Félagsmálaráðuneyti

68/1988

Reglugerð um gatnagerðargjöld í Eskifjarðarkaupstað. - Brottfallin

I. KAFLI

Gatnagerðargjöld A.

            Gatnagerðargjald A er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við að undirbyggja götu með tilheyrandi lögnum.

 

1. gr

            Af öllum nýbyggingum, svo og stækkun eldri húsa, hvort sem er á eignar- eða leigulóðum í Eskifjarðarkaupstað, skal greiða gatnagerðargjald til bæjarsjóðs skv. gjaldskrá þessari.

 

2. gr.

            Af hverjum rúmmetra húss greiðist ákveðinn hundraðshluti byggingarkostnaðar eins og hann er hverju sinni á vísitöluhúsinu, skv. útreikningi Hagstofu Íslands, svo sem hér segir:

            Einbýlishús .................................................................................1,75%

            Raðhús,tvíbýlishús......................................................................1,35%

            Fjölbýlishús................................................................................1,0%

            Verslunar-, skrifstofu, þjónustu- og viðskiptahúsnæði ...................2,0%

            Iðnaðarhúsnæði og vörugeymslur ..............................................1,0%

            Bensín-, olíu- og lýsisgeymar, bræðsluþrær og gripahús ............. 1,0%

            Annað húsnæði .........................................................................1,0%

 

            Rúmmál húss skal reikna frá neðstu grunnplötu. Af kjöllurum, jarðhæðum og

rishæðum sem ekki eru notaðar til íbúðar eða atvinnurekstrar skal greiða hálft gjald. Af bifreiðageymslum skal greiða hálft gjald þeirrar húsagerðar sem á lóðinni er.

 

3. gr

            Ef lóðarhafi rífur á eigin kostnað gamalt íbúðarhús til að byggja nýtt á sömu 1óð, skal lækka gjald skv. 2. gr. vegna nýja hússins um þá upphæð, sem svarar til rúmmáls hússins sem rifið var. Lækkun gjaldsins getur þó aldrei orðið meiri en nemur greiðslu skv. 2. gr. vegna nýja hússins.

 

4. gr.

            Gjald skv. 2. gr. skal reikna miðað við byggingarkostnað vísitöluhússins eins og hann kann að vera þann dag er lóðarúthlutunin fer fram og lámarksgjald er reiknað út eins og hann kann að vera þegar teikning er endanlega samþykkt í byggingarnefnd og lokagjald reiknað út. Sé um blandaða notkun húsnæðis að ræða skal reikna gjaldið eftir viðkomandi liðum.

            Sé veitt byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis sem felur í sér breytta notkun þess, þannig að húseignin eða hluti hennar færist í hærri gjaldflokk skal greiða gjald af hinu breytta húsnæði, sem nemur mismun á gjaldinu fyrir og eftir breytingu.

 

5. gr

            Gjald skal miða við stærð húss, skv. samþykktum teikningum. Nú er ekki fyrirliggjandi teikning og skal þá miða við stærð húss sem skipulag gerir ráð fyrir. Sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi skal miða við eftirfarandi lámarksstærðir:

            Einbýlishús ............................................................................      450 m3

            Íbúðir í raðhúsum og tvíbýlishúsum .....................................          300 m3

            Íbúðir í fjölbýlishúsum ............................................................      180 m3

            Aðrar byggingar skv. 2. gr. skal ákvarða til lágmarksstærðar af byggingarnefnd í hverju tilviki fyrir sig.

            Gjald skv. lágmarksstærðum, lágmarksgjald, skal greiða innan hins mánaðar frá lóðarúthlutun.

            Þegar teikning liggur fyrir og hlýtur samþykki í byggingarnefnd, skal lokagjald reiknað út og gjaldfellt og skal greiða það innan eins mánaðar frá gjalddaga. Með lokagjaldi er átt við endanlega rúmmetrastærð húsnæðis, rúmmetrastærð bílgeymslu og annars húsnæðis er ekki hefur verið greitt fyrir í lágmarksgjaldinu, einnig stofngjald vatnsveitu, stofngjald holræsis og byggingarleyfisgjald skv. gjaldskrám.

            Þegar byggt er á eignarlóð, eða eldra húsnæði stækkað, skal greiða gjaldið áður en skrá byggingarframkvæmdir hefjast, þ.e. áður en byggingarleyfi verður gefið út.

            Byggingarframkvæmdir verða ekki leyfðar nema fullnaðaruppgjör hafi farið fram.

            Bæjarráði er heimilt að víkja frá ákvæðum þessarar greinar og veita greiðslufrest, ef um er að ræða umfangsmiklar byggingarframkvæmdir eins aðila. s og

 

6. gr.

            Sé gatnagerðargjald ekki greitt í samræmi við ákvæði 5. gr. fellur lóðaúthlutunin sjálfkrafa úr gildi og getur bæjarráð þá úthlutað lóðinni á ný.

 

7. gr.

            Óski lóðarhafi að skila lóð á hann rétt á endurgreiðslu á greiddu gatnagerðargjaldi, þ.e. þeim rúmmetrafjölda er áður hefur verið greiddur, á því rúmmetragjaldi er gildir sbr. 2. gr. þegar lóð er skilað. Heimilt er að fresta endurgreiðslu uns lóðin hefur verið veitt að nýju, þó og ekki lengur en 12 mánuði frá því lóðinni er skilað.

            Sé heimild til að fresta endurgreiðslu notuð, skal bæjarsjóður greiða lóðarhafa almenna innlánsvexti af innistæðu hans, er ógreidd kann að vera 3 mánuði eða lengur. Sé lóð tekin af lóðarhafa vegna vanefnda hans á skilmálum skal sama gilda, utan að innistæða hans, verði heimild til frestunar greiðslu notuð, ber ekki vexti.

 

8. gr.

            Gjöld skv. 2. gr. breytast í samræmi við breytingar á byggingarkostnaði vísitöluhússins, eins og hann er reiknaður af Hagstofu Íslands á hverjum tíma.

            Falli byggingarleyfi úr gildi og verði endurnýjað síðar skal reikna gjaldið að nýju, en áður greitt gjald kemur til frádráttar, þ.e. sama rúmmetratala og greidd hafði verið.

            Sé gjald ekki greitt innan eins mánaðar sbr. 5. gr. skal endurreikna það eftir þann tíma, til samræmis við hugsanlega breytingu á byggingarkostnaði vísitöluhússins sbr. 2. gr. Komi til að gjald sem greitt er skv. lámarksstærðum, lágmarksgjald, reynist hærra í krónutölu en lokagjaldið skal endurgreiða mismuninn á raunvirði, vaxtalaust.

 

II. KAFLI

Gatnagerðargjald B.

            Gatnagerðargjald B er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við að leggja bundið slitlag á götu og frágang gangstétta.

 

9. gr.

            Af öllum húsum, nýbyggingum og stækkun eldri húsa, hvort sem er á eignar- eða leigulóð í Eskifjarðarkaupstað, skal greiða gatnagerðargjald til bæjarsjóðs skv. gjaldskrá þessari.

 

10. gr.

            Af hverjum rúmmetra húss greiðist ákveðinn hundraðshluti byggingarkostnaðar pr. rúmmetra eins og hann er hverju sinni í vísitöluhúsinu skv. útreikningi Hagstofu Íslands, svo sem hér segir:

            Einbýlishús ...................................................................................2,75%

            Raðhús, tvíbýlishús ...................................................................... 2,40%

            Fjölbýlishús ................................................................................. 1,80%

            Verslunar-, og skrifstofu, þjónustu- og viðskiptahúsnæði ................  3,00%

            Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði ....................   1,50%

            Bensín-, olíu- og lýsisgeymar, bræðsluþrær og gripahús .................  0,25%

            Annað  húsnæði ............................................................................1,50%

 

            Rúmmál húss skal reikna frá neðstu grunnplötu. Af kjöllurum, jarðhæðum og rishæðum sem ekki eru notaðar til íbúðar eða atvinnurekstrar skal greiða hálft gjald.

            Af bifreiðageymslum skal greiða hálft gjald þeirrar húsagerðar sem á lóðinni er.

            Auk þessa gjalds skulu lóðarhafar greiða kr. 30,00 af hverjum fermetra 1cSðar, samkvæmt fasteignamatsskráningu sem breytist með vísitölu byggingarkostnaðar.

 

11. gr

            Gjald skv. 10. gr. miðast við byggingarkostnað vísitöluhúss á þeim tíma, sem lokaframkvæmdir við lagningu bundins slitlags fara fram. Nú verður hús byggt við þegar fullgerða götu og skal þá miðað við byggingarkostnað, þegar teikning er samþykkt í byggingarnefnd.

            Gjaldið fellur í eindaga einum mánuði eftir að framkvæmdum við viðkomandi götu eða götukafla, öðrum en við lagningu gangstétta er lokið eða einum mánuði eftir samþykkt teikningar, ef um hús við fullgerða götu er að ræða. Greiða má 80% gjaldsins með skuldabréfum, sem greiðast með jöfnum afborgunum á næstu 4 árum. Skuldabréfin skulu vera með sömu kjörum og lán þau, er Byggðasjóður veitir til varanlegrar gatnagerðar og greiðast afborganir og vextir ásamt verðbótum á gjalddaganum 1. jú1í ár hvert. Bæjarsjóði er heimilt að selja skuldabréfin. Lokagreiðsla af skuldabréfum skal ekki falla í gjalddaga fyrr en gangstétt hefur verið lögð við götu þá, sem viðkomandi fasteign er skráð við. Staðgreiði lóðarhafi álagt gatnagerðargjald skv. 10. gr., er heimilt að veita staðgreiðsluafslátt allt að 10%, eftir ákvörðun bæjarráðs á hverjum tíma.

            Bæjarstjórn er heimilt að fresta álagningu B-gjalds, ef um er að ræða íbúðarhúsnæði elli- og örorkulífeyrisþega, sem engar eða litlar tekjur hafa aðrar en tryggingabætur. húsnæðið er af hæfilegri stærð og ekki nýtt til annars en íbúðar fyrir þá. Skilyrði fyrir frestun álagninar er, að gjaldinu verði þinglýst sem kvöð á viðkomandi eign og falli til álagningar í samræmi við þágildandi gjaldskrá, ef eigendaskipti verða eða aðstæður breytast á annan þann hátt, að forsendur frestunarinnar bresti.

 

II1. KAFLI

Almenn ákvæði.

12. gr.

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu eða viðbyggingu við götu sem þegar hefur verið lögð bundnu slitlagi, skal greiða bæði A og B gjöld af viðkomandi byggingu og miðast óæði gjöldin við byggingarkostnað, þegar teikning er samþykkt í byggingarnefnd.

 

13. gr.

Bæjarráði skal vera heimilt að hækka gjaldstuðla í 2., 5. og 10. gr. hvern um sig eða alla í einu um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytis.

 

14. gr

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á og gengur það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur einnig til vátryggingarfjár hennar. Heimilt er að taka gjöld þessi lögtaki skv. lögum nr. 29/1585.

Bæjarstjórn sker úr meiri háttar ágreiningi sem rísa kann um álagningu og innheimtu skv. reglugerð þessari.

 

15. gr.

Í þeim tilvikum sem lagningu varanlegs slitlags var lokið fyrir gildistöku reglugerðar þessarar, en frágangi gangstétta eigi lokið, skal greiða 20% gjalds skv. 10. gr. þegar frágangi gangstétta lýkur. Að öðru leyti skal innheimta gjaldið skv. 12. gr. eftir því sem við getur átt.

            Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Eskifjarðarkaupstaðar, staðfestist hér með skv. lögum nr. 51/1974 um gatnagerðargjöld, sbr. lög nr. 31/1975, til þess að öðlast gildi þegar í stað.

            Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 267/1985 um gatnagerðargjöld í Eskifjarðar­kaupstað.

 

Félagsmálaráðuneytið, 26. janúar 1988.

F.h.r.

Hallgrímur Dalberg.

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica