e. a. s., að lóð fellur aftur til sveitarfélagsins hafi framkvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu hennar, nema veitingin hafi verið háð öðrum skilmálum um byggingarfrest.

Noti lóðarhafi ekki veitta lóð, skal hann eiga rétt á endurgreiðslu á greiddu gatnagerðargjaldi svo sem hér segir:

Eftir 6 mánuði endurgreiðast 50%

Eftirstöðvarnar endurgreiðast eftir 12 mánuði.

Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðar­gjaldið endurgreitt, þegar greiðsla samkvæmt þeirri úthlutun fer fram.

 

8. gr.

Gatnagerðargjald B er gjald vegna þátttöku húseiganda og lóðarhafa í að leggja bundið slitlag á götur og til lagningar gangstétta. Gjaldið nemur ákveðnum hundraðs­hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands svo sem hér segir:

 

Einbýlishús, tvíbýlishús ............................................................  3%

Tveggja hæða íbúðarhús .......................................................... 2%

Fjölbýlishús ............................................................................  1%

Verslunar- og skrifstofuhús....................................................... 3%

Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsn. ..................  1.5%

Opinberar byggingar ............................................................... 3%

Bílskúrar ................................................................................  3%

Önnur hús ..............................................................................  3%

 

Auk þessa gjalds skulu lóðarhafar greiða í gatnagerðargjöld kr. 210.00 af hverj­um fermetra lóðar.

Gjald af íbúðarhúsnæði skal þó aldrei vera lægra en gjald miðað við 300 m3 hús.

Framangreindar reglur gilda, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur.

 

9. gr.

Upphæð gatnagerðargjalda samkvæmt 8. gr. skal miðast við þá vísitölu, sem gildir þegar lagning varanlegs slitlags fer fram. Nú breytist vísitala, meðan verk fer fram, og skal það þá miðað við meðaltalsvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða.

 

10. gr.

Hreppsnefndinni er heimilt að víkja frá gjalddögum á B-gjaldi samkvæmt 8. gr. í eftirfarandi tilfellum:

a) Þegar greiða skal á sama tíma bæði A- og B-gjald samanb. 13. gr.

b) Þegar í hlut eiga efnalitlir elli- eða örorkulífeyrisþegar.

 

11. gr.

Hreppsnefnd er heimilt að lækka gjaldstuðlana samkv. 8. gr. hvern fyrir sig eða alla í einu, um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins.

 

12. gr.

Gatnagerðargjald samkv. 8. gr, greiðist þannig, að 20% greiðist þegar lagningu bundins slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðast með jöfnum árlegum afborgunum á næstu 4 árum.

Gjalddaga afborgana og vaxta, svo og vaxtaprósentu ákveður hreppsnefnd hverju sinni.

 

13. gr.

Gjöld samkv. 3. og 8. gr. breytast í samræmi við breytingar á vísitölu bygg­ingarkostnaðar. Grunntölur þær, sem nefndar eru í 3, og 8. gr. miðast við þá vísitölu byggingarkostnaðar sem var í gildi 1. mars 1979.

 

14. gr.

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem lagt er á, og gengur það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla,og tekur það einnig til vá­tryggingarfjár eignarinnar.

Heimilt er að taka gjöld samkvæmt reglugerð þessari lögtaki samkv. lögum nr. 29/1885.

 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Laxárdalshrepps, Dalasýslu, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 og nr. 31/197b til þess að öðlast gildi þegar í stað.

 

Félagsmálaráðuneytið, 25. júlí 1979.

 

g. h. r.

Hallgrímur Dalberg.

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir


Þetta vefsvæði byggir á Eplica