Félagsmálaráðuneyti

495/1981

Reglugerð um gatnagerðargjöld í Nesjahreppi, Austur-Skaftafellssýslu. - Brottfallin

1. gr.

Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í sveitarfélaginu eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja gatnagerðargjald á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð, njóti það sömu réttinda.

 

2. gr.

Gatnagerðargjöld eru tvenns konar, A- gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðar­hafa í kostnaði við að gera undirbyggða götu, og B- gjald, sem er gjald vegna þátt­töku lóðarhafa í því að leggja bundið slitlag á götu og ganga endanlega frá gangstétt.

 

3. gr.

A-gjald vegna nýbygginga og viðbygginga við eldri hús skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands hverju sinni, svo sem hér segir:

            Einbýlishús .....................................................................................       2.25 %

            Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð ........................             1.80%

            Tveggja hæða fjölbýlishús ..............................................................        1.35%

            Fjölbýlishús, 3 hæðir eða meira ......................................................        0.90%

            Verslunar- og skrifstofubyggingar ..................................................         2.25%

            Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .....................           0.90%

Af kjöllurum (jarðhæðum) og rishæðum, sem ekki eru notaðar til íbúðar eða atvinnureksturs, svo og bifreiðageymslum, skal greiða hálft gjald.

            Gjald skal miða við brúttórúmmál húss, samkvæmt samþykktum uppdrætti. Rúmmál skal reikna samkvæmt IST 50. Nú er ekki fyrir hendi samþykktur upp­dráttur, og skal þá miða við þá stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir. Sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal miða við eftirtaldar lágmarksstærðir:

            Einbýlishús með tilheyrandi bifreiðargeymslu .................................           500m3

            Raðhús, tvíbýlishús, sambyggð einbýlishús: Hver íbúð ...................           400m3

            Fjölbýlishús .......................................................................................     300m3

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miða við lofthæð 3,3m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað.

            Framangreindar reglur gilda ef hús er stækkað að því er til stækkunar tekur.

 

4. gr.

            B- gjald til að ljúka frágangi götu umfram það er segir í þriðju grein, þ. e. til að leggja bundið slitlag og gangstétt, nær einnig til eldri húsa, sem ekki hafa áður greitt gatnagerðargjald.

            Það skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands hverju sinni svo sem hér segir:

            Einbýlishús .......................................................................................      2.25%

            Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð ..........................           1.80%

            Tveggja hæða fjölbýlishús ................................................................      1.35%

            Fjölbýlishús, 3 hæðir eða meira .......................................................       0.90%

            Verslunar- og skrifstofubyggingar ....................................................       2.25%

            Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .......................         0.90%

            Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða í gatnagerðargjald kr. 1.30 af hverjum fermetra lóðar. Af kjöllurum (jarðhæðum) og rishæðum, sem ekki eru notaðar til íbúðar eða atvinnurekstrar, svo og bifreiðageymslum skal greiða hálft gjald.

 

5. gr.

Gjöld samkvæmt þriðju og fjórðu grein breytast samkvæmt vísitölu byggingar­kostnaðar. Sveitarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðlana í þriðju og fjórðu grein hvern um sig eða alla í einu um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins.

            Sveitarstjórn hefur fulla heimild til þess að endurskoða flokkun húsa í gjald­stuðla, sbr. þriðju og fjórðu grein, svo og gjöld einstakra gjaldenda, ef sérstakar ástæður eru til.

 

6. gr.

            Gjalddagi gatnagerðargjalds, samkvæmt þriðju grein, skal vera þegar bygg­ingarleyfi er veitt. Sveitarstjórn er þó heimilt að veita gjaldfrest á hluta gjaldsins þar til byggingarframkvæmdir hefjast, eða í allt að tvo mánuði.

 

7. gr.

            Gatnagerðargjald, samkvæmt fjórðu grein, miðast við þá vísitölu byggingar­kostnaðar, sem í gildi er þegar lagning bundins slitlags for fram. Nú breytist vísi­tala meðan verk for fram og skal þá miða við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða.

            Gjald samkvæmt fjórðu grein af fasteignum við götu þar sem þegar hefur verið lagt bundið slitlag og/eða gangstétt, skal miða við þá vísitölu sem í gildi er á hverjum tíma.

 

8. gr.

Nú hefur gatnagerðargjald eða gangstéttargjald verið greitt af lóð og skal það þá gilda sem greiðsla á A- gjaldi.

 

9. gr.

Gatnagerðargjald samkvæmt fjórðu grein greiðist þannig að 20% greiðast þegar lagningu bundins slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðist með jöfnum árlegum af­borgunum á næstu fjórum árum.

            Gjalddagi afborgana er 1. jú1í. Ársvextir 10% greiðast eftir á á sömu gjalddögum. Lokagreiðslu skal þó ekki innheimta fyrr en endanlega hefur verið gengið frá gangstétt fyrir framan lóð gjaldanda.

 

10. gr.

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur það einnig til vátryggingarfjár eignarinnar.

Heimilt er að taka gjöld samkvæmt lögum þessum lögtaki samkvæmt lögum nr. 29/1885.

Sveitarstjórn sker úr ágreiningi er kann að rísa um álagningu og innheimtu samkvæmt reglugerð þessari.

 

Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Nesjahrepps A­-Skaftafellssýslu staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51 16. maí 1974 um gatna­gerðargjöld til þess að öðlast gildi þegar í stað.

 

Félagsmálaráðuneytið, 14. ágúst 1981.

 

F. h. r.

Hallgrímur Dalberg.

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica