Félagsmálaráðuneyti

374/1976

Reglugerð um gatnagerðargjöld á Hellu í Rangárvallahreppi, Rangárvallasýslu. - Brottfallin

 

1. gr.

Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir á Hellu, eftir því sem nánar segir í samþykkt þessari. Heimilt er að leggja gatnagerðargjald á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök 1óð.

 

2. gr.

Gatnagerðargjöld eru tvenns konar, A-gjald sem er gjald vegna þátttöku lóðar­hafa í kostnaði við að gera undirbyggða götu og B-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í því að gera bundið slitlag á götu svo og ganga endanlega frá gangstétt.

 

3. gr.

Nú ákveður sveitarstjórn að leggja á A-gjald vegna nýbyggingar, og skal þá miða gjaldið við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands svo sem hér segir.

Einbýlishús                                                                    2.0%

Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð            1.5%

Tveggja hæða raðhús og íbúðarhús                                1.5%

Fjölbýlishús                                                                  1.0%

Verslunar- og skrifstofubyggingar                                  2.0%

Önnur hús og byggingar                                                1.5%

Af kjöllurum (jarðhæðum) og rishæðum, sem ekki eru notuð til íbúðar eða atvinnurekstrar svo og bifreiðageymslum skal greiða hálft gjald.

Auk þessa gjald skal lóðarhafi greiða kr. 40.00 af hverjum fermetra lóðar. Gjald skal miða við stærð húss skv. samþykktum uppdrætti. Nú er ekki fyrir hendi samþykktur uppdráttur, og skal þá miða við stærð húss sem skipulag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi skal miða við eftirtaldar lágmarks­stærðir

Einbýlishús með tilheyrandi bílgeymslu                                          500 m2

Raðhús, tvíbýlishús, sambyggð einbýlishús hver íbúð                     400 m2

Fjölbýlishús                                                                                 300 m2

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við lofthæð 3.3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað.

Framangreindar reglur gilds, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur.

 

4. gr.

Nú ákveður sveitarstjórn að leggja á B-gjald til að ljúka frágangi götu, umfram það sem segir í 3. gr., þ. e. til að gera slitlag og gangstétt, og skal þá miða gjaldið við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra eins og hann er talinn af Hag­stofu Íslands svo sem hér segir:

Einbýlishús á einni hæð                                                  4.0%

Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð            3.0%

Tveggja hæða raðhús og íbúðarhús                                3.0%

Fjölbýlishús                                                                  2.0%

Verslana- og skrifstofubyggingar                                   4.0%

Önnur hús og byggingar                                                3.0%

Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða í gatnagerðargjöld kr. 60.00 af hverjum fermetra lóðar.

 

5. gr.

Gjöld samkvæmt 3. gr. breytast árlega samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar, sem gildir um áramót.

 

6. gr.

Gjalddagar gatnagerðargjalds skv. 3. gr. skulu vera sem hér segir:

Ef um er að ræða leigulóð í eigu sveitarfélagsins, getur sveitarstjórn áskilið, að úthlutun verði háð því, að full skil verði gerð innan ákveðins frests, áður en byggingarleyfi verður veitt eða sérstakur samningur gerður um greiðslur.

 

7. gr.

Gatnagerðargjald skv. 4. gr. miðast við þá vísitölu byggingarkostnaðar, sem í gildi er, þegar lagning bundins slitlags fer fram. Nú breytist vísitala, meðan verk fer fram, og skal þá miða við meðal vísitölu á því tímabili, sem um er að ræða.

 

8. gr.

Nú ákveður sveitarstjórn að innheimta gjald, skv. 4. gr., af fasteignum við götu, þar sem þegar hefur verið lagt slitlag og gangstétt, skal miða gjaldið við þá vísitölu, sem í gildi er, þegar samþykkt þessi öðlast gildi.

 

9. gr.

Gatnagerðargjald samkvæmt 4. gr. greiðist þannig að 20% greiðist þegar lagn­ingu bundins slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðast með jöfnum árlegum afborg­unum á næstu 4 árum.

Gjalddagi afborgana er 1. júlí. Vextir 10% greiðast eftir á á sömu gjalddögum.

 

10. gr.

Sveitarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðla samkv. 3. gr. og 4, gr. hvern um sig eða alla í einu um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytis.

 

11. gr.

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri sem það er lagt á, og gengur það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur einnig til vátryggingarfjár eignarinnar.

Heimilt er að taka gjöld samkvæmt lögum þessum lögtaki skv. lögum nr. 29/1885.

Samþykkt þessi er samin og samþykkt af hreppsnefnd Rangárvallahrepps og staðfestist hér með samkvæmt lögum um gatnagerðargjöld nr. 51/1974 sbr. lög nr. 31/1975 til að öðlast gildi þegar í stað.

 

Félagsmálaráðuneytið, 14. október 1976.

F. h. r.

Jón S. Ólafsson.

 

Skúli Sigurðsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica