Félagsmálaráðuneyti

72/1977

Reglugerð um holræsi í Hólmavíkurhreppi Strandasýslu. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um holræsi í Hólmavíkurhreppi Strandasýslu.

 

1. gr.

            Þegar hreppurinn hefur látið leggja holræsi í veg, götu eða annað opið svæði, eða þar sem hreppurinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun eldri holræsa er þeim húseigendum er þar eiga hús eða í námunda við, skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skólp frá því út í aðalræsi. Regnvatn of húsum og lóðum skal einnig, eftir því sem unnt er, leiða í ræsi.

Vanræki einhver að gera holræsi eða endurnýja eldra innan hæfilegs tíma sem sveitarstjóri ákveður getur hreppurinn látið vinna verkið á kostnað húseiganda.

 

2. gr.

            Hólmavíkurhreppur lætur leggja holræsastúta út frá aðalræsi í nýjum götum er hann lætur gera eftir 1. janúar 1976. Skulu stútar þessir ná út fyrir götu að lóða­mörkum húsa. Heimlagnir eru á kostnað húseiganda. við raðhús eða fjölbýlishús skal um holræsastúta fara eftir nánari skilmálum um lóðaúthlutun.

 

3. gr.

            Sveitarstjóri, verkstjóri og byggingafulltrúi undir yfirstjórn sveitarstjórnar fara með stjórn framkvæmda er holræsakerfi kauptúnsins varðar. Heimilt er sveitar­stjóra að fela sérstökum umsjónarmanni framkvæmd viðhalds og endurbóta á hol­ræsakerfinu. Áður en húseigandi byrjar að leggja holræsi sitt, skal fá samþykki umsjónarmanns þar til. Skal húseigandi leggja fram teikningar of frárennsliskerfi sínu, ef krafist verður. Skylt er húseiganda að hlýða fyrirmælum umsjónarmanns í öllu því er að tilhögun og lagningu ræsanna lýtur, enda hafi byggingarfulltrúi ávallt eftirlit með því að vel og örugglega sé frá öllu gengið og að nýlagnir séu í samræmi við samþykktan uppdrátt og reglugerð þessa.

 

4. gr.

            Allt efni, sem notað er til holræsagerðar, skal standast kröfur byggingarsam­þykktar, en auk þess getur byggingarnefnd sett reglur um sérstaka hreinsibrunna á holræsakerfi húseiganda, þar sem ástæða þykir til.


 

5. gr.

            Bannað er að láta renna í holræsakerfi, sýrur, olíur eða önnur þau efni sem valdið geta skemmdum á holræsakerfinu eða varanlegri mengun. Á þeim stöðum, sem slík hætta er fyrir hendi s. s. í frystihúsum o. þ. h. húsum, skal koma fyrir síum, gildrum eða öðru, sem hindrar það, að efni komist út í holræsakerfi hreppsins. Húseigandi er ábyrgur fyrir vanrækslu hér á og hugsanlegu tjóni sem of slíkri van­rækslu kann að leiða.

 

6. gr.

            Skylt er mönnum að hlíta því, að holræsalagnir séu lagðar um eignarland þeirra eða umráðasvæði og fram fari á þeim nauðsynlegt viðhald. Um bætur fyrir slíkt fer samkvæmt vatnalögum.

 

7. gr.

            Kostnaður allur við aðalholræsakerfið greiðist úr sveitarsjóði. Til að standast þann kostnað ber hverjum húseiganda sem á hús við veg, götu eða opið svæði, þar sem holræsi er lagt í að greiða holræsagjald til hreppsins árlega auk tengigjalds við hverja tengingu.

 

8. gr.

            Húseiganda ber að greiða holræsagjaldið og ber hann einn ábyrgð á greiðslu þess.

Holræsagjaldið má taka 1ögtaki og er það tryggt með lögveði í eigninni næstu 2 ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. Gjalddagi  holræsagjaldsins er 1. ágúst ár hvert.

 

9. gr.

            Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100 000.00 nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. Með mál út of brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála.

            Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt of hreppsnefnd Hólmavíkurhrepps, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

 

Félagsmálaráðuneytið, 24. janúar 1977.

 

F. h. r.

Hallgrímur Dalberg.

Skúli Sigurðsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica