Félagsmálaráðuneyti

321/1975

Reglugerð um gatnagerðargjöld í Neskaupstað. - Brottfallin

1. gr.

Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í lögsagnarumdæmi kaupstaðarins eftir því sem nánar segir í samþykkt þessari. Heimilt er að leggja gatnagerðargjöld á land sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök 1óð.

2. gr.

Gatnagerðargjöld eru tvenns konar, A-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðar­hafa í kostnaði við að gera undirbyggða götu með vatns- og holræsalögnum og B-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í því að leggja bundið slitlag á götu svo og ganga endanlega frá gangstétt.

3. gr.

Þegar veitt er byggingarleyfi án undangenginnar lóðaveitingar er greiðsla gatnagerðargjalds áskilin en þó aðeins af byggingaráfanga hverju sinni. Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu eða viðbyggingu við götu sem þegar hefur verið lagt á bundið slitlag og/eða gangstétt skal greiða bæði A- og B-gjald af viðkomandi byggingu.

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis, sem felur í sér breytta notkun þess, þannig að húseign eða hluti hennar færist í hærri gjaldflokk, þá skal húseigandi greiða gatnagerðargjald af hinu breytta húsnæði, sem nemur mismun á gjaldinu reiknuðu of hinu breytta húsnæði fyrir og eftir breytinguna.

Hafi byggingarleyfi verið veitt í byggingarnefnd og aðeins hluti þess notaður innan tilskilins tíma, skal við endurnýjun leyfisins greiða fullt gjald af þeim hluta byggingarinnar, sem byggingarleyfið er endurnýjað fyrir, að frádregnu því gatna­gerðargjaldi, sem áður hefur verið greitt af sama áfanga.

4. gr.

A-gjald vegna nýbyggingar, skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra, eins og hann er talinn of Hagtofu Íslands svo sem hér segir:

Einbýlishús 1,0%

Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð 0,8­%

Tveggja hæða fjölbýlishús 0,6%

Fjölbýlishús, 3 hæðir eða meira 0,4%­

Verslunar- og skrifstofubyggingar 1,0%

Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnnhúsnæði 0,4%

­

Af kjöllurum (jarðhæðum) og rishæðum, sem ekki eru notuð til íbúðar eða atvinnurekstrar svo og bifreiðageymslum skal greiða hálft gjald. Gjald skal miða við brúttórúmmál húss, samkvæmt samþykktum uppdrætti. Rúmmál skal reikna samkvæmt ÍST 50. Nú er ekki fyrir hendi samþykktur uppdráttur, og skal þá miða við þá stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal miða við eftirtaldar lágmarksstærðir:

Einbýlishús með tilheyrandi bílgeymslu 500m3

Raðhús, tvíbýlishús, sambyggð einbýlishús 400m3 (hver ibúð)

Fjölbýlishús 300m3 ­

Fyrir hvern m3 umfram lágmarksstærð skal greiða 30% meira en að framan getur. Fyrir önnur hús skal áætla nýtingarhlutfall lóðar 0,3-0,5 eftir nánari ákvörðun byggingarnefndar hverju sinni, þ.e. ef samþykkt deiliskipulag kveður ekki á um nýtingarhlutfallið. Meðalhæð skal reikna 3,5 m. Framangreindar reglur gilda, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur.

5. gr.

B-gjald til að ljúka frágangi götu, umfram það, sem segir í 4. gr., þ. e. til að leggja bundið slitlag og gangstétt, skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands svo sem hér segir:

Einbýlishús 1,5%

Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð 1,2%

Tveggja hæða fjölbýlishús 0,9%

­Fjölbýlishús 3 hæðir eða meira 0,6%

­Verslunar- og skrifstofubyggingar 1,5%

­Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði 0,6%­

Auk þess greiði lóðarhafar kr. 40.00 af hverjum fermetra lóðar. Af bifreiða­geymslum skal greiða hálft gjald. Gjald skal miðað við stærð húss og lóðar sam­kvæmt skráningu fasteignamats.

6. gr.

Gjöld samkvæmt 4. og 5. gr. breytast samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar. Bæjarstjórn skal vera heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðlana i 4. og 5. gr. hvorn um sig eða alla í einu, um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins.

7. gr.

Bæjarráð setur reglur um gjalddaga A-gjalds við hverja úthlutun 1óða og tekur ákvörðun um gjaldfrest.

8. gr.

Gatnagerðargjald, samkvæmt 4. gr. miðast við þá vísitölu, sem í gildi er, þegar lagning varanlegs slitlags fer fram. Nú breytist vísitala meðan verk fer fram, og skal það þá miðað við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða.

Ef ákveðið verður að innheimta gjald, samkvæmt 5. gr. af fasteignum við götu, þar sem þegar hefur verið lagt bundið slitlag og/eða gangstétt, skal miða það við vísitölu, sem í gildi er, þegar samþykkt þessi öðlast gildi.

9. gr.

Gatnagerðargjald samkvæmt 5. gr. greiðist þannig að 40% greiðist, þegar lagningu varanlegs slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðast með jöfnum árlegum afborgunum á næstu 3 árum. Gjalddagi afborgana er 1. jú1í. Ársvextir, 9%, greiðast eftir á á sömu gjalddögum. Lokagreiðslu skal þó ekki innheimta fyrr en gengið hefur verið frá gangstétt fyrir framan lóð gjaldenda.

10. gr.

Óski lóðarhafi eftir að segja sig frá veittri lóð, skal hann eiga rétt á endurgreiðslu á greiddu gatnagerðargjaldi. Heimilt er þó að fresta endurgreiðslunni eins og hér segir:

50% gatnagerðargjaldsins greiðist eftir 6 mánuði.

Eftirstöðvarnar greiðast eftir 12 mánuði.

Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðar­gjaldið endurgreitt að fullu, þegar sú lóðarúthlutun fer fram.

11. gr.

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur einnig til vátryggingafjár eignarinnar. Heimilt er að taka gjöld samkvæmt reglugerð þessari lögtaki samkvæmt lögum nr. 29/1885. Bæjarráð sker úr ágreiningi er rísa kann um álagningu og innheimtu samkvæmt reglugerð þessari.

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Neskaupsstaðar, stað­festist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut kunna að eiga að máli.

Félagsmálaráðuneytið, 8. júlí 1975.

F. h, r.

Hallgrímur Dalberg.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica